DEVELOPMENT OF MOBILE LEARNING ENVIRONMENT AS A PROBLEM OF THE THEORY AND METHODS OF USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Authors

  • Mariia А. Kyslova Kryvyi Rih College of National Aviation University, Kryvyi Rih
  • Serhii O. Semerikov State Higher Educational Institution «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih
  • Kateryna І. Slovak State Higher Educational Institution «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v42i4.1104

Keywords:

environment, mobile learning environment, development of mobile learning environment in higher mathematics

Abstract

The paper presents an analysis of the concepts of "environment", "information environment", "information environment universities", "educational space", "educational environment", "university educational environment", "learning environment", "mobile learning environment", "mobile substantive learning environment" and proposes taxonomy of environments. There are highlighted conditions for building of subject mobile learning environments. The notion of "development" and the main features of development are analyzed. There are found out the properties and characteristics of the subject mobile learning environment development in higher mathematics while training electrical engineers, as well as developed a scheme of formation and development model of the environment.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mariia А. Kyslova, Kryvyi Rih College of National Aviation University, Kryvyi Rih

cyclic commission teacher of fundamental disciplines

Serhii O. Semerikov, State Higher Educational Institution «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

Professor, Doctor of Education, Head of fundamental and social and human sciences

Kateryna І. Slovak, State Higher Educational Institution «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

Associate Professor, Ph.D., Associate Professor of Mathematics

References

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – Л. : ЛГУ, 1986.

Андреев А. А. Педагогика высшей школы. Новый курс : учеб. пос. / А. А.Андреев. – М. : МЭСИ, 2002. – 264 с.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

Блонський П. П. Основи педагогіки / П. П. Блонский; переклад В.Черняхівської. – Х. : Державне видавництво України, 1927. – 175 с

Гапоненко А. Л. Стратегическое управление : учебник [для студ. ВУЗов] / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. – М. : Изд-во «ОМЕГА-Л», 2006. – 464 с.

Жук Ю. О. Особистісний простір учня в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 3 (29). – Режим доступу до журналу : http://www.journal.iitta.gov.ua.

Иванов А. В. Культурная середа современной школі / А. В. Іванов // Педагогика. – 2006. – № 10. – С. 50–55.

Ільченко О. Г. Втілення екологічних ідей в освітньому середовищі сучасної школи / О. Г. Єльченко // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школ і: міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 лютого 2008 р.). – Полтава : Друкарська майстерня, 2008. – С. 167–169.

Ковалев Г. А. Субъективная оценка студентами образовательной среды вуза : дисс. канд. пед. наук :13.00.01. / Г. А. Ковалев. – М., 1996.

Корчак Я. Педагогическое наследие. – М. : Педагогика, 1991. – 272 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес i психiчний розвиток особистостi / за ред. Л. М. Проколiєнко. – К. : Радянська шк., 1989. – 608 с

Крилова Н. Б. Культурология образования / Н. Б. Крилова. – М. : Просвещение, 2000. – 168 с.

Лапінський В. В. Дидактичні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих засобів і систем навчання // Праці наук. товариства ім. Шевченка. – Т. ІІ : Комп’ютерно-орієнтовані технології. – Косів : Регіональний наук.-досл. Центр, 2005. – С. 32–36

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Высш. шк., 1976. – 302 с.

Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Соч. в 3-х т. – Т. 1. – М., 1985. – 621 с.

Макаренко А. С. Воспитание гражданина / А. С. Макаренко. – М. : Просвещение, 1988. – 304 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – [2011]. – 37 с. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.

Панов В. И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В. И. Панов. – СПб. : Питер, 2007. – 352 с.

Панченко Л. Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету : монографія / Л. Ф. Панченко ; Держ. закл. “Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченк ” . – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 280 с.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1. У полоні Платонових чар / Карл Поппер ; пер. з англ. О. Коваленко. – К. : Основи,1994. – 444 с.

Ракитина Е. А. Информационные поля в учебной деятельности / Е. А. Ракитина, В. Ю. Лыскова // Информатика и образование. – 1999. – № 1.

Рубцов В. В. Психологическое проектирование и экспертиза образовательной среды / Рубцов В. В., Панов В. И., Поливанова Н. И. // Московская психологическая школа : История и современность: в 3 т. / под ред. В. В. Рубцова. – Т. III. –М., 2004. – С. 246–258.

Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования / В. И. Слободчиков // 2-я Российская конференция по экологической психологии: тезисы (Москва, 12–14 апр. 2000 г.). – М., 2000. – С. 172–176.

Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Словак Катерина Іванівна ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2011. – 291 с

Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова та ін.]. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 3: Е–З / [ред. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, П. П. Доценко]. – К. : Наукова думка, 1973. – 840 с.

Тэн И. Философия искусства / Ипполит Адольф Тэн. – М. : Республика, 1996. – 351 с.

Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. – М. : Политиздат, 1987. – 592 с.

Шацкий С.Т. Педагогические сочинения в 4-х т. – М., 1959.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 365 с


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ananev B. G. Man as an object of knowledge. – L.: LGU, 1986. (in Russian)

Andreev A.A. Pedagogy of higher education. New Course: Textbook. pos. /A.A.Andreev. – M.: MESI, 2002. – 264 s. (in Russian)

Bikov V. Yu. Models of organizational systems open education: a monograph / V. Yu. Bikov. – K. : Atika, 2008. – 684 s. (in Ukrainian)

Blonskiy P.P. Basics of Pedagogy / P.P. Blonskiy; pereklad V.Chernyahivskoyi. – H.: Derzhavne vidavnitstvo Ukrayini, 1927. – 175 s (in Ukrainian)

Gaponenko A.L. Strategic management: a tutorial [for stud. universities] / A.L.Gaponenko, A.P. Pankruhin. – M.: Izd-vo «OMEGA-L», 2006. – 464 s. (in Russian)

Zhuk Yu. O. Personal space student in computer-oriented learning environment Information technology and learning tools [online]. – 2012. – №3 (29) . – Available from: http://www.journal.iitta.gov.ua (in Ukrainian)

Ivanov A. V. Cultural sereda modern school /A. V. Ivanov//Pedagogika. – 2006. – №10. – S.50-55. (in Russian)

Ilchenko O. G. Implementation of environmental ideas in the educational environment of the modern school / Oh. G. Il'chenko // Biodiversity: theory, practice and methodological aspects of studying in secondary and higher education: between b. Scientific-Pract. Conference, 7-8 February. – 2008. – Poltava: Drukarska maysternya, 2008. – S.167-169. (in Ukrainian)

Kovalev G. A. Subjective assessment of the educational environment of high school students / G. A. Kovalev, Dis.kand ped.nauk:13.00.01. – M.1996. (in Russian)

Korchak Ya. Pedagogical heritage. M.: Pedagogika. – 1991. – 272 s. (in Russian)

Kostyuk G.S. The educational process i psychic personality development / ed. L.M.Prokolienko. – K.: Radyanska shk., 1989. – 608 s (in Ukrainian)

Krilova N. B. Cultural education /N. B. Krilova. – M.: Prosveshchenie. – 2000. – 168 s. (in Russian)

Lapinskiy V.V. Teaching requirements for computer - based applications and systems training // Labour Sciences. Shevchenko Society. – T.II: Computer-oriented technologies. – Kosiv: Regionalniy nauk. – do sl. tsentr. 2005. – S.32 – 36 (in Ukrainian)

Leontev A. N. Activity. Consciousness. personality / A. N. Leontev. – M. : Vyssh. shk., 1976. – 302 s. (in Russian)

Lokk Dzh. Essay Concerning Human Understanding // Vol. 3 Vols. T. 1. – M., 1985. – 621 s. (in Russian)

Makarenko A. S. Education of the citizen / A. S. Makarenko. – M. : Prosveshchenie, 1988. – 304 s. (in Russian)

National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021 [online]. – [2011] . – 37 p. – Available from: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf (in Ukrainian)

Panov V. I. Psihodidaktika educational systems: theory and practice / V. I. Panov. – SPb.: Piter, 2007. – 352 s. (in Russian)

Panchenko L.F. Information and educational environment of the modern university: monograph / L.F.Panchenko; State. bookmark.; Derzh. zakl. “Lugan. nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka ”. – Lugansk : Vid-vo DZ “ LNU imeni Tarasa Shevchenka ” , 2010. – 280 s. (in Ukrainian)

Popper K. The Open Society and Its Enemies. Volume 1 Caught in the spell of the Platonic / Karl Popper; Lane. from English. A. Kovalenko. – K.: Osnovi,1994. – 444 s. (in Ukrainian)

Rakitina E.A. Information fields in educational activity / E.A. Rakitina, V.Yu. Lyskova // Informatika i obrazovanie. – 1999. – №1. (in Russian)

Rubtsov V. V., Panov V. I., Polivanova N. I. Psychological examination of the design and the educational environment // Moscow school of psychology: History and Modernity: The 3 tons./ Pod red. V. V. Rubtsova. T. III. – M.: 2004. – S. 246–258. (in Russian)

Slobodchikov V. I. On the concept of the educational environment in the concept of developmental education / VI Slobodchikov // 2nd Russian Conference on Environmental Psychology: abstract,, (Moskva, 12–14 apr. 2000 g.) . – M., 2000. – S. 172–176. (in Russian)

Slovak K. I. Methods of mathematical use of mobile media in teaching higher mathematics students of economic specialties Thesis. ... Candidate. ped. sciences: 13.00.10 - ICT in Education/ Slovak Katerina Ivanivna ; Institut informatsiynih tehnologiy i zasobiv navchannya NAPN Ukrayini. – K., 2011. – 291 s (in Ukrainian)

Dictionary of Ukrainian language: 11 tons./ [red. koleg. I. K. Bilodid (golova) ta in.]. – K.: Naukova dumka, 1970 – 1980. – T. 3: E – Z / [red. A. A. Buryachok, G. M. Gnatyuk, P. P. Dotsenko] . – K.: Naukova dumka, 1973. – 840 s. (in Ukrainian)

Ten I. Philosophy of Art / Ippolit Adolf Ten. – M. : Respublika, 1996. – 351 s. (in Russian)

Philosophical Dictionary / [pod red. I. T. Frolova]. – M.: Politizdat, 1987. – 592 s. (in Russian)

Shatskiy S.T. Pedagogical works in 4 volumes. – M., 1959 29. (in Russian)

Yasvin V.A. Educational environment: from modeling to design / V. A. Yasvin. – M. : Smysl, 2001. – 365 s (in Russian)

Published

2014-08-24

How to Cite

[1]
Kyslova M. А., S. O. Semerikov, and Slovak K. І., “DEVELOPMENT OF MOBILE LEARNING ENVIRONMENT AS A PROBLEM OF THE THEORY AND METHODS OF USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION”, ITLT, vol. 42, no. 4, pp. 1–19, Aug. 2014.

Issue

Section

Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends