КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕДИЧНОГО ВНЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЛЬНО-РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ

  • Andrii V. Semenets I.Ya. Gorbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil
  • Volodymyr Yu. Kovalok I.Ya. Gorbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil

Abstract

Проаналізовано роль інформаційних технологій в навчальному процесі медичного ВНЗ на прикладі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського. Запропоновано концепцію побудови інформаційної інфраструктури медичного (фармацевтичного) ВНЗ, що ґрунтується на максимальному використанні вільно-розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом. Наведено перелік системного, прикладного та спеціалізованого вільно-розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом. Продемонстровано можливості застосування вільно-розповсюджуваного ПЗ в галузі охорони здоров’я та медичної освіти. Показано переваги використання технологій віртуалізації апаратного забезпечення та застосування платформо-незалежних веб-додатків. В якості прикладу наведено процес розгортання комплексу веб-додатків у новоствореному мережевому кластері ТДМУ.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Andrii V. Semenets, I.Ya. Gorbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil
PhD (technical sciences), associate professor , Department of Medical Informatics
Volodymyr Yu. Kovalok, I.Ya. Gorbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil
Engineer-programmer, Informational-Analitycal Depatrtment

References

Банчук М. В. Сучасний розвиток вищої медичної та фармацевтичної освіти й проблемні питання забезпечення якісної підготовки лікарів і провізорів / [М. В. Банчук, О. П. Волосовець, І. І. Фещенко та ін.] // Медична освіта. — 2007. — № 2. — С. 5–13.

Ковальчук Л. Я. Впровадження нової методики навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / Л. Я. Ковальчук // Медична освіта. — 2007. — № 2. — С. 16–20.

Ковальчук Л. Я. Впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій / Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк // Медична інформатика та інженерія. — 2008. — № 1. — C. 14–16.

Марценюк В. П. Розробка і впровадження системи електронного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / В.П.Марценюк // Медична освіта. — 2008. — № 2. — C. 74–75.

Семенець А. В. Адаптація вільно-розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом для підтримки навчального процесу в окремому медичному ВНЗ. / А. В. Семенець // Медична інформатика та інженерія. — 2013. –— № 4. –— С. 57–66.

Семенець А. В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець Андрій Володимирович. — К., 2011. — 163 с.

Марценюк В. П. Концептуальні підходи до визначення рейтингу наукової діяльності викладачів ВМ(Ф)НЗ України / В. П. Марценюк, М. І. Швед, С. Я. Гураль // Медична інформатика та інженерія. — 2009. — № 1. — С. 8–13.

Семенець А. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій — необхідна умова ефективної розробки та супроводження сучасних програмних продуктів. / А. В. Семенець // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18–19 квіт. 2013 р.): у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім.І. Я. Горбачевського. — Тернопіль : ТДМУ, 2013. — Ч. 1. — С. 455–463.

Самойленко А. Виртуализация: новый подход к построению IT-инфраструктуры [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : http://www.ixbt.com/cm/virtualization.shtml.

Качмар В. О. Медичні інформаційні системи — стан розвитку в Україні / В. О. Качмар // Український журнал телемедицини та медичної телематики. — 2010. — Т. 8. — № 1. — С. 67–73.

Семенець А. В. Організаційно-методичні підходи впровадження EMR-систем в охороні здоров’я України / А. В. Семенець // Медична інформатика та інженерія. — 2013. — № 3. — С. 35–43.

Ошибки при внедрении Корпоративного портала или электронного документооборота серверов [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : http://habrahabr.ru/post/179731/.

List of open-source healthcare software — Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_healthcare_software#Electronic_health_or_medical_record.

Search Results for “emr”_ SourceForge [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : http://sourceforge.net/directory/developmentstatus:production/?q=emr.

Download Free Medical Science Apps. Open Source Software – SourceForge [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : http://sourceforge.net/directory/science-engineering/medical/developmentstatus:production/freshness:recently-updated/.

List of learning management systems — Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_learning_management_systems.

Moodle.org: Registered sites [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : https://moodle.org/sites/index.php?country=UA.

Бикулов Д. Об организации сетевого рабочего пространства в малой сети на уровне виртуальных серверов [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : http://habrahabr.ru/post/186022/.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Banchuk M. V. Modern development of higher medical and pharmaceutical education and problematic questions of providing of high-quality training of doctors and pharmacists / M. V. Banchuk, O. P. Volosovetsí, I. I. Feshchenko t all // Medical Education. — 2007. — № 2. — P. 5–13 (in Ukrainian).

Kovalchuk L. Ya. Introduction of new methods and systems of the educational process in the Ternopil State Medical University named I. Ya. Horbachevsky / L. Ya. Kovalchuk // Medical Education. — 2007. — № 2. — P .16–20 (in Ukrainian).

Kovalchuk L. Ya. Computer technologies in medical education / L. Ya. Kovalchuk, V. P. Martsenyuk // Medical Informatics and Engineering. — 2008. — № 1. — P. 14–16 (in Ukrainian).

Martsenyuk V. P. The Electronic Education System development and implementation in the Ternopil State Medical University named I. Ya. Horbachevsky / V. P. Martsenyuk // Medical Education. — 2008. — № 2. — P. 74–75 (in Ukrainian).

Semenets A. V. Adapting freely distributed, open source software to support the learning process in a separate medical college / A. V. Semenets // Medical Informatics and Engineering. — 2013. — № 4. — P. 57–66 (in Ukrainian).

Semenets A. V. Methods and software tools for knowledge assessment in medical education.: manuscript ... PhD technical science : 01.05.03 / Semenets Andrii Volodymyrovych. — Kiev, 2011. — 163 p. (in Ukrainian).

Martsenyuk V. P. Conceptual approaches for determining rating of scientific activity of Ukrainian medical university porfessors / V. P. Martsenyuk, M. I. Shved, S. Ya. Hural // Medical Informatics and Engineering. — 2009. — № 1. — P. 8–13 (in Ukrainian).

Semenets A. V. The introduction of information and communication technologies — a necessary condition for efficient development and maintenance of modern software. / A. V. Semenets // ECTS system of educational process in higher medical (pharmaceutical) educational institutions of Ukraine in the new phase materials tenth anniversary Vseukr. Teach Science. conf. with Intern. participation (Ternopil, 18–19 Apr. 2013): 2 hours / Ternopil. State. Med. Univ im. I. Ya. Horbachevskoho. — Ternopol : Ternopil State Medical University, 2013. — Part 1. — P. 455–463 (in Ukrainian).

Samoilenko A. Virtualization: a new approach to the IT-infrastructure development [online]. — Available from : http://www.ixbt.com/cm/virtualization.shtml (in Russian).

Kachmar V. O. Medical information systems - state of development in Ukraine. / V. O. Kachmar // Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics. — 2010. — Vol. 8. — № 1. — P. 67–73 (in Ukrainian).

Semenets A. V. On organizational and methodological approaches of the EMR-systems implementation in the Ukrainian health care / A. V. Semenets // Medical Informatics and Engineering. — 2013. — № 3. — P. 35–43 (in Ukrainian).

About errors in Corporate Web-portal or Electronic Document Workflow implementation process [online]. — Available from : http://habrahabr.ru/post/179731/ (in Russian).

List of open-source healthcare software — Wikipedia, the free encyclopedia [online]. — Available from : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_healthcare_software#Electronic_health_or_medical_record (in English).

Search Results for “emr”_ SourceForge [online]. — Available from : http://sourceforge.net/directory/developmentstatus:production/?q=emr (in English).

Download Free Medical Science Apps. Open Source Software — SourceForge [online]. — Available from : http://sourceforge.net/directory/science-engineering/medical/developmentstatus:production/freshness:recently-updated/ (in English).

List of learning management systems — Wikipedia, the free encyclopedia [online]. — Available from : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_learning_management_systems (in English).

Moodle.org : Registered sites [online]. — Available from : https://moodle.org/sites/index.php?country=UA (in English).

Bikulov D. About organization of the small network workspace on the virtual servers level [online]. — Available from : http://habrahabr.ru/post/186022/ (in Russian).

Published
2014-05-13
Section
Problems of creation of single informative educational space