PEDAGOGICAL EXPERIMENT OF DEVELOPMENT OF COMPUTER-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT OF AN INSTITUTE OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION
PDF (Ukrainian)

Keywords

computer-oriented learning environment of an Institution of Postgraduate Pedagogical Education
pedagogical experiment
training teaching staff
listeners
information and communication technologies

How to Cite

[1]
K. R. Kolos and L. A. Luparenko, “PEDAGOGICAL EXPERIMENT OF DEVELOPMENT OF COMPUTER-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT OF AN INSTITUTE OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION”, ITLT, vol. 55, no. 5, pp. 105–124, Oct. 2016, doi: 10.33407/itlt.v55i5.1467.

Abstract

In the research the methodology and the results of pedagogical experiment of purposeful development of computer oriented learning environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education are represented. The results of the pedagogical experiment have proved an increase of the level of efficiency of educational-cognitive process, sufficiency of ІCT-structure and listeners’ ІCТ-competence, first of all, through the increase of the level of ІCТ-competence of academic group of workers of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education within the authorial course “Usage of ICT in professional activity of academic and administrative workers of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education”. The basic context, forms, methods and technologies of lessons of each of the modules of the above mentioned course are specified.
PDF (Ukrainian)

References

Грабовський П. П. Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Грабовський Петро Петрович ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України». – К., 2016. – 250 с.

Колос К. Р. Дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013 р. – Том 35, № 3. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/view/834/619#.UerXYvl7Isc.

Колос К. Р. Засоби побудови та реалізації індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації педагогічних працівників / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. –, 2016– – № 5 (133). – С. 12–15.

Колос К. Р. Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос, Л. А. Лупаренко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 7 (127). –– С. 30–38. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704317/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1 %8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf.

Колос К. Р. Модель процесу та критерії добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Інформаційні технології в освіті : Збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2013. – Вип. 17. – С. 109-117. – Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/744.

Колос К. Р. Результати констатувального етапу експерименту з розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос, О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том 54, № 4. – С. 70-82. – Режим доступу: …

Колос К. Р. Функціональна модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Інформаційні технології і засоби навчання. –– 2014. – Том 41, № 3. – С. 70–82. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1072/804#.U7KYw_l_s1I.

Кравцова А. Ю. Основные направления использования зарубежного опыта для развития методической системы подготовки учителей в области информационных и коммуникационных технологий (теория и практика) / А. Ю. Кравцова. –М. : Образование и Информатика, 2003. –232 с.

Нікулочкіна О. В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Нікулочкіна Олена Василівна ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2009. – 278 с.

Смирнова-Трибульская Е. Н. Теоретико-методические основы формирования информатических компетентностей учителей естественно-научных дисциплин в области дистанционного обучения : дисс. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Смирнова-Трибульская Евгения Николаевна ; Нац. пед. ун-т имени М. П. Драгоманова. – К., 2007. ––678 с.

Спірін О. М. Аналіз програмних платформ для створення інституційних репозитаріїв [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, О. Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. –– № 2(34). – С. 101–115. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/821/604.

Спірін О. М. Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті / О. М. Спірін, А. В. Яцишин // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 2 (114). – С. 3–8.

Спірін О. М. Зміст навчального матеріалу спецсемінару «Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях» / О. М. Спірін, Н. С. Прилуцька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ––2011. – № 60. – С. 45–48.

Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 4 (36). – С. 132–152. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/890/655.

Спірін О. М. Компетентнісний підхід у проектуванні професійної підготовки вчителя інформатики / О. М. Спірін // Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи : збірник НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2007. – Вип. 7. – С. 150–156..

Таблица распределения Стьюдента [Электронный ресурс]. –– Режим доступа : http://www.exponenta.ru/educat/referat/XIkonkurs/student5/tabt-st.pdf.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ghrabovsjkyj P. P. Development of information competence of teachers of natural and mathematical subjects in Postgraduate Education: Dis. ... Candidate ped. Sciences : 13.00.04 / Ghrabovsjkyj Petro Petrovych ; Education Management University NAPS Ukraine. – K., 2016. – 250 p. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Didactic requirements for computer oriented training environment postgraduate teacher education [online] / K. R. Kolos // Information technology and learning tools. – 2013. – V. 35, # 3. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view /834/619#.UerXYvl7Isc. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Tools for organization and implementation of individual trajectories training pedagogical staff / K. R. Kolos // The computer at school and family. – 2016. – # 5 (133) – Pp. 12–15. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Contents and organization features of training a teaching staff in Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education [online] / K. R. Kolos, L. A. Luparenko // The computer at school and family. – K., 2015. – # 7 (127). – Pp. 30–38. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/704317/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1 %82%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Model process and criteria for selection of components computer oriented training environment postgraduate teacher education [online] / K. R. Kolos // Information Technologies in Education : Collected Works. – Herson: Kherson State University, 2013. – Iss. 17. – Pp. 109-117. – Available from: http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/744. (in Ukrainian)

Kolos K. R. Stage results for experiment for progress of computer-oriented learning environment of an institute of post graduate pedagogical educational / K. R. Kolos, O. M. Spirin // Information technology and learning tools. – 2016. – Iss. 54, # 4. – Pp. 70-82. – Access: …. (in Ukrainian)

Kolos K. R. A functional model of computer-oriented learning environment of a post-degree pedagogical education [electronic resource] / K. R. Kolos // Information technology and learning tools. – 2014. – Iss. 41, # 3. – Pp. 70–82. – Access: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1072 /804#.U7KYw_l_s1I. (in Ukrainian)

Kravcova A. Ju. The main directions of use of foreign experience for the development of methodical system of training teachers in the field of information and communication technologies (theory and practice) / A. Ju. Kravcova – M. : Obrazovanie i Informatika, 2003. – 232 p. (in Russian)

Nikulochkina O. V. Development of information competence of primary school teacher in the system of postgraduate education: Dis. ... Candidate ped. Sciences : 13.00.04 / Nikulochkina Olena Vasylivna ; Classical private university. – Zaporozhye, 2009. – 278 p. (in Ukrainian)

Smirnova-Tribul'skaja E. N. Theoretical and methodical bases of formation of IT competence of teachers of science education in the field of distance learning: diss. ... The doctor ped. Sciences : 13.00.02 / Smirnova-Tribul'skaja Evgenija Nikolaevna ; National Pedagogical Dragomanov University. – K., 2007. – 678 p. (in Russian)

Spirin O. M. Analysis software platform for the creation of institutional repositories [online] / O. M. Spirin, O. R. Oleksjuk // Information technology and learning tools. – 2013. – # 2(34). – С. 101–115. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/821/604. (in Ukrainian)

Spirin O. M. Experience of academic training of ICT in education / O. M. Spirin, A. V. Jacyshyn // Computer in school and family. – 2014. – # 2 (114). – P. 3–8. (in Ukrainian)

Spirin O. M. The content of the training material special seminars “Methods of using electronic libraries in the educational process and scientific research” / O. M. Spirin, N. S. Prylucjka // Journal of Zhytomyr State University named after Ivan Franko. – 2011. – # 60. – P. 45–48. (in Ukrainian)

Spirin O. M. Information and communication technologies for monitoring of scientific research results implementation [online] / O. M. Spirin // Information technology and learning tools. – 2013. – # 4 (36). – Pp. 132–152. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/890/655. (in Ukrainian)

Spirin O. M. Competence approach to designing training of teachers Informatics / O. M. Spirin // Science magazine. 5. Teaching Science Series: Realities and Prospects: a collection of the National Pedagogical Dragomanov University. – 2007. – Vol. 7. – P. 150–156. (in Ukrainian)

Distribution table of St'judent [online]. – Available from: http://www.exponenta.ru/educat /referat/XIkonkurs/student5/tabt-st.pdf. (in Russian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.