CONTENT OF EDUCATIONAL MATERIAL SPECIAL SEMINARS «CLOUD INFORMATION-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE RESEARCH PROCESS»
PDF (Ukrainian)

Keywords

information-analytical technologies
scientometric databases
ICT-competence training PhD
research process

How to Cite

[1]
O. M. Spirin and O. A. Odud, “CONTENT OF EDUCATIONAL MATERIAL SPECIAL SEMINARS «CLOUD INFORMATION-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE RESEARCH PROCESS»”, ITLT, vol. 52, no. 2, pp. 108–120, May 2016, doi: 10.33407/itlt.v52i2.1374.

Abstract

The scientific principles of selection of the content of educational material as well as the structure of the content of course «Cloud informational and analytical technologies in the research process» in the context of credit-module system were considered. There were determined the numbers of ECTS credits appropriated for the special course and students’ assessment. The modular structure of the course "Cloud informational and analytical technologies in the research process" covers 1 ECTS credit, designed for 36 hours: 9 leсtures, 9 practicals and seminars, 12 hours of self-study, 6 hours of individual work. The program of the special course includes two content modules such as "International Scientometric Databases" and "Bibliometric of Ukrainian Science." Each topic of the content modules of special course includes the evaluation test. Besides the final certification test should be drawn up. The final certification test includes two content modules and the assessment of individual task (project). Primarily the program of the special course is focused on postgraduate students who obtain Ph.D. in the field of pedagogical sciences, specialty 13.00.10 and can be used as the part-time (distance) form and a full-time distance learning.
PDF (Ukrainian)

References

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/1556-18.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://guonkh.gov.ua/content/documents/16/1517/Attaches/4455.pdf.

Тарасов Д. Використання спеціалізованих пошукових систем для отримання показників цитованості електронних наукових архівів / Д. Тарасов, О. Гарасим // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: [збірник наукових праць]/Вісник Національний університет «Львівська політехніка». – № 732. – 2012. – С. 382– 388.

Іванова С. М. Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Іванова С. М – Київ, 2015.

Іванова С. М. Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : дис. канд. пед. наук : 13.00.10 / Іванова Світлана Миколаївна. – Київ, 2015. – 317 с.

Биков В. Ю. Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень /Биков В Ю., О. М. Спірін, Н. В. Сороко // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. – 2015. – Випуск 1 – С. 91– 100.

Биков В. Ю. Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень / Биков В. Ю., Спірін О. М., Лупаренко Л. А.. // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – №1. – С. 3–25.

Наказ МОН України від 17 жовт. 2012 № 1112 [«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»] [Електронний ресурс] // Офіційний Веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12.

Лук'яненко Д. Г. Принципи та модель підготовки докторів філософії (PhD) в університеті [Електронний ресурс] / Д. Г. Лук'яненко// КНЕУ ім. В. Гетьмана. – 2014. – Режим доступу до ресурсу : https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/princ_ta_model_phd/.

Гальчевська О. А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] / Гальчевська О .А. // Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (ІТО). – Херсонський державний університет, 2015. – № 23. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/10636/

Спірін О. М. Дидактичні засади організації навчального процесу за кредитними технологіями / О. М. Спірін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – № 30. – С. 41–45.

Бурда М. І. Методичні основи диференційованого формування геометричних умінь учнів основної школи : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / М. І. Бурда. – К., 1994. – 347 с.

Коломієць С. С. Концепція створення освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD) / С. С. Коломієць, О. С. Синекоп // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 3– 4. – С. 5– 11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_3-4_3

Наукометричні бази даних [Електронний ресурс] // Електронна бібліотека Харківського економіко-правового університету. – Режим доступу до ресурсу : http://library.hepu.edu.ua/koristuvacham/naukovcjam/naukometrichni-bazi-danikh/.

Гальчевська О. А. Переваги використання системи Google Scholar у наукових та науково-педагогічних дослідженнях майбутніх докторів філософії / О. А. Гальчевська // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – С. 91– 95.

Бібліометрика української науки. Про проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=pro_proect.

. Спірін О. М. Зміст навчального матеріалу з основ штучного інтелекту в курсі інформатики / О. М. Спірін // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2004. – № 14. – С. 121–124.

Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців / [додаток до наказу М-ва освіти і науки України від 23 січ. 2004 р. № 48 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу»].

Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального за-кладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] / Шишкіна Марія Павлівна, Попель Майя Володимирівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – №5 (37). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903

Биков В. Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №4 (30). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/717/529.

Чайковський Ю. Б. Наукометричні бази та їх кількісні показники / Ю.Б. Чайковський // Ч. I. Вісник НАН України. – 2013. – №8. – С. 89–98.

Ковальчук В.Н. Практика використання ІКТ-засобів у педагогічному експерименті: Інтернет анкетування / В.Н.Ковальчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 3 (35). – С. 135-152. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/832/618.

Електронні інформаційні бібліотечні системи наукових і навчальних закладів: монографія / [Спірін О. М., Іванова С. М., Новицький О. В. та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 176 с.

Сороко Н. В. Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника / Н. В. Сороко // Інформаційні технології і засоби навчання. – Вип. 1 (5). – 2008. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/146#.VfPFdKuD0eM.

Лещенко М.мП. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних вчених [Електронний ресурс] / Лещенко М.мП., Яцишин А.мВ. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 1 (39). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/985/748


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The Law of Ukraine «About Higher Education» [online] – Available from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian)

The National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021 years [online]. – Available from: http://guonkh.gov.ua/content/documents/16/1517/Attaches/4455.pdf. (in Ukrainian)

Tarasov D. The Using a Specialized Search Engine for Electronic Scientific Citation Indexes Archives // Visnyk Natsionalnyy universytet «Lvivska politekhnika». – № 732. – 2012. – С. 382– 388. (in Ukrainian)

Ivanova S. M. The Using EPrints as a Means of Information and Communication Support Research Activities in the Field of Pedagogical Sciences: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : spets. 13.00.10 «Іnformatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v osviti» –Kyyiv, 2015. (in Ukrainian)

Ivanova S. M. The Using EPrints as a Means of Information and Communication Support Research Activities in the Field of Pedagogical Sciencesdys. kand. ped. nauk: 13.00.10 – Kyiv, 2015. – 317 s. (in Ukrainian)

Bykov V. Yu. The Electronic Bibliometric System as a Means of Information and Analytical Support Scientific and Educational Research // Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v suchasniy osviti: dosvid, problemy, perspektyvy. – 2015. – Vypusk 1– S.91– 100. (in Ukrainian)

Bykov V. Yu. Open Web-oriented Systems Monitor the Implementation of Scientific and Educational Research // Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial'nymy systemamy. – 2014. – №1. – S. 3–25. (in Ukrainian)

The Order of Ukraine from October 17. 2012 number 1112 ["On the Publication of the Results of Theses for the Degree of Doctor and Candidate of Sciences"] [online] – Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12. (in Ukrainian)

Lukyanenko D.H. The Principles and Model Preparation PhD (PhD) at the University [online] – Available from: https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/princ_ta_model_phd/. (in Ukrainian)

Halchevska O. A. The Using of the International Scientometric Databases of Open Access in Scientific Research // Zbirnyk naukovykh prats «Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti» (ITO ––2015. – № 23. (in Ukrainian)

Spirin O. M. The Didactic Principles of Educational Process on Credit Technology Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. – 2006. – № 30. – S. 41–45. (in Ukrainian)

Burda M. I. The Methodical Bases of Formation of Differential Geometry Skills of Primary School Pupils: dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.02 / M. I. Burda. – K., 1994. – 347 s. (in Ukrainian)

Kolomiyets S. S. The Concept of Education and Research Training Programs in Eeducational and Scientific level - Doctor of Philosophy (PhD) // Neperervna profesiyna osvita: teoriya i praktyka. – 2014.––Vyp. 3– 4. – S. 5– 11. (in Ukrainian)

Scientometric database [online] – Available from : http://library.hepu.edu.ua/koristuvacham/naukovcjam/naukometrichni-bazi-danikh/. (in Ukrainian)

Halchevska O. A. The Advantages of the System of Google Scholar in Scientific and Pedagogical Studies for Future PhD // Medyasfera y medyaobrazovanye: spetsyfyka vzaymodeystvyya v sovremennom sotsyokulturnom prostranstve. – Mohylev, 2015. – S. 91– 95. (in Ukrainian)

About Bibliometric of Ukrainian science. [online] – Available from : http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=pro_proect. (in Ukrainian)

Spirin O. M. The Content of the Material Foundations of Artificial Intelligence in Computer Science Course // Visnyk Zhytomyrskoho pedahohichnoho universytetu. – 2004. – № 14. – S. 121–124. (in Ukrainian)

The Temporary Provisions on the Organization of Educational Process in the Credit System of Training of Specialists / [Annex to the M. Education and Science of Ukraine on January 23. 2004 r. Number 48]. (in Ukrainian)

Shyshkina M. P. The Cloud-Oriented Educational Environment of School: the Current State and Prospects of Research // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2013. – №5 (37). (in Ukrainian)

Bykov V. Yu. IT Outsourcing and New Features of ICT Departments of Educational Institutions and Research Institutions // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2012. – №4 (30). (in Ukrainian)

Chaykovskyy Yu. B. Scientometric Database and Their Quantitative // Ch. I. Visnyk NAN Ukrayiny. – 2013. – №8. – S. 89–98. (in Ukrainian)

Kovalchuk V.N. The Using of ICT Tools in a Pedagogical Experiment: Online Survey // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2013. – № 3 (35). – S. 135– 152. (in Ukrainian)

Ivanova S. M. and oth. Electronic Information Libraries Systems of Scientific and Educational Institutions: monograph – K. : Pedahohichna dumka. – 2012. – 176 s. (in Ukrainian)

Soroko N. V. Didactics functions of information and communication technologies in the professional activity of teacher philologist / N. V. Soroko / Information technology and learning tools. 2008 – Issue 1. – P. 45 [online]. – Available from : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em5/emg.html (in Ukrainian).

Leshchenko M. P. Open Categorical Education in the Field of Domestic and Foreign Scientists // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2014. – № 1 (39). (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.