COMPUTER PROCESS SIMULATION IN THE ATOM NUCLEUS

Authors

  • Maksym V. Khomutenko Dobrovelychkivska school № 1, Kirovohrad region
  • Mykola I. Sadovyi Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kirovohrad
  • Olena M. Tryfonova Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kirovohrad

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v45i1.1191

Keywords:

simulation of physical experiment, valley of stability, information and communication technologies, physics didactics, educational process

Abstract

The article focuses on the use of teaching information and communication technology for physical experiments simulation on quantum physics, in particular, the study of the "valley of stability". The features of the processes occurring in the atom and affecting the nucleus stability and their location in the nucleus valley of stability are analyzed. The relevance of the study is the need to intensify the process of using models and simulations, abstraction and idealization and analogies in the educational process on physics. Idealized objects creation, in particular, the nucleus valley of stability, helps to reach a first approximation the truth and to improve the quality of mastering knowledge on physics, raise the level of success of the development of knowledge and skills, as it is directed on the formation of the relationship between physical concepts, theories and laws.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Maksym V. Khomutenko, Dobrovelychkivska school № 1, Kirovohrad region

teacher of physics and informatics

Mykola I. Sadovyi, Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kirovohrad

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vice-Rector on Scientific Work; Head of Technological Training, Occupational Health and Safety and Vital Functions Department; Professor of Physics and Methods of Teaching Department

Olena M. Tryfonova, Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kirovohrad

PhD (pedagogical sciences), Associate Professor, Physics and Methods of Teaching Department

References

Гуржій А. М. Інформатизації, комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України —- 20 років / А. М. Гуржій, В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Я. Плескач // Комп’ютер у школі та сім’ї. — № 5. — 2005. — С. 3–11.

Єчкало Ю. В. Комп’ютерне моделювання фундаментальних фізичних експериментів / Ю. В. Єчкало // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2011. — Вип. 89. — С. 255–259. – (Серія: Педагогічні науки).

Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : [посібн. для вчит.] / М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. — 182 с.

Жук Ю. О. Використання засобів нових інформаційних технологій у навчальній дослідницькій діяльності / Ю. О. Жук // Фізика та астрономія в школі. — 1997. — № 3. — С. 4–7.

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007 р. — № 537-V, редакція 09.01.2007.

Калапуша Л. Р. Комп’ютерне моделювання фізичних явищ і процесів: [навч. посібн.] / Л. Р. Калапуша, В. П. Муляр, А. А. Федонюк. — Луцьк : Вежа, 2007. — 190 с.

Каплун С. В. Спецкурс для вчителів «Моделювання та експеримент у навчальному процесі з фізики» / С. В. Каплун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. — Чернігів, 2011. — Вип. 89. — С. 278–281. — (Серія: Педагогічні науки).

Коршак Є. В. Фізика. 11 клас. Рівень стандарту : [підручник] / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. — К. : Генеза, 2011. — 256 с.

Костенко Н. Досвід контент-аналізу: моделі та практики : [монографія] / Наталія Костенко, Валерій Іванов. — К. : Центр вільної преси, 2003. — 44 с.

Кузьменко Б. В. Моделювання систем : [навч. посібник для студ. напряму 6.050101 «Комп’ютерні науки»] / Б. В. Кузьменко, О. А. Чайковська. — К. : Вид. відділ КНУКіМ, 2009. — 135 с.

Кучерук І. М. Загальний курс фізики / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук. — К. : Техніка, 1999. — Т. 3. Оптика. Квантова фізика. — 520 с.

Рамський Ю. С. Комп’ютерне моделювання фізичного процесу у різних програмних середовищах / Ю. C. Рамський, С. А. Хазіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. — К., 2008. — № 6 (13). — С. 93–97. — (Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання).

Садовий М. І. Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією / М. І. Садовий, М. В. Хомутенко, О. М. Трифонова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський, 2013. — Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. — С. 234–237. — (Серія педагогічна).

Сумський В. І. Методика і теорія застосування ЕОМ у процесі вивчення фізики у педагогічних закладах : [монографія] / В. І. Сумський. — Вінниця : ВДПУ, 2003. — 380 с.

Теплицький І.О. Віртуальний фізичний лабораторний практикум» як актуальна проблема сучасної дидактики / І. О. Теплицький, С. О. Семеріков // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. — Кривий Ріг, 2004. — Вип. 4, Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. —– С. 414–421.

Хусаінов Д. Я. Моделювання динамічних систем : [навч. посіб.] / Д. Я. Хусаінов, І.І . Харченко, А. В. Шатирко. — К. : Київський ун-т, 2011. — 135 с.

Ципенюк Ю. М. Долина ядерной стабильности / Ю. М. Ципенюк // Соросовский образовательный журнал. — 1999. — № 5. — С. 85–90.

Чеховський С. А. Математичне моделювання фізичних процесів : [навч. посібн.] / С. А. Чеховський. — Івано-Франківськ : Факел, 2003. — 174 с.

Глоссарий [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://glossary.ccteam.ru/.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Hurzhij A. M. Informatizations, computerizations of general educational establishments of Ukraine — 20 / A. M. Hurzhij, V. Yu. Bykov, V. V. Hapon, M. Ya. Pleskach // Kompiuter u shkoli ta simi. — № 5. — 2005. — S. 3–11 (in Ukrainian).

Yechkalo Yu. V. Computer design of fundamental physical experiments / Yu. V. Yechkalo // Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. — Chernihiv, 2011. — Vyip. 89. — S. 255–259. — (Series: Pedagogical sciences) (in Ukrainian).

Zhaldak M. I. Computer-oriented facilities of studies of mathematics, physics, informatics: [a manual for teachers] / M. I. Zhaldak, V. V. Lapinskyj, M. I. Shut. — K. : NPU imeni M. P. Drahomanova, 2004. — 182 s. (in Ukrainian).

Zhuk Yu. O. The use of facilities of informative technology in educational research activity / Yu. O. Zhuk // Fizyka ta astronomiia v shkoli. — 1997. — № 3. — S. 4–7 (in Ukrainian).

Law of Ukraine On basic principles of development of informative society in Ukraine on 2007–2015 from 09.01.2007. — № 537-V, release 09.01.2007 (in Ukrainian).

Kalapusha L. R. Computer design of the physical phenomena and processes: [train aid] / L. R. Kalapusha, V. P. Mulyar, A. A. Fedonyuk. — Luck : Vezha, 2007. — 190 s. (in Ukrainian).

Kaplun S. V. The special course for teachers on design and experiment in educational process on physics / S. V. Kaplun // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. — Chernihiv, 2011. — Vyip. 89. — S. 278–281 — (Series: Pedagogical sciences). (in Ukrainian).

Korshak Ye. V. Physics. 11 grade. Level of standard: [textbook] / Ye. V. Korshak, O.I . Lyashenko, V. F. Savchenko. — K. : Heneza, 2011. — 256 s. (in Ukrainian).

Kostenko N. Experience of analysis of content: models and practices: [monograph] / Nataliya Kostenko, Valerij Ivanov. – K.: Centr vilnoyi presy, 2003. – 44 s. (in Ukrainian)

Kuzmenko B. V. Design of the systems: [educational manual for students 6.050101 «Computer sciences»] / B. V. Kuzmenko, O. A. Chajkovska. — K. : Vyd. viddil KNUKiM, 2009. — 135 s. (in Ukrainian).

Kucheruk I. M. Flat rate of physics / I. M. Kucheruk, I. T. Horbachuk. —– K. : Texnika, 1999. — Т. 3. Optics. Quantum physics. — 520 s. (in Ukrainian).

Ramskyj Yu. S. A computer design of physical process in different software environments / Yu. C. Ramskyj, S. A. Khazina // Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. — K., 2008. — № 6 (13). — S. 93–97. — (Series № 2. computer-oriented departmental teaching) (in Ukrainian).

Sadovyj M. I. Application of ІCТ for research of the systems with the least energy / M. I. Sadovyj, M. І. Khomutenko, O. M. Trіfonova // Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. — Kam'ianets'-Podil's'kyi, 2013. — Vyip. 19: Innovative technologies of quality management of preparation of future teachers of physics-technological profile. — S. 234–237. — (Series are pedagogical) (in Ukrainian).

Sumskyi V. I. Methodology and theory of computer application in the process of study of physics in pedagogical establishments : [monograph] / V. I Sumskyi. — Vinnytsya : VDPU, 2003. — 380 s. (in Ukrainian).

Teplytskyi I. O. «Virtual physical laboratory practical work» as issue of the day of modern didactics / I. O. Teplytskyi, S. O. Semerikov // Theory and methodology of studies of mathematics, physics, informatics. — Kryvyi Rih, 2004. — Vyip. 4, Т. 2: Theory and methodology of studies of physics. — S. 414–421 (in Ukrainian).

Khusainov D. Ya. Design of the dynamic systems: [train aid] / D. Ya. Khusainov, I. I. Kharchenko, A. V. Shatyrko. — K. : Kyiv un-t, 2011. — 135 s. (in Ukrainian).

Tsypeniuk Yu. M. Valley of nuclear stability / Yu. M. Tsypeniuk // Sorosovskij obrazovatel'nyj zhurnal. — 1999. — № 5. — S. 85–90 (in Russian).

Chekhovskyi S. A. Mathematical design of physical processes: [train aid] / S. A. Chekhovskyi. — Ivano-Frankivsk : Fakel, 2003. — 174 s. (in Ukrainian).

Glossary [online]. — Available from : http://glossary.ccteam.ru/ (in Russian).

Published

2015-02-17

How to Cite

[1]
M. V. Khomutenko, M. I. Sadovyi, and O. M. Tryfonova, “COMPUTER PROCESS SIMULATION IN THE ATOM NUCLEUS”, ITLT, vol. 45, no. 1, pp. 78–92, Feb. 2015.

Issue

Section

ICT and learning tools in secondary education