FUNDAMENTAL CONCEPTS AS AN INTEGRATIVE COMPONENT OF ORGANIZATION OF OPERATIONS RESEARCH FOR FUTURE BACHELOR OF INFORMATICS
PDF (Ukrainian)

Keywords

bachelors of computer science
operations research
fundamental concepts
computer mathematics system

How to Cite

[1]
U. P. Kogut, “FUNDAMENTAL CONCEPTS AS AN INTEGRATIVE COMPONENT OF ORGANIZATION OF OPERATIONS RESEARCH FOR FUTURE BACHELOR OF INFORMATICS”, ITLT, vol. 52, no. 2, pp. 36–51, May 2016, doi: 10.33407/itlt.v52i2.1380.

Abstract

The article analyzes the role of basic concepts of operations research in teaching of future bachelor of computer science. On the basis of the analysis it was determined the possible use of modern computer mathematics systems (CMS) as a means of educational process fundamentalization. Singling out the basic concepts of operations research, their understanding through experience of research is integrable component of training, the establishment of inter-subject relationship, the formation of an integrated system of students’ knowledge and understanding of both the theoretical foundations and the ways to use the acquired knowledge in practice. Also the role of CMS in training bachelors of computer science, the directions of the pedagogical use of CMS in studying of operations research are considered.
PDF (Ukrainian)

References

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В.Ю.Биков. – Київ: Атіка, 2009. – 684 с.

Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті // Наукові записки Тернопільського національного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2005. – № 6. – С. 17-24.

Жалдак М. І. Основи теорії і методів оптимізації : навч. посіб. для студ. мат. спец. вищ. навч. закл. / Жалдак М. І., Триус Ю. В. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 608 с.

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова – К.: Педагогічна думка, 2010. – 160 с.

Казиев В. М. Некоторые системные и методологические аспекты информатики и информатизации [Електронний ресурс] / В. М. Казиев. – Режим доступу до статті : http://www.auditorium.ru/conf/ conf_fulltext/kaziev.pdf

Кремінь В. Г. Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми / Кремінь В. Г. // Управління освітою, 2011. – №2(254). – С. 3-5

Кузнецов, В. И. "Понятие и его структуры." Методологический анализ. Киев: Ин-т философии НАН Украины (1997).- 237 c

Кутковецький В. Я. Дослідження операцій: навчальний посібник/ Кутковецький В. Я. – Київ: Вид-во ТОВ "Видавничий дім "Професіонал", – 2004.– 350с.

Лаптев В. В. Методическая теория обучения информатике. Аспекты фундаментальной подготовки / Лаптев В. В., Рыжова Н. И., Швецкий М. В. –СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 352 с.

Лапчик М. П. Структура и методическая система подготовки кадров информатизации школы в педагогических вузах: Дис. … д-ра пед. наук в форме науч. докл.: 13.00.02. / Лапчик М. П. / Омский гос. пед. ун-т. – М., 1999. – 82 с.

Ломов Б. Ф. Антиципация в структуре деятельности / Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. – М.: Наука, 1980.

Машбиц Е. И. Компьютеризация обучения: Проблемы и перспективы / Е. И. Машбиц. – М. : Знание, 1986. – 80 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Серия «Педагогика и психология»; №1).

Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью / Машбиц Е. И. – К. : Выща школа, 1987. – 224 с.

Морзе Н. В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія / Н. В. Морзе. – К. : Курс, 2003. – 372 с.

Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Раков С. А. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 538с.

Рамський Ю. С. Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві / Ю. С. Рамський, К. І. Рамська // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада.-К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – №6(13). – С.12-16.

Самойленко М. І. Дослідження операцій (Математичне програмування. Теорія масового обслуговування): Навч. Посібник / Самойленко М. І., Скоков Б. Г. – Харків: ХНАМГ, 2005.– 176 с.

Семеріков С. О. Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / Семеріков С. О. ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Дра¬гоманова. – К., 2009. – 536 с.

Сигал И. Х. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и вычислительные алгоритмы: учеб.пособие / И. Х. Сигал, Иванова А. П. – [изд. 2-е, испр.]. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 240 с.

Смирнова-Трибульска Є. М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності вчителя : посібник для вчителів / Смирнова-Трибульска Є. М. ; науковий редактор д.пед.н., академік АПН України, проф. М. І. Жалдак. – Херсон : Айлант, 2007. – 560 с.

Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія / Співаковський О. В. – Херсон : Айлант, 2003. – 228 с.

Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою: Монографія / За наук. ред.акад. М. І. Жалдака.. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2007. – 300 с.

Теплицкий И. А. Личность в информационном обществе / Теплицкий И. А., Евтеев В. Н., Семериков С. А. // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць. – Випуск 5 (2). – Кривий Ріг : Видавництво СП «Міра», 2004. – С. 179–191.

Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : монографія / Юрій Васильович Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 400 с.

Триус Ю. В. Використання WEB-СКМ у навчанні методів оптимізації та дослідження операцій студентів математичних та комп’ютерних спеціальностей/ Ю. В.Триус // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 4-ої наук.-практ. конференції / Національний університет "Лвівська політехніка", – Львів : В-во Львівська політехніка, 2012, – С. 110-115

Целеполагание и средства достижения целеполагания в процессе обучения физике : общеобразоват. учреждения, пед. вуз: [докл. междунар. науч.-практ. конф.] / отв. ред. Хижнякова Л. С., Холина С. А. – М. : Изд-во МГОУ, 2006. – 208 с.

Шишкіна М.П. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у сучасному високотехнологічному середовищі / М.П.Шишкіна, У.П.Когут // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 15. – Херсон: ХДУ. - С. 310-318.

Шишкіна М. П. Чинники реалізації доступу до електронного навчання в сучасній школі / М. П. Шишкіна // Інформаційні технології і засоби навчання – 2011. – №4(24). Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua /index.php/itlt/article/view/502


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov, V. Models of Oganizational Systems of Open Education / V. Bykov. – Kyiv : Atika, 2009. (in Ukrainian).

Zhaldak M. I. Some methodological aspects of learning science in school and Pedagogical University // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho universytetu im.V.Hnatiuka. Seriia: Pedahohika, 2005. – № 6. – S. 17-24. (in Ukrainian).

Zhaldak M. I. Basic theory and methods of optimization: navch. posib. dlia stud. mat. spets. vyshch. navch. zakl. / Zhaldak M. I., Tryus Yu. V. – Cherkasy : Brama-Ukraina, 2005. – 608 s. (in Ukrainian).

Tools information and communication technologies single information space of education Ukraine: monohrafiia / [V.V. Lapinskyi, A.Iu. Pylypchuk, M.P. Shyshkina ta in.]; za nauk. red. prof. V.Iu. Bykova – K.: Pedahohichna dumka, 2010. – 160 s. (in Ukrainian).

Kaziev V. M. Some of the system and methodological aspects of computer science and information [online] / V. M. Kaziev. – Available from: http://www.auditorium.ru/conf/ conf_fulltext/kaziev.pdf. (in Russian)

Kremin V. H. Education in the structure of civilization changes: issues / Kremin V. H. // Upravlinnia osvitoiu, 2011. – №2(254). – S. 3-5. (in Ukrainian)

Kuznetsov,V. I. "The notion and its structures." Methodological analysis. Kiev: In-t filosofii NAN Ukrainy (1997).- 237 c (in Russian)

Kutkovetskyi V. Ya. Research of operations: Tutorial / Kutkovetskyi V. Ya. – Kyiv: Vyd-vo TOV "Vydavnychyi dim "Profesional", – 2004.– 350s. (in Ukrainian)

Laptev V. V. Methodical theory of training to computer science. Basic Training Aspects / Laptev V. V., Ryzhova N. I., Shvetskiy M. V. –SPb. : Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2003. – 352 s. (in Russian)

Lapchik M. P. Structure and methodical system of training school personnel in the informatization of educational institutions of higher education: Dis. … d-ra ped. nauk v forme nauch. dokl.: 13.00.02. / Lapchik M. P. / Omskiy gos. ped. un-t. – M., 1999. – 82 s. (in Russian)

Lomov B. F. Anticipation is in the structure of activity / Lomov B. F., Surkov Ye. N. – M.: Nauka, 1980. (in Russian)

Mashbits Ye. I. The computerization teaching: Problems and Prospects / Ye. I. Mashbits. – M. : Znanie, 1986. – 80 s. – (Novoe v zhizni, nauke i tekhnike. Seriya «Pedagogika i psikhologiya»; №1). (in Russian)

Mashbits Ye. I. Psychological training management basics / Mashbits Ye. I. – K. : Vyshcha shkola, 1987. – 224 s. (in Russian)

Morze N. V. Basics of methodical training of teachers computer science: monohrafiia / N. V. Morze. – K. : Kurs, 2003. – 372 s. (in Ukrainian)

Rakov S. A. Formation of mathematical competence of the teacher of mathematics research-based approach to learning using information technology: Dys... d-ra ped. nauk: 13.00.02 / Rakov S. A. / KhNPU im. H. S. Skovorody. – Kharkiv, 2005. – 538s. (in Ukrainian)

Ramskyi Yu. S. The role of mathematics and some trends in the development of mathematics education in the information society / Yu. S. Ramskyi, K. I. Ramska // Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova. Seriia №2. Komp‘iuterno-oriientovani systemy navchannia: Zb. naukovykh prats / Redrada.-K.: NPU im. M.P.Drahomanova, 2008. – №6 (13). – S.12-16. (in Ukrainian)

Samoilenko M. I. Research of operations (Mathematical Programming. Queueing theory): Navch. Posibnyk / Samoilenko M. I., Skokov B. H. – Kharkiv: KhNAMH, 2005.– 176 s. (in Ukrainian)

Semerikov S. O. Theoretical and methodological foundations fundamentalization informatychnyh training courses in higher education: dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.02 – teoriia ta metodyka navchannia (informatyka) / Semerikov S. O. ; Natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. M. P. Dra¬homanova. – K., 2009. – 536 s. (in Ukrainian)

Sigal I. Kh. Introduction to Applied Discrete Programming: models and computational algorithms: ucheb.posobie / I. Kh. Sigal, Ivanova A. P. – [izd. 2-e, ispr.]. – M. : FIZMATLIT, 2003. – 240 s. (in Russian)

Smyrnova-Trybulska Ye. M. Information and communication technologies in professional activity of teachers: posibnyk dlia vchyteliv / Smyrnova-Try¬bulska Ye. M. ; naukovyi redaktor d.ped.n., akademik APN Ukrainy, prof. M. I. Zhaldak. – Kherson : Ailant, 2007. – 560 s. (in Ukrainian)

Spivakovskyi O. V. Theory and practice of information technology in preparing students of mathematical specialties : monohrafiia / Spivakovskyi O. V. – Kherson : Ailant, 2003. – 228 s. (in Ukrainian)

Spirin O. M. Theoretical and methodological foundations of training future teachers of computer science for the credit system: Monohrafiia / Za nauk. red.akad. M. I. Zhaldaka.. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im.. I.Franka, 2007. – 300 s. (in Ukrainian)

Teplitskiy I. A. Personality in the information society / Teplitskiy I. A., Yevteev V. N., Semerikov S. A. // Aktualnі problemi dukhovnostі : zbіrnik naukovikh prats. – Vipusk 5 (2). – Kriviy Rіg : Vidavnitstvo SP «Mіra», 2004. – S. 179–191. (in Russian)

Tryus Yu.V. Computer-oriented methodical system of teaching mathematics: monohrafiia / Yurii Vasylovych Tryus. – Cherkasy : Brama-Ukraina, 2005. – 400 s. (in Ukrainian)

Tryus Yu. V. Using WEB-SCM training methods of optimization and operations research students of mathematics and computer specialties / Yu. V.Tryus // Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 4-oi nauk.-prokt. konferentsii / Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", – Lviv : V-vo Lvivska politekhnika, 2012, – S. 110-115 (in Ukrainian)

Targeting and means to achieve the goal-setting in learning physics: obshcheobrazovat. uchrezhdeniya, ped. vuz: [dokl. mezhdunar. nauch.-prakt. konf.] / otv. red. Khizhnyakova L. S., Kholina S. A. – M. : Izd-vo MGOU, 2006. – 208 s. (in Russian)

Shyshkina M.P. Foundation of study Informatychnyh subjects in modern high-tech environment / M.P.Shyshkina, U.P.Kohut // Informatsiini tekhnolohii v osviti. - 2013. - № 15. – Kherson: KhDU. - S. 310-318. (in Ukrainian)

Shyshkina M. P. Factors accessing e-learning in the modern school [online] / M. P. Shyshkina // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – 2011. – №4 (24). – Available from: http://journal.iitta.gov.ua /index.php/itlt/article/view/502 (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.