SERVICES OF ELECTRONIC CATALOGS AS A MEANS FOR INFORMATION COMPETENCE DEVELOPMENT OF RESEARCH LIBRARY USERS

  • Ievheniia F. Demyda V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Kyiv
Keywords: V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, periodicals, bibliographic database, functions, bibliographic retrieval, popularization, users, information competence

Abstract

The author of the article raises a question about library users; she is concerned that they are not well aware of modern library information technologies and how to use electronic reference and bibliographic resources, in particular databases of articles and materials taken from periodicals. In order to improve user information competence the author of the article presents functional and information retrieval features of the subject “Periodicals” bibliographic database of the electronic catalogue of V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, a coordinating and scientific methodical centre of the system of education libraries of Ukraine. The forms of propagating the resource to users in particular using Internet information services are described.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ievheniia F. Demyda, V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Kyiv
junior researcher of the Department of scientific information and bibliographic activity

References

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556–VII // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 28.09.16). – Назва з екрана.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» [Електронний ресурс] : постанова Верхов. Ради України від 31 берез. 2016 р. № 1073-VIII // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-19 (дата звернення: 28.09.16). – Назва з екрана.

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» : розпорядж. Каб. Міністрів України від 23 берез. 2016 р. № 219-р // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-р (дата звернення: 28.09.16). – Назва з екрана.

Демида Є. Ф. Формування бази даних «Періодика» електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: здобутки та можливості модернізації [Електронний ресурс] / Демида Євгенія Федорівна // Інформ. технології і засоби навчання : [електрон. наук. фах. вид.] / НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Т. 48, № 4. – С. 185–198. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/1254/937 (дата звернення: 28.09.16). – Назва з екрана.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень ; АПН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1038 с.

Киричок И. В. Проблемно-ориентированные базы данных в помощь университетской науке [Электронный ресурс] / И. В. Киричок, С. А. Кравченко // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (Україна, м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / МОН України [та ін.]. – Текст. дан. – Харків, 2014. – Режим доступа: http://library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Statti_Tezu/Kyrychok.doc (дата обращения: 28.09.16). – Загл. с экрана.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : (б-ка з освіт. політики) : [кол. монографія] / [кол. авт.: Бібік Н. М. та ін. ; під заг. ред. О. В. Овчарук] ; МОН України. – Київ : К. І. С., 2004. – 111 с.

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с.

Мешечак Н. А. Опыт распределенной многоуровневой каталогизации периодических изданий в системе ИРБИС / Н. А. Мешечак, А. С. Карауш // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек. «LIBCOM – 2003» : докл. и тез. докл. [на междунар. конф. и выст., 17–21 нояб. 2003 г., Звенигород, Моск. обл.]. – М., 2003. – С. 169–172.

Пєйчева Л. Д. Проблема інформаційної компетентності і компетентнісний підхід у психолого-педагогічній науці [Електронний ресурс] / Л. Д. Пєйчева // Наук. пр. ВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія: Педагогіка, психологія і соціологія : всеукр. наук. зб. / Донец. нац. техн. ун-т. – Текст. дані. – Донецьк, 2009. – Вип. 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/2009_3/pejcheva.pdf (дата звернення: 28.09.16). – Назва з екрана.

Пономаренко Л. О. Інформаційні потреби педагогічної науки та розвиток системи бібліографічних ресурсів освітянських бібліотек України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Л. О. Пономаренко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 18 с.

Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. Л. М. Заліток]. – Київ : [б. в.], 2015. – 106 с.

Самчук Л. І. Кооперативна діяльність освітянських бібліотек України: шляхи становлення і розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Самчук // Наукова організація інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2013. – С. 54–66. – Режим доступу: http://dnpb.smart.biz.ua/datas/upload/files/Zbirnyk-2013.pdf (дата звернення: 28.09.16). – Назва з екрана.

Система автоматизации библиотек ИРБИС64. Общее описание системы / Междунар. Ассоц. пользователей и разработчиков электрон. б-к и новых информ. технологий. – М. : ГПНТБ России, 2013. – 493 с.

Статут Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : (нова редакція) : затв. постановою Президії НАПН України від 26 трав. 2016 р., протокол № 1-2/8-140 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2016. – 12 с.

Сутягина М. В. База данных журнальных статей Челябинской ОУНБ / М. В. Сутягина // Библиография. – 2011. – № 6. – С. 28–33.

Янюк С. Моніторинг відвідування бази даних «Періодика» електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / Світлана Янюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 16–21.

Hutmacher W. Key competencies for Europe : report of the Symposium (Berne, Switzerland, 27–30 March, 1996) : a secondary education for Europe Project / Walo Hutmacher ; Council for Cultural Cooperation. – Strasburg, 1997. – 72 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

On Higher Education [online] : Zakon Ukrajiny vid 1 lyp. 2014 r. № 1556–VII // Zakonodavstvo Ukrajiny / Verkhov. Rada Ukrajiny. – Tekst. dani. – Kyjiv, 2016. – Available from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian)

On recommendations of parliamentary hearings on “Reform of Information and Communication Technologies and Development of Ukraine's information space” [online] : postanova Verkhov. Rady Ukrajiny vid 31 berez. 2016 r. № 1073-VIII // Zakonodavstvo Ukrajiny / Verkhov. Rada Ukrajiny. – Tekst. dani. – Kyjiv, 2016. – Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-19. (in Ukrainian)

On approval of Development Strategy of library for the period until 2025 “Qualitative changes in libraries for the Sustainable Development of Ukraine” [online] : rozporjadzh. Kab. Ministriv Ukrajiny vid 23 berez. 2016 r. № 219-r // Zakonodavstvo Ukrajiny / Verkhov. Rada Ukrajiny. – Tekst. dani. – Kyjiv, 2016. – Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-р. (in Ukrainian)

Encyclopedia of education / gholov. red. V. Gh. Kremenj ; APN Ukrajiny. – Kyjiv : Jurinkom Inter, 2008. – 1038 s. (in Ukrainian)

Demyda Je. F. Formation of e-catalogue “Periodicals” database of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine: achievements and potential of modernization [online] / Demyda Jevghenija Fedorivna // Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja. – Tekstovi dani. – Kyjiv, 2015. – T. 48, № 4. – S. 185–198. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/1254/937. (in Ukrainian)

Kirichok I. V. Problem-oriented database to help university science [online] / Kirichok I. V., Kravchenko S. A. // Imperatives of the electronic libraries development: pro et contra : materials Intern. Web Conference (Ukraine, Kharkiv, March 27, 2014). – Text data. – Kharkiv, 2014. – Available from: http://library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Statti_Tezu/Kyrychok.doc. (in Russian)

Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects: (a library of educational policy) / [kol. avt.: Bibik N. M. ta in. ; pid zagh. red. O. V. Ovcharuk]. – Kyjiv : K. I. S., 2004. – 111 s. (in Ukrainian)

The concept of integrated sectoral information resource in the V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine. – Vinnycja : Nilan-LTD, 2013. – 20 s. (in Ukrainian)

Meshechak N. A. The experience of distributed cataloguing of periodicals with IRBIS / N. A. Meshechak, A. S. Karaush // Information Technologies, Computer Systems and Publications for Libraries. “LIBCOM – 2003” : reports and theses of reports [at the International Conference and Exhibition, Nov. 17–21, 2003, Zvenigorod, Moscow region]. – Moscow, 2003. – P. 169–172. (in Russian)

Pjejcheva L. D. The problem of information competence and competence approach in psychological and pedagogical science [online] / Pjejcheva L. D. // Nauk. pr. VNZ «Donecjkyj nacionaljnyj tekhnichnyj universytet». Serija: Pedaghoghika, psykhologhija i sociologhija : vseukr. nauk. zb. – Tekst. dani. – Donecjk, 2009. – Vyp. 3. – Available from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/2009_3/pejcheva.pdf. (in Ukrainian)

Ponomarenko L. O. Informational needs of pedagogical science and development of the system of bibliographic resources of educational libraries of Ukraine : extended abstract of candidate’s thesis : speciality 27.00.03 – Book, library, bibliography sciences / Ponomarenko Larysa Oleksandrivna. – Kyjiv : [b. v.], 2015. – 18 s. (in Ukrainian)

Leading educational libraries of Ukraine in the mirror of statistic : inspection edition / [uklad.: L. O. Bila, I. I. Khemchjan ; nauk. red. L. M. Zalitok]. – Kyjiv : [b. v.], 2015. – 106 s. (in Ukrainian)

Samchuk L. I. Cooperative activity of educational libraries in Ukraine: ways of becoming and development [online] / L. I. Samchuk // Naukova orghanizacija informacijnoji dijaljnosti DNPB Ukrajiny im. V. O. Sukhomlynsjkogho. – Tekstovi dani. – Kyjiv, 2013. – S. 54–66. – Available from: http://dnpb.smart.biz.ua/datas/upload/files/Zbirnyk-2013.pdf. (in Ukrainian)

Library Automation System IRBIS64. General description of the system. – Moskva : GPNTB Rossii, 2013. – 493 s. (in Russian)

The Statute of the V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine : (revised) : approved by the resolution of the Presidium of NAPS of Ukraine, May 26, 2016, Protocol № 1-2/8-140. – Kyjiv : [b. v.], 2016. – 12 s. (in Ukrainian)

Sutjagina M. V. A database of journal articles Chelyabinsk Regional Universal Scientific Library / M. V. Sutjagina // Bibliografija. – 2011. – № 6. – S. 28–33. (in Russian)

Janjuk S. Monitoring of visiting of e-catalogue “Periodicals” database of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine / Svitlana Janjuk // Bibliotechnyj forum: istorija, teorija i praktyka. – 2015. – № 1. – S. 16–21. (in Ukrainian)

Hutmacher W. Key competencies for Europe : report of the Symposium (Berne, Switzerland, 27–30 March, 1996) : a secondary education for Europe Project / Walo Hutmacher ; Council for Cultural Cooperation. – Strasburg, 1997. – 72 p. (in English)

Published
2016-10-31
Section
ICT to support psychological and educational research