IMPROVEMENT OF THE CONTENT OF DISCIPLINE "ORGANIZATINAL INFORMATICS" USING NETWORKING TECHNOLOGIES
PDF (Ukrainian)

Keywords

open education network technologies
informatics bachelor
academic disciplines
organizational informatics
laboratory work
practical work
individual work
basic knowledge and skills

How to Cite

[1]
T. Y. Vdovychyn, “IMPROVEMENT OF THE CONTENT OF DISCIPLINE ‘ORGANIZATINAL INFORMATICS’ USING NETWORKING TECHNOLOGIES”, ITLT, vol. 50, no. 6, pp. 86–99, Jan. 2016, doi: 10.33407/itlt.v50i6.1270.

Abstract

A relevant task of informatics bachelor education is to form and develop knowledge and professional skills in the context of their future profession as "Specialist in Information Technologies." Discipline "Organizational Informatics" is a basic course for bachelors in computer science. The course combines the fundamental concepts and methods, supports interdisciplinary communication throughout the process of students’ learning. This article focuses on highlighting peculiarities of "Organizational Informatics" course for students of the first (bachelor) level of higher education in field of "Informatics *" study using open education network technologies in Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko. In the article there is stated the purpose and objectives of this discipline, analyzed the content of lectures, laboratory works, practical tasks, independent students’ activity. The knowledge and skills which future professionals must master after studying "Organizational Informatics" are described.
PDF (Ukrainian)

References

Вакалюк Т. А. Розв’язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики [Електронний ресурс] / Т. А. Вакалюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. ― 2013. ― Вип. 113. ― С. 109–114. ― Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_113_31.pdf.

Вдовичин Т. Я. Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу / Т. Я. Вдовичин, А. В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. ― Вип. 16. ― Херсон: ХДУ, 2013. ― С. 134–140.

Вдовичин Т. Я. Модернізація професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі технологій відкритої освіти / Т. Я. Вдовичин, А. В. Яцишин // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. №2 (додаток 2) ― 2013.― Тематичний випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах». ― Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., друкарня ВолиньПоліграф. ― C. 82–88.

Вдовичин Т. Я. Організаційна інформатика. Лабораторний практикум [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*»] / Тетяна Ярославівна Вдовичин. ― Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. ― 134 с.

Вдовичин Т. Я. Організаційна інформатика: методичні вказівки до виконання практичних занять [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» / Тетяна Ярославівна Вдовичин. ― Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. ― 274 с.

Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2005. – № 6. – С. 17–24.

Закон України «Про вищу освіту» №2984-ІII вiд 17 січня 2002 р. ― Режим доступу до статті : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.

Когут У. П. Підготовка бакалаврів інформатики у ВНЗ України // У. П. Когут, Т. Я. Вдовичин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: педагогіка і психологія. ― Ялта : РВВ КГУ, 2013. ― Вип..40.― Ч.2.― С.100–110.

Когут У. П. Модель фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін майбутніх бакалаврів інформатики на основі міжпредметних зв’язків // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць. Випуск Х. ― Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, квітень 2012. ― С. 55–61.

Лазурчак І. І. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» / Укл. І. І. Лазурчак, Т. М. Козак, Т. Я. Вдовичин. ― Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. ― 452 с.

Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : дис... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Наталія Вікторівна Морзе / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. ― К., 2003. ― 605 с.

Олексюк В. П. Інституційний репозитарій: можливості застосування у навчальному процесі [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк, О. Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №6(32). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/755/578.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» №266 вiд 29 квітня 2015 р. ― Режим доступу до статті : http://www.ipe.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/06/05.pdf.

Раков С. А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги (або чи можна перетворити Україну на силіконову долину) // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2005. ― № 5. ― С. 5–8.

Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики за кредитно-модульною системо: Монографія / О. М. Спірін / за наук. ред. акад. М.І. Жалдака. ― Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. ― 300 с.

Триус Ю. В. Система формування інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів як важлива складова їх професійної підготовки // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". ― Випуск 73. ― Черкаси, 2005. ― С. 122–130.

Умрик М. А. Організація самостійної роботи майбутніх вчителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. – 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)» / М. А. Умри. ― Київ, 2008. ― 24 с.

Черемісіна Л. О. Актуальність вивчення основ штучного інтелекту на інформатичних спеціальностях педагогічних університетів [Електронний ресурс] / Л. О. Черемісіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання . ― 2012. ― №. 12. ― С. 211–213. ― Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_2_2012_12_33.pdf.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vakalyuk T. A. Solving problems with creative programming future science teachers [online] / T.A. Vakalyuk // Bulletin Chernihiv National Pedagogical University. Avg. : Pedagogical Sciences. ― 2013. ― Vol. 113 ― P. 109–114. ― Available from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_113_31.pdf. (in Ukrainian).

Vdovychyn T. J. The use of technologies of open educational for informatization of the educational process / T. J. Vdovychyn., A. V. Iatsishin // Information Technologies in Education: Coll. sciences. etc. ― Vol. 16. – Kherson: KSU, 2013. ― P. 134–140. (in Ukrainian).

Vdovychyn T. J. Modernization of training future teachers of informatics-based technologies open education / T. J. Vdovychyn, A. V. Iatsishin // Higher education Ukraine: theoretical and scientific-methodical journal. №2 (Annex 2) ― 2013 ― The thematic issue of "Scientific and methodological principles of quality management in higher education institutions" ― Lutsk: SAP Hadyak Zhanna Vladimirovna, printing "Volyn Polygraph." ― P. 82–88. (in Ukrainian).

Vdovychyn T. J. Organizational Science. Laboratory workshop [for training level "Bachelor" field of knowledge 0403 "Systems Science and Cybernetics" training direction 6.040302 "Information *"] / T.J. Vdovychyn. ― Drobobych Publishing Division Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko, 2014. ― 134 p. (in Ukrainian).

Vdovychyn T. J. Organizational informatics: Guidance for practical lessons [for training first (bachelor) level of industry knowledge 0403 "System sciences and cybernetics" training direction 6.040302 "Information *" / Tatiana Yaroslavivna Vdovychyn. ― Drohobych Publishing Division DDPU Ivan Franko 2014. ― 274 p. (in Ukrainian).

Zhaldak M. I. Some methodological aspects of teaching science in school and Pedagogical University / M. I. Zhaldak // Scientific notes Ternopil National University im.V.Hnatyuka. Series: Pedagogy, 2005. ― № 6. ― P. 17–24. (in Ukrainian).

Law of Ukraine "On education» №2984-III from January 17, 2002. [online]. ― Available from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2984-14. (in Ukrainian).

Kohut U. P. Training bachelors in computer science universities in Ukraine // U.P. Kohut, T.J. Vdovychyn // Problems of modern teacher education. August .: pedagogy and psychology. ― Yalta: RIO KSU, 2013. ― Vyp.40.― CH.2.― Р.100–110. (in Ukrainian).

Kohut U. P. Model fundamentalization informatic training courses Bachelor of future science-based interdisciplinary connections // Theory and methods of teaching basic subjects in high school: Collected Works. Volume X ― Krivoy Rog : NMetAU Publishing Department, April 2012. ― P. 55–61. (in Ukrainian).

Lazurchak I. I. Collection programs of disciplines for training level "Bachelor" field of knowledge 0403 "System sciences and cybernetics" training direction 6.040302 "Information *" / Ed. I.I. Lazurchak, T.N. Kozak, T.J. Vdovychyn ― Drohobych Publishing Division DDPU Ivan Franko 2014. ― 452 p. (in Ukrainian).

Morse N. V. System of methodical preparation of future teachers of computer science in pedagogical universities: Dis ... Dr. ped. Sciences: 13.00.02 / N.V. Morse / National Pedagogical University named after. Dragomanov. ― K., 2003. ― 605 p. (in Ukrainian).

Oleksyuk V. P. Institutional Repository: applicability in education [online] / V. P. Oleksyuk, A. R. Oleksyuk // Information technologies and means of teaching. ― 2012. ― №6 (32). ― Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/755/578. (in Ukrainian).

The Cabinet of Ministers of Ukraine "On the list of disciplines and specialties, which trains candidates Higher Education» №266 from April 29, 2015 [online]. ― Available from : http://www.ipe.univ.kiev.ua /wp-content/uploads/2015/06/05.pdf. (in Ukrainian).

Rakov S.A . Modern science teacher, and qualification requirements (or is it possible to turn Ukraine into Silicon Valley)/ S. A. Rakov // Computer in school and family. ― 2005. ― № 5. ―. 5–8. (in Ukrainian).

Spirin О.М. Theoretical and methodological foundations of training future teachers of computer science for credit-modular systems: monograph / AM Spirin / For Science. Ed. Acad. E. Zhaldak. ― Exactly: Izdatel'stvo hoped them. Franko, 2007. ― 300 p. (in Ukrainian).

Tryus Yu. V. System formation of information culture of students of higher educational institutions as an important component of their training / Yu. V. Tryus// Bulletin of Cherkassy University. Series "Teaching science". ― Issue 73 ― Cherkasy, 2005. ― P. 122–130 (in Ukrainian).

Umryk M. A. Organization of independent work of future science teachers in distance learning courses informatychnyh: author. thesis. for obtaining sciences. degree candidate. ped. sciences specials. - 13.00.02 "Theory and methods of teaching (science)" / M. A. Umryk ― Kyiv, 2008. ― 24 p. (in Ukrainian).

Cheremisina L.O. The urgency of learning the basics of artificial intelligence informatychnyh specialties of pedagogical universities [online] / L.O. Cheremisina // Scientific journal NEA Dragomanov. Series 2: Computer-oriented training system. ― 2012. ― №. 12. ― P. 211–213. ― Available from : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_2_2012_12_33.pdf. (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.