INTEGRATION OF AN INSTITUTIONAL REPOSITORY ON INFORMATION AND EDUCATION ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
PDF (Ukrainian)

Keywords

information and education environment
institutional repository
enterprise application integration
DSpace
LMS MOODLE
CMS Joomla!

How to Cite

[1]
O. R. Oleksyuk and V. P. Oleksyuk, “INTEGRATION OF AN INSTITUTIONAL REPOSITORY ON INFORMATION AND EDUCATION ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION”, ITLT, vol. 44, no. 6, pp. 220–232, Dec. 2014, doi: 10.33407/itlt.v44i6.1164.

Abstract

The authors of article analyze the concepts associated with the processes of integration of software for the learning. The article contains ways of the integration institutional repository into educational environment of the universities. Authors are describing the experience of integration of DSpace system with the popular learning tools such as CMS Joomla!, LMS Moodle, UFD «Library». Integration of the specified tools is possible at the level of content and unification of access for users. The article contains opportunities of the integration DSpace and documents flow systems (based on Microsoft SharePoint). It is provided effective use of DSpace system at scientific and research work of students.
PDF (Ukrainian)

References

Антопольский А. Б. Концепция электронных библиотек [Электронный ресурс] / А. Б. Антопольский, К. В. Вигурский // Электронные библиотеки. —1999. — Т. 2. — Вып. 2. — Режим доступа : http://rd.feb-web.ru/vigursky-99.html.

Башенков С. А. Информация и информационные процессы / С. А. Башенков, В. Ю. Лыскова, Е. А. Ракитина // Информатика и образование. — 1998. — №8. — С. 39–51.

Биков В. Ю. Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2007. — №1. (2). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/270/256#.U8Emy5R_uSo.

Биков В. Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012. — № 4 (30). — С. 135–152. — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/717/529.

Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук //Зб. наук. пр. — Вип. — 2003. — Т. 1. — №. 5.

Ващак В. А. Розробка модуля CMS Joomla! «Персональний кабінет» [Електронний ресурс] / В. А. Ващак. — Режим доступу : http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/858.

Воронцов А. Интеграция обучающих систем [Электронный ресурс] / Александр Воронцов. — Режим доступа : http://wiki.itorum.ru/2011/02/integraciya-obuchayushhix-sistem/.

Іванова С. М. Проектування інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності на базі системи Eprints /Іванова СМ // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. — 2013. — С. 166–175. — Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1195/Іванова.№5_2013.pdf.

Ильченко О. А. Организационно-педагогические условия разработки и применения сетевых курсов в учебном процессе (на примере подготовки специалистов с высшим образованием ): автореф. дис. канд. пед. наук. / О. А. Ильченко. — М., 2002. — 20 с.

Жук Ю. О. Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України [Електронний ресурс] / Ю. О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. — 2007. — №2. — Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em3/content/07zuoeei.htm.

Задорожна Н. Т. Концепція створення інформаційної системи планування наукових досліджень АПН України на базі мережі Інтернет / Н. Т. Задорожна //Інформаційні технології і засоби навчання. — 2009. — №. 2. — С. 10.

Кільченко А. В. Вимоги до автоматизації обробки планово-фінансових документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Академії педагогічних наук України. / А. В. Кільченко Л. В. Лебеденко [Електронний ресурс] / А. В. Кільченко, Л. В. Лебеденко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — №2 (16). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/231/217#.U7MOSbFnvvw.

Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій : монографія / [ Н. Т. Задорожна, Т. В. Кузнецова, А. В. Кільченко, Х. В. та ін.]. — К. : Атіка, 2014. — 160 с.

Морзе Н. В. Підготовка конкурентноздатного випускника магістратури в умовах сучасного університету / Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 27. — С. 190–196.

Олексюк В. П. Деякі аспекти інтеграції веб-сервісів вищого навчального закладу / В. Олексюк, В. Габрусєв, А. Балик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. — Тернопіль, 2011. — № 1. — С. 228–234.

Олексюк В. П. Досвід інтеграції хмарних сервісів Google Apps у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу. [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — №3. — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/824/631.

Олексюк В. П. Єдина система автентифікації як крок до створення освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу / В. П. Олексюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання . – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 13 (20). – C. 188-193

Олексюк В. П. Впровадження технологій хмарних обчислень як складових ІТ-інфраструктури ВНЗ. [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — №3. — Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1042#.U7KuwPkrbPA.

Рамський Ю. С. Активізація пізнавальної діяльності школярів засобами «ІнфоНІС» / С. О. Лещук, Ю. С. Рамський // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць / Редрада. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. — №5 (12). — С. 120–125.

Роберт И. В. Теоретические основы создания и использования средств информатизации образования [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 / Ирэна Веньяминовна Роберт. — М., 1994. — 44 с — Режим доступа : http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19536.php.

Середа Х. В. Вимоги до інформаційного забезпечення Інформаційної системи планування наукових досліджень в АПН України. Концептуальна модель даних [Електронний ресурс] / Х. В. Середа // Інформаційні технології і засоби навчання — 2010. — №2 (16) — Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/232/218#.U7MKGbFnvvw.

Співаковський О. В. Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О. В. Співаковський, М. О. Вінник, Ю. Г. Тарасіч // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — № 1 (39). — С. 99-116. — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/996#.Uzz8sfl_t1Z.

Спірін О. М. Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН України / [О. М. Спірін, В. М. Саух, В. А. Резніченко, О. В. Новицький] // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2009. — №6 (14). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/213/199.

Спірін О. М. Концептуальні засади побудови мережі електронних бібліотек Національної академії педагогічних наук України / О. М. Спірін, С. М. Іванова, О. В. Новицький [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012. — №. 5. — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/743.

Створення освітнього web-простору для навчання [Електронний ресурс] / [В. М. Валуйський, М. В. Гончаренко, А. А. Павловський, А. О. Новацький]. – Режим доступу : http://uiite.kpi.ua/fileadmin/_wfqbe/1245139683_web.

Философский энциклопедический словарь / [гл. ред. Л. Ф. Ильичев]. — М. : Сов. энциклопедия, 1983. — 840 с.

Authentication Plugins [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC3x/Authentication+Plugins.

Keller W. Enterprise Application Integration / Wolfgang Keller. — Leseprobe, 2002. — 840 с.

OAI-PMH integrated search webpart [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://openarchiveswp.codeplex.com/.

REST API [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/REST+API.

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#DefinitionsConcepts.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Antopolsky A. Concept of digital libraries [online] / A. Antopolsky, KV Vigurskii // Digital Libraries. —1999. — V. 2, Vol. 2. — Available from : http://rd.feb-web.ru/vigursky-99.html (in Russian).

Bashenkov S. Information and Information Processes / S. Bashenkov, V. Lyskova, E. Rakitina. // Science and Education. — 1998. — №8. — P. 39–51 (in Russian).

Bykov V. Key factors and modern tools of education systems [electronic resource] / V. Bykov // Information technology and learning tools. [online ] / V. Bykov // Information Technologies and Learning Tools. — 2008. — № 1(2). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/270/256#.U8Emy5R_uSo (in Ukrainian).

Bykov V. ICT-outsourcing and new functions of ict departments of educational and scientific institutions. [online] / V. Bykov // Information Technologies and Learning Tools. — 2012. — № 4(30). — P. 135-152. — Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/717/529 (in Ukrainian)

Bykov V. Theoretical and methodological principles modeling learning environment of modern educational systems. [online] / V. Bykov O. Yu. Zhuk // Collection. Science. Pr., Vol.— 2003.— Vol 1.— №. 5 (in Ukrainian).

Vaschak V. Development module «Personal Account» for CMS Joomla! [online] / V. Vaschak. — Available from: http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/858 (in Ukrainian).

Vorontsov A. Integration training systems [online] / Alexander Vorontsov. — Available from : http://wiki.itorum.ru/2011/02/integraciya-obuchayushhix-sistem/ (in Russian).

Ivanova S. Design of information and communication support of scientific research on the Eprints basis /Ivanova S // Information Technologies and Learning Tools [online]. — 2013. — P. 166–175. — Available from : http://lib.iitta.gov.ua/1195/Іванова.№5_2013.pdf (in Ukrainian).

Ilchenko O. Organizational and teaching terms of application of Network courses in the training process. Abstract. Thesis of candidate dissertation of pedagogical sciences / O. Ilchenko. — M., 2002. — 20 p. (in Russian).

Zhuk Yu. Theoretical and methodological problems of formation of information education space Ukraine /Yu. Zhuk // Information Technologies and Learning Tools [online]. — 2007. — №2. — Available from : http://www.ime.edu-ua.net/em3/content/07zuoeei.htm (in Ukrainian).

Zadoroghna N. Сonception of creation of the planning informative system of APS of Ukraine scientific researches on the Internet base/ N. Zadoroghna // Information Technologies and Learning Tools. — 2009. — №2 (in Ukrainian).

Kilchenko A. Requirements for the automation of planning and financial documents in information systems planning research at the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. / A. Kilchenko L. Lebedenko. — [online] // Information Technologies and Learning Tools. – 2010. – №2 (16). – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/231/217#.U7MOSbFnvvw (in Ukrainian).

The methodology of information science and management of institutions NAPS Ukraine-based technologies: monograph / Ed. col.: Zadorozhna N., T. Kuznetsova, A. Kilchenko, H. Wednesday, Tukalo S., A. Kaplun, L. Luparenko. — К. : Atika, 2014. — 160 p. (in Ukrainian).

Morze N. Prepare a competitive Masters graduate in modern university. / N. Morze, O Kuzminska // Scientific journal of NPU named after M. P. Drahomanov. Series 2. Computer-oriented educational systems: collection of scientific . — K. : NPU named after M. P. Drahomanov, №27. — P. 19–196 (in Ukrainian).

Oleksyuk V. Some aspects of the integration of web service of higher educational institutions. [online] / V. Oleksyuk, V. Gabrusev, A. Balyk// Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk. August. Pedagogy / editor. G. Tereshchuk. — Ternopil, 2011. — № 1.—— P. 228–234. – Available from : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/98 (in Ukrainian).

Oleksyuk V. Experience of the integration cloud services google apps into information and educational space of higher educational institution. [online]/ V. Oleksyuk // Information technologies and learning tools. — 2013. — №3. — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/824/631 (in Ukrainian).

Oleksyuk V. Unified authentication as a step towards the creation of the educational space of general educational institutions [online] / V. Oleksyuk // Scientific journal of NPU named after M. P. Drahomanov. Series 2. Computer-oriented educational systems: collection of scientific . — K. : NPU named after M. P. Drahomanov, 2012. — Issue №13 (20). — Р. 188-193. — Available from : http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/87 (in Ukrainian).

Oleksyuk V. Implementing cloud computing as a component of the it infrastructure university. [online]/ V. Oleksyuk // Information technologies and learning tools. — 2014. — №3. — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1042#.U7KuwPkrbPA (in Ukrainian).

Ramskyj J. Activization of cognitive activity of school students means of "INFONIS". J. Ramskyj S. Leshchuk,. // Scientific journal of NPU named after M. P. Drahomanov. Series 2. Computer-oriented educational systems: collection of scientific. — K. : NPU named after M. P. Drahomanov. 2007. — Issue №5 (12). — Р. 120–125 (in Ukrainian).

Robert I. Theoretical basis for the creation and use of informatization of education [online ] / I. Robert. — Moskow : 1994. — Available from: http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19536.php (in Russian).

Sereda H. Requirements for information support Information systems planning research in Pedagogical Sciences of Ukraine. The conceptual data model. – [online] / H. Sereda // Information technology and learning tools — 2010. – №2 (16) — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/232/218#.U7MKGbFnvvw (in Ukrainian).

Spivakovskyi О. University ICT infrastructure construction: problems and solutions [online] / O. Spivakovskyi, M. Vinnyk, Y. Tarasich // Information technologies and learning tools. — 2014. — № 1 39). — С. 99–116. — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/996#.Uzz8sfl_t1Z (in Ukrainian).

Spirin O. Planning of the system of e-librarys of scientific and educational establishments of APS of Ukraine [online] / O. M. Spirin, V. M. Saukh, V. A. Reznichenko, O. V. Novyckiy // Information Technologies and Learning Tools. — 2009. — № 6(14). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/213/199 (in Ukrainian)

Spirin O. Conceptual basis of the national academy of pedagogical scie.nces of ukraine digital libraries network construction [online] / O. M. Spirin, S. M. Ivanova, O. V. Novyckiy // Information Technologies and Learning Tools. — 2012. — № 5(32). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/743/547 (in Ukrainian).

Creating educational web-space for learning [online] / W. Valuyska, M. Goncharenko, A. Pawlowski, A. Novatskyy. — Available from : http://uiite.kpi.ua/fileadmin/_wfqbe/1245139683_web.

Philosophical Encyclopedic Dictionary / [ed. by L. Il'ichev]. — Мoskow: Soviet dictionary, 1983. — 840 p. (in Russian)

Authentication Plugins [online]. — Available from : https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC3x/Authentication+Plugins.

Keller W. Enterprise Application Integration / Wolfgang Keller. — Leseprobe, 2002. — 840 p. (іn English).

OAI-PMH integrated search webpart [online]. — Available from : https://openarchiveswp.codeplex.com/ (in English).

REST API [online]. — Available from : https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/REST+API (In English).

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. — Available from : http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#DefinitionsConcepts (in English).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.