CONSTATATIONAL STAGE OF EXPERIMENT OF DEVELOPMENT OF COMPUTER-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT OF AN INSTITUTE OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION
PDF (Ukrainian)

Keywords

computer-oriented learning environment of an institute of postgraduate pedagogical educational
pedagogical experiment
constational stage
training teaching staff
teachers
information and communication technology

How to Cite

[1]
K. R. Kolos and O. M. Spirin, “CONSTATATIONAL STAGE OF EXPERIMENT OF DEVELOPMENT OF COMPUTER-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT OF AN INSTITUTE OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION”, ITLT, vol. 54, no. 4, pp. 183–205, Sep. 2016, doi: 10.33407/itlt.v54i4.1464.

Abstract

In the research an organization, realization and analysis of results of the аnalitico-syntetic (constatational) stage of the pedagogical experiment on the topic “Theoretico-methodical principles of the development of the computer oriented learning environment of an institute of postgraduate pedagogical education” have been described: the aim, the task have been determined and the complex of methods and methodologies have been found, the program and the technical map of experiment have been made; an expert group has been formed; ponderability and numerical values of coefficients of ponderability of factors, criterias and indexes of the development of efficiency of the marked environment have been set, and also the direct evaluation of the level of ІCТ-competence of listeners of the courses of in-plant training of pedagogical workers has been carried out.
PDF (Ukrainian)

References

Азгальдов Г. Г. Экспертные методы в оценке качества товаров / Г. Г. Азгальдов, Э. П. Райхман. – М. : Экономика, 1974. – 152 с.

Грабовський П. П. Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Грабовський Петро Петрович ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України». – К., 2016. – 250 с.

Жалдак М. И. Теория вероятностей с элементами информатики / М. И. Жалдак, А. Н. Квитко. – К. : Выща школа, 1989. – 263 с.

Козловська І. М. Дидактичне дослідження на експериментальному майданчику : методичні рекомендації / І. М. Козловська, Я. М. Кміт. – Львів : ІПППО АПН України, 2001. – 68 с.

Колос Е. Р. Модель организации компьютерно ориентированной учебной среды заведения последипломного педагогического образования [Электронный ресурс] / Е. Р. Колос // Образовательные технологии и общество. – 2013 г. – Том 16, № 1. – Режим доступа:http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/pdf/9.pdf.

Колос К. Р. ProShowProduser як засіб створення мультимедійних презентацій для підтримки навчально-пізнавального процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2013. – № 4 (108). – С. 25–29.

Колос К. Р. Дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013 р. – Том 35, № 3. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/view/834/619#.UerXYvl7Isc.

Колос К. Р. Засоби побудови і реалізації індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації педагогічних працівників / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2016. – № 5 (133). – С. 12–15.

Колос К. Р. Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос, Л. А. Лупаренко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2015. – № 7 (127). – С. 30–38. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704317/.

Колос К. Р. Мета і завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2015. – № 6 (126). – С. 34–37. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704318/.

Колос К. Р. Методичні особливості інтеграції комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у навчально-пізнавальний процес закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2016. – № 4 (132). – С. 14–18. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704198/.

Колос К. Р. Методологічні підходи до розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – № 2 (114). – С. 24–28.

Колос К. Р. Модель процесу та критерії добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Інформаційні технології в освіті : Збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2013. – Вип. 17. – С. 109-117. – Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/744.

Колос К. Р. Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали наук. конф., (Київ, 21 бер. 2013 р.) / НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навч. – К., 2013. – С. 170–171. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1422/.

Колос К. Р. Особливості та тенденції розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладів післядипломної педагогічної освіти України / К. Р. Колос // Інформаційні технології в освіті. – Херсон : ХДУ, 2016. – Вип. 28. – С. 89-117.

Колос К. Р. Педагогічні моделі інтеграції комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти у навчально-пізнавальний процес курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / К. Р. Колос // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – К., 2014. – № 1. – С. 10–15.

Колос К. Р. Процедурна модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Збірник матеріалів «Звітної конференції ІІТЗН НАПН України», 27 березня 2014 р. – К., 2014. – С.179–180. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4534/.

Колос К. Р. Розвиток комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладів післядипломної педагогічної освіти зарубіжжя / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К : Інститут педагогіки НАПН України, 2016. – № 6. – С. 128–133.

Колос К. Р. Система групування компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – № 1. – С. 46–59. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/tpuss/article/view/40023/36145.

Колос К. Р. Функціональна модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014 р. – Том 41, № 3. – С. 70-82. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1072.

Колос К. Р. Характеристика взаємозв’язків компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2015. – № 4 (124). – С. 36–41. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10253/.

Кравцова А. Ю. Основные направления использования зарубежного опыта для развития методической системы подготовки учителей в области информационных и коммуникационных технологий (теория и практика) / А. Ю. Кравцова. – М. : Образование и Информатика, 2003. – 232 с.

Нікулочкіна О. В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Нікулочкіна Олена Василівна ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2009. – 278 с.

Примуш М. В. Загальна соціологія : навчальний посібник / М. В. Примуш. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 590 с.

Смирнов А. В. Статистическая обработка анкет, содержащих балльные шкалы / А. В. Смирнов, Р. А. Смирнова // Резервы интенсификации учебно-воспитательного процесса педвуза : межвуз. сб. науч. труд. – Кострома, 1990. – С. 117–121.

Смирнова-Трибульская Е. Н. Теоретико-методические основы формирования информатических компетентностей учителей естественно-научных дисциплин в области дистанционного обучения : дисс. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Смирнова-Трибульская Евгения Николаевна ; Нац. пед. ун-т имени М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 678 с.

Таблица распределения Стьюдента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.exponenta.ru/educat/referat/XIkonkurs/student5/tabt-st.pdf.

Таблиці функцій та критичних точок розподілів / [Укл. М. М. Горонескуль]. – Х. : УЦЗУ, 2009. – 90 с.

Черепанов В. С. Основы педагогической экспертизы : учебное пособие / В. С. Черепанов. – Ижевск : ИжГТУ, 2006. – 124 с.

Kolos K. R. Efficiency Assessment of Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education: Factors, Criteria, Characteristics / K. R. Kolos // ICT in Education, Research and Industrial Applications. – Springer International Publishing, Berilin-Heidelberg, CCIS Vol. 469, 2014, XIV. – Pp. 238–260.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Azgal'dov G. G. Expert methods to assess the quality of goods / G. G. Azgal'dov, Je. P. Rajhman. – M. : Jekonomika, 1974. – 152 p. (in Russian)

Ghrabovsjkyj P. P. Development of information competence of teachers of natural and mathematical subjects in Postgraduate Education: Dis. ... Candidate ped. Sciences : 13.00.04 / Ghrabovsjkyj Petro Petrovych ; Education Management University NAPS Ukraine. – K., 2016. – 250 p. (in Ukrainian)

Zhaldak M. I. Probability theory with computer science elements / M. I. Zhaldak, A. N. Kvitko. – K. : Vyshha shkola, 1989. – 263 p. (in Russian)

Kozlovsjka I. M. Didactic research on the experimental site : guidelines / I. M. Kozlovsjka, Ja. M. Kmit. – Lviv : IPPP Pedagogical Sciences of Ukraine, 2001. – 68 p. (in Ukrainian)

Kolos E. R. Model Organization of computer-oriented learning environment institutions of postgraduate education [online] / E. R. Kolos // Educational Technology & Society. – 2013. – V. 16, # 1. – Available from: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/pdf/9.pdf.

Kolos K. R. ProShowProduser as a means of creating multimedia presentations to support the teaching and learning process in the establishment of postgraduate education / K. R. Kolos // The computer at school and family. – K., 2013. – # 4 (108). – Pp. 25–29. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Didactic requirements for computer oriented training environment postgraduate teacher education [online] / K. R. Kolos // Information technology and learning tools. – 2013. – V. 35, # 3. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view /834/619#.UerXYvl7Isc. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Tools for organization and implementation of individual trajectories training pedagogical staff / K. R. Kolos // The computer at school and family. – K., 2016. – # 5 (133). – Pp. 12–15. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Contents and organization features of training a teaching staff in Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education [online] / K. R. Kolos, L. A. Luparenko // The computer at school and family. – K., 2015. – # 7 (127). – Pp. 30–38. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/704317/. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Purpose and objectives of training teaching staff in Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education [online] / K. R. Kolos // The computer at school and family. – K., 2015. – # 6 (126). – Pp. 34–37. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/704318/. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Methodical features integration of training a teaching staff in Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education [online] / K. R. Kolos // The computer at school and family. – K., 2016. – # 4 (132). – Pp. 14–18. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/704198/. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Methodological approaches to study computer oriented learning environment for post-graduate teacher education / K. R. Kolos // The computer at school and family. – K., 2014. – # 2 (114). – Pp. 24–28. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Model process and criteria for selection of components computer oriented training environment postgraduate teacher education [online] / K. R. Kolos // Information Technologies in Education: Collected Works. – Herson: Kherson State University, 2013. – Iss. 17. – Pp. 109-117. – Available from: http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/744. (in Ukrainian)

Kolos K. R. The main components of computer-based learning environment institution Postgraduate Education / K. R. Kolos. In: Sourcebook “Report conference IITZN NAPS Ukraine”, 21.03.2013, Kiev, Pp. 170–171.: http://lib.iitta.gov.ua/1422/. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Features and tendencies of development Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education in Ukraine / K. R. Kolos // Information Technologies in Education: Collected Works. – Herson : Kherson State University, 2016. – Iss. 28. – Pp. 89-117. (in Ukrainian)

Kolos K. R. The pedagogical model of integration of computer-based learning environment institution of postgraduate education in teaching and educational process courses teaching staff / K. R. Kolos // Computer science and information technology in schools. – K., 2014. – # 1. – Pp. 10–15. (in Ukrainian)

Kolos K. R. The procedural model of Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education [online] / K. R. Kolos // Sourcebook “Report conference IITZN NAPS Ukraine”, 27.03.2014, Kiev, 2014. – С.179–180. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/4534/. (in Ukrainian)

Kolos K. R. The development of Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education in abroad countries / K. R. Kolos // The theory and practice of social systems. – Kharkov : NTU “KPI”, 2016. – # 3. – Pp. 128–133. (in Ukrainian)

Kolos K. R. The system of grouping the components of computer-oriented learning environment of an institute of postgraduate pedagogical educational [online] / K. R. Kolos // The theory and practice of social systems. – Kharkov: NTU “KPI”, 2015. – # 1. – Pp. 46–59. – Available from: http://journals.uran.ua/tpuss/article/view/40023/36145. (in Ukrainian)

Kolos K. R. A functional model of computer-oriented learning environment of a post-degree pedagogical education [online] / K. R. Kolos // Information technology and learning tools. – 2014. – Iss. 41, # 3. – Pp. 70–82. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1072. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Characteristics interconnections of components of Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education [online] / K. R. Kolos // The computer at school and family. – K., 2015. – # 4 (124). – Pp. 36–41. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/10253/. (in Ukrainian)

Kravcova A. Ju. The main directions of use of foreign experience for the development of methodical system of training teachers in the field of information and communication technologies (theory and practice) / A. Ju. Kravcova – M. : Obrazovanie i Informatika, 2003. – 232 p. (in Russian)

Nikulochkina O. V. Development of information competence of primary school teacher in the system of postgraduate education: Dis. ... Candidate ped. Sciences: 13.00.04 / Nikulochkina Olena Vasylivna ; Classical private university. – Zaporozhye, 2009. – 278 p. (in Ukrainian)

Prymush M. V. General Sociology: Textbook / M. V. Prymush. – K. : Profesional, 2004. – 590 p. (in Ukrainian)

Smirnov A. V. Statistical analysis of questionnaires, containing a scale / A. V. Smirnov, R. A. Smirnova // Reserves of an intensification of the educational process of teacher training: Interuniversity collection of scientific papers. – Kostroma, 1990. – Pp. 117–121. (in Russian)

Smirnova-Tribul'skaja E. N. Theoretical and methodical bases of formation of IT competence of teachers of science education in the field of distance learning: diss. ... The doctor ped. Sciences : 13.00.02 / Smirnova-Tribul'skaja Evgenija Nikolaevna ; National Pedagogical Dragomanov University. – K., 2007. – 678 p. (in Russian)

Distribution table of St'judent [online]. – Available from: http://www.exponenta.ru/educat /referat/XIkonkurs/student5/tabt-st.pdf. (in Russian)

Functions and critical points of distribution / [Ed. M. M. Horoneskul]. – H : UGZU, 2009. – 90 p. (in Ukrainian)

Cherepanov V. S. Basics of pedagogical expertise: a tutorial / V. S. Cherepanov. – Izhevsk: Izhevsk State Technical University, 2006. – 124 p. (in Russian)

Kolos K. R. Efficiency Assessment of Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education: Factors, Criteria, Characteristics / K. R. Kolos // ICT in Education, Research and Industrial Applications. – Springer International Publishing, Berilin-Heidelberg, CCIS Vol. 469, 2014, XIV. – Pp. 238–260. (in English)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.