REVIEW OF COMPARATIVE PEDAGOGICAL RESEARCHES IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE IN EDUCATION SYSTEM

Authors

  • Oksana V. Ovcharuk Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv
  • Nataliia V. Soroko Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v45i1.1183

Keywords:

information and communication competence, information and communication technology, informatization of education, education system

Abstract

The article deals with the scientific international and Ukrainian experience on the comparative education studies on information and communication competence development by educational process participants, which became the major scientific achievement of staff of Comparative Studies Department for Information and Education Innovations of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine. The main obstacles for school teachers to the creation of computer-based learning environment are determined. The development and evaluation of educational process participants’ IT-competence are in the focus of investigation, which need studies to give recommendations to education sphere.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oksana V. Ovcharuk, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv

PhD (pedagogical sciences), Senior Researcher, Comparative Studies Department for Information and Education Innovations

Nataliia V. Soroko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv

PhD (pedagogical sciences), Comparative Studies Department for Information and Education Innovations

References

Білоус О. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів у країнах Європейського Союзу в умовах інформатизації освіти / О. В. Білоус [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012. — № 3 (29). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/600.

Гриценчук О. О. Інформаційно-комунікаційна компетентність учнів як аспект моніторингу (досвід міжнародних порівняльних досліджень ОЕСБ та IEA) / О. О. Гриценчук [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — № 6 (38). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/958/709#.VLSG1HY0qZk.

Гуржій А. М. Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи / А. М. Гуржій, О. В. Овчарук // Інформаційні технології в освіті. — 2013 — № 15. —С. 38–43.

Іванюк І. В. Досвід віртуальних навчальних спільнот у формуванні полікультурної компетентності учнів: міжнародний аспект / І. В. Іванюк // Пост методика. — 2013. — № 2 (111). — С. 59–64.

Кравчина О. Є. Розвиток ІКТ компетентності вчителів в процесі впровадження автоматизованих систем управління / О. Є. Кравчина // Педагогічна компаративістика: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості. — 2011. — Частина ІІ. — С. 1–16.

Лещенко М. П. Информатизация непрерывного педагогического образования в Швеции / М. П. Лещенко, И. И. Капустян [Електронний ресурс] // Образовательные технологии и общество: международный электронный журнал. Том 16. — № 1. — 2013. — С. 800–920 — Режим доступу : http://ifetsieeeorg/russian/periodical/v_161_2013EEhtml.

Локшина О. І. Навчальна програма дисципліни “Порівняльна педагогіка” (для спеціалістів, магістрів) / О. І. Локшина, В. Б. Бєдная. — К. : МАУП, 2005. — 14 с.

Малицька І. Д. Віртуальні спільноти як інноваційні освітні середовища в системах освіти зарубіжних країн / І. Д. Малицька // Інформаційні технології в освіті. — 2013. — № 15. — С. 276–284.

Малицька І. Д. Віртуальні освітні спільноти як ефективний засіб формування ІКТ-компетентності: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / І. Д. Малицька // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — № 6 (38). — С. 29–40. — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/956/.

Морзе Н. В. Формування й оцінювання ІК-компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах впровадження дистанційних технологій/ Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012. — №6 (32). — Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua.

Овчарук О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в реалізації міжпредметного підходу в шкільній освіті / В. Ю. Биков, О. В. Овчарук // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — № 5. — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view.

Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища: дис. канд. пед. наук : 13.00.10 / Наталія Володимирівна Сороко. — К., 2012. — 257 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bilous O. Professional training of future teachers in the European Union in terms of informatization of education [online] / O.Bilous / Information Technologies and Learning Tools. — 2012. — № 3 (29). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/600 (in Ukrainian).

Grytsenchuk О. Students’ information and communication competence as an aspect of monitoring (OESD and IEA international comparative study experience) [online] / Grytsenchuk О. // Information Technologies and Learning Tools. — 2013. — № 6 (38). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/958/709#.VLSG1HY0qZk (in Ukrainian).

Gurzhiy А. Discussion aspects of information and communication technologies competencies: international approaches and ukrainian prospеcts / А. Gurzhiy, O. Ovcharuk // .Information Technologies in Education. — 2013. — № 15. — Р. 38–43 (in Ukrainian).

Ivaniuk I. V. Experience of virtual learning communities in the formation of multicultural competence of pupils : the international aspect / Ivaniuk I. V. // Postmetodika, 2013. — 2 (111). — Р. 59–64 (in Ukrainian).

Kravchina O. The development of teachers ICT competence in the implementation of automated control systems / Kravchina O. // Comparative Education: Comparative approaches for supporting and developing talent. — 2011 (Part ІІ). — Р. 1–16. (in Ukrainian).

Leshchenko M. Informatization of long life pedagogical education system in Sweden [online] / M. Leshchenkо, I. Kapustyan // International journal "Education Technology and Society". — 2013. — № 1. — P. 800–845. — Available from : http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_161_2013EE.html. — 11.11.2013 (in Russian).

Lokshina O. Curriculum subjects "Comparative Education" (for specialists, masters) / O. Lokshina, V. Bednaja. — К. : МАUP, 2005. — 14 p. (in Ukrainian).

Malytska I. D. Virtual communities as innovative educational environments in the systems of education of foreign countries / І. D. Malytska // Information Technologies in Education. — 2013. — № 15. — С. 276–284 (in Ukrainian).

Malytska I. D. Virtual learning communities as effective means for ICT competence formation: foreign experience [online] / І. D. Malytska // Іnformation Technologies and Learning Tools. — 2013. — No 6 (36). — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article (in Ukrainian).

Morze N. Forming and evaluation of ICT competence of scientific and pedagogical staff in conditions of distance learning technologies introduction [online] / N. Morze, O. Glazunova // Information Technologies and Learning Tools. — 2012. — №6(32). — Available from : http://www.journal.iitta.gov.ua (in Ukrainian).

Ovcharuk O. V. Informational support of interdisciplinary approach in the general secondary education [online] / Ovcharuk O. V. // Information Technologies and Learning Tools. — 2013. — №5 . — Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view (in Ukrainian).

Soroko N. V. The development of information and communication competence of teachers philological specialty in computer-based oriented environment // Thesis of the Candidate of Pedagogical Sciences Degree: 13.00.10 / N. V. Soroko. — К., 2012. — 257 p. (in Ukrainian).

Published

2015-02-23

How to Cite

[1]
O. V. Ovcharuk and N. V. Soroko, “REVIEW OF COMPARATIVE PEDAGOGICAL RESEARCHES IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE IN EDUCATION SYSTEM”, ITLT, vol. 45, no. 1, pp. 50–58, Feb. 2015.

Issue

Section

The methodology, theory, philosophy and history of the use of ICT in education

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>