INFORMATISATION PECULIARITIES OF SCHOOL LIBRARIES IN REPUBLIC OF POLAND

  • Zoia O. Polianychko Kyiv National Linguistic University, Kyiv
Keywords: informatisation of school libraries, informatisation peculiarities of school information multimedia centers, ICT competence of teachers-librarians

Abstract

The article deals with the formation and development stages of informatisation of school libraries in Poland, the development of their technical, human and financial support, active introduction of ICT in the educational process in the conditions of European integration. Main national Polish governmental programs and educational projects of European Structural Funds of computerization and informatisation of school libraries are outlined. Informatisation peculiarities of school information multimedia centers in Poland, such as creation of electronic platforms of open education, spread of media education in Polish schools by involving teachers-librarians are defined.

Author Biography

Zoia O. Polianychko, Kyiv National Linguistic University, Kyiv
Teacher at School 90, Kyiv, Applicant of Psychology and Pedagogy Department

References

Andrzejewska J. Kreatywność bibliotekarzy / Jadwiga Andrzejewska // materiały z ogólnopolskiej Режим доступу: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050102.htm.

Dobraczyńska A. Opis działań: biblioteka szkolna Електронний ресурс]/ Anna Dobraczyńska, Jadwiga konferencji pt. „Społeczno-kulturalna i zaw dowa kreatywnośc bibliotekarzy”, Miedzeszyn 13-14.06.1997 r. / [red. Janusz Nowicki]. — Warszawa :Wydaw. SBP, 1997. — 159 s.

Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce [Електронний ресурс] / KBN // W.: 2000. — Режим доступу : http://kbn.icm.edu.pl/cele/index1.html.

Cybulska A. Biblioteka szkolna w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym / Agata Cybulska // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Електронний ресурс] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. — Czasopismo elektroniczne. — Nr 1/2005 (13) marzec. — Piotrków Trybunalski: Biblioteka Pedagogiczna, 2005. —Oleszek, Helena Oleszczak, Elżbieta Ciryt // [ Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju. – 2013. — Режим доступу : http://bibliotekawszkole.pl/biblioteka_motorem.pdf.

e-Polska — Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.html.

Informatyzacja bibliotek dofinansowana ze środków UE [Електронний ресурс] / Biznes.pl/Edukacja (29.09.2010). — Режим доступу : http://biznes.pl/magazyny/edukacja/informatyzacja-bibliotek.

Internet w szkole / Оpracowanie: zespół portalu www.interklasa.pl // Fundacja Wspomagania Wsi: marzec 2005. — 45 s.

Kowalczyk-Wilk Н. Przedsięwzięcia MENiS związane z tworzeniem centrów informacyjnych w szkołach [Електронний ресурс] / Halina Kowalczyk-Wilk // Współczesne standardy bibliotek szkolnych w zreformowanym systemie edukacji: ogólnopolska konferencja nauczycieli-bibliotekarzy (6–7 listopada 2000 r.,) / 2000 r. — S. 7–10. — Режим доступу : http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/konferencyjne/kowalczyk_wilk.pdf.

Kozak М. Multimedialne Centrum Informacji – istota i zadania [Електронний ресурс] / Małgorzata Kozak // Bibl. Zespołu Szkół Samoch. im. Stanisława Syroczyńskiego, — Lublin. — 2004. — Режим доступу : http://www.biblioteka.zss.lublin.eu/pub3.php?&order=&page=1&rid=103.

Markuszewska J. Multimedialne Centrum Informacji — nowe oblicze biblioteki szkolnej [Електронний ресурс] / Jolanta Markuszewska. — Режим доступу : http://sp.poniatowa.pl/art31.htm.

Motylska B. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum informacji [Електронний ресурс] / Beata Motylska // Ścieżki edukacyjne: аrtykuł dotyczący funkcjonowania biblioteki szkolnej (01.04.2005). — Режим доступу : http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/biblioteka_szkolna.pdf.

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (24.05.2010) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/.../3209.pdf.

Szczepańska B. Biblioteki: jak daleko od postępu / Barbara Szczepańska // W: Informatyzacja bibliotek a dozwolony użytek publiczny (12.12.2012). [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://prawo.rp.pl/artykul/757643,960433-Informatyzacja-bibliotek--a-dozwolony-uzytek-publiczny.html.

Сопова Т. Україна — Польща: бібліотечна співпраця / Тетяна Сопова // [Матеріали конф. 6–7 вер., 2007 р., м. Люблін]. — Бібл. планета. — 2008.— 1. — С. 13–14.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Andrzejewska J. Creatyvity of librarians / Jadwiga Andrzejewska // materials from the national conference Fri. ‘Socio-Cultural and Creativity incl tional librarians’ Miedzeszyn 13–14.06.1997 r. / [Ed. Janusz Nowicki]. — Warsaw : Wydaw. SBP, 1997. — 159 p. (in Polish).

The objectives and directions of development of information society in Poland / KBN // W.: 2000. — . [online]. — Available from : http://kbn.icm.edu.pl/cele/index1.html (in Polish).

Cybulska A. The school library in the modern information society [online] / Agata Cybulska // In: Workshop librarian / ed. In chief. Wieslaw Olczykowska. — Electronic journal. — No. 1/2005 (13) in March. — Piotrkow Trybunalski: Pedagogical Library, 2005. — Available from : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050102.htm (in Polish).

Dobraczyńska A. Description of activities: school library [online] / Anna Dobraczyńska, Jadwiga Oleszek, Helena Oleszczak, Elizabeth Ciryt // High School. UN Biłgoraj. — 2013. — Available from: http://bibliotekawszkole.pl/biblioteka_motorem.pdf (in Polish).

E-Polish — An action plan for the development of the information society in Poland in 2001–2006 [online]. — Available from : http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.html (in Polish).

Computerization of library co-financed by the EU [online] / Biznes.pl/Edukacja (29.09.2010). — Available from : http://biznes.pl/magazyny/edukacja/informatyzacja-bibliotek (in Polish).

Internet at school / A guide: website team www.interklasa.pl Rural Development Foundation March 2005. — 45 p. (in Polish).

Kowalczyk-Wilk Н. Ministry of National Education Projects related to the creation of information centers in schools [online] / Halina Kowalczyk-Wilk // Contemporary standards of school libraries in the reformed education system: national conference of teachers-librarians (6-7 November 2000) / 2000. — S. 7–10. — Available from : http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/konferencyjne/kowalczyk_wilk.pdf (in Polish).

Kozak М. Multimedia Information Centre - the essence and tasks [online] / Małgorzata Kozak // Bibl. Truck-School Complex. after Stanislaw Syroczyński. — Lublin. — 2004. — Available from : http://www.biblioteka.zss.lublin.e (in Polish).

Markuszewska J. Multimedia Information Centre — the new face of the school library [online] / Jolanta Markuszewska . — Available from: http://sp.poniatowa.pl/art31.htm (in Polish).

Motylska B. School library as an information center in school [online] / Beata Motylska // Methods: article on the functioning of the school library (01.04.2005). — Available from : http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/biblioteka_szkolna.pdf (in Polish).

Project: Law amending the Law on the Education System (24.05.2010) [online]. — Available from : orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/.../3209.pdf (in Polish).

Szczepańska B. Libraries: as far as progress / Barbara Szczepańska [online] // In: Computerisation of libraries and fair use public (12.12.2012). — Available from : http://prawo.rp.pl/artykul/757643,960433-Informatyzacja-bibliotek--a-dozwolony-uzytek-publiczny.html (in Polish).

Sopova T. Ukraine — Poland: Library Cooperation / Tatiana Sopova // [Materials of the conference. 6–7 sept., 2007, Lublin]. — Bibl. planeta. — 2008. — № 1. — Р. 13–14 (in Ukrainian).

Published
2014-12-27
Section
Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends