ELECTRONIC LINGUOMETHODOLOGY’S PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS TRAINING

  • Inna A. Khyzhnyak State Higher Educational Establishment “Donbas State Pedagogical University”,Slovyansk, Donetsk region
Keywords: methodology, electronic linguomethodology, linguodidactic competence, primary school teacher, professional linguomethodological education, university

Abstract

The article reveals the philosophical and methodological approaches to the formation of linguodidactic competence of the prospective primary school teachers in the process of their linguomethodological training. Based on the methodology of pedagogy with the specific of the professional linguomethodological education of the primary school teacher the author singles out the main methodological principles and describes their implementation technology in the educational process of a modern university.These principles include competence, personal and active, systematic and synergetic, sociocultural, resource and technological approaches. Within the personal and active approach hermeneutical, pragmatic and acmeological componentsare considered, and sociocultural approach includes axiological component.

Author Biography

Inna A. Khyzhnyak, State Higher Educational Establishment “Donbas State Pedagogical University”,Slovyansk, Donetsk region
PhD (in Pedagogics), associate professor, dean of the Primary School Teachers Training Faculty

References

Бадер В. І. Електронна лінгводидактика: стан та перспективи розвитку /В. І. Бадер // Освіта та педагогічна наука. — 2012. — № 2 (151). — С. 34–43.

Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: [учебн. пособ.] / М. А.Бовтенко. —– М. : Флинта-Наука, 2005. — 215 с.

Вакуленко В. Педагогічна акмеологія: досягнення й проблеми / Валентина Вакуленко // Філософія освіти. — 2006. — 3(5).— С. 124–133.

Вознюк О. В. Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика : монографія / О. В. Вознюк. — Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. — 708 с.

Гарцов А. Д. Электронная лингводидактика в системе инновационного языкового образования : дис. …. д. п. н. : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, уровни общего и профессионального образования)» / А. Д. Гарцов /Российский университет дружбы народов. — М., 2009. — 534 с.

Дідук-Ступ’як Г. І. Філософські концепти лінгвометодичної технології «інтеракціярізнотипових підходів до вивчення української мови» [Електронний ресурс] / Г. І .Дідук-Ступ’як // Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу». — № 2 (22), 2013. — Режим доступу до журналу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

Залізняк Н. Нео-прагматизм і критична педагогіка у підготовці майбутнього вчителя до освітньо-виховної діяльності у громаді в США /Н. Залізняк // Вісник Львів. ун-ту. Cерія педагогічна. — 2007. — Вип. 22. — С. 268–273.

Костікова І. І. Теоретико-методичні засади комп’ютерної лінгвометодики / І. І .Костікова. — Вінниця : «Поділля 2000», 2007. — 240 с.

Мараховська Н. В. Застосування герменевтичного методу в процесі навчання іноземної (англійської) мови у ВНЗ з метою формування професійної ідентичності майбутніх учителів іноземної мови [Електронний ресурс] / Н. В. Мараховська / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — № 953. — С. 173–179. — Режим доступу до журналу: www-foreign.univer.kharkov.ua/ua/nauka/vistnuk/953.pdf

Микитюк С. О. Ресурсний підхід у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності / С. О. Микитюк // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2011. — № 4.— С. 54–61.

Морська Л. І. Дидактичні основи підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій в професійній діяльності /Л. І. Морська [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/1868/1/08mlitpd.pdf.

Остапенко Н. М. Теоретичні і методичні засади формування лінгводидактичної компетентності у майбутніх учителів української мови і літератури : дис. … д. п. н. : 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова) / Н. М. Остапенко / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — К., 2010. — С. 132.

Побірченко О. Теоретичний аналіз підготовки вчителя сучасної початкової школи / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірн. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / О. Побірченко / ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін. — Вип. 20. — К., 2007. — С. 40–45.

Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксиологию : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова. — М. : Издательский центр "Академия", 2003. — 192 с.

Фіцула М. М. Педагогіка :[навч. посіб.] / М. М. Фіцула. — 3-тє вид., стер. — К. : Академвидав, 2009. — 560 с.

Хижняк І. Технологічні картки як ефективний прийом підвищення якості самостійної роботи магістрантів із електронної лінгводидактики / І. Хижняк /Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. І. Бадер]. — Вип. 3. — Слов’янськ : Вид-во ДВНЗ «ДДПУ», 2013. — С. 137–145.

Шовковий В. М. Педагогічна герменевтика в контексті сучасних герменевтичних теорій // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. — 2006. — Випуск LXIV (64). — К. : КПУ імені М. П. Драгоманова. — С. 209–219.

Шулдик В. І. Технологічний підхід при викладанні природознавчих дисциплін у педвузі : [навч.-метод. посібник] / В. І. Шулдик. Умань : ПП Жовтий, 2012. — 310 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bader V. I. Computer Linguodidactics:Status and Prospects// Osvita ta pedaghoghichnanauka.–2012. — № 2 (151). —P. 34–43. (in Ukrainian)

Bovtenko M. A. Computer Linguodidactics. — Moscow : Flinta, 2005. — 215 p. (in Russian)

Vakulenko V. Education acmeology: achievements and problems // Filosofijaosvity. — 2006. — № 3 (5). — P. 124–133. (in Ukrainian)

Voznjuk O. V. Education Synergetics: Origins, Theory and Practice. — Zhytomyr : Vyd-voZhDUimeni Ivana Franka, 2012. — 708 p. (in Ukrainian)

Gartsov A. D. Electronic Linguodidactics in the innovative language education. — Moscow, 2009. — 534 p. (in Russian)

Diduk-Stup'jakGh. I. Philosophical concepts linguomethodological technology ‘‘interaction of various approaches to the study of Ukrainian language’’ // Elektronne naukove fakhove vydannja «Naukovyj visnyk Donbasu». — 2013. — № 2 (22). — Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (in Ukrainian)

Zaliznjak N. Neo-pragmatism and critical pedagogy in training future teachers up to education — № 22. — P. 268–273. (in Ukrainian)

Kostikova I. I. Theoretical and methodological foundations of Computer Linguomethodics. —Vinnitsa : «Podillya 2000», 2007. — 240 p. (in Ukrainian)

Marakhovsjka N. V. The application of the hermeneutical method in learning foreign (English) language in universities in order to develop professional identity of future foreign language teachers // Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V.N. Karazina. — 2011. — № 953. — P. 173–179. Available from: www-foreign.univer.kharkov.ua/ua/nauka/vistnuk/953.pdf.http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvd_2013_2_1.pdf(in Ukrainian)

Mykytjuk S. O. Resource approach in future teachers training to the innovation activities // Teorija I praktyka upravlinnja socialjnymy systemamy.— 2011. — № 4. — P. 54–61. (in Ukrainian)

Morska L. I. Teaching basics of preparing future teachers of foreign languages to use information technology in professional activities[online]. — Available from : http://eprints.zu.edu.ua/1868/1/08mlitpd.pdf.

Ostapenko N. M. Theoretical and methodological principles of formation of the linguodidactic competence of future teachers of Ukrainian language and literature. — Kyjiv, 2010. — 471 p. (in Ukrainian)

Pobirchenko O. Theoretical analysis of modern primary school teacher training // Psykhologho-pedaghoghichni problem siljsjkoji shkoly: zbirn. nauk. pr. Umansjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni PavlaTychyny. — 2007. — № 20. — P. 40–45. (in Ukrainian)

Slastenin V. A. Introduction to pedagogical axiology. — Moscow : Izdatel'skijcentr«Akademija», 2003. — 192 p. (in Russian)

Ficula M. M. Pedagogy. — Kyjiv :Akademvydav, 2009. — 560 p. (in Ukrainian)

Khyzhnjak I. Technologic cards as the effective method of quality improvement of Master students’ self-study work // Linghvodydaktyka : teorija, metodyka, dosvid. — 2013. — № 3. — P. 137–145. (in Ukrainian)

Shovkovyj V. M. Pedagogical hermeneutics in the context of contemporary hermeneutical theories // Naukovi zapysky Nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni M. P. Draghomanova. —2006. — № 64. — P. 209–219. (in Ukrainian)

Shuldyk V. I. Technological approach in teaching natural sciences in pedagogical universities. —Umanj : PP Zhovtyj, 2012. — 310 p. (in Ukrainian)

Published
2014-10-24
Section
Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment