CLOUD ORIENTED MODEL FOR SUPPORT OF BACHELOR OF INFORMATICS TRAINING
PDF (Ukrainian)

Keywords

model
cloud-oriented learning environment
cloud-oriented support system training

How to Cite

[1]
T. A. Vakaliuk, “CLOUD ORIENTED MODEL FOR SUPPORT OF BACHELOR OF INFORMATICS TRAINING”, ITLT, vol. 56, no. 6, pp. 64–76, Dec. 2016, doi: 10.33407/itlt.v56i6.1415.

Abstract

In the article the model of cloud based system to support learning bachelors of computer science is considered. There are highlighted subjects of learning activities: student, teacher and administrator, as well as considered forms of educational activities, which include: classes, practical training, independent work, control measures and research work of students. The types of lectures which may be conducted in a cloud based system to support learning, lecture-discussion, lecture, discussion, video lectures, lecture-consultation and lecture presentation are described. The types of practical training offered in the cloud-oriented support system training, laboratory work, practical work, seminars and webinars are presented and different types of self-study and control measures proposed by the author are considered. Separately it is emphasized the research work of students as a form of educational activity which is included in the curriculum for bachelors of computer science. There are considered the basic teaching methods that can be implemented using a cloud based system to support learning bachelors of computer science. The means for training activities are determined.
PDF (Ukrainian)

References

Neo lms [Electronic Resource] – Mode of access : URL : https://www.neolms.com/. – Title from the screen.

Биков В. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища педагогічних систем відкритої освіти / В. Биков // Наукові записки. – Випуск 77. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – Частина 1. – С.3-12.

Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: [навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу]. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009. – 240 с.

Вакалюк Т. А. Модель процесів взаємодії учасників навчального процесу у хмаро орієнтованому навчальному середовищі / Т. А. Вакалюк // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015» (10 груд. 2015 р., м. Київ) / за заг. ред. проф. Бикова В. Ю. та Спіріна О. М. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2015. – 148 с. – С. 13–16.

Вакалюк Т. А. Огляд існуючих моделей хмарних послуг для використання у вищих навчальних закладах / Т. А. Вакалюк // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016» (22–23 квітня 2016 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 215-217.

Вакалюк Т. А. Переваги використання хмарної LMS NEO перед іншими аналогами при проектуванні хмаро орієнтованого середовища навчання для підготовки бакалаврів інформатики / Т. А. Вакалюк // Сборник материалов XIІ Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании" (30 мая - 2 июня 2016 г., Варна, Болгария). – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus – Специальный выпуск. – Днепропетровск, Варна. – 2015. – С. 505-510.

Вакалюк Т. А. Перспективи використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики / Т. А. Вакалюк // Матеріали доповідей на науково-практичного семінару “Хмарні технології в сучасному університеті” (ХТСУ-2015): Черкаси, 24 березня 2015 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 5-6.

Вакалюк Т. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників : теоретико-методологічний аспект : Монографія. / Тетяна Анатоліївна Вакалюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2013. – 236 c.

Вакалюк Т. А. Підходи до створення моделі хмаро орієнтованого навчального середовища у науковій літературі / Т. А. Вакалюк // Сборник материалов XI Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании" (1-5 июня 2015 г., Варна, Болгария) (в 2-х томах) – Т. II – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus – Специальный выпуск. – Днепропетровск, Варна. – 2015. – С. 380-385.

Вакалюк Т. А. Теоретичні підходи до проектування хмаро орієнтованого навчального середовища у вітчизняній та зарубіжній літературі / Т. А. Вакалюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 17 (24). – С. 90-94

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / Вітвицька С. С. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник. – К. : Знання, 2005. – 486 c.

Литвинова С. Г. Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – № 4 (116). – 2014. – С. 5–11.

Литвинова С. Г. Компонентна модель хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – № 35. – Ужгород, 2015. – С. 99-106.

Малафіїк І. В. Дидактика: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 397 с.

Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе / Махмутов М. И. – М. : Просвещение, 1977. – 240 с.

Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / [Копняк Н., Корицька Г., Литвинова С., Носенко Ю., Пойда С., Сєдой В., Сіпачова О., Сокол І., Спірін О., Стромило І., Шишкіна М.]; / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 163 c.

Семеріков С. О. Хмарні технології навчання: витоки / О. М. Маркова, С. О. Семеріков, А. М. Стрюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – №2 (46). – С. 29-44. – Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1234/916#.VfFO4NLtmko.

Стрюк А. М. Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ [Електронний ресурс] / А. М. Стрюк, М. В. Рассовицька // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – №4 (42). – С. 150-158. – Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1087/829.

Хмаро орієнтована система підтримки навчання бакалаврів інформатики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : https://zsucloudinform.neolms.com. – Назва з екрана.

Шарко В. Д. Сучасний урок фізики : технологічний аспект / В. Д. Шарко // Посібник для вчителів і студентів. – К., 2005. – 220 с.

Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] / М. П. Шишкіна, М. В. Попель // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – №5 (37). – С. 66-80. – Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903/676.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. /В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Neo lms [online] – Available from: URL: https://www.neolms.com/. - Title from the screen. (in English)

Bykov V. Theoretical and methodological principles of modeling educational learning environment of open education / V. Bykov // Naukovi zapysky. - Vypusk 77 - Seriia: Pedahohichni nauky. - Kirovohrad: RVV KDPU imeni V. Vynnychenka. – 2008 – Chastyna 1 - S.3-12. (in Ukrainian)

Buinytska O.P. Information technology and technical training [navchalno-metodychnyi posibnyk dlia samostiinoho vyvchennia kursu]. – Kamianets-Podilskyi: PP Buinytskyi, 2009. – 240 s. (in Ukrainian)

Vakaliuk T.A. The model of interaction between participants of the educational process in the cloud-oriented learning environment [online] / T.A. Vakaliuk // Materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferenhsii molodykh uchenykh "Scientific youth 2015": - Kyiv: IITZN NAPN Ukrainy, 2015. – Available from: http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/vakaliuk_196_1449406984_file.doc. (in Ukrainian)

Vakaliuk T.A. Review of existing models of cloud services for use in higher education / T.A. Vakaliuk // Tezy dopovidey VIII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferenfsii "Information and computer technology - 2016" (22-23 kvitnia 2016 r.). - Zhytomyr: ZhDTU, 2016. - S. 215-217. (in Ukrainian)

Vakaliuk T.A. Advantages of using cloud-based LMS NEO over other counterparts in the design of cloud-based learning environment for Bachelors of Informatics / T.A. Vakalyuk // Sbornik materialov XII Mezhdunarodnoy konferentsii "Strategy of quality in industry and education" (30 maya - 2 iyunya 2016 g, Varna, Bolgariya). – Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal Acta Universitatis Pontica Euxinus – Spetsialnyy vypusk. - Dnepropetrovsk, Varna. - 2015. - S. 505-510. (in Ukrainian).

Vakaliuk T.A. Prospects for cloud-based learning environment usage in preparing Bachelors of Informatics / T.A. Vakaliuk // Materialy dopovidei na naukovo-praktychnomu seminari "Cloud technologies at a modern university" (KhTSU 2015): Cherkasy, 24 bereznia, 2015 r. - Cherkasy, ChDTU, 2015. - S. 5-6. (in Ukrainian)

Vakaliuk T.A. Training prospective teachers of informatics for development of logical thinking with senior pupils: theoretical and methodological aspect: Monograph. / Tetiana Anatoliivna Vakaliuk. - Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka, 2013. - 236 s. (in Ukrainian)

Vakaliuk T.A. Approaches to creating a model of cloud-based learning environment in the scientific literature / T.A. Vakaliuk // Sbornik materialov Mezhdunarodnoy XI konferentsii "Strategy of quality in industry and education" (1-5 iyunya 2015 g, Varna, Bolgariya) (v 2-kh tomakh) – T. II - Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal Acta Universitatis Pontica Euxinus - Spetsialnyy vypusk. - Dnepropetrovsk, Varna. - 2015. - S. 380-385. (in Ukrainian)

Vakaliuk T.A. Theoretical approaches to designing cloud-based learning environment in the domestic and foreign literature / T.A. Vakaliuk // Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Dragomanovf. Seriia №2. Kompiuterno-orientovani systemy navchannia: Zb. nauk. prats / Redrada. - K .: NPU imeni M.P. Dragomanova, 2015. - № 17 (24). - S. 90-94. (in Ukrainian)

Vitvytska S.S. Basics of Pedagogics at Higher School: textbook for module-rating system of training for students of Master’s Degree / Vitvytska S.S. - K: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. - 384 s. (in Ukrainian)

Kuzminskyy A. Pedagogics of Higher School: manual. - K: Znannia, 2005. - 486 s. (in Ukrainian)

Lytvynova S.G. Stages, methodological approaches and principles of cloud-based learning environment development at a secondary educational institution / S.G. Lytvynova // Kompiuter u shkoli ta simi. - № 4 (116). - 2014. - S. 5-11. (in Ukrainian)

Lytvynova S.G. Component model of cloud-based learning environment at a secondary educational institution / S.G. Lytvynova // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu : Seriia "Pedahohika. Sotsialna robota." - # 35. - Uzhhorod, 2015. - S. 99-106. (in Ukrainian)

Malafiik I.V. Didactics: Manual. - K .: Kondor, 2005. - 397 s. (in Ukrainian)

Makhmutov M.I. Organization of problem learning in school / Makhmutov M.I. - M: Prosveshchenie, 1977. - 240 s. (in Russian)

Modeling and integration of cloud-based learning environment services: monograph / [Kopniak N., Korytska H., Lytvynova S., Nosenko Yu., Poida S., Siedoi V., Sipachova O., Sokol I., Spirin O., Stromylo I., Shyshkina M.]; / za zag red. S.G. Lytvynovoi. - K: TsP "Komprynt", 2015. - 163 c. (in Ukrainian)

Semerikov S. Cloud technology in training: Origins [online] / O. M. Markova, S. O. Semerikov, A. M. Striuk // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. - 2015. - №2 (46). - S. 29-44. – Available from: Http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1234/916#.VfFO4NLtmko. (in Ukrainian)

Striuk A.M. System of cloud-oriented training facilities as a part of information, educational and scientific university environment [online] / A. M. Striuk, M. V. Rassovytska // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. - 2014. - №4 (42). - S. 150-158. – Available from: Http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1087/829. (in Ukrainian)

Cloud-oriented support system of training Bachelors of Informatics [online]. – Available from: URL: https://zsucloudinform.neolms.com. - Name of the screen. (in Ukrainian)

Sharko V.D. Modern lesson of physics: technological aspect / V.D. Sharko // Posibnyk dlia vchyteliv i studentiv. - K., 2005. - 220 s. (in Ukrainian)

Shyshkina M.P. Cloud-oriented educational environment of an educational institution: the current state and prospects of research development [online] / M. Shyshkina, M. Popel // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. - 2013. - №5 (37). - P. 66-80. – Available from: Http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903/676. (in Ukrainian)

Iahupov V.V. Pedagogics: Manual /V.V.Iahupov. – K.: Lybid, 2002. - 560 p. (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.