CURRENT STATE OF THE USE OF OPEN EDUCATION NETWORK TECHNOLOGIES IN UKRAINIAN UNIVERSITIES

Authors

  • Tetiana Ya. Vdovychyn Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v47i3.1194

Keywords:

bachelor of informatics, lecturers, administration of the university, teaching-support staff, open education technology, pedagogical conditions

Abstract

Traditional training, despite significant gains and achievements, needs substantial modernization because of technologizing the educational process in high school. Introduction of open education technologies will contribute the diversity and improvement of the educational process, correspond to its needs and requirements. In particular, the students of specialty «Informatics*" will develop the ability of self-realization, positive attitude to the profession. The results of the questionnaire of students, lecturers, administration and teaching-support staff of the university can determine the current state of the use of open education technologies in the educational process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tetiana Ya. Vdovychyn, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv

Postgraduate student

References

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В. Ю. Биков – К.: Атіка, 2009. – 684 с.

Биков В. Ю. Інноваційний розвиток суспільства і сучасні мережні технології систем відкритої освіти / В. Ю. Биков // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / за ред.. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 23-24 (27-28). – Харків: НТУ ХПІ, 2009. – C. 24-49.

Вдовичин Т. Я. До питання про впровадження технологій відкритої освіти у навчально-виховний процес / Вдовичин Т. Я., Яцишин А. В. // Наукові записки. – Випуск 4 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 96-101.

Вдовичин Т. Я. Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу / Вдовичин Т. Я., Яцишин А. В. // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 16. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 134-140.

Вдовичин Т. Я. Модернізація професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі технологій відкритої освіти / Вдовичин Т. Я., Яцишин А. В. // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. №2 (додаток 2). – 2013 р. – Тематичний випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах». – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волинь Поліграф». – С. 82-88.

Вдовичин Т. Я. Технології відкритої освіти як складова навчально-виховного процесу бакалаврів інформатики / Вдовичин Т. Я. // Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк: ДНУ, 2014. – С. 48-52.

Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2005. – № 6. – С. 17-24.

Закон України «Про вищу освіту» №2984-ІII вiд 17 січня 2002 р. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.

Лещенко М. П. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних вчених [Електронний ресурс] / Лещенко М. П., Яцишин А. В. / Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 1 (39). – Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/65#.VGQ-ZzSG8sd.

Моисеев В. Открытое образование: идеология формирования сети / В. Моисеев // Высшее образование в России – 2002. – № 6. – С. 78-83.

Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Морзе / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 605 с.

Раков С. А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги (або чи можна перетворити Україну на силіконову долину) // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2005. – № 5. – С. 5-8.

Триус Ю. В. Система формування інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів як важлива складова їх професійної підготовки // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". – Випуск 73. – Черкаси, 2005. – С. 122-130.

Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України : оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку : аналітична доповідь / Здіорук С. І., Іщенко А. Ю., Карпенко М. М. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf. – дата доступу 05.03.13.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov V. Yu. Models of organizational systems of open education: Monograph / Yu. V. Bykov. – K .: Atika, 2008. – 684 s. (in Ukrainian).

Bykov V. Yu. The innovative development tools and technologies of open education / Yu. V. Bykov // Modern information technologies and innovative methods in training: methodology, theory, experience, problems: Zb.nauk. works: Redkol.: I. A. Zyazyun (chairman) and others. – Release of 29. –Kyiv : LTD “Glider” 2012. – p. 32-40 (in Ukrainian).

Vdovychyn T. J. On the introduction of technologies open education in the educational process / T. J. Vdovychyn., A. V. Iatsishin // Scientific notes. – Issue 4 – Series: Problems of methods of physical and mathematical and technological education. Part 1 – Kirovograd: RIO KSPU im. Vynnychenko, 2013. – P. 96-101 (in Ukrainian).

Vdovychyn T. J. The use of technologies of open educational for informatization of the educational process / T. J. Vdovychyn., A. V. Yatsishin // Information Technologies in Education: Coll. sciences. etc. – Vol. 16. – Kherson: KSU, 2013. – P. 134-140 (in Ukrainian).

Vdovychyn T. J. Modernization of training future teachers of informatics-based technologies open education / T.J. Vdovychyn., A.V. Iatsishin // Higher education Ukraine: theoretical and scientific-methodical journal. №2 (Annex 2) – 2013 – The thematic issue of "Scientific and methodological principles of quality management in higher education institutions" – Lutsk: SAP Hadyak Zhanna Vladimirovna, printing "Volyn Polygraph." - P. 82-88 (in Ukrainian).

Vdovychyn T. J. Open education technologies as part of the educational process of Bachelors of Informatics / T. J. Vdovychyn // Proceedings of DonNTU. Series: “Pedagogy, psychology and sociology". – Donetsk: DNU, 2014. – P. 48-52 (in Ukrainian).

Zhaldak M. I. Some methodological aspects of teaching science in school and Pedagogical University / M. I. Zhaldak // Scientific notes Ternopil National University im. V. Hnatyuka. Series: Pedagogy, 2005. – № 6. – P. 17-24 (in Ukrainian).

Law of Ukraine "On education» №2984-III from January 17, 2002. [online] – Available from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 (in Ukrainian).

Leshchenko M. P. Category of “open education” in the works of native and foreign scientists. [online] / M. P. Leshchenko., A. V. Iatsishin / Information Technology and Learning Tools. – 2014. – № 1 (39). – Available frome: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/65#.VGQ-ZzSG8sd (in Ukrainian).

Moiseev V. Open Education: an ideology of forming a network / V. Moiseev // Higher Education in Russia – 2002. – № 6. – P. 78-83 (in Russian).

Morse N. V. System of methodical preparation of future teachers of computer science in pedagogical universities: Dis ... Dr. ped. Sciences: 13.00.02 / N. V. Morse / National Pedagogical University named after. Dragomanov. – K., 2003. – 605 p. (in Ukrainian).

Rakov S. A. Modern science teacher, and qualification requirements (or is it possible to turn Ukraine into Silicon Valley)/ S. A. Rakov // Computer in school and family. – 2005. – № 5. – S. 5-8 (in Ukrainian).

Tryus Yu. V. System formation of information culture of students of higher educational institutions as an important component of their training / Yu. V. Tryus// Bulletin of Cherkassy University. Series "Teaching science". – Issue 73 – Cherkasy, 2005. – P. 122-130 (in Ukrainian).

Forming a single open space, educational and scientific Ukraine: optimal use of outstripping ensuring of development analytical report [online] / S. I. Zdioruk, A. J. Ishchenko, M. Karpenko – Available from: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files.pdf. – 03.05.13 (in Ukrainian).

Published

2015-06-26

How to Cite

[1]
T. Y. Vdovychyn, “CURRENT STATE OF THE USE OF OPEN EDUCATION NETWORK TECHNOLOGIES IN UKRAINIAN UNIVERSITIES”, ITLT, vol. 47, no. 3, pp. 80–98, Jun. 2015.

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.