THEORY AND PRACTICE OF USING WEB-BASED TECHNOLOGIES’ MODEL IN HEALTHKEEPING EDUCATION OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS

  • Maria P. Leshchenko Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine
  • Mykola M. Yastrebov vice-principal for healthkeeping education
Keywords: web-oriented technologies, healthkeeping education, model, cognitive and active field, experimental study

Abstract

The article highlights the theoretical basis of projecting the model of using Web-based technologies in healthkeeping education of primary school students. The methodological approaches to modeling the process of using Web-based technologies in healthkeeping education of primary school students are determined; its main components are singled out. The opportunities to increase positive potential of cognitive and active field in the implementation of educational and research projects of healthkeeping subjects using Web-based technologies are pointed out. The course of laboratory and mass pedagogical experiments is characterized. The expediency of using Web-based technologies to effectively support healthkeeping education of primary school students is proved.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Maria P. Leshchenko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine
doctor of Education, Professor, Senior Researcher
Mykola M. Yastrebov, vice-principal for healthkeeping education
Private secondary school “Charivniy Svit”, Poltava

References

Апанасенко Г. Л. Физическое развитие детей и подростков / Г.Л. Апанасенко.  К. : Здоров'я, 1985.  80 с.

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса / Ю. К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.

Базарный В.Ф. Дитя человеческое. Психофизиология развития и регресса.  М., 2009.  328 с.

Бережна Т. Створення здорового середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення здоров’я учнів / Т. Бережна // Рідна школа. - 2012. - № 1-2. - С. 44-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_1-2_11.

Беседа Н.А. Досвід формування здоров’язбережувального освітнього середовища у Полтавській ЗОШ № 11 / Н. А. Беседа // Постметодика. – 2011. – № 2 (99). – С. 23–26.

Биков В.Ю. Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення / Биков В.Ю., Лапинський В.В. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – №2. – С. 3-6.  Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/502.

Ващенко О. Здоровий спосіб життя – важливий чинник виховання особистості: теоретико-методологічний аспект / О. Ващенко // Початкова школа. – № 4. – 2004.– С. 48 – 50.

Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів: Навч.-метод. посібник для викладачів та студ. вузів І-ІІ рівня акредитації / Інститут змісту і методів навчання.  К., 1998.  230с.

Воскобойнікова Г.Л. Медико-валеологічна компетентність майбутнього учителя початкової школи: теоретичні та методичні основи формування: монографія / Галина Леонідівна Воскобойнікова. – К., 2012. – 416 с.

Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям.  Київ – Вінниця: ДОВ, Вінниця, 2008. – 278 с.

Дубогай А.Д. Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни школьников младших классов: дис. доктора пед.наук: 13.00.01 / Дубогай Александра Дмитриевна. – К., 1991.  371 с.

Дудко С.Г. Дидактичні засади формування здоров'язбережувального навчального середовища початкової школи: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.09 / Дудко Сергій Григорович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка.  Тернопіль, 2015.  20 с.

Духовний Л. Здоров'язберігаючі технології на заняттях фізичного виховання / Л. Духовний // Проф.-техн. освіта.  2012.  № 1.  С. 3740.

Жалдак М.І. (2007) Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і в вузі Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. /Том 2. Дидактика, методика, інформаційні технології.  Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/435

Ковалько В.И. Школа физкультминуток (1-4 классы): Практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. - М.: ВАКО, 2007. - 208 с.

Коломієць А.М. Інформаційна культура як системоутворюючий чинник професійної культури вчителя / А.М. Коломієць // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 9. – С. 402–409.

Кремень В. Г. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності – Л., 2006. – Вип. 1. – С. 3–6.

Лещенко М., Тимчук Л. Розвиток інформаційно-комунікаційних і медіа компетентностей учителів у міжнародному педагогічному просторі [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, Т. 38 №6 Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua

Носенко Ю.Г. Визначення рівня обізнаності учнів і вчителів основної школи щодо здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів (результати дослідження) [Електронний ресурс] / Воронцова Е.В., Носенко Ю.Г., Сухіх А.С. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. – №6 (44). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/

Омельченко Л.П. Здоров’ятворча педагогіка / Л.П. Омельченко, О.В. Омельченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 205 с.

Онопрієнко Оксана Володимирівна Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Онопрієнко Оксана Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2009. - 20 с.

Савченко О. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи / Початкова школа №8 – 2012.  С.1 – 6.

Сороко Н. Використання веб-технологій у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності / Н. В. Сороко // Комп'ютер у школі та сім'ї.  2014.  № 1.  С. 33-37.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_1_9

Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально- методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта».  2011.  267 с.

Спірін О.М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання [Електронний ресурс] / О.М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання – 2013. – № 1 (33). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua

Спірін О. М., Овчарук О. В. Ключові характеристики ІКТ-компетентностей// Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук.  К. : Атіка, 2010.  46 с.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

Anderson, P. (February, 2007). What is web 2.0? Ideas, technologies, and implications for education. Technology and Standards Watch, 1-64.

Boulos, M. & Wheeler, S. (2007). The emerging web 2.0 social software: An enabling suite of sociable technologies in health and health care education. Health Information and Libraries Journal, 24, 2-23.

Chaney, J. D., Chaney, E. H., & Stellefson, M. L. (2009). Good news and bad news for public health education advocacy: How to use web 2.0 to improve advocacy. The Health Education Monograph Series, 26 (1), 12-16.

Evans, R. R. & Forbes, L. (2012). Mentoring the ‘net generation’: Faculty perspectives in health education. College Student Journal, 46 (2), 397-402

Frimming, R. (2011). Evaluation of a health and fitness social media experience. American Journal of Health Education, 42 (4), 222-227.

Hanson, E. (2008). Integrating Web 2.0 in Health Education Preparation and Practice. American Journal of Health Education, 39 (3), 157-166.

Löfström, E., Nevgi, A. (2006). From strategic planning to meaningful learning: Diverse perspectives on the development of web-based teaching and learning in higher education. British Journal of Educational Technology, 38, 312 - 324.

Maloney, S., Moss, A., & Ilic, D. (2014). Social media in health professional education: A student perspective on user levels and prospective applications. Advancements in Health Science Education, 19, 687-697.

Pander, T., Pinilla, S., Dimitriadis, K., & Fischer, M. R. (2014). The use of Facebook in medical education – The Online Journal of Distance Education and e-Learning, April 2015 Volume 3, Issue 2 www.tojdel.net Copyright © The Online Journal of Distance Education and e-Learning 95 literature review. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung, 31 (3), 1-19.

Usher, W. (2012). Transforming school health education in Australia: Enhancing the student experience through social media. Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, 3 (2), 157-175.

Vollum, M. J. (2014). The potential for social media use in K-12 physical and health education. Computers in Human Behavior, 1-5.

Ward, R., Moule, P., & Lockyer, L. (2009). Adoption of web 2.0 technologies in education for health professionals in the UK: Where are we and why? Electronic Journal of e-Learning, 7 (2), 165-172.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Apanasenko G. L. Physical development of children and adolescents / G.L. Apanasenko.  K. : Zdorov'ja, 1985.  80 s. (in Russian)

Babanskij Ju.K. Optimization of educational process / Ju. K. Babanskij. – M.: Prosveshhenie, 1982. – 192 s. (in Russian)

Bazarnyj V.F. Children of Human. Psychophysiology of development and regression.  M., 2009.  328 s. (in Russian)

Berezhna T. Creating a healthy environment of the institution as a way to preserve and promote the health of students / T. Berezhna // Ridna shkola.  2012.  № 1-2.  S. 4447.  Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_1-2_11. (in Ukrainian)

Beseda N.A. Experience of formation of healthkeeping educational environment in Poltava school №11 / N. A. Beseda // Postmetodyka. – 2011. – № 2 (99). – S. 23–26. (in Ukrainian)

Bykov, V.Ju. (2002) Methodical systems of modern information and educational technologies Problemy ta perspektyvy formuvannja nacionaljnoji ghumanitarno-tekhnichnoji elity: Zbirnyk naukovykh pracj / Za redakcijeju L.L.Tovazhnjansjkogho ta O.Gh.Romanovsjkogho, Vyp.3. s. 7383.  Rezhym dostupu: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/502 (in Ukrainian)

Vashhenko O. Healthy lifestyle  an important factor of education of a personality: Theoretical aspects / O. Vashhenko // Pochatkova shkola. – № 4. – 2004.– S. 48 – 50. (in Ukrainian)

Viljchkovsjkyj E.S., Kozlenko M.P., Cvek S.F. The system of physical education of primary school children: Navch.-metod. posibnyk dlja vykladachiv ta stud. vuziv I-II rivnja akredytaciji / Instytut zmistu i metodiv navchannja.  K., 1998.  230s. (in Ukrainian)

Voskobojnikova Gh.L. Medical and valeological competence of primary school teachers: theoretical and methodological bases of formation: monoghrafija / Ghalyna Leonidivna Voskobojnikova. – K., 2012. – 416 s. (in Ukrainian)

Ghoncharenko S.U. Teaching research: methodological advice to young scientists..  Kyjiv – Vinnycja: DOV, Vinnycja, 2008. – 278 s. (in Ukrainian)

Duboghaj A.D. Psycho-pedagogical bases of formation of a healthy lifestyle of primary school children: dys. ... doktora ped.nauk: 13.00.01 / Duboghaj Aleksandra Dmytryevna. – K., 1991.  371s. (in Russian)

Dudko S.Gh. Didactic bases of formation of healthkeeping educational environment of primary school: avtoref. dys. kand. ped. nauk : 13.00.09 / Dudko Serghij Ghryghorovych ; Ternop. nac. ped. un-t im. Volodymyra Ghnatjuka.  Ternopilj, 2015.  20 s. (in Ukrainian)

Dukhovnyj L. Healthkeeping technologies in the physical education classroom / L. Dukhovnyj // Prof.-tekhn. osvita.  2012.  № 1.  S. 3740. (in Ukrainian)

Zhaldak M.I. (2007) Problems of informatization of educational process at school and higher school Zbirnyk naukovykh pracj do 15-richchja APN Ukrajiny u 5 tomakh. [online] /Tom 2. Dydaktyka, metodyka, informacijni tekhnologhiji.  Available from: http://lib.iitta.gov.ua/435 (in Ukrainian)

Kovaljko V.Y. School of physical training breaks (Grades 1-4): Praktycheskye razrabotky fyzkuljtmynutok, ghymnastycheskykh kompleksov, podvyzhnыkh yghr dlja mladshykh shkoljnykov.  M.: VAKO, 2007.  208s. (in Russian)

Kolomijecj A.M. Information Culture as a system factor of professional culture of teachers / A.M. Kolomijecj // Suchasni informacijni tekhnologhiji ta innovacijni metodyky navchannja v pidghotovci fakhivciv : zb. nauk. pr. – 2006. – Vyp. 9. – S. 402–409. (in Ukrainian)

Kremenj V. Gh. Information and communication technologies in education and formation of information society // Informacijno-telekomunikacijni tekhnologhiji v suchasnij osviti: dosvid, problemy, perspektyvy : zb. nauk. pr. / APN Ukrajiny, In-t pedaghoghiky i psykhologhiji prof. osvity, Ljviv. derzh. un-t bezpeky zhyttjedijaljnosti. – L., 2006. – Vyp. 1. – S. 3–6. (in Ukrainian)

Leshhenko M., Tymchuk L. Development of information- communication and media competence of teachers in international pedagogical space [online] // Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, 2013, T. 38 №6.  Available from: http://journal.iitta.gov.ua (in Ukrainian)

Nosenko Ju.Gh. Determining the level of awareness among students and teachers on healthkeeping use of software and hardware (rezuljtaty doslidzhennja) [online] / Voroncova E.V., Nosenko Ju.Gh., Sukhikh A.S. // Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, 2014.  №6 (44).  Available from: http://journal.iitta.gov.ua/ (in Ukrainian)

Omeljchenko L.P. Health education / L.P. Omeljchenko, O.V. Omeljchenko. – Kh. : Vyd. ghrupa «Osnova», 2008. – 205 s. (in Ukrainian)

Onoprijenko O. V. Method of projects as a means of cognitive interests of primary school students: avtoref. dys. kand. ped. nauk: 13.00.09 / Onoprijenko Oksana Volodymyrivna ; In-t pedaghoghiky APN Ukrajiny.  K., 2009. - 20 s. (in Ukrainian)

Savchenko O. Competence orientation of new curriculum for primary school / Pochatkova shkola №8 – 2012.  S.1 – 6. (in Ukrainian)

Soroko N. Using Web technologies in professional work of teachers of philology [online] / N. V. Soroko // Komp'juter u shkoli ta sim'ji.  2014.  № 1.  S. 3337.  Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_1_9(in Ukrainian)

Spivakovsjkyj O.V., Petukhova L.Je., Kotkova V.V. ICT in primary school: Navchaljno- metodychnyj posibnyk dlja studentiv naprjamu pidghotovky «Pochatkova osvita».  2011.  267 s. (in Ukrainian)

Spirin O.M. Criteria and quality of ICT education [online] / O.M. Spirin // Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja – 2013. – № 1 (33). – Available from: http://journal.iitta.gov.ua (in Ukrainian)

Spirin O. M., Ovcharuk O. V. Key features of ICT competences // Osnovy standartyzaciji informacijno-komunikacijnykh kompetentnostej v systemi osvity Ukrajiny : metod. rekomendaciji / [V. Ju. Bykov, O. V. Bilous, Ju. M. Boghachkov ta in.] ; za zagh. red. V. Ju. Bykova, O. M. Spirina, O. V. Ovcharuk.  K. : Atika, 2010.  46 s. (in Ukrainian)

Jaghupov V.V. Pedagogy: Navch. posibnyk. – K.: Lybidj, 2002. – 560s. (in Ukrainian)

Anderson, P. (February, 2007). What is web 2.0? Ideas, technologies, and implications for education. Technology and Standards Watch, 1-64. (in English)

Boulos, M. & Wheeler, S. (2007). The emerging web 2.0 social software: An enabling suite of sociable technologies in health and health care education. Health Information and Libraries Journal, 24, 2-23. (in English)

Chaney, J. D., Chaney, E. H., & Stellefson, M. L. (2009). Good news and bad news for public health education advocacy: How to use web 2.0 to improve advocacy. The Health Education Monograph Series, 26 (1), 12-16. (in English)

Evans, R. R. & Forbes, L. (2012). Mentoring the ‘net generation’: Faculty perspectives in health education. College Student Journal, 46 (2), 397-402(in English)

Frimming, R. (2011). Evaluation of a health and fitness social media experience. American Journal of Health Education, 42 (4), 222-227. (in English)

Hanson, E. (2008). Integrating Web 2.0 in Health Education Preparation and Practice. American Journal of Health Education, 39 (3), 157-166. (in English)

Löfström, E., Nevgi, A. (2006). From strategic planning to meaningful learning: Diverse perspectives on the development of web-based teaching and learning in higher education. British Journal of Educational Technology, 38, 312 - 324. (in English)

Maloney, S., Moss, A., & Ilic, D. (2014). Social media in health professional education: A student perspective on user levels and prospective applications. Advancements in Health Science Education, 19, 687-697. (in English)

Pander, T., Pinilla, S., Dimitriadis, K., & Fischer, M. R. (2014). The use of Facebook in medical education – The Online Journal of Distance Education and e-Learning, April 2015 Volume 3, Issue 2 www.tojdel.net Copyright © The Online Journal of Distance Education and e-Learning 95 literature review. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung, 31 (3), 1-19. (in English)

Usher, W. (2012). Transforming school health education in Australia: Enhancing the student experience through social media. Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, 3 (2), 157-175. (in English)

Vollum, M. J. (2014). The potential for social media use in K-12 physical and health education. Computers in Human Behavior, 1-5. (in English)

Ward, R., Moule, P., & Lockyer, L. (2009). Adoption of web 2.0 technologies in education for health professionals in the UK: Where are we and why? Electronic Journal of e-Learning, 7 (2), 165-172. (in English)

Published
2016-09-30
How to Cite
Leshchenko, M. P., & Yastrebov, M. M. (2016). THEORY AND PRACTICE OF USING WEB-BASED TECHNOLOGIES’ MODEL IN HEALTHKEEPING EDUCATION OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Information Technologies and Learning Tools, 54(4), 53-71. https://doi.org/10.33407/itlt.v54i4.1416
Section
ICT and learning tools in secondary education