GENERAL APPROACHES TO OPEN ACCESS ELECTRONIC SYSTEMS USING IN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL RESEARCHES
PDF (Ukrainian)

Keywords

electronic open access
electronic library
electronic journal system
information-analytical system
the use of electronic systems of open access

How to Cite

[1]
T. L. Novytska and O. O. Marchenko, “GENERAL APPROACHES TO OPEN ACCESS ELECTRONIC SYSTEMS USING IN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL RESEARCHES”, ITLT, vol. 50, no. 6, pp. 181–191, Jan. 2016, doi: 10.33407/itlt.v50i6.1315.

Abstract

In the article the electronic open access systems, which include digital libraries, electronic tables and analytical systems are considered. There is investigated the functionality of electronic systems of open access. Based on the analysis of scientific and educational research it is highlighted the main approaches to the use of digital library and general approaches to the use of electronic systems of open access. The types of searches that can be used by users of electronic libraries are investigated. There are presented the examples of scientometric and analytical systems as well as the main advantages of Google Scholar.
PDF (Ukrainian)

References

Яцишин А. В. Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем / А. В. Яцишин, Л. А. Лупаренко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № 70 (4). – C. 69–74.

Васильев А. Создание электронной библиотеки русскоязычных научных статей / Васильев А., Самусев С., Шамина О., Козлов Д. // Интернет-математика 2007: сб. работ участников конкурса науч. проектов по информ. поиску. – Екатеринбург: Урал, 2007. – С. 37–45.

Козлов Д. Д. Создание русскоязычной библиотеки научных статей на факультете ВМиК МГУ [Електронний ресурс] // Сборник трудов Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет". – 2006. – Режим доступу: http://lvk.cs.msu.su/~ddk/pubs/elib_for_msu_2006.pdf.

Резніченко В. А. Інтеграція наукових електронних бібліотек на основі протоколу OAI-PMH / Резніченко В. А., Новицький О. В., Проскудіна Г. Ю. // Проблеми програмування. – 2007. – № 2. – С. 97–112.

Нохрин Ю. В. Электронная библиотека как форма бытования библиотеки в информационном обществе : автореф. дис. на соискание науч. ступени к-та пед. наук: спец. 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» [Електронний ресурс] / Нохрин Юрий Владимирович; – Москва, 2005. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/elektronnaya-biblioteka-kak-forma-bytovaniya-biblioteki-v-informatsionnom-obshchestve#ixzz3qr7MwLDl.

Федорова О. Н. Электронная библиотека вуза как часть информационной инфраструктуры сферы образования / А. О.Федоров, О. Н.Федорова // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2008. – №3. – С. 89–92.

Спірін О. М. Концептуальні засади побудови мережі електронних бібліотек Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс] / Спірін О. М., Іванова С. М., Новицький О. В. // Інформаційні технології і засоби навчання. – ІІТЗН НАПН України. – 2012. – 5 (31). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/archive.

Биков В. Ю. Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, О. М. Спірін, Л. А. Лупаренко // Теорія і практика управління соціальними системами. – НТУ "ХПІ", 2014. – № 1. – С. 3–25. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/3147/.

Кудашев Е. Б. Инфраструктура научных информационных ресурсов и систем [Електронний ресурс] / Е. Б. Кудашев, В. А. Серебряков // Электронные библиотеки: Российский научный электронный журнал. – 2013. – Том 16. – Выпуск 6. – Режим доступу : http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2013/part6/KS.

Антопольский А. Б. Концепция электронных библиотек [Електронний ресурс] / А. Б. Антопольский, К. В. Вигурский // Электронные библиотеки: Российский научный электронный журнал. – 1999. – Том 2 – Выпуск 2. – Режим доступу : http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/1999/part2/antopol.

Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України: монографія / [О. М. Спірін, С. М. Іванова, А. В. Яцишин та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна. – К.: Атіка, 2014. – 184 с.

Спірін О. М. Проект концепції електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, С. М. Іванова, О. В. Новицький, М. А. Шиненко // Інформаційні технології і засоби навчання. – ІІТЗН НАПН України. —2010. – 6 (20). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Яцишин А. В. Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем / А. В. Яцишин, Л. А. Лупаренко // Вісник Житомирського державного університету. – Житомирський державний університет ім. Івана Франка. – 2013. – 4 (70). – С. 69–74.

Семячкин Д. Проект сети научных журналов открытого доступа: путь к Открытой науке в России [Електронний ресурс] / Веб-сайт Российская ассоциация электронных библиотек – 14 ноября 2014. – Режим доступу : http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources6970/digital_resources69705765/_print/1/.

Мриголод І. Наука України у світовому інформаційному просторі / І. Мриголод, О. Мриголод // Вісник НАН України. – 2007. – № 10. – С. 3–10.

Спірін О. М. Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (до 15-річчя Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, А. В. Яцишин // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2014. – № 2 (114). – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/3590/.

Елизаров А. М. Свободно распространяемые системы управления электронными научными журналами и технологии электронных библиотек [Електронний ресурс] / А. М. Елизаров, Д. С. Зуев, Е. К. Липачёв // Труды 15-й Всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» – RCDL-2013, Ярославль, Россия, 14–17 октября 2013 г. – С. 102–111. – Режим доступу : http://ceur-ws.org/Vol-1108/paper13.pdf.

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження: [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 173 c.

Кухарчук Є. Світові наукометричні системи / Кухарчук Є. // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – С. 7–11.

Костенко Л. Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система [Електронний ресурс] / Леонід Костенко, Олександр Жабін, Олександр Кузнецов, Єлизавета Кухарчук, Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 4. – С. 8–12. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/bpnu/pdf/bv_2014_4_4.pdf.

Гальчевська О. А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] / Гальчевська О .А. // Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО). – Херсонський державний університет, 2015. – № 23. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/10636/.

Васильєв О. В. Напрями співпраці університетів з наукометричними інформаційними системами – моніторинг, аналіз досліджень та індексування публікацій [Електронний ресурс] / Васильєв О. В. // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 жовтня 2013 року. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ. – С. 24–26. – Режим доступу : http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/1763/1/006_vasilev.pdf.

Chun-Ting Zhang The e-Index, Complementing the h-Index for Excess Citations [Електронний ресурс] / Веб-сайт PLOS ONE. – 2009. – Режим доступу : http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005429.

Stand on the shoulders of giants [Електронний ресурс] / Веб-сайт Google Scholar. – Режим доступу : https://scholar.google.com/scholar/about.html.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Yatsyshyn A. V. Social and Psychological Aspects of Open Access Supply by Using the Electronic Journal Systems / Yatsyshyn A. V., Luparenko L. A // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. – 2013. – № 70 (4). – S. 69–74 (in Ukrainian).

Vasilyev A. Digital library and search engine for national-language research literature / Vasilyev A., Samusev S., Shamina O., Kozlov D. // Internet Mathematics 2007: Sat. scientific works of participants of the contest. projects to inform. search. – Ekaterinburg : Ural, 2007. – S. 37–45 (in Russian).

Kozlov D. D. Creation of Russian-language library of scientific papers at the Faculty of CMC MSU [online] // Proceedings of the All-Russian Scientific Conference "Scientific service in the Internet". – 2006. – Available from : http://lvk.cs.msu.su/~ddk/pubs/elib_for_msu_2006.pdf (in Russian).

Reznichenko V.A. Integrating scientific digital libraries based protocol OAI-PMH / Reznichenko V. A., Novytskyi O. V., Proskudina H. Yu. // Problemy prohramuvannia. – 2007. – № 2. – С. 97–112 (in Ukrainian).

Nohrin J. V. Digital Library as a form of existence of libraries in the Information Society: Author. Dis. on competition of a scientific. step-ta ped. Sciences: spec. 05.25.03 "Library science and bibliology" [online] / Nohrin Jurij Vladimirovich; – Moskva, 2005. – Available from: http://www.dissercat.com/content/elektronnaya-biblioteka-kak-forma-bytovaniya-biblioteki-v-informatsionnom-obshchestve#ixzz3qr7MwLDl (in Russian).

Fedorova O. N. Digital Library of the university as part of the information infrastructure of the education sector / A. O. Fedorov, O. N. Fedorova // Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. – 2008. – №3. – С. 89–92 (in Russian).

Spirin O. M. Conceptual framework of construction network digital-libraries of the National academy of sciences of Ukraine [online] / Spirin O. M., Ivanova S. M., Novytskyi O. V. // Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja. – IITZN NAPN Ukrajiny. – 2012. – 5 (31). – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/archive (in Ukrainian).

Bykov V. Ju. Open WEB-based systems of scientific and educational research implementation monitoring [online] / Bykov V. Ju., Spirin O. M., Luparenko L. A. // Teorija i praktyka upravlinnja socialjnymy systemamy. – NTU "KhPI", 2014. – №1. – S. 3–25. – Available from : http://lib.iitta.gov.ua/3147/ (in Ukrainian).

Kudashev E. B. The infrastructure of scientific information resources and systems [online] / Kudashev E. B., Serebrjakov V. A. // Jelektronnye biblioteki: Rossijskij nauchnyj jelektronnyj zhurnal. – 2013. – Tom 16. – Vypusk 6. – Available from: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2013/part6/KS. (in Russian).

Antopol'skij A. B. The concept of digital libraries [online] / Antopol'skij A. B., Vigurskij K. V. // Jelektronnye biblioteki: Rossijskij nauchnyj jelektronnyj zhurnal. – 1999. – Том 2. – Выпуск 2. – Available from : http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/1999/part2/antopol (in Russian).

Scientific and organizational principles of design of a network of electronic libraries of institutions of NAPS of Ukraine: monograph / [O. M. Spirin, S. M. Ivanova, A. V. Yatsyshyn ta in.]; by science. ed. prof. Bykov V.Ju., Spirin O. M. – K. : Atika, 2014. – 184 p. (in Ukrainian).

Spirin O. M. A project of conception of electronic Library of National academy of pedagogical sciences of Ukraine [online] / О. М. Spirin, S. М. Ivanova, O. V. Novytskyi, M. A. Shynenko Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja. – IITZN NAPN Ukrajiny. – 2010. – 6 (20). – Available from: http://www.ime.edu-ua.net/em.html (in Ukrainian).

Yatsyshyn A. V. Social and Psychological Aspects of Open Access Supply by Using the Electronic Journal Systems / Yatsyshyn A. V., Luparenko L. A. // Visnyk Zhytomyrsjkogho derzhavnogho universytetu. – Zhytomyrsjkyj derzhavnyj universytet im. Ivana Franka. – 2013. – 4 (70). – Р. 69–74 (in Ukrainian).

Semjachkin D. The project is a network of scientific open access journals: the path to the discoveries of science in Russia [online] / Web-site Rossijskaja associacija jelektronnyh bibliotek. – Available from: http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources6970/digital_resources69705765/_print/1/ (in Russian).

Mrygholod І. Science Ukraine in the global information space / I. Mrygholod, O. Mrygholod // Visnyk NAN Ukrajiny. – 2007. – № 10. – Р. 3–10 (in Ukrainian).

Spirin O. M. Experience of academic staff training on information and communication technologies in education (dedicated to the 15th anniversary of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine) [online] / Spirin O. M., Yatsyshyn A. V. // Komp'juter u shkoli ta sim'ji. – 2014. – № 2 (114). – Available from : http://lib.iitta.gov.ua/3590/ (in Ukrainian).

Elizarov A. M. Freely distributed control system of scientific journals and electronic technology of digital libraries [online] / A M. Elizarov, D. S. Zuev, E. K. Lipachjov // Proceedings of the 15th Scientific Conference "Digital Libraries: Advanced Methods and Technologies, Digital Collections». – RCDL – 2013, Yaroslavl, Russia, 14 -—17 October 2013 – Р. 102–111. – Available from : http://ceur-ws.org/Vol-1108/paper13.pdf (in Russian).

Scientific Periodicals of Ukraine and bibliometric research: [monograph] / L. J. Kostenko, O. I. Zhabin, Je. O. Kopanjeva, T. V. Symonenko; NAN Ukrajiny, Nac. b-ka Ukrajiny im. V. I. Vernadsjkogho. – K., 2014. – 173 p. (in Ukrainian).

Kukharchuk Je. Global scientometric system / Kukharchuk Je. // Bibliotechnyj visnyk. – 2014. – № 5. – Р. 7–11 (in Ukrainian).

Kostenko L. Bibliometriks of Ukrainian science informational and analytical system [online] / Leonid Kostenko, Oleksandr Zhabin, Oleksandr Kuznetsov, Yelizaveta Kukharchuk, Tetiana Symonenko // Bibliotechnyj visnyk. – 2014. – № 4. – Р.8–12. – Available from: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/pdf/bv_2014_4_4.pdf (in Ukrainian).

Ghaljchevsjka O. A. Using the international scientometric databases of open access in scientific research [online] / Ghaljchevsjka O. A. // Scientific publication «Informational Technologies in Education" (ITЕ). – Kherson State University, 2015. – № 23. – Available from : http://lib.iitta.gov.ua/10636/ (in Ukrainian).

Vasilyev O. V. Directions of cooperation between university and scientometric information systems – monitoring, research analysis and publications indexing of universities [online] / Vasilyev O. V. // Library of high school at a new stage of social communication materials of international scientific conference, 24-25 October 2013. – Dnyepropetrovsk: DNUZT. – Р.24–26. – Available from: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/1763/1/006_vasilev.pdf (in Russian).

Chun-Ting Zhang The e-Index, Complementing the h-Index for Excess Citations [online] / Web-site PLOS ONE. – 2009. – Available from: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005429 (in English).

Stand on the shoulders of giants [online] / Web-site Google Scholar. – Available from: https://scholar.google.com/scholar/about.html (in English).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.