MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AS MEANS OF FORMATION OF FUTURE LAWYERS’ INFORMATIVE AND COMMUNICATIVE COMPETENCE
PDF (Ukrainian)

Keywords

informative and communicative competence
multimedia technologies
higher legal education
conditions of multimedia technologies applying
model of multimedia technologies applying as means of formation of future lawyers’ IC competence

How to Cite

[1]
A. H. Bochevar, “MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AS MEANS OF FORMATION OF FUTURE LAWYERS’ INFORMATIVE AND COMMUNICATIVE COMPETENCE”, ITLT, vol. 54, no. 4, pp. 139–152, Sep. 2016, doi: 10.33407/itlt.v54i4.1422.

Abstract

The article reviles experimental methodology of applying multimedia technologies with the purpose of formation of future lawyers’ informative and communicative competence. Above mentioned model represents an aim, steps, pedagogical conditions, forms and methods of realization, criteria of informative and communicative competence formation and the results of its formation. By means of conducting an experiment it was proved the efficiency of proposed methodic of applying multimedia technologies with the purpose of formation of future lawyers’ informative and communicative competence.
PDF (Ukrainian)

References

Баловсяк Н. В. Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти» / Н.В. Баловсяк. – Київ, 2006. – 334 с.

Белицин И.В. Лекционный мультимедийный комплекс как средство активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся: дисс. канд. пед. наук: 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / И.В. Белицин. – Барнаул, 2003, – 159 c.

Берестова В. И. Какими бывают мультимедиа-приложения и средства их разработки / В. И. Берестова, Е. В. Ларина // Делопроизводство. - 2008. - № 1. – 24 c.

Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – c. 26–31.

Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України [Електронний ресурс] / Ю. В. Бистрова // Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. – 2015. – № 1 (4). – Режим доступу: http://apir.org.ua/ wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf.

Гордеева И.В. Мультимедиа технология: учеб. пособие / И.B. Гордеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: СГГА, 2010. – 14 c.

Григор’єв С.Г. Мультимедіа в освіті / С. Григор’єв, В. Гріншкун. − М. : Педагогіка, 2002. – 354 c.

Єгорова Ю. Н. Мультимедіа як засіб підвищення ефективності навчання у загальноосвітній школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ю.Н. Єгорова – Чебоксари, 2000. – 28 c.

Заболотний В.Ф. Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» / В.Ф. Заболотний . – Київ. – 2010. – 7 c.

Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учебное пособие / Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 216 с.

Карпова О. О. Дидактичні умови навчання іноземної мови майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.пед. наук: спец. 13.00.09 „Теорія навчання» / О. О. Карпова. – Київ, 2015. – 21 с.

Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы: автореф. дисс. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования»/ О.О. Карпова. – Калининград, 1999. – 289 с.

Ковальчук Л.О. Засоби мультимедіа у навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей / Л.О. Ковальчук // Філологічні науки. –2012. – №1. – 88 с.

Кордонська А.В. Використання мультимедійних технологій на заняттях української словесності [Електронний ресурс] / Науковий огляд: елект. наук. вид. – 2012. – № 3. – Режим доступу: http://intkonf.org/kordonska-av-vikoristannya-multimediynim-tehnologiy-na-zanyattyah-ukrayinskoyi-slovesnosti/

Косенко И.И. Изучение мультимедиа в процессе подготовки учителя математики: автореф. дисс. канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания» / И.И. Косенко. – Москва, 1999. – 5 c.

Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / О.В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112с.

Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О.І. Пометун // К.: «К.І.С.», 2004. – c. 15-21

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен// М., "Когито-Центр", 2002. – 396 с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Г.К. Селевко // М.: Народное образование, 1998. – 27 c.

Скалій О. І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов / О.І. Скалій // Іноземні мови. – 2003. – №4. – 5 c.

Стародубцев В.А. Компьютерные и мультимедийные технологии в естественнонаучном образовании / В. А. Стародубцев// Томск : Дельтаплан, 2002. – 34 c.

Федоров А.Ф. Медиаобразование: история, теория и методика/ А.Ф. Федоров// Ростов-на-Дону: ЦВВР, 2001. – 56 c.

Хомик О.М Мультимедійні технології як засіб формування управлінської культури майбутніх економістів / О.М. Хомик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 6. – 117 с.

Чайковська О. Мультимедійні технології як чинник формування інноваційного навчального середовища на уроках музики / О. Чайковська, Г. Александрова // Рідна школа. - 2013. - № 3. – 66 c.

McClelland D.C. Testsing for Competence Rather Than for "Intelligence"/ D.C. McClelland// American Psychologist, 1973. – Vol.28, №1. – p.1-14.

Reynolds A., Anderson R. Interactive multimedia. In Selecting and Developing Media for Instruction / A. Reynolds, R. Anderson // New York: Van Nostrand Reinhold. – 1992. – p. 195-202.

Short E. The Concept of Competence: Its Use and Misuse in Education / E. Short // Journal of Teacher Education, 1995. – № 2. – pp. 2-6.

White R.W. Motivation Reconsidered: The Concept of Competence / R.W. White // Psychological Review. – 1959. – № 66. – P. 297–333.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balovsiak N. V. Future economist’s informative competence formation in due course of professional training: dys. kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 „Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / N.V. Balovsiak. – Kyiv, 2006. – 334 p. (in Ukrainian)

Belytsyn Y.V. Lecture multimedia complex as means of activating learners’ educational and cognitive activity: dys. kand. ped. nauk: spets. 13.00.02 «Teoryia y metodyka obuchenyia y vospytanyia» – Barnaul, 2003. (in Russian)

Berestova V. Y. What are multimedia applications and means of their development / V. Y. Berestova, E. V. Laryna // Deloproyzvodstvo. - 2008. - № 1. – p. 24. (in Russian)

Bekh I. D. Theoretical and applicative sense of competence-based approach in pedagogics / I. D. Bekh // Pedahohika i psykholohiia. – 2010. – № 2. – p. 26–31. (in Ukrainian)

Bystrova Yu. V. Innovative methods of education in high schools of Ukraine [online] / Yu. V. Bystrova // Law and innovative society. – 2015. – № 1 (4). – Available from: http://apir.org.ua/ wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf (in Ukrainian)

Hordeeva Y.V. Multimedia technology: study guide / Y.B. Hordeeva. – 2nd edition. – Novosybyrsk: SHHA, 2010. – p. 14. (in Russian)

Hryhoriev S.H., Hrynshkun V.V. Multimedia in education / S. M. Hryhoriev, V. V. Hrinshkun. − M.: Pedagogy. – 2002. – 354 p. (in Ukrainian)

Yehorova Yu. N. Multimedia as means of educational effectiveness increasing in secondary school: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 „Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky» / Yu.N. Yehorova - Cheboksary, 2000. – p. 28. (in Ukrainian)

Zabolotnyi V.F. Didactical essentials of multimedia applying for formation of methodical competence of future physics teachers: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriia ta metodyka navchannia (fizyka)» / V.F. Zabolotnyi . – Kyiv. – 2010. – p. 7 (in Ukrainian)

Zeer Э.F. Modernization of professional training: study letter / Zeer Э.F., Pavlova A.M., Symaniuk E.E. – M.: Moskovskyi psykholoho-sotsyalnыi ynstytut, 2005. – 216 p. (in Russian)

Karpova O. O. Didactical conditions of future economists’teaching foreign languages by means of multimedia technologies: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.09 „Teoriia navchannia» / O. O. Karpova. – Kyiv, 2015. – p. 21. (in Ukrainian)

Klemeshova N.V. Multimedia as didactical means of a high school: avtoref. dyss. kand. ped. nauk: 13.00.01/ Kalynynhradskyi hos. un-t. – Kalynynhrad, 1999. – 289 p. (in Russian)

Kovalchuk L.O. Multimedia in teaching foreign languages to students of economical specialties / L.O. Kovalchuk // Filolohichni nauky. –2012. – №1. – 88 p. (in Ukrainian)

Kordonska A. V. Applying of multimedia technologies at the studies of Ukrainian lore [online]. - Available from: http://intkonf.org/kordonska-av-vikoristannya-multimediynim-tehnologiy-na-zanyattyah-ukrayinskoyi-slovesnosti/ (in Ukrainian)

Kosenko Y.Y. Multimedia study while mathematics teachers training : avtoref. kand. ped. nauk: 13.00.02: MHPU – Moskva. – 1999. – p. 5 (in Russian)

Ovcharuk O. V. Competence-based approach formation: strategic guidelines of international community / O.V. Ovcharuk // Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. – K.: «K.I.S.», 2004. – 112 p. (in Ukrainian)

Pometun O.I. Theory and praxis of competence-based approach realization in foreign countries experience / O.I. Pometun // K.: «K.I.S.», 2004. – p. 15-21 (in Ukrainian)

Raven Dzh. Competence in the modern society: revealing, development and realization / Dzh. Raven// M., "Kohyto-Tsentr", 2002. – 396 p (in Russian)

Selevko H.K. Modern educational technologies: study guide / H.K. Selevko. – M.: Narodnoe obrazovanye, 1998. – p. 27. (in Russian)

Skalii O. I. Information technologies applying while professional competence formation of future teachers of foreign languages / O.I. Skalii // Foreign Languages. – 2003. – №4. – p. 5 (in Ukrainian)

Starodubtsev V.A. Computer and multimedia technology in natural-science education / V. A. Starodubtsev // Tomsk : Deltaplan, 2002. – p. 34. (in Russian)

Fedorov A.F. Media education: history, theory and methodology / A.F. Fedorov // Rostov-na-Donu: TsVVR, 2001. – p. 56. (in Russian)

Khomyk O.M Multimedia technologies as means of future economists’ managerial culture formation / O.M. Khomyk // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 2013. – № 6. – p. 117 (in Ukrainian)

Chaikovska O. Multimedia technology as the factor of innovative educational environment at the lessons of music / O. Chaikovska, H. Aleksandrova // Ridna shkola. – 2013. – № 3. – p. 66. (in Ukrainian)

McClelland D.C. Testsing for Competence Rather Than for "Intelligence"/ D.C. McClelland// American Psychologist, 1973. – Vol.28, №1. – p.1-14. (in English)

Reynolds A., Anderson R. Interactive multimedia. In Selecting and Developing Media for Instruction / A. Reynolds, R. Anderson // New York: Van Nostrand Reinhold. – 1992. – p. 195-202. (in English)

Short E. The Concept of Competence: Its Use and Misuse in Education / E. Short // Journal of Teacher Education, 1995. – № 2. – pp. 2-6. (in English)

White R.W. Motivation Reconsidered: The Concept of Competence / R.W. White // Psychological Review. – 1959. - № 66. – P. 297–333. (in English)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.