ICT FOR DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF TEACHERS OF PHILOLOGICAL DISCIPLINES

Keywords: ICT tools, IC competence of teachers of philological disciplines, software for General and special purposes, Internet services, network communication

Abstract

In the article there are considered the characteristics of ICT tools that are used for the development of IC competence of teachers for course and intercourse periods in the system of postgraduate pedagogical education and that the modern teacher of philological disciplines should be a sign. Software capabilities for General and special purposes, in particular, educational software, software lingua methodical purposes, as well as services Internet and network communication tools to improve the quality of language and literary education of pupils and development of their communicative competence are highlighted. More attention is given to forms of interactive online communication that nowadays form the linguistic space as pupils and affect the culture of their speech, and teachers where they can communicate, educate themselves and share information and material.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Halyna A. Dehtiarova, Kharkіv Academy of Postgraduate Education, Kharkiv
PhD (pedagogical science), Doctor of Philosophy, chief of the Methods of teaching languages and literature department

References

Аман І. С. Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний посібник]. / І. С. Аман, О. В. Литвиненко. – Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.

Беззубова О. О. Електронний лист – один із видів інтернет-комунікації / О. О. Беззубова. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 7. – РОЗДІЛ ІІ. Дискурсознавство. – С. 71 – 75.

Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика : Учебное пособие / М. А. Бовтенко. – М. : Флинта-Наука, 2005. – 215 с.

Бурковська З. Мовні мультимедійні програми як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції студентів / З. Бурковська. // Молодь і ринок. – 2015. – № 11 (130). – С. 31 – 35.

Гарцов А. Д. Электронная лингводидактика в системе инновационного языкового образования : дис. …. докт. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и мето дика обучения и воспитания (русский язык, уровни общего и профессионального образования)» / А. Д. Гарцов. / Российский университет дружбы народов. – М., 2009. – 534 с.

Галіч Т. О. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя [Текст] / Т. О. Галіч. // Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 145-152.

Гончарова О. М. Типізація засобів сучасних інформаційно-комунікативних технологій за видами інформаційної діяльності [Електронний ресурс]. / О. М. Гончарова. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/7699/97/ – Назва з титул. екрана.

Дегтярьова Галина Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти : монографія / Галина Дегтярьова – Х. : Мачулін, 2016. – 584 с.: іл., табл.

Дегтярьова Г. А. Концептуальна модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти / Г. А. Дегтярьова // ScienceRise: Pedagogical Education, 2016. – № 5 (1). – С. 19-26.

Дегтярьова Г.А. Підготовка вчителів до використання контенту Інтернет-ресурсів для підвищення ефективності уроку літератури / Г. А. Дегтярьова. // Імідж педагога. – 2014. – № 3(142). – С. 49-52.

Дегтярьова Г. А Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти : [навч.-метод. посібник]. / Г. А. Дегтярьова, Т. В. Папернова. / [За заг. ред. Покроєвої Л. Д.]. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2011. – 220 с.

Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року № 1280-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/1280-15 – Назва з титул. екрана.

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія [Текст] / [В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с., іл.

Інтернет служби 5. Файлові служби Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: victoria.lviv.ua/html/ipdo/service5.doc – Назва з титул. екрана.

Канали зв’язку та сервіси Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/99/99.html – Назва з титул. екрана.

Карташова Л. А. Створення умов формування готовності майбутніх вчителів іноземних мов до впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес [Електронний ресурс] / Л. А. Карташова. – Режим доступу: htpp://lkartashova.at.ua/publ/2-1-0-31 – Назва з титул. екрана.

Колос К. Р. Методичні особливості інтеграції комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у навчально-пізнавальний процес закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К., 2016. – № 4 (132). – С. 14–18. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704198/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf – Назва з титул. екрана.

Костікова І. І. Теоретико-методичні засади комп’ютерної лінгводидактики / І. І. Костікова. – Вінниця : «Поділля 2000», 2007. – 240 с.

Кух А. М. Інтернет як засіб масової комунікації [Електронний ресурс] / А. М. Кух. – Режим доступу: kukh.ho.ua/kurs/TZMK/LEC/LEC5.htm – Назва з титул. екрана.

Кущенко О. С. Становлення Інтернет-комунікації як специфічної форми взаємодії педагогів / О. С. Кущенко. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. ст. – Вип. 15. – Ч. 1. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – С. 138 – 143.

Липухина В. А. Критерии сформированности ИКТ компетентности учителя иностранного языка [Електронний ресурс] / Липухина Виктория Александровна. – Режим доступу: planeta.tspu.ru/files/file/ 1394958863.docx – Назва з титул. екрана.

Морська Л. І. Дидактичні основи підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій в професійній діяльності / Л. І. Морська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/1868/1/08mlitpd.pdf – Назва з титул. екрана.

Носенко Т. І. Інформаційні технології навчання : навч. посіб. / Т. І. Носенко. – К. : Київ, ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 184 c.

Панюкова С. В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений]. / С. В. Панюкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с.

Пензай Л. І. Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності вчителя [Електронний ресурс] / Лариса Іванівна Пензай / Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/32355/ – Назва з титул. екрана.

Роберт И. В. Информационные технологии в науке и образовании / И. В. Роберт, П. И. Самойленко. – М., 1998. – 178 с.

Формування медіаграмотності педагогів : Навчально-методичний посібник [за заг. редакцією Л. Д. Покроєвої, Г. А. Дегтярьової]. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2014. – 252 с.

Хижняк І. Програмні засоби електронної лінгвометодики в роботі вчителя початкової школи [Текст] / Інна Хижняк // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : наукове електронне видання. – Випуск 1 (2015). – С. 54 – 61.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Aman I. S. Internet services in the educational space [metodychnyi posibnyk]. / I. S. Aman, O. V. Lytvynenko. – Kirovohrad : KZ «Kirovohradskyi oblasnyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity imeni Vasylia Sukhomlynskoho», 2016. – 88 s. (in Ukrainian)

Bezzubova O. O. Email – a type of online communication / O. O. Bezzubova. // Scientific Journal Volyn National University of Lesya Ukrainian. – 2010. – # 7. – ROZDIL II. Dyskursoznavstvo. – S. 71 – 75. (in Ukrainian)

Bovtenko M. A. Computer Linguodidactics : Uchebnoe posobie / M. A. Bovtenko. – M. : Flinta-Nauka, 2005. – 215 s. (in Russian)

Burkovska Z. Language multimedia applications as a source of foreign communicative competence of students / Z. Burkovska. // Young people and the market. – 2015. – # 11 (130). – S. 31 – 35. (in Ukrainian)

Garcov A. D. Electronic Linguodidactics in innovative language education system : dis. …. dokt. ped. nauk : spec. 13.00.02 «Teorija i metodika obuchenija i vospitanija (russkij jazyk, urovni obshhego i professional'nogo obrazovanija)» / A. D. Garcov. / Rossijskij universitet druzhby narodov. – M., 2009. – 534 s. (in Russian)

Halich T. O. Social Internet network and virtualization social life [Tekst] / T. O. Halich. // Future Sociology: Journal of Sociology problems of youth and students. – Kh., 2010. – Vyp. 1. – S. 145 – 152. (in Ukrainian)

Honcharova O. M. Typification means of modern information and communication technologies for the types of information activities [online]. / O. M. Honcharova. – Available from: http://studentam.net.ua/content/view/7699/97/ – Nazva z tytul. ekrana. (in Ukrainian)

Degtyaryova Galina The development of information and communication competence of teachers of philological sciences postgraduate education system: monograph / Galina Degtyaryova – Kh. : Machulin, 2016. – 584 s.: il., tabl. (in Ukrainian)

Degtyaryova G. A. The conceptual model of teachers’ information and communication competence development within the pedagogical postgraduate education system / G. A. Degtyaryova. // ScienceRise: Pedagogical Education, 2016. – # 5 (1). – S. 19-26. (in Ukrainian)

Degtyaryova G. A. Training teachers to use the content of Internet-resources to improve the effectiveness of lessons literature / G. A. Degtyaryova. // The image of the teacher. – 2014. – # 3(142). – S. 49-52. (in Ukrainian)

Degtyaryova G. A Preparing teachers to conduct lessons in modern conditions of informatization of education : [navch.-metod. posibnyk]. / G. A. Degtyaryova, T. V. Papernova. / [Za zah. red. Pokroievoi L. D.]. – Kharkiv : Kharkivska akademiia neperervnoi osvity, 2011. – 220 s. (in Ukrainian)

The Law of Ukraine «On Telecommunications» dated November 18, 2003 № 1280-IV [online]. – Available from: zakon.rada.gov.ua/go/1280-15 – Nazva z tytul. ekrana. (in Ukrainian)

Means of ICT common information space of Ukraine’s education system : monohrafiia [Tekst] / [V. V. Lapinskyi, A. Yu. Pylypchuk, M. P. Shyshkina ta in.]; za nauk. red. prof. V. Yu. Bykova. – K. : Pedahohichna dumka, 2010. – 160 s., il. (in Ukrainian)

Internet service 5. Internet File Service [online]. – Available from: victoria.lviv.ua/html/ipdo/service5.doc – Nazva z tytul. ekrana. (in Ukrainian)

Channels of communication and Internet services [online]. – Available from: http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/99/99.html – Nazva z tytul. ekrana. (in Ukrainian)

Kartashova L. A. Creating conditions for the formation of future teachers of foreign languages to the introduction of ICT in the educational process [online] / L. A. Kartashova. – Available from: htpp://lkartashova.at.ua/publ/2-1-0-31 – Nazva z tytul. ekrana. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Methodical features integration of computer-oriented learning tools in teaching and educational process of establishment of postgraduate education [online] / К. R. Kolos // Kompiuter u shkoli ta simi. – К., 2016. – № 4 (132). – S. 14–18. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/704198/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf. (in Ukrainian)

Kostikova I. I. Theoretical and methodological foundations of computer linguistics / I. I. Kostikova. – Vinnytsia : «Podillia 2000», 2007. – 240 s. (in Ukrainian)

Kukh A. M. Internet as a means of mass communication [online] / A. M. Kukh. – Available from: kukh.ho.ua/kurs/TZMK/LEC/LEC5.htm. (in Ukrainian)

Kushchenko O. S. Becoming Internet communication as a specific form of interaction between teachers / O. S. Kushchenko. // Problems of modern teacher education. Ser. : Pedahohika i psykholohiia : zb. st. – Vyp. 15. – Ch. 1. – Yalta : RVV KHU, 2007. – S. 138 – 143. (in Ukrainian)

Lypukhyna V. A. Criteria for formation of the ICT competence of foreign language teachers [online] / Lypukhyna Vyktoryia Aleksandrovna. – Available from: planeta.tspu.ru/files/file/ 1394958863.docx. (in Russian)

Morska L. I. Didactic bases of training future teachers of foreign languages to use information technologies in professional activity / L. I. Morska. – [online]. – Available from: http://eprints.zu.edu.ua/1868/1/08mlitpd.pdf. (in Ukrainian)

Nosenko T. I. Information technology training : navch. posib. / T. I. Nosenko. – K. : Kyiv, un-t im. Borysa Hrinchenka, 2011. – 184 c. (in Ukrainian)

Panjukova S. V. The use of information and communication technologies in education : [ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij]. / S. V. Panjukova. – M. : Izdatel’skij centr «Akademija», 2010. – 224 s. (in Russian)

Penzai L. I. Information competence as an important component of professional competence of teachers [online] / Larysa Ivanivna Penzai / Available from: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/32355/ (in Ukrainian)

Robert I. V. Information technologies in science and education / I. V. Robert, P. I. Samojlenko. – M., 1998. – 178 s. (in Russian)

Formation of media literacy teachers : Navchalno-metodychnyi posibnyk [za zah. redaktsiieiu L. D. Pokroievoi, G. A.Degtyaryovoi]. – Kharkiv : Kharkivska akademiia neperervnoi osvity, 2014. – 252 s. (in Ukrainian)

Khyzhniak I. Software of e-lingua methodology for the elementary school teacher [Tekst] / Inna Khyzhniak // The professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects : naukove elektronne vydannia. – Vypusk 1 (2015). – S. 54 – 61. (in Ukrainian)

Published
2016-12-30
How to Cite
Dehtiarova, H. A. (2016). ICT FOR DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF TEACHERS OF PHILOLOGICAL DISCIPLINES. Information Technologies and Learning Tools, 56(6), 107-120. https://doi.org/10.33407/itlt.v56i6.1442
Section
ICT and learning tools in the sphere of post-graduate education