THE USE OF ELECTRONIC SOCIAL NETWORKS IN SOCIAL AND EDUCATIONAL WORK WITH PUPILS
PDF (Ukrainian)

Keywords

electronic social networks
pupils
general education institutions
social and educational work

How to Cite

[1]
N. V. Oleksiuk and L. V. Lebedenko, “THE USE OF ELECTRONIC SOCIAL NETWORKS IN SOCIAL AND EDUCATIONAL WORK WITH PUPILS”, ITLT, vol. 48, no. 4, pp. 88–102, Sep. 2015, doi: 10.33407/itlt.v48i4.1273.

Abstract

Electronic social networks are powerful means of communication for million registered users, because some social groups are gaining considerable popularity among pupils of secondary schools. The author believes that the use of electronic social networks is actual not just for training purposes, but also to implement the social and educational work in the school environment. In publication there have been reviewed electronic social networks, including business networks, comparison of their properties. The properties of electronic social networks, as well as the basic functions of social and educational work in secondary schools are described. The possibilities and ways of using of electronic social networks for social and educational work with pupils are determined.
PDF (Ukrainian)

References

Басюк Т. Основи інформаційних технологій: Підручник / Т. Басюк, Н. Думанський, О. Пасічник; за ред. д. т. н., проф.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ–2000, 2011. – 390 с.

Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. / О. В. Безпалько. – К. : Центр навчальної літератури,2005. – 176 с.

Губанов Д. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства // Д. Губанов, Д. Новиков, А. Чхартишвили. – М. : Физматлит, 2010. – 227 с.

Гуревич Р. Інтернет і його соціальні мережі в сфері освіти: напрями використання / Р. Гуревич / Зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи». – С. 52–56.

Іванюк І.В. Досвід віртуальних навчальних спільнот у формуванні полікультурної компетентності учнів: міжнародний аспект / І. В. Іванюк // Пост методика. – 2013. – № 2 (111– С. 18–20.

Івашньова С. Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті / С. Івашньова // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 2.– С. 15–17.

Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика : монографія / І. Д. Звєрєва – К. : Правда Ярославичів, 1998. – 333 с.

Калинин А. «PR в социальных сетях» / А. Калинин // PR-менеджер. – 2011. – №6. – С. 36–44.

Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю / А. Й. Капська – К. : УДЦССМ, 2001. – 220 с.

Коноплицький С. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналіз : дис. канд. соціол. наук: 22.00.01 / НАН України; Інститут соціології. – К., 2006. – 154 c.

Литвинова С. Віртуальні предметні спільноти як засіб управління нормативно-методичним забезпеченням діяльності вчителя ЗНЗ / С. Литвинова // Комп'ютер у школі та сім'ї. –2012. – № 7. – С. 7–9.

Малицька І. Д. Віртуальні спільноти як інноваційні освітні середовища в системах освіти зарубіжних країн / І. Д. Малицька // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 15. – С. 276–283.

Никитина Л. Е. Социальный педагог в школе / Л. Е. Никитина – М. : Академический проект, 2003. – 112 с.

Олексюк Н. В. Використання соціальних мереж у роботі вчителів / Н. В. Олексюк // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції. [Електронний ресурс]. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2015. – Режим доступу : http://conf.iitlt.gov.ua/-Conference.php?h_id=10.

Середа Х. Мережа партнерство в навчанні для освітянУкраїни / Х. Середа // Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. – 2011. – №9. – С. 70–81.

Сазанов В. Прикладные социально-сетевые технологии / В. Сазанов. – М. : Лаборатория СВМ, 2012. – 118 с.

Сайт «Мережа партнерство в навчанні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.partnersinlearningnetwork.com. – Дата доступу: бер. 2011. – Назва з екрана.

Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [О. Онищенко, В. Горовий, В. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського . – К., 2014 . – 260 с.

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : [монографія] / [О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2013. – 220 c.

Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.

Яцишин А. В. Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти / А.В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті. ― 2014.― №19. ― С. 119–126.

Holoshchuk R. Organization of distant studying-consulting center for children / R. Holoshchuk, Yu. Syerov, O. Pasichnyk // Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies «CSIT’2007». – Lviv, 2007. – P. 281–282.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Basyuk T. Basics of information technologies: Pіdruchnik / T. Basyuk, N. Dumans'kyy, O. Pasichnyk; Za red. d.t.n., prof.V. Pasichnyka. – L'viv: Novyy Svit – 2000, 2011. – 390 p. (in Ukrainian).

Bezpal'ko O.V. Social work in the community: navch. Posib. / O.V. Bezpal'ko. – K. : Tsentr navchal'noyi literatury,2005. – 176 p. (in Ukrainian).

Gubanov D. Social networks: models of information influence, control and confrontation // D. Gubanov, D. Novikov, A. Chhartishvili. – M. : Fizmatlit, 2010. – 227 p. (in Russian).

Hurevych R. Internet and his social networks in education: trends of use / R. Hurevych / Zb. nauk. pr. III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. « ICT in modern education: experience, problems and prospects» – S. 52–56 (in Ukrainian).

Ivaniuk I.V. Experience of virtual learning communities in the formation of multicultural competence of pupils : the international aspect / I.V. Ivaniuk // Postmetodika, 2013. – 2 (111). – S. 18–20 (in Ukrainian).

Ivashn'ova S. The use of social services and social networking in education / S. Ivashn'ova // Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholya. Psykholoho-pedahohichni nauky. – 2012. – № 2. – S. 15–17. (in Ukrainian).

Zvyeryeva I. D. Social and pedagogical work with children and youth in Ukraine: theory and practice: monohrafiya / I. D. Zvyeryeva. – K.: Pravda Yaroslavychiv, 1998. – 333 p. (in Ukrainian).

Kalinin A. «PR in social networks» / A. Kalinin // PR-menedzher. – 2011. – № 6.––S. 36–44 (in Ukrainian).

Kaps'ka A. Y. Social work: some aspects of working with children and youth / A. Y. Kaps'ka. – K.: UDTsSSM, 2001. – 220 p. (in Ukrainian).

Konoplyts'kyy S. Social aspects of communication on the Internet: a phenomenological analysis : dys. kand. sotsiol. nauk: 22.00.01 / NAN Ukrayiny; Institute of sociology. – K., 2006. – 154 p. (in Ukrainian).

Lytvynova S. The virtual substantive community as a means of managing regulatory and methodological support of teachers / S. Lytvynova // Computer in school and family. – 2012. – № 7. – S. 7–9 (in Ukrainian).

Malytska I. D. Virtual communities as innovative educational environments in the systems of education of foreign countries / І. D. Malytska // Information Technologies in Education. – 2013. – № 15. – S. 276–283 (in Ukrainian).

Nikitina L. E. Social pedagogue at the school / L. E. Nikitina. – M.: Akademicheskij proekt, 2003. – 112 p. (in Russian).

Oleksyuk N. V. The use of social networks in the work of teachers / N.V. Oleksyuk // Reports a scientific conference of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine: materials of scientific conference. – Kyiv: IITZN NAES of Ukraine, 2015. – Access to the collection: http://conf.iitlt.gov.ua/-Conference.phph_id=10 (in Ukrainian).

Sereda Kh. Network of Partners in Learning for educationalists Ukraine / Kh. Sereda // Information Technologies in Education. – 2011. – № 9. – S. 70–81 (in Ukrainian).

Sazanov V. An applied social-networking technologies / V. Sazanov. – M. : Laboratorija SVM, 2012. – 118 p. (in Russian).

Site «Network of Partners in Learning». – Access to the collection: http://ua.partnersinlearningnetwork.com. – Date of access: Mar. 2011 – The name of the screen (in Ukrainian).

Social networks as a tool for mutual government and civil society: [monograph] / [O. Onyshchenko, V. Horovyy, V. Popyk ta in.] ; NAS of Ukraine, Nats. b-ka Ukraine im. V.I. Vernads'koho . – K ., 2014 . – 260 p. (in Ukrainian).

Social networks as a factor in of development of civil of society: [monograph] / [O. Onyshchenko, V. Horovyy, V. Popyk ta in.] ; NAS of Ukraine, Nats. b-ka Ukraine im. V. I. Vernads'koho . – K ., 2013 . – 220 s. (in Ukrainian).

Social Work in Ukraine: navch. posib. / I.D. Zvyeryeva, O.V. Bezpal'ko, S.Ya. Kharchenko, etc;.; Za zah. red. I. D. Zvyeryevoyi, H. M. Laktionovoyi. – K.: Tsentr navchal'noyi literatury, 2004. – 254 p. (in Ukrainian).

Yatsyshyn A.V. The use of virtual social networks for the purpose of secondary education / A.V. Yatsyshyn // Information Technologies in Education. – 2014. –№19. – S. 119–126 (in Ukrainian).

Holoshchuk R. Organization of distant studying-consulting center for children / R. Holoshchuk, Yu. Syerov, O. Pasichnyk // Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies «CSIT’2007». – Lviv, 2007. – P. 281–282 (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.