ICT COMPETENCE STANDARDS FOR HIGHER EDUCATORS AND QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION

  • Nataliia V. Morze Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv
  • Artur B. Kocharian Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv
Keywords: Higher Education Quality, ICT Competence, E-portfolio, Corporate Standards

Abstract

The article studies ways to improve quality of Higher Education in Ukraine regarding the standards in the European Higher Education area. There is examined the influence of ICT on education trends. It is considered an interdependence between the quality of educational environment in Higher School and the ICT Competence of its educators. The model of ICT Competence standards for teaching staff is taken from experience by Borys Grinchenko University in Kyiv. There are analyzed the tools for monitoring a formation of teachers’ ICT Competence.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nataliia V. Morze, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv
Doctor of Education, Professor, Vice-Rector on Informational Technologies
Artur B. Kocharian, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv
methodist of the ICT competencies Center of the research laboratory of education informatization

References

A common European frame work for ICT Professional sinall industrysec tor[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ecompetences.eu .— Загол. з титулу екрану. — Мова: англ. — Перевірено: 28.09.2014.

Blended learning [Електронний ресурс]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу : http://www.scoop.it/t/blended-learning-by-v-kukharenko. — Загол. з титулу екрану. — Мова: англ. — Перевірено: 21.09.2014.

Data analysis for the 2014 State of the Industry has begun [Електронний ресурс]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу : http://www.astd.org/Professional-Resources/State-Of-The-Industry-Report. — Загол. з титулу екрану. — Мова: англ. — Перевірено: 21.09.2014.

Digital Science [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-science. — Загол. з титулу екрану. — Мова: англ. — Перевірено: 28.09.2014.

ICTin education [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/Communication/Pages/ict-education.aspx. — Загол. з титулу екрану. —– Мова: англ. — Перевірено: 28.09.2014.

Report on web skills survey [Електронний ресурс]. — Режим доступу : .http://www.open education europa.eu/sites/default/files/news/MOOCs-for-web-skills-survey-report.pdf. — Загол. з титулу екрану. — Мова: англ. — Перевірено: 21.09.2014.

The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area — ESG [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/ science. — Загол. з титулу екрану. — Мова: англ. — Перевірено: 28.09.2014.

What is the ICT CFT? [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/what-is-the-ict-cft. — Загол. з титулу екрану. — Мова: англ. — Перевірено: 28.09.2014.

Аннєнкова І. П. Моніторинг якості освіти у ВНЗ. [Електронний ресурс]. -— Електронні дані. — Режим доступу : http://e-learning.onu.edu.ua/stati/pedagog-ka-visho-shkoli/an-nkova-p-mon-toring-jakost-osv-ti-u-vnz.html. — Загол. з титулу екрану. — Мова: укр.. — Перевірено: 28.09.2014.

Бахрушин В., Горбань О. Якість вищої освіти та сучасні підходи до її вимірювання. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.slideshare.net/VladimirBakhrushin/1-2013-16785106. — Загол. з титулу екрану. — Мова: укр. — Перевірено: 28.09.2014.

Вембер, В. П., Єльнікова, Г. В., Морзе, Н. В., Кузьминська, О. Г., Овчарук, О. В., Петухова, Л. Є., ... & Хвілона, Є. (2014). Використання системи EPRINTS для інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності. Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 100.

Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти [Текст] / В. Вікторов // Вища освіта України. — 2006. — № 1. — С. 54–58.

Загородній А. Європейська система забезпечення якості вищої освіти [Текст] / А. Загородній // Вища школа. — 2006. — № 4. — С. 15–22.

Европейское обучение [Електронний ресурс]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу : http://www.smart-edu.com/learning-in-europe-2020.html. — Загол. з титулу екрану. —– Мова: рос. — Перевірено: 21.09.2014.

Европейская сертификация компьютерных пользователей Украины [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ecdl.com.ua. — Загол. з титулу екрану. — Мова: рос. — Перевірено: 28.09.2014.

Калінічева Г. І. Імплементація європейської системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: досвід і перспективи [Текст] / Г. І. Калінічева // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. — 2009. — № 2. — С. 66–70/

Комплекс заходів для стимулювання публікаційної активності співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка. — Режим доступу : http://kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsyam/dokumenti/kompleks-zakhodiv-dlia-stymuliuvannia-publikatsiinoi-aktyvnosti-spivrobitnykiv-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka.html. — Загол. з титулу екрану. — Мова: укр. — Перевірено: 28.09.2014.

Концепція забезпечення якості вищої освіти України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dovira.eu/images/QA_concept_Final.pdf. — Загол. з титулу екрану. — Мова: укр. — Перевірено: 28.09.2014.

Кочарян А. Б. Електронне освітнє середовище сучасного університету // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — №2 (50). — 2014. — С. 20–24.

Организация самостоятельной работы студентов в контексте формирования исследовательской компетентности / Морзе Н. В., Кузьмінська О. Г. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/8.htm.

Морзе Н. В. Основні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. [Електронний ресурс]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://leader.ciit.zp.ua/files/plan/2013/prez30.11.13.pdf. — Загол. з титулу екрану. — Мова: укр. — Перевірено: 28.09.2014.

Половін Б. А. Персональне освітнє середовище як базовий структурний елемент сучасного навчання [Електронний ресурс]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/33348/1/Polovin_information_society.pdf. — Загол. з титулу екрану. — Мова: укр.. — Перевірено: 28.09.2014.

Рейтинг вищих навчальних закладів України «Топ – 200 Україна» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3281. — Загол. з титулу екрану. — Мова: укр. — Перевірено: 28.09.2014.

Создание информационного образовательного пространства региона как катализатор формирования ИК-компетенций учителей / Морзе Н. В., Проценко Г. А., http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/25.htm.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Ukrainian.pdf. — Загол. з титул. екрану. — Мова: англ. — Перевірено: 28.09.2014.

Статінова Н.П. Якість освіти у контексті інтеграції вищої школи у всесвітній простір / Н. П. Статінова // Наукові праці: науковий журнал. — Чорноморський державний університет імені Петра Могили. — 2010. — Вип. 123. — С. 9–14.

Сухова Н. М. Якість вищої освіти як одна з філософських засад трансформації освіти ХХІ століття: європейський контекст / Н. М. Сухова // Вісник Національного авіаційного університету. — 2009. — № 1. — С. 170–174.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

A common European framework for ICT Professionals in all industry sector [online]. — Available from : http://www.ecompetences.eu - dividers. from title screen. — Language: English. — Checked: 28/09/2014 (in English).

Blended learning [online]. — Email. text. data. — Available from: http://www.scoop.it/t/blended-learning-by-v-kukharenko. — dividers. from title screen. — Language: English. — Checked: 09/21/2014 (in English).

Data analysis for the 2014 State of the Industry has begun [online]. — Email. text. data. - Available from : http://www.astd.org/Professional-Resources/State-Of-The-Industry-Report. — dividers. from title screen. — Language: English. — Checked: 09/21/2014 (in English).

Digital Science [online]. — Available from : http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-science — dividers. from title screen. — Language: English. — Checked: 28/09/2014 (in English).

ICT in education [online]. — Available from: http://www.uis.unesco.org/Communication/Pages/ict-education.aspx — dividers. from title screen. — Language: English. —- Checked: 28/09/2014 (in English).

Report on web skills survey [online]. —- Available from : http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/news/MOOCs-for-web-skills-survey-report.pdf - dividers. from title screen. — Language: English. — Checked: 09/21/2014 (in English).

The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area — ESG [online]. — Available from : http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/ science - dividers. from title screen. — Language: English. — Checked: 28/09/2014 (in English).

What is the ICT CFT? [online]. — Available from : http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/what-is-the-ict-cft. — Dividers. from title screen. — Language: English. — Checked: 28/09/2014 (in English).

Annenkov I. P. Monitoring the quality of education in universities. [online]. — Available from : http://e-learning.onu.edu.ua/stati/pedagog-ka-visho-shkoli/an-nkova-p-mon-toring-jakost-osv-ti-u-vnz.html Dividers. from title screen (in Ukrainian).

Bakhrushin, Gorban A. The quality of higher education and contemporary approaches to its measurement. [online]. — Available from : http://www.slideshare.net/VladimirBakhrushin/1-2013-16785106. — dividers. from title screen. (in Ukrainian).

Vemebr V., Yelnikova G., Morse N., Kuz'myns'kay O., Ovcharuk A., Petukhov L., & ... Hvilona E. (2014). Using EPRINTS for information and communication support research activities. National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Institute of Information technology and training, 100. (in Ukrainian).

Victorov V. Main criteria and indicators of quality education [Text] / V. Victorov // Higher Education of Ukraine. — 2006. — № 1. — S. 54–58. (in Ukrainian).

A. Zahorodniy A. European Quality Assurance System of Higher Education [Text] / A. Zahorodniy // High School. — 2006. — № 4. — S. 15—22 (in Ukrainian).

European learning [online]. — Email. text. data. — Available from : http://www.smart-edu.com/learning-in-europe-2020.html — dividers. from title screen (in Russian).

European certification of computer users in Ukraine [online]. — Available from : http://www.ecdl.com.ua — dividers. from title screen (in Russian).

Kalinicheva G. I. Implementation of the European Quality Assurance in Higher Education in Ukraine: Experience and Prospects [Text] / G. I. Kalinicheva // Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Collected Works. — 2009. — № 2. — S. 66–70 (in Ukrainian).

Set of measures to stimulate the publication activity of the Kyiv University Boris Hrinchenka. Available from : http://kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsyam/dokumenti/kompleks-zakhodiv-dlia-stymuliuvannia-publikatsiinoi-aktyvnosti-spivrobitnykiv-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka.html (in Ukrainian).

The concept of quality assurance Ukraine [online]. — Available from : http://dovira.eu/images/QA_concept_Final.pdf (in Ukrainian).

A. Kocharyan. Electronic learning environment of a modern university. // Science and information technology in schools. — №2 (50). — 2014. — Р. 20—24 (in Ukrainian).

Morze N. Organization of independent work of students in the context of the formation of research competence.[online]. — Available from : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/8.htm (in Ukrainian).

Morze N. Major trends using information and communication technologies in education. [online] / E data. — Available from : http://leader.ciit.zp.ua/files/plan/2013/prez30.11.13.pdf - dividers. from title screen. (in Ukrainian).

B. A. Polovin. Personal learning environment as a basic structural element of modern education. [online] / E data. — Available from : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/33348/1/Polovin_information_society.pdf - dividers. from title screen. (in Ukrainian).

Rating of higher educational establishments of Ukraine «Top – 200 Ukraine" [online]. — Available from : http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3281 - dividers. from title screen (in Ukrainian).

Creating the region of space is information obrazovatelnoho How katalyzator Formation IR competences teachers / Morze N., Protsenko G. A. [online]. — Available from : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/25.htm (in Ukrainian).

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education [online]. — Available from : http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Ukrainian.pdf - dividers. from title screen (in Ukrainian).

Statinova N. P. The quality of education in the context of the integration of higher education in world space / N. P. Statinova // Proceedings: Research Journal. — Black Sea State University Petro Mohyla. — 2010. — Vol. 123. — P. 9–14 (in Russian).

Sukhova N. Quality of higher education as one of the philosophical foundations of education transformation XXI century: the European context / N. M. Sukhova // Proceedings of the National Aviation University. — 2009. — № 1. — S. 170–174 (in Russian).

Published
2014-10-24
How to Cite
Morze, N. V., & Kocharian, A. B. (2014). ICT COMPETENCE STANDARDS FOR HIGHER EDUCATORS AND QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION. Information Technologies and Learning Tools, 43(5), 27-39. https://doi.org/10.33407/itlt.v43i5.1132
Section
Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends