THEORETICAL BASIS OF INFORMATIZATION OF MANAGEMENT OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE SPHERE OF PEDAGOGICAL SCIENCES
PDF (Ukrainian)

Keywords

informatization
information system
information management
scientific research
scientific research management
computerization of scientific research management

How to Cite

[1]
K. V. Sereda, “THEORETICAL BASIS OF INFORMATIZATION OF MANAGEMENT OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE SPHERE OF PEDAGOGICAL SCIENCES”, ITLT, vol. 42, no. 4, pp. 181–199, Sep. 2014, doi: 10.33407/itlt.v42i4.1051.

Abstract

The article presents the results of an analysis of the theoretical bases of informatization of management of scientific researches in the sphere of pedagogical sciences. The basic principles of Ukrainian state policy and other countries in the sphere of informatization are investigated. There are defined purposes and tasks of informatization of management of scientific researches in NAPS of Ukraine. The solution of a problem of informatization with use of information system of management of scientific researches named IS «Scientific Researches» is proposed. The analysis of the existing complexes of standards and requirements which regulate processes of design and development of information systems is carried out. The basic principles of design are stated, as well as the IS structure and structure of software of IS «Scientific Researches» is described.
PDF (Ukrainian)

References

Закон України Про Національну програму інформатизаці. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вp.

Закон України Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства України на 2007–2015 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16.

Закон України Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua/laws/show/851-15.

Закон України Про захист персональних даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

Закон України Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

ISO/IEC 9126 in practice: what do we need to know. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.essi.upc.edu/~webgessi/publicacions/SMEF'04-ISO-QualityModels.pdf.

Закон України Про стандартизацію [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2408-14.

Закон України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/3164-15.

Задорожна Н. Т,. Кузнецова Т. В., Лупаренко Л. А. Проектування моделі типового сайту наукової установи // Інформаційні технології і засоби навчання. — 1 (39). — С 275–296 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/2169/1/Пректування_моделi.pdf.

ISO / IEC 12207:2008 «System and software engineering - Software life cycle processes» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43447.

Задорожна Н. Т. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО): навчально-методичний посібник ДО / Н. Т. Задорожна, К. М. Лавріщева. — К. : КП Видавництво «Педагогічна думка», 2007. — 220 с.

Задорожна Н. Т. Документування НДР з використанням інформаційної системи «Наукові дослідження: планування, контроль, моніторинг» / [Задорожна Н. Т. Середа Х. В., Тукало С. М., та ін.]. — К. 2014. — Бібліогр. 28 назв. — Укр. — Деп. в ДНТБ України: Задепоновано в ДНТБ України . — №3 — Ук2014.

Задорожна Н. Т. Опис моделі типового сайту наукової установи. Аналітична записка / Задорожна Н. Т., Кузнецова Т. В., Лупаренко Л. А.; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. — К., 2014. — 44 с. — Бібліогр.: 21 назв. — Укр. — Деп. в ДНТБ України. — №4 —Ук2014.

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15.

Тукало С. М. Організаційно-педагогічні засади впровадження електронного документообігу в наукових установах [Електронний ресурс] / С. М. Тукало // Інформаційні технології й засоби навчання. — 2013. — № 5 (37). — С. 147–165. — Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1150/1/870-3060-1-PB.pdf.

Oвчарук О. В. Бюлетень № 1 (2013 р.) Інформатизація освіти: сучасні виклики та перспективи. ІІТЗН НАПН України. — 2013. — №1. — Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1450/1/Бюлетень_Овчарук1_2013.pdf.

Основи інформаційного права України : навч. посіб. / [B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельника]. — К. : Знання, 2004. — 274 с. — Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/1985/27.

Закон України Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.

Закон України Про стандартизацію [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2408-14.

Загальні відомості про сімейство стандартів 12207 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/informatization/documents/standards/20090902_0859.pdf.

Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України [Затверджено: Постанова Президії НАПН України від 23 червня 2011 року, протокол № 1-7/9-198 із змінами, внесеними постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2012 року, протокол № 1-7/14-403]. — 38 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/740206/.

Середа Х. В. Основні аспекти створення Інформаційної системи менеджменту наукових досліджень / Х. В. Середа, Н. М. Матросова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Випуск 16. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2013. — С. 147–156.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : моногрфія. — К. :Атіка, 2009. — 684 с.

Акофф Р. Л. Планирование будущего корпораций. — М. : Прогресс, 1985. — 328 с.

Питер Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке. Challenge management in 21 century. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 272.

Sereda Kh. Usability as a way to improve the effectiveness of information systems implementation / Kh. Sereda // Informational Technologies in Education. — 2014. —№ 19. — P. 101–108 Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ite.kspu.edu/webfm_send/781.

Матросова Н. М. Особливості програмного забезпечення ІС «Наукові дослідження» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4073/1.pdf.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The Law of Ukraine On the National Informatization Program [online]. — Available from : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-vp. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine On the main principles of information society development in Ukraine on 2007–2015 [online]. — Available from : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine On the electronic document and electronic document management [online]. — Available from : http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/851-15. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine On Protection of Personal Data [online]. — Available from : http://www.zakon4.rada.gov. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine On Access to Public Information [online]. — Available from : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. (in Ukrainian).

ISO/IEC 9126 in practice: what do we need to know [online]. — Available from : http://www.essi.upc.edu/~webgessi/publicacions/SMEF'04-ISO-QualityModels.pdf (in English).

The Law of Ukraine About standardization [online]. — Available from : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2408-14 (in Ukrainian).

The Law of Ukraine On standards, technical regulations and conformity assessment procedures [online]. — Available from : http://www.zakon.rada.gov.ua/go/3164-15 (in Ukrainian).

Zadorozhna N. T,. Kuznetsova T. V., Luparenko L. A. Design model of a typical site of scientific institutions. Information tehnology and learning tools, 1 (39). p. 275-296. [online]. — Available from : http://lib.iitta.gov.ua/2169/1/Prektuvannya_modeli.pdf (in Ukrainian).

ISO / IEC 12207:2008 «System and software engineering - Software life cycle processes». [online]. — Available from : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43447. (in English).

Zadorozhna N. T. Electronic document management in electronic systems of education. / N. T. Zadorozhna, K. M. LavrIscheva. — K. KP Vidavnitstvo «PedagogIchna dumka», 2007. —220 p. (in Ukrainian)

Zadorozhna N. T. Documentation of scientific research with the use of information systems «Scientific research: planning, control, monitoring» / Zadorozhna N. T. Sereda H. V., Tukalo S. M., Lebedenko L.V., Romenets Yu.V., Zolotarenko I. V., SvIntsitskiy S. V., Verbelchuk, B. V. — Kyiv, 2014. — BIblIogr.28 nazv. — Ukr. — Dep. v DNTB UkraYini: Zadeponovano v DNTB UkraYini . — #3 — Uk2014. (in Ukrainian).

Zadorozhna N. T. Description of the model of a typical site of scientific institutions. Analytical note. / Zadorozhna N. T., Kuznetsova T. V., Luparenko L. A.; In-t of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine. — Kyiv, 2014. — 44 p. — BIblIogr.: 21 nazv. — Ukr. — Dep. v DNTB UkraYini. — #4 —Uk2014. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine On the electronic document and electronic document management [online]. — Available from : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15. (in Ukrainian).

Tukalo S. M. Organizational and pedagogical basis of the introduction of electronic document management in research institutions.[online] / S. M. Tukalo // Information Technologies and Learning Tools. — 2013. — # 5 (37). — p. 147-165. — Available from : http://lib.iitta.gov.ua/1150/1/870-3060-1-PB.pdf. (in Ukrainian).

Ovcharuk O. V. Byuleten # 1 (2013) Informatization of Education. Modern challenges and prospects [online]. IITZN NAPN UkraYini. — 2013. — #1. — Available from : http://lib.iitta.gov.ua/1450/1/Byuleten_Ovcharuk1_2013.pdf. (in Ukrainian)

Basics of Information Law of Ukraine: Navch. posIb. B. C., Tsimbalyuk, V. D. Gavlovskiy, V. V. Gritsenko ta In.; Za red. M. Ya. Shvetsya, R. A. Kalyuzhnogo ta P. V. Melnika. — K. : Znannya, 2004. — 274 p. — Available from : http://textbooks.net.ua/content/view/1985/27. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine On the National Informatization Program [online]. — Available from : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-vp. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine On standardization [online]. — Available from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2408-14. (in Ukrainian).

Overview information about the standards 12207. [online]. — Available from : http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/informatization/documents/standards/20090902_0859.pdf. (in Russian).

Regulations on the procedure for planning and control of research at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [Approved by Decree of the Presidium of NAPS of Ukraine on June 23, 2011, Protocol № 1-7 / 9-198 as amended by Resolution of the Presidium of NAPS of Ukraine of 20 December 2012, protocol № 1-7 / 14-403]. — 38 p. [online]. — Available from : http://www.twirpx.com/file/740206/. (in Ukrainian).

Sereda H. V. Basic principles to create information system to manage research & development. / H. V. Sereda, N. M. Matrosova // Information Technologies in Education: ZbIrnik naukovih prats. Vipusk 16, Kherson: Vidavnitstvo HDU, 2013. — P. 147–156. (in Ukrainian).

Bykov V. Yu. Models of organizational systems of open education: MonografIya. — K. : AtIka, 2009. — 684 p. (in Ukrainian).

Akoff R. L. Planning for the future of corporations. — M. : Progress, 1985. — 328 p. (in Russian).

Piter Druker. Challenge management in 21 century. — M. : «Vilyams», 2007. — P. 272. (in English).

Sereda Kh. Usability as a way to improve the effectiveness of information systems implementation / Kh. Sereda // Informational Technologies in Education. — 2014. — # 19. — P. 101–108. [online]. — Available from : http://ite.kspu.edu/webfm_send/781. (in English).

Matrosova N. M. Software features of IS Scientific Reseasch [online]. — Available from : http://lib.iitta.gov.ua/4073/1.pdf (in Ukrainian).

The Law of Ukraine On scientific and technical activities [online]. — Available from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12 (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.