ORGANIZATION OF UPPER-FORMERS EDUCATION OF «INFORMATICS» IN THE PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROFILE CLASSES
PDF (Ukrainian)

Keywords

physical and mathematical profile
computer technology training
information technology
methods
forms and means of teaching
principles of teaching

How to Cite

[1]
A. L. Fedorchuk, “ORGANIZATION OF UPPER-FORMERS EDUCATION OF «INFORMATICS» IN THE PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROFILE CLASSES”, ITLT, vol. 43, no. 5, pp. 118–127, Sep. 2014, doi: 10.33407/itlt.v43i5.1111.

Abstract

The article reviews the main theoretical and methodological problems of organization the learning, development priorities of upper-formers to subject "Informatics" in physical and mathematical profile classes. It is analyzed the content and organization of training course «Informatics» for upper form pupils. There are highlighted the goals, objectives, requirements, functions, principles, methodological approaches, methods, forms and means of training; specificity of the organization of learning the subject «Informatics» of pupils in classes of physical and mathematical profile. It is defined approach to the organization of profile study of computer science and computer technology that will directly affect the general education of students and their further professional development.
PDF (Ukrainian)

References

Биков В. Ю. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів. Інформатика : 8–11 класи / В. Ю. Биков, В. Д. Руденко // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2005. — № 1. — С. 3–11.

Ермаков Д. С. Элективные курсы для профильного обучения / Д. С. Ермаков // Педагогика. — 2005. — № 2. — С. 36–41.

Жерновникова О. А. Методичні особливості застосування інформаційно-комунікативних технологій до вивчення тригонометричних функцій у фізико-математичних класах / О. А. Жерновникова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. — Запоріжжі, 2012. — Вип. 24. — С. 276–281.

Коломієць А. М. Проблеми інформатизації освіти / А. М. Коломієць // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. — Х. :Вид. центр НТУ «ХПІ», 2010. — Вип. 27 (31). — С. 134–139.

Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл : Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2001 р. № 5/8–21 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2001. — № 13. — С. 3–10.

Коротков А. М. Компьютерное образование с позициии системно-деятельностного подхода / А. М. Коротков // Педагогика. — 2004. — № 2. — С. 3–10.

Лещенко М. П. Підходи до стандартизації сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учнів: польський досвід [Електронний ресурс] / М. П. Лещенко, Л. І. Тимчук // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014 — Т. 42. — № 4. — С. 33–46. — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1118/828#.VDPTllctrSg.

Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations.

Морзе Н. В. Метод демонстраційних прикладів при навчанні інформатики / Н. В. Морзе // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : [збірник наукових праць] — К. : НПУ їм. М. П. Драгоманова, 2002. — Вип. 5. — С. 44–54.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/15828.html.

Останець В. С. Погляд на майбутнє шкільної інформатики / В. С. Останець // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2006. — № 7. — С. 22–26.

Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; [за ред. О. І. Пометун]. — К. : Видавництво А.С.К., 2004. —192 с.

Профільне навчання інформатики / [співавт. Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська] // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. 8. – С. 3–18.

Сисоєва С. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя / С. Сисоєва // Педагогіка і психологія. — 2005. — № 4 (49). — С. 60–66.

Смалько О. А. Використання інформаційних технологій для розвитку творчого мислення старшокласників на уроках математики / О. А. Смалько // Комп’ютери в навчальному процесі : матеріали 2-ої Всеукр. наук.-метод. конф. (м. Умань, 29–30 жовт. 2002 р.) / [під ред. М. В. Дудик]. — Умань : Алмі, 2002. — 81 с.

Тихонова Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики : дис…канд. пед. наук : 13.00.04 / Тихонова Тетяна Валентинівна. — К., 2001. — 220 арк. — Бібліогр. : арк. 185–204.

Шолом Г. І. Використання презентацій на уроках інформатики / Г. І. Шолом // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2006. — № 4. — С. 14–15.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov V. Ju.Programme for secondary schools and universal physical and mathematical structures. Information: 8-11 classes / V. Ju. Bykov, V. D. Rudenko // Сomputer at school and family. — 2005. — № 1. — P. 3-11 (in Ukrainian).

Ermakov D. S. Elective courses for specialized education / D. S. Ermakov // Pedagogy. — 2005. — df № 2. — S. 36-41 (in Russian).

Zhernovnykova O. A. Methodological features of information and communication technologies to the study of trigonometric functions in Physics and Mathematics classes / O. A. Zhernovnykova // Pedagogy forming a creative person at high and high school. — Kiev, 2012. — Vol. 24. — P. 276—281 (in Ukrainian).

Kolomijecj A. M. Problems of Informatization of Education / A.M. Kolomijecj // Problems and prospects of forming national humanitarian and technical elite. — H. : Species. Center of NTU "KPI", 2010. — Vol. 27 (31). — P. 134-139 (in Ukrainian).

The concept of information in general education, computerization of rural schools: Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine of 27 April 2001 р. № 5 / 8-21 // Information Collection Ministry of Education and Science of Ukraine. — 2001. — № 13. — S. 3-10 (in Ukrainian).

Korotkov A. M. Computer Education with the position of system-activity approach / A. M. Korotkov // Pedagogy. — 2004. — № 2. — P. 3-10 (in Russian).

Leshhenko M. P. Pidkhody do standartyzaciji sformovanosti informacijno-komunikacijnoji kompetentnosti uchniv: poljsjkyj dosvid [online] / M. P. Leshhenko, L. I. Tymchuk // Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja. — 2014 — T. 42. — # 4. — S. 33-46. — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1118/828#.VDPTllctrSg (in Ukrainian).

Letter of the Ministry of number 1 / 9-426 from 01.06.2012 "On instructions and guidelines of the basic disciplines" [online]. — Available from: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations (in Ukrainian).

Morze N. V. Method of demonstration examples for teaching computer science / N. V. Morze // computer-oriented learning systems: [Collected Works]. — K. : NEA them. M. P. Draghomanova, 2002. — Vol. 5. — P. 44-54 (in Ukrainian).

National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period till 2021: approved by the Decree of the President of Ukraine on June 25, 2013 №344 / 2013 [online]. — Available from : http://www.president.gov.ua/documents/15828.html (in Ukrainian).

Ostaрecj V. S. A look at the future of school science / V. S. Ostanecj // computer at school and family. — 2006. — № 7. — P. 22-26 (in Ukrainian).

Pometun O. I. Interactive technology education: theory, practice, experience / O. I. Pometun, L. V. Pyrozhenko; [Ed. O. I. Pometun]. — K. : Publisher ASK, 2004. — 192 p. (in Ukrainian).

Profile Education Informatics / [et al. N. V. Morze, O. Gh. Kuzjminsjka] // Сomputer-oriented learning system: collection of scientific papers. — K. : NPU. M. P. Draghomanova, 2004. — Vol. 8. — P. 3-18 (in Ukrainian).

Sysojeva S. Modern aspects of training of teachers / S. Sysojeva // Pedagogy and Psychology. — 2005. — № 4 (49). — P. 60-66 (in Ukrainian).

Smaljko O. A. Use of information technology for the development of creative thinking in high school mathematics lessons / O.A. Smaljko // Computers in the classroom: Materials of the 2nd All-Ukrainian. scientific-method. conf. (m. Uman, Oct 29-30. 2002) / [ed. M. V. Dudyk]. — Uman: Alma, 2002. — 81 p. (in Ukrainian).

Tykhonova T. V. Pedagogical conditions of professional self-development of future science teachers: Dissertation ... Candidate. ped. sciences: 13.00.04 / Tykhonova Tetjana Valentynivna. — K., 2001. — 220 pages. — Ref. : Ff. 185-204 (in Ukrainian).

Sholom Gh. I. Use presentations on science lessons / Gh. I. Sholom // computer at school and family. — 2006. — № 4. — S. 14-15 (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.