IMPROVEMENT OF ECONOMIC COMPETENCE OF HEADS OF SECONDARY EDUCATION FOR EFFECTIVE ACTIVITY OF GENERAL SCHOOLS

Volodymyr V. Dyvak

Abstract

In the article the actual problem of improvement of economic competence of professional work of directors of schools for more efficient control of activity of general schools is considered.

Keywords

еconomic competence; economic formation; managementReferences

Закон України «Про освіту». – К.:ГЕНЕЗА, 1996. – 36 с.

Маслов В.І. Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 63 – 66.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.

Ніколаєнко С.М. Освіта і наука: законодавчі та методологічні основи: Навч. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2004. – 280 с.

Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.

Олійник В., Даниленко Л. Концептуальні засади підготовки педагогічних та керівних кадрів освіти України в сучасних умовах / Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Випуск 4. – К.: Логос, 2001. – С. 69 – 78.

Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: Організаційно-педагогічне дослідження. – К.: ЦІППО, 2001. – 36 с.

Овчарук О.В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003. – 296 с.

Підготовка керівника середнього закладу освіти: Навчальний посібник / За ред. Л.І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 212 с.

Сасова И.А. Через проблему – к практическому результату // Учитель. – 2001. – № 5. – С. 35 – 38.

Сорочан Т.М. Розвиток управлінських умінь керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 5. – С. 52 – 57.

Сластьонін В.А. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.

Якісна освіта – запорука самореалізації особистості: Наук. видання / За заг. ред. С.М. Ніколаєнка, В.В. Тесленка. – К.: Пед. преса, 2007. – 176 с.


DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v5i1.142Copyright (c) 2010 Volodymyr V. Dyvak


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.