AUTOMATED PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS IN MODERN UNIVERSITY

Authors

  • Oleksandr H. Kolhatin Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v8i4.101

Keywords:

computer, pedagogical diagnostics, test, didactical conditions

Abstract

Realisation of the pedagogical assessment functions at using of automated pedagogical diagnostics systems in university instruction process is considered. Pedagogical diagnostics software requirements are determined on the base of automated pedagogical diagnostics systems classifications analysis according to didactical aim of the diagnostics.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oleksandr H. Kolhatin, Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv

кандидат технических наук, доцент, докторант

References

Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЕК, 2002. – 352 с.

Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів) // Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 430 с.

Биков В.Ю. Проект «Технології тестування» / Ю.В. Биков, Ю.М. Богачков, Ю.О. Жук, О.І. Вольневич, П.С. Ухань // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №1. – С.16-18.

Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.

Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Тестологічний аналіз у системі «Експерт» // Комп’ютер у школі та сім’ї. –2003. – №7. – С. 41-43.

Кравцов Г.М. Особливості контролю знань у системах дистанційного тестування знань // Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні, методичні, технологічні аспекти: Матеріали 2-й Міжнародної науково-методичної конференції, 13–14 грудня 2007 р. – Х., 2008. – С. 64–68.

Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: Центр тестирования, 2002. – 240 с.

Колгатін О.Г. Дидактичні можливості системи автоматизованої педагогічної діагностики «Експерт 3.05» // Вісник ТІМО. – 2008. – № 6. – С. 14-21.

Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г. Модель контроля знаний в системе дистанционного тестирования «WEB-EXAMINER» по стандарту IMS / Proceedings ITEA-2007 (Second International Conference «New Information Technologies in Education for All: State of the Art and Prospects», Ukraine, IRTC, 21-23 November 2007). – Kiev, 2007. – P.187-194.

Маланюк Т.П. Автоматизована система «Екзаменатор» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 6. – С. 38-42.

Маланюк П.М. Технологія організації іспитів у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 6. – С. 96-100.

Шкіль О.С., Каук В.І., Напрасник С.В., Цимбалюк Є.С., Щербаков О.А. Комп’ютерна система тестування OpenTEST2 // Вісник ТІМО. – 2008.– № 2. – С. 35-41.

Давидян Г.Ю. Модели педагогического тестирования [Електронний ресурс] / Третья областная научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании» «ИТО-Ростов 2003», Ростов-на-Дону, 9-10 октября 2003 / Донской институт информатизации образования. – Режим доступу: http://www.doniinfo.aaanet.ru/ito/2003/. – Заголовок з екрану.

Зайцева Л.В., Прокофьева Н.О. Модели и методы адаптивного контроля знаний [Електронний ресурс] // Образовательные Технологии и Общество. – 2004. – Том 7. – №7. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v7_i4/pdf/1.pdf. – Заголовок з екрану.

Baker F.B. The Basics of Item Response Theory. – USA: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, 2001. – 176 p.

Шмелев А.Г., Бельцер А.И., Ларионов А.Г., Серебряков А.Г. Адаптивное тестирование знаний в системе «Телетестинг» [Електронний ресурс] // Тезисы докл. Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании». – Москва, 2000. – Режим доступу: http://www.teletesting.ru/de/st109.html.

Bloom B. S. «Taxonomy of Educational Objectives: Book 1, Cognitive Domain». – Longman, Inc., New York, 1956.

Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем: Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. – 304 с.

Белоусова Л.И., Колгатин А.Г., Колгатина Л.С. Принципы построения автоматизированной системы педагогической диагностики // УСиМ. – 2007. – №2. – С. 75-81.

Пустобаев В.П., Саяпин М.Ю. Формализация элементов диагностики знаний учащегося // Информатика и образование. –2005. – №7. – С. 120-123.

Колгатін Олександр. Вплив вгадування на надійність тестових результатів у комп’ютерних системах педагогічної діагностики // Математика в школі. –2008. – № 2 (78) – С. 36-41.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти / За заг. ред. Віктора Огнев’юка, Олександри Савченко // Освіта України. – 2001 р. – № 6 (7 лютого 2001 р.). – C. 3-16.

Вишневская В.М. Нечеткая логика и процесс обучения // УСиМ. – 2006. – № 6. – С. 66-69.

Краснопоясовський А.С. Інформаційний синтез інтелектуальних систем керування: підхід, що ґрунтується на методі функціонально-статистичних випробувань. – Суми: СумДУ, 2004. – 260 с.

How to Cite

Kolhatin, O. H. (2010). AUTOMATED PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS IN MODERN UNIVERSITY. Information Technologies and Learning Tools, 8(4). https://doi.org/10.33407/itlt.v8i4.101

Issue

Section

Learning tools in modern pedagogical systems