ON EXPERIENCE OF THE COLLABORATION AND PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PODIO IMPLEMENTATION IN THE MEDICAL UNIVERSITY

  • Andrii V. Semenets I. Ja. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil
  • Volodymyr Yu. Kovalok I. Ja. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil
Keywords: information infrastructure, information system, electronic document management, collaboration system, project management system, cloud technologies, Google Apps For Education, Podio

Abstract

The Information Technologies role in the medical university management is analyzed. The importance of the application of the electronic document management in the medical universities is shown. The implementation capabilities of the electronic document management system within a cloud services are shown. A Podio collaboration and project management cloud service features overview is presented. The methodology of the Podio capabilities usage to the medical university task management solving is developed. An approaches to the Podio Workspaces and Applications development for the faculties collaboration and project management in the departments of the medical universities are presented. The examples of the Podio features usage to the work-flow automation of the information-analytical and hardware and software support departments of the Ternopil State Medical University named after I. Ja. Horbachevsky are shown.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Andrii V. Semenets, I. Ja. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil
PhD (technical sciences), associate professor , chief of the Department of Medical Informatics
Volodymyr Yu. Kovalok, I. Ja. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil
Engineer-programmer, Informational-Analitycal Depatrtment

References

Банчук М. В. Сучасний розвиток вищої медичної та фармацевтичної освіти й проблемні питання забезпечення якісної підготовки лікарів і провізорів / [М. В. Банчук, О. П. Волосовець, І. І. Фещенко та ін.] // Медична освіта. — 2007. — № 2. — С. 5–13.

Ковальчук Л. Я. Впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій / Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк // Медична інформатика та інженерія. — 2008. — № 1. — C. 14–16.

Марценюк В. П. Розробка і впровадження системи електронного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / В. П. Марценюк // Медична освіта. — 2008. — № 2. — C. 74–75.

Семенець А. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій — необхідна умова ефективної розробки та супроводження сучасних програмних продуктів. / А. В. Семенець // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18–19 квіт. 2013 р.): у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль : ТДМУ, 2013. — Ч. 1. — С. 455–463.

Семенець А. В. Концепція побудови інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ з використанням вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення з відкритим кодом / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалок // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — № 3. — С. 277–288.

Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – 173 с.

Michael G. M. Distance Education: A Systems View of Online Learning / Michael G. Moore, Greg Kearsley. — Wadsworth : Cengage Learning, 2012. — 350 р.

Семенець А. В. Застосування хмарних технологій при побудові інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ / А. В. Семенець // Медична освіта. — 2014. — № 1. — С. 99–104.

Семенець А. В. Організаційно-методичні підходи впровадження EMR-систем в охороні здоров’я України / А. В. Семенець // Медична інформатика та інженерія. — 2013. — № 3. — С. 35–43.

Mark Rodholm, Cloud-Based Document Management [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.acpitsolutions.com/document-management/cloud-based-document-management/.

Verónica Meza T., Cloud Document Management Software: Comparing the Top Solutions. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://smartdocumentmanagement.athento.com/2012/05/cloud-document-management-software.html.

Семенець А. В. Про досвід впровадження системи електронного документообороту у медичному ВНЗ / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалок // Медична інформатика та інженерія. — 20143. — № 3. — С. 73–79.

Поліновський В. В. Впровадження системи електронного документообігу в науковій організації / В. В. Поліновський, М. І. Огурцов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 117-123.

Patrick Kubiat Umoren The project management methodological models for activity in medical branch / Patrick Kubiat Umoren, Massaud Sultan // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. — Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. — № 4 (44). — С. 74–82.

Podio's free university program [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://blog.podio.com/2011/11/16/podios-free-university-program-supports-students-the-real-future-of-work/.

Podio. Online work platform with everything you need to get your work done smarter [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документа : https://chrome.google.com/webstore/detail/podio/ikfhmmbhaifchbdlhlfcoildocgmbleb?hl=en.

Anders Bendix Kiel Podio as a Collaborative Teaching Platform [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.podiohelp.com/podio-as-a-collaborative-teaching-platform/.

Семенець А. В. Проблема підтримки версій системи дистанційної освіти Moodle в медичному ВНЗ. / А. В. Семенець // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — № 1 (39). — С. 170–181.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Banchuk M. V. Modern development of higher medical and pharmaceutical education and problematic questions of providing of high-quality training of doctors and pharmacists / M. V. Banchuk, O. P. Volosovetsí, I. I. Feshchenko t all // Medical Education. — 2007. — № 2. — P. 5–13 (in Ukrainian).

Kovalchuk L. Ya. Computer technologies in medical education / L. Ya. Kovalchuk, V. P. Martsenyuk // Medical Informatics and Engineering. — 2008. — № 1. — P. 14–16 (in Ukrainian).

Martsenyuk V. P. The Electronic Education System development and implementation in the Ternopil State Medical University named I. Ya. Horbachevsky / V. P. Martsenyuk // Medical Education. — 2008. — № 2. — P. 74–75 (in Ukrainian).

Semenets A. V. The introduction of information and communication technologies — a necessary condition for efficient development and maintenance of modern software. / A. V. Semenets // ECTS system of educational process in higher medical (pharmaceutical) educational institutions of Ukraine in the new phase materials tenth anniversary Vseukr. Teach Science. conf. with Intern. participation (Ternopil, 18–19 Apr. 2013): 2 hours / Ternopil. State. Med. Univ im. I. Ya. Horbachevskoho. — Ternopol : Ternopil State Medical University, 2013. — Part 1. — P. 455–463 (in Ukrainian).

Semenets A. V. A conception of the Medical Universities Information Infrastructure development using the Open Source Software solutions / A. V. Semenets, V. Yu. Kovalok // Information Technologies and Learning Tools. — 2014. — № 3 (41). — С. 277–288.

Cloud technologies in education : materials Vseukr. scientific and methodological Internet-seminar (Krivoy Rog – Kiev – Cherkasy – Kharkiv, 21 december 2012 y.). — Krivoy Rog : Publishing Department КМІ, 2012. — 173 p. (in Ukrainian).

Michael G. M. Distance Education: A Systems View of Online Learning / Michael G. Moore, Greg Kearsley. — Wadsworth : Cengage Learning, 2012. — 350 p. (in English).

Semenets A. V. A cloud technologies application to the medical universities information infrastructure development / A. V. Semenets // Medical Education. — 2014. — № 1. — P. 99–104. (in Ukrainian).

Semenets A. V. On organizational and methodological approaches of the EMR-systems implementation in the Ukrainian health care / A. V. Semenets // Medical Informatics and Engineering. — 2013. — № 3. — P. 35–43 (in Ukrainian).

Mark Rodholm, Cloud-Based Document Management. [online]. — Available from : http://www.acpitsolutions.com/document-management/cloud-based-document-management (in English).

Verónica Meza T., Cloud Document Management Software: Comparing the Top Solutions. [online]. — Available from : http://smartdocument management.athento.com/2012/05/cloud-document-management-software.html (in English).

Semenets A. V. On experience of the electronic document management system implementation in the medical university / A. V. Semenets, V. Yu. Kovalok // Medical Informatics and Engineering. — 2014. — № 3. — P. 73–79 (in Ukrainian).

Polinovskyy V. V. Electronic Document Management Systems implementing in scientific organizations / V. V. Polinovskyy, М.І. Ogurcov // Journal of Khmelnitsky National University. — 2010. — № 4. — P. 117–123 (in Ukrainian).

Patrick Kubiat Umoren The project management methodological models for activity in medical branch / Patrick Kubiat Umoren, Massaud Sultan // Project management and manufacturing development. — 2012. — № 4 (44). — P. 74–82 (in English).

Podio's free university program. [online]. — Available from : http://blog.podio.com/2011/11/16/podios-free-university-program-supports-students-the-real-future-of-work/ (in English).

Podio. Online work platform with everything you need to get your work done smarter [online]. — Available from : https://chrome.google.com/webstore/detail/podio/ikfhmmbhaifchbdlhlfcoildocgmbleb?hl=en (in English).

Anders Bendix Kiel Podio as a Collaborative Teaching Platform [online]. — Available from : http://www.podiohelp.com/podio-as-a-collaborative-teaching-platform/ (in English).

Semenets A. V. About experience of the outdate LMS Moodle instance updating in the medical university / A. V. Semenets // Information Technologies and Learning Tools. — 2014. — № 1 (39). — P. 170–-181 (in Ukrainian).

Published
2014-12-27
How to Cite
Semenets, A. V., & Kovalok, V. Y. (2014). ON EXPERIENCE OF THE COLLABORATION AND PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PODIO IMPLEMENTATION IN THE MEDICAL UNIVERSITY. Information Technologies and Learning Tools, 44(6), 205-219. https://doi.org/10.33407/itlt.v44i6.1147
Section
Development and introduction of educational programming and technical tools