A FUNCTIONAL MODEL OF COMPUTER-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT OF A POST-DEGREE PEDAGOGICAL EDUCATION

Authors

  • Kateryna R. Kolos Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v41i3.1072

Keywords:

functional model, computer-oriented learning environment of a post-degree pedagogical education, professional development of teaching staff, the staff, the listener, information and communication technologies, tasks, functions

Abstract

The study substantiates the need for a systematic study of the functioning of computer-oriented learning environment of a post-degree pedagogical education; it is determined the definition of “functional model of computer-oriented learning environment of a post-degree pedagogical education”; it is built a functional model of computer-oriented learning environment of a post-degree pedagogical education in accordance with the functions of business, information and communication technology, academic, administrative staff and peculiarities of training courses teachers.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kateryna R. Kolos, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

PhD (pedagogical sciences), Candidate Doctor of Science

References

Абросимов А. Г. Развитие информационно-образовательной среды высшего учебного заведения на основе информационных и телекоммуникационных технологий : дис. доктора пед. наук : 13.00.02 / А. Г. Абросимов. — М., 2005. — 261 с.

Биков В. Ю. Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. — 2013. — № 17. — С. 9–37. — Режим доступу : http://ite.kspu.edu/webfm_send/736.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. — К. : Атіка, 2008. — 684 с.

Биков В. Ю. Категорії простір і середовище: особливості модельного подання та освітнього застосування [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, В. Г. Кремень // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. — Харків : НТУ „ХПІ”, 2013. — № 2. — С. 3–16. — Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1188/1/Art100Text-3.pdf.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14/page2.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.

Колос К. Р. Дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013 — Т. 35. — № 3. —– С. 11–21. — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/834/619#.Uepfpfl7Isc.

Красильникова В. А. Теория и технологии компьютерного обучения и тестирования : монография / В. А. Красильникова. — М. : Дом педагогики, ИПК ГОУ ОГУ, 2009. — 339 с.

Лізунов П. П. Організаційні аспекти системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів / П. П. Лізунов, Ю. М. Тесля, А. О. Білощицький [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. — 2009. — № 4. — С. 124–133.

Пан Л. В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу у системі управління / Л. В. Пан // Бізнес-освіта як бізнес: якість послуг і соціальна відповідальність : матеріали п’ятої щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-освіти в Україні» (м. Харків, 13–15 листопада 2003 р.). — К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. — С. 23–35.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : [указ ... 25 черв. 2013 р. № 344/2013 ; Україна. Президент] [Електронний ресурс] // Офіційне Інтернет-представництво виконуючого обов’язки Президента України. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/15828.html.

Слюсаревський М. М. Відповідь на виклики інформаційної доби / М. М. Слюсаревський // Освіта : Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. — К., 7–14 серпня 2013. — № 35 (5574). — С. 4–5.

Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-36668.htm.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників : [Наказ … 6.10.2010 № 930 ; Міністерства освіти і науки України] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10.

Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4534/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95#sel=5:33,5:50.

Dictionary.com [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dictionary.reference.com/browse/modeling.

Hall W. Strategic implementation of computer-based learning at Southampton [Електронний ресурс] / W. Hall, S. White // The Higher Education Academy. — 2003. — P. 1–3. — Режим доступу : http://www.jisctechdis.ac.uk/assets/documents/resources/database/id447_strategic_implementation_of_computer-based_learning.pdf.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Abrosimov A. G. Development of information-educational environment of higher education on the basis of information and telecommunication technologies : dis. Phd: 13.00.02 / А. G. Abrosimov. — M., 2005. — 261 p. (in Russian).

By`kov V. Yu. The mobile space and mobile targeting environment for Internet users: features of model submission and using in education [online] / V. Yu. By`kov // Information Technology in Education. — 2013. — # 17. — P. 9–37. — Available from : http://ite.kspu.edu/webfm_send/736 (in Ukrainian).

By`kov V. Yu. Organizational models of open education: a monograph / V. Yu. By`kov. — K. : Atika, 2008. —684 p. (in Ukrainian).

By`kov V. Yu. Categories space and environment: modeling features and an educational presentation use [online] / V. Yu. By`kov, V. G. Kremen` // Theory and practice of social systems: philosophy, psychology, education, sociology. — Kharkiv : NTU "KPI", 2013. — # 2. — P. 3–16. — Available from : http://lib.iitta.gov.ua/1188/1/Art100Text-3.pdf (in Ukrainian).

Encyclopedia of Education / Acad. ped. Sciences of Ukraine ; Chief Ed. V. G. Kremen`. — К. : Yurinkom Inter, 2008. — 1040 p. (in Ukrainian).

Law of Ukraine “On Higher Education” [online]. — Available from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14/page. (in Ukrainian).

Law of Ukraine “On Education” [online]. — Available from : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf (in Ukrainian).

Kolos K. R. Didactic requirements for computer oriented training environment of postgraduate teacher education [online] / K. R. Kolos // Information technolodies and learning tools. — 2013. — V. 35. — # 3. — P. 11–21. — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/834/619#.Uepfpfl7Isc (in Ukrainian).

Krasil`nikova V. A. Theory and technology of computer training and testing : monograph / V. A. Krasil`nikova. — M. : Dom pyedagogiki, IPK GOU OGU, 2009. — 339 p. (in Russian).

Lizunov P. P. Organizational aspects of testing for interim and final evaluation of student learning / P. P. Lizunov , Yu. M. Teslya, A. O. Biloshhy`cz`ky`j [and others.] // Information Technology in Education. — 2009. — # 4. — P. 124–133. (in Ukrainian).

Pan L. V. The role of the research environment functioning institution of higher education in the management / L. V. Pan // Business Education business: service quality and social responsibility: materials fifth annual international conference “Development of Management Education in Ukraine”, Kharkiv, 13–15 November 2003. — К. : Consortium for improving management education in Ukraine, 2003. — P. 23–35. (in Ukrainian).

About the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period till 2021 [decree ... Jun 25. 2013 # 344/2013; Ukraine. President] [online] // Acting President of Ukraine : Official website. — Available from : http://www.president.gov.ua/documents/15828.html (in Ukrainian).

Slyusarevs`ky`j M. M. The answer to the challenges of the information age / M. M. Slyusarevs`ky`j // Education: Ukrainian socio-political weekly. — K., 7–14 August 2013. — # 35 (5574). — P. 4–5 (in Ukrainian).

Modern Dictionary ed. “Great Soviet Encyclopedia” [online]. — Available from : http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-36668.htm (in Russian).

The model provisions about atestatsіyu pedagogіchnih pratsіvnikіv [Mandate ... 6.10.2010 # 930; Mіnіsterstva osvіti i Science of Ukraine] [online] // Parliament of Ukraine: official web portal. — [online]. — Available from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10 (in Ukrainian).

Encyclopedia of Philosophy [online]. — Available from : http://dic.academic.ru/dic.nsf /enc_philosophy/4534/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95#sel=5:33,5:50 (in Russian).

Dictionary.com [online]. — Available from : http://dictionary.reference.com/browse/modeling (in English).

Hall W. Strategic implementation of computer-based learning at Southampton / W. Hall, S. White [online] // The Higher Education Academy. — 2003. — P. 1–3. — Available from : http://www.jisctechdis.ac.uk/assets/documents/resources/database/id447_strategic_implementation_of_computer-based_learning.pdf (in English).

Published

2014-06-04

How to Cite

[1]
K. R. Kolos, “A FUNCTIONAL MODEL OF COMPUTER-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT OF A POST-DEGREE PEDAGOGICAL EDUCATION”, ITLT, vol. 41, no. 3, pp. 70–82, Jun. 2014.

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment