EXPERIENCE OF ACTIVITY CONCERNING INFORMATION BIBLIOGRAPHIC SUPPORT PROVIDED BY V. O. SYKHOMLYNSKYI STATE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL LIBRARY OF UKRAINE FOR SCIENTIFIC RESEARCHES DONE AT NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE
PDF (Ukrainian)

Keywords

V. O. Sykhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine
scientific information activity
information bibliographic support
scientific researches
structured bibliographic list

How to Cite

[1]
L. I. Samchuk, “EXPERIENCE OF ACTIVITY CONCERNING INFORMATION BIBLIOGRAPHIC SUPPORT PROVIDED BY V. O. SYKHOMLYNSKYI STATE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL LIBRARY OF UKRAINE FOR SCIENTIFIC RESEARCHES DONE AT NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE”, ITLT, vol. 45, no. 1, pp. 176–186, Feb. 2015, doi: 10.33407/itlt.v45i1.1173.

Abstract

Social changes, new economic and political realities cause radical transformations in library activity system, especially it concerns the process of looking for new paradigms in information bibliographic service under the conditions of large academic library. The article deals with the results of activity concerning information bibliographic support provided by V. O. Sykhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine during 2002–2014 for scientific researches done at National Academy of Educational Sciences of Ukraine for solving the problems in educational sphere of Ukraine on the present stage. Future prospects concerning library activity in this direction are outlined.
PDF (Ukrainian)

References

Артамонова Н. Система інформаційного забезпечення медичної науки в Україні : монографія / Н. Артамонова. — Харків : Міськдрук, 2010. — 371 с.

Бейліс Л. І. Теоретичні аспекти у інформаційного забезпечення наукової діяльності в бібліотеках / Л. І. Бейліс // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. — Київ, 2008. — Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. — С. 37–44. — Бібліогр.: 8 назв.

Берёзкина Н. Ю. Новые возможности информационно-библиотечного обслуживания ученых (на примере ЦНБ НАН Беларуси) / Н. Ю. Берёзкина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. — Киев, 2012. — Вып. 10. — С. 180–186.

Біла книга національної освіти України / за заг. ред. В. Г. Кременя ; НАПН України. — Київ : Інформ. системи, 2010. — 342 с.

Вергунов В. А. Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень аграрної галузі України / В. А. Вергунов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2010. — № 3. — С. 32–42. — Бібліогр.: 10 назв.

ГОСТ 7.27–80. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения. — Введен 01.01.1982. — М. : Изд-во стандартов, 1981. — 14 с.

Грищук Ю. В. Підтримка обдарованої учнівської молоді: нормативно-правовий та соціально-педагогічний аспекти / Грищук Юлія Володимирівна // Освітол. дискурс. — 2014. — № 1. — С. 46–57. — Бібліогр.: 16 назв.

Державна цільова соціальна програма «Школа майбутнього» на 2007–2010 роки : затв. постановою Каб. Міністрів України від 30 серп. 2007 р. № 1071 // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 66. — С. 2543.

Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21 листоп. 2013 р. / МОН України, НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України [та ін.]. — Київ, 2013. — 292 с.

Життєва компетентність особистості: від теорії до практики : наук.-метод. посіб. / АПН України, Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [за наук. ред. І. Г. Єрмакова]. — Запоріжжя : Центріон, 2005. — 640 с. — Бібліогр.: с. 607–632.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2003 рік / АПН України ; [упоряд.: О. І. Ляшенко, Т. К. Полонська]. — Київ : [б. в.], 2004. —357 с.

Інновації в сучасній школі в контексті діалогу педагогічних культур : практико зорієнт. посіб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України, Ін-т педагогіки НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]. — Київ, 2012. — 351 с.

Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2011 р. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України, Ін-т педагогіки НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Федоренко О. А. та ін. ; заг. ред.: Єрмаков І. Г. та ін.]. — Київ, 2011. — 643 с.

Концепція профільного навчання в старшій школі : затв. рішенням колегії М-ва освіти і науки України від 25.09.03 № 10/12–2 / АПН України, Ін-т педагогіки ; уклад.: Л. Березівська, Н. Бібік, М. Бурда [та ін.] // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. — 2003. — № 24. — С. 3–15.

Коротенко Е. В. Электронные ресурсы в информационном обеспечении научных исследований (из опыта ЦНБ АН Молдовы) / Е. В. Коротенко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. — Киев, 2008. — Вып. 6. — С. 166–170.

Лутовинова В. І. Новий рівень інформаційного забезпечення освітян України / В. І. Лутовинова // Педагогіка і психологія. — 2007. — № 4. — С. 133–140. — Бібліогр.: 6 назв.

Мацібора Н. Г. Особливості історико-бібліографічного дослідження книжкових і журнальних колекцій ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Н. Г. Мацібора // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. — Київ : Пед. думка, 2010. — Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. — С. 274–280. — Бібліогр.: 10 назв.

Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати : практико зорієнт. зб. / АПН України, Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [ред. рада: С. М. Шевцова (голова), І. Г. Єрмаков (наук. кер. і ред.), О. А. Федоренко та ін.]. — Київ : [б. в.], 2003. — 504 с. — Бібліогр.: с. 491–500.

Національна доктрина розвитку освіти : затв. указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347 // Проф.-техн. освіта. — 2002. — № 3. — С. 2–8.

Об общегосударственной системе научно-технической информации : постановление Совета Министров СССР от 29 нояб. 1966 г. № 916 // Собр. постановлений правительства СССР. — 1966. — № 25. — С. 220.

Пасмор Ю. В. Наукові дослідження в галузі права як об'єкт інформаційного забезпечення / Ю. В. Пасмор // Вісн. Харків. держ. акад. культури / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2010. — Вип. 30. — С. 187–194. — Бібліогр.: 9 назв.

Петрина Н. О. Інформаційне забезпечення процесів освіти і науки в умовах становлення інформаційного суспільства / Петрина Н. О., Ониксимова Л. Т. // Вісн. Укр. акад. банків. справи. — 2002. — № 2. — С. 96–99.

Пономаренко Л. Формування системи бібліографічних посібників у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Лариса Пономаренко // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. — Київ, 2006. — С. 75–83. — Бібліогр.: 12 назв.

Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс] : Закон України від 4 лют. 1998 р. : [станом на 16.10.2012 р.] // Законодавство України / Верхов. Рада України. — Текст. дані. — Київ, 2012. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 16.01.14). — Назва з екрана.

Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Самчук Л. І. та ін.] // Освіта України. — 2005. — 6–9 груд. (№ 90/91). — С. 1–63.

Рогова П. І. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики / П. І. Рогова, В. І. Лутовинова, Т. В. Добко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. — Київ, 2008. — Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. — С. 16–36 : схема. — Бібліогр.: 25 назв.

Рогова П. І. Система науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України: стан та перспективи / Рогова П. І. // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [у 5 т.] : до 15-річчя АПН України / АПН України. — Київ : Пед. думка, 2007. — Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. — С. 195–208. — Бібліогр.: 10 назв.

Соколова М. Е. Информационное обеспечение научных исследований в Канаде: история и тенденции развития [Электронный ресурс] / М. Е. Соколова // Россия и Америка в ХХІ веке : электрон. науч. журн. — Текст. дан. — М., 2011. — № 3. — Режим доступа : http://www.rusus.ru/?act=read&id=298 (дата обращения: 15.01.14). — Загл. с экрана.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Artamonova N. Information support of medical science in Ukraine : monohrafiia / N. Artamonova. — Kharkiv : Miskdruk, 2010. — 371 s. (in Ukrainian).

Beilis L. I. Theoretical aspects of information support research activities in libraries / L. I. Beilis // Naukovi pratsi Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky im. V. O. Sukhomlynskoho / APN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. — Kyiv, 2008. — Vyp. 1 : Naukovo-informatsiine zabezpechennia osvitianskoi haluzi Ukrainy. — S. 37–44. — Bibliohr.: 8 nazv (in Ukrainian).

Berjozkina N. Ju. New features information and library service for scientists (for example, CSL NASB) / N. Ju. Berjozkina // Biblioteki nacional'nyh akademij nauk: problemy funkcionirovanija, tendencii razvitija : nauch.-prakt. i teoret. sb. / NAN Ukrainy, Nac. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskogo [i dr.]. — Kiev, 2012. — Vyp. 10. — S. 180–186 (in Russian).

White Paper of National Education of Ukraine / za zah. red. V. H. Kremenia ; NAPN Ukrainy. — Kyiv : Inform. systemy, 2010. — 342 s. (in Ukrainian).

Verhunov V. A. Status and Prospects of Information and Library Support scientificresearch agricultural sector Ukraine / V. A. Verhunov // Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia. — 2010. — № 3. — S. 32–42. — Bibliohr.: 10 nazv (in Ukrainian).

GOST 7.27–80. Scientific information activity. Basic terms and definitions. — Vveden 01.01.1982. — M. : Izd-vo standartov, 1981. — 14 s. (in Russian).

Hryshchuk Iu. V. Support for gifted students: legal, social and pedagogical aspects / Hryshchuk Yuliia Volodymyrivna // Osvitol. dyskurs. — 2014. — № 1. — S. 46–57. — Bibliohr.: 16 nazv (in Ukrainian).

Government social program "School of the Future" for 2007–2010 : zatv. postanovoiu Kab. Ministriv Ukrainy vid 30 serp. 2007 r. № 1071 // Ofits. visn. Ukrainy. — 2007. — № 66. — St. 2543 (in Ukrainian).

The research component of general education in schools and after-school educational institutions: Retrospective and Perspective : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., 21 lystop. 2013 r. / MON Ukrainy, NAPN Ukrainy, In-t obdar. dytyny NAPN Ukrainy [ta in.]. — Kyiv, 2013. — 292 s. (in Ukrainian).

Life Competence personality: from theory to practice : nauk.-metod. posib. / APN Ukrainy, In-t pedahohiky, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho [ta in.] ; [za nauk. red. I. H. Yermakova]. — Zaporizhzhia : Tsentrion, 2005. — 640 s. — Bibliohr.: s. 607–632 (in Ukrainian).

Proceedings of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine in 2003 / APN Ukrainy ; [uporiad.: O. I. Liashenko, T. K. Polonska]. — Kyiv : [b. v.], 2004. — 357 s. (in Ukrainian).

Innovations in modern school teachers in the context of the dialogue of cultures : praktyko zoriient. posib. / In-t innovats. tekhnolohii i zmistu osvity MONmolodsportu Ukrainy, In-t pedahohiky NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho [ta in.]. — Kyiv, 2012. — 351 s. (in Ukrainian).

Competence Education aims: first experience, comparative approaches, perspectives : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., 28 kvit. 2011 r. / In-t innovats. tekhnolohii i zmistu osvity MONmolodsportu Ukrainy, In-t pedahohiky NAPN Ukrainy, Derzh. nauk.-ped. b-ka Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; [redkol.: Fedorenko O. A. ta in. ; zah. red.: Yermakov I. H. ta in.]. — Kyiv, 2011. — 643 s. (in Ukrainian).

The concept of specialized education in high school : zatv. rishenniam kolehii M-va osvity i nauky Ukrainy vid 25.09.03 № 10/12–2 / APN Ukrainy, In-t pedahohiky ; uklad.: L. Berezivska, N. Bibik, M. Burda [ta in.] // Inform. zb. M-va osvity i nauky Ukrainy. — 2003. — № 24. — S. 3–15 (in Ukrainian).

Korotenko E. V. Electronic resources in the information support of scientific research (from experience CSL ASM) / E. V. Korotenko // Biblioteki nacional'nyh akademij nauk: problemy funkcionirovanija, tendencii razvitija : nauch.-prakt. i teoret. sb. / NAN Ukrainy, Nac. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskogo [i dr.]. — Kiev, 2008. — Vyp. 6. — S. 166–170 (in Russian).

Lutovynova V. I. A new level of information support educators Ukraine / V. I. Lutovynova // Pedahohika i psykholohiia. — 2007. — № 4. — S. 133–140. — Bibliohr.: 6 nazv (in Ukrainian).

Matsibora N. H. Features historical and bibliographic study of book and journal collections XIX – early XX century from the fund of the State Scientific Pedagogical Library of Ukraine Sukhomlinskiy / N. H. Matsibora // Nauk. pr. Derzh. nauk.-ped. b-ky Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho / NAPN Ukrainy DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. — Kyiv : Ped. dumka, 2010. — Vyp. 2 : Vseukrainskyi informatsiinyi resurs z pytan psykholoho-pedahohichnoi nauky i osvity: suchasnyi stan ta shliakhy rozvytku. — S. 274–280. — Bibliohr.: 10 nazv. (in Ukrainian).

Method Projects traditions, perspectives, life results : praktyko zoriient. zb. / APN Ukrainy, In-t pedahohiky, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; [red. rada: S. M. Shevtsova (holova), I. H. Yermakov (nauk. ker. i red.), O. A. Fedorenko ta in.]. — Kyiv : [b. v.], 2003. — 504 s. — Bibliohr.: s. 491–500 (in Ukrainian).

National Doctrine of Education : zatv. ukazom Prezydenta Ukrainy vid 17 kvit. 2002 r. № 347 // Prof.-tekhn. osvita. — 2002. — № 3. — S. 2–8 (in Ukrainian).

On the national system of scientific and technical information : postanovlenie Soveta Ministrov SSSR ot 29 nojab. 1966 g. № 916 // Sobr. postanovlenij pravitel'stva SSSR. — 1966. — № 25. — St. 220 (in Russian).

Pasmor Iu. V. Research in the field of law as an object of information provision / Iu. V. Pasmor // Visn. Kharkiv. derzh. akad. kultury / M-vo kultury i turyzmu Ukrainy, Kharkiv. derzh. akad. kultury. — Kharkiv, 2010. — Vyp. 30. — S. 187–194. — Bibliohr.: 9 nazv (in Ukrainian).

Petryna N. O. The information support of education and science in the information society / Petryna N. O., Onyksymova L. T. // Visn. Ukr. akad. bankiv. spravy. — 2002. — № 2. — S. 96–99 (in Ukrainian).

Ponomarenko L. Formation of bibliographical aids in DNPB Ukraine Sukhomlinskiy / Larysa Ponomarenko // Istoriia osvitianskykh bibliotek Ukrainy : nauk. zb / APN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. — Kyiv, 2006. — S. 75–83. — Bibliohr.: 12 nazv (in Ukrainian).

On the National Informatization Program : Zakon Ukrainy vid 4 liut. 1998 r. : [stanom na 16.10.2012 r.] [online] // Zakonodavstvo Ukrainy / Verkhov. Rada Ukrainy. — Tekst. dani. — Kyiv, 2012. — Available from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).

Specialized training in high school: the ways of : nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. Vyp. 1 / APN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; [uporiad.: Ponomarenko L. O., Nikoliuk L. I., Samchuk L. I. ta in.] // Osvita Ukrainy. — 2005. — 6–9 hrud. (№ 90/91). — S. 1–63 (in Ukrainian).

Rohova P. I. The role of the State Scientific Pedagogical Library of Ukraine Sukhomlinskiy in the formation and development of information resources for national educational science, education and practice / P. I. Rohova, V. I. Lutovynova, T. V. Dobko // Naukovi pratsi Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky im. V. O. Sukhomlynskoho / APN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. — Kyiv, 2008. — Vyp. 1 : Naukovo-informatsiine zabezpechennia osvitianskoi haluzi Ukrainy. — S. 16–36 : skhema. — Bibliohr.: 25 nazv (in Ukrainian).

Rohova P. Scientific and information support educational sphere Ukraine: Status and Prospects / Rohova P. I. // Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini : [u 5 t.] : do 15-richchia APN Ukrainy / APN Ukrainy. — Kyiv : Ped. dumka, 2007. — T. 1 : Teoriia ta istoriia pedahohiky. — S. 195–208. — Bibliohr.: 10 nazv (in Ukrainian).

Sokolova M. E. Information support of scientific research in Canada: History and Development Trends [online] / M. E. Sokolova // Rossija i Amerika v HHІ veke : jelektron. nauch. zhurn. — Tekst. dan. — M., 2011. — № 3. — Available from : http://www.rusus.ru/?act=read&id=298 (in Russian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.