INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A KEY FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION: GLOBAL DIMENSION

  • Oleksii S. Voronkin Communal institution «S. S. Prokofiev Severodonetsk Regional Music School», Severodonetsk
Keywords: information and communication technologies, high school, index, problems of using information and communication technologies, perspective of the development of information and communication technologies

Abstract

The paper presents the review of the most common indexes, characterizing the level of ICTs development in Ukraine: Global Competitiveness Index, Networked Readiness Index, Digital Opportunity Index, Global Opportunity Index, ICT Development Index, as well as the indicators like the number of Internet users, consumer prices for services of home Internet. Based on this analysis the level of ICTs development in Ukraine has been analyzed. The factors hindering the general ICTs development and the problems that accompany the use of ICT in higher education in Ukraine have been defined and systemized. Prospects of further development of ICT in education have been determined. The paper emphasizes that the authoritative international ratings should be used by the State in order to analyze the problematic aspects of the current policy, address and resolve these aspects, provide appropriate training of future professionals, and monitor the progress in this area.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oleksii S. Voronkin, Communal institution «S. S. Prokofiev Severodonetsk Regional Music School», Severodonetsk
teacher of computer sciences of the subject cyclic commission for the general educational, social and human sciences, specialist of the highest qualification

References

Кизим М. О. NBIC-технології як ключовий фактор розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і мікроелектроніки в країнах світу і Україні : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 392 с.

Воронкін О. С. Основи використання інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній вищій школі : навч. посіб. / О. С. Воронкін. – Луганськ : ЛДІКМ, 2011. – 156 с.

Говоровська О. О. Інформатизація вищої школи України наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.: глобалістичні, соціокультурні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора історичних наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. О. Говоровська. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 40 с.

Zoroja J. Fostering Competitiveness in European Countries with ICT: GCI Agenda [Електронний ресурс] / J. Zoroja // International Journal of Engineering Business Management. – 2015. – Режим доступу : http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/49446.pdf. – Назва з екрана.

Sanou B. The role of ict in advancing growth in least developed countries: trends, challenges and opportunities [Електронний ресурс] / B. Sanou. – Geneva : International Telecommunication Union, 2011. – 184 p. – Режим доступу : https://www.itu.int/en/ITU-D/LDCs/Documents/Turkey_IV/The_Role_of_ICT_in_ Advancing_Growth_in_LDCs_Trends_Challenges_and_Opportunities.pdf. – Назва з екрана.

How Information and Communications Technology can Accelerate Action on the Sustainable Development Goals [Електронний ресурс] / J. D. Sachs, V. Modi, H. Figueroa and etc. – Режим доступу : https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ict-sdg.pdf. – Назва з екрана.

Contribution of Information and Communication Technology (ICT) in Country’s H-Index [Електронний ресурс] / M. Farhadi, H. Salehi, M. Embi and etc. // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2013. – Vol. 57. – №. 1. – Режим доступу : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352672. – Назва з екрана.

Беззубченко О. А. Оцінка конкурентоспроможності галузей національної економіки в умовах глобалізації / О. А. Беззубченко // Економічний простір. – 2009. – № 21. – С. 85–93.

Безугла К. О. Сучасний стан сектору інформаційних технологій в Україні / К. О. Безугла // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2014. – Вип. 19 . – С. 50–70.

Герасимчук В. Від конкурентоспроможної освіти до конкурентоспроможної економіки [Електронний ресурс] / В. Герасимчук, С. Андрос // Нова педагогічна думка : наук. журн. / гол. ред. М. А. Віднічук. – 2011. – №. 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npd/2011_1/gerasim.pdf. – Назва з екрана.

Жиляєв І. Б. Проблеми розбудови українського інформаційного суспільства / І. Б. Жиляєв // Економічний часопис. – 2004. – № 7 – 8. – С. 49 – 52.

Журавський В. С. Україна на шляху до інформаційного суспільства / В. С. Журавський, М. К. Родіонов, І. Б. Жиляєв. – К. : ІВЦ «Видавництво» Політехніка, 2004. – 484 с.

Шумаєва М. Індексна модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі ІКТ-індексів / М. Шумаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – № 7 (160). – С. 109–117.

Бєлоусова Н. Б. Прагматика інформаційного суспільства: український вимір [Електронний ресурс] / Н. Б. Бєлоусова // Міжнародні відносини. – 2014. – № 4. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2448/2180. – Назва з екрана.

Верланов Ю. Ю. ІТ-сектор України: розвиток заради розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Верланов, О. Ю. Верланов // Економіка. – 2010. – Вип. 132. – Т. 145. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2010/145-132-11.pdf. – Назва з екрана.

Меджибовська Н. С. Формування Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні / Н. С. Меджибовська // Статистика України. – 2010. – № 2 (49). – С. 9 – 14.

Романенко Є. Стан розбудови інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / Є. Романенко // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : матеріли ІV-го науково-практичного семінару (Дніпропетровськ, 21 березня – 24 квітня 2016 року). – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202016/pdf/12.pdf. – Назва з екрана.

Співаковський О. В. Побудова ІКТ-інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О. В. Співаковський, М. О. Вінник, Ю. Г. Тарасіч // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 39. – № 1. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/996/752. – Назва з екрана.

Новицька Т. І. Огляд сучасних тенденцій і проблем розвитку систем електронного навчання [Електронний ресурс] / Т. І. Новицька // Звітна наук. конф. Ін-ту інформ. технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, 19 берез. 2015 р.). – Режим доступу : http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Novytska_Tezu_180_1429562282_file.doc. – Назва з екрана.

Воронкін О. С. Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина XX – початок XXI століття) : дис. канд. … пед. наук : 13.00.10 / Олексій Сергійович Воронкін. – Старобільськ, 2016. – 497 с.

Индекс глобальной конкурентоспособности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info. – Назва з екрана.

Competitiveness Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings. – Назва з екрана.

The Global Competitiveness Report 2006–2007 [Електронний ресурс] / L. Altinger, J. Blanke, C. Browne and etc. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2006-07.pdf. – Назва з екрана.

Индекс сетевой готовности [Електронний ресурс] // ИАА Центр гуманитарных технологий : информационно-аналитический портал. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/ratings/networked-readiness-index/networked-readiness-index-info. – Назва з екрана.

The Global Information Technology Report 2010–2011. Transformations 2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reports.weforum.org/wp-content/pdf/gitr-2011/wef-gitr-2010-2011.pdf. – Назва з екрана.

Рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та світі [Електронний ресурс] // Економічний дискусійний клуб. – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/riven-rozvytku-informaciyno-komunikaciynyh-tehnologiy-v-ukrayini-ta-sviti. – Назва з екрана.

Ukraine. The Networked Readiness Index 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/GITR15/UKR.pdf. – Назва з екрана.

The Digital Opportunity Index (DOI) : chapter three [Електронний ресурс] // World Information Society Report 2007. – Режим доступу : http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/DigitalOportunityIndex.pdf. – Назва з екрана.

Digital Opportunity Index (DOI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.itu.int/ITU-D/ict/doi. – Назва з екрана.

Wickramarachi Н. Global opportunity index. Attracting Foreign Investment [Електронний ресурс] / H. Wickramarachi, K. Savard. - Santa Monica : Milken Institute, 2015. – 49 p. – Режим доступу : http://www.globalopportunityindex.org/pdf/2015-Global-Opportunity-Index.pdf. – Назва з екрана.

Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий [Електронний ресурс] // Гуманитарные технологии : информационно-аналитический портал. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info. – Назва з екрана.

Measuring the information society : report [Електронний ресурс]. – Geneva : International Telecommunication Union, 2015. – 251 p. – Режим доступу : http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf. – Назва з екрана.

Лист Державної служби статистики України № 15.2-20/699ПІ від 10 травня 2016 р. Щодо показників, які характеризують поширення процесів комп’ютеризації та інформатизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tdo.at.ua/voronkin/Doc3.pdf. – Назва з екрана.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1377 від 29.11.2011 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20186.html. – Назва з екрана.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій в Україні» [Електронний ресурс] // Лист Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 16.05.2014 № 1/04-1-970. – Режим доступу :

http://old.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/20140423_(ПогодНаЦОВВ)_проектПКМУ_(Програм+План)РозвСфериІКТ(п254_НП-2013)_(ВрахЗауважЮристІнтелВласн)_02.doc. - Назва з екрана.

Вищі навчальні заклади [Електронний ресурс] // Сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html. - Назва з екрана.

Фінніков Т. Загальний огляд системи вищої освіти України [Електронний ресурс] / Т. Фінніков. – Режим доступу : http://www.irf.ua/files/ukr/programs_edu_ep_333_ua_hegfv.doc. – Назва з екрана.

Освіта України – 2011: Інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році [Електронний ресурс] / уклад.: О. А. Удод, К. М. Левківський, В. П. Погребняк та ін. – К. : МОНмолодьспорту, 2012. – С. 320. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/1454/informatsijno-analitichni-materiali-pro-diyalnist-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrajini-1/1365767056. - Назва з екрана.

Освіта України – 2012: Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2012 році [Електронний ресурс] / уклад. О. А. Удод, К. М. Левківський, В. П. Погребняк та ін. – К. : МОНмолодьспорту, 2013. – С. 258. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/MON_Osvita-Ukr_2012_ukr_%28038-13%29_V_indd.pdf. - Назва з екрана.

Гапон В. Сучасні підходи до планування підготовки фахівців з вищою освітою / В. Гапон, Н. Стеблюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 24.

Малюкова И. Г. Применение информационно-коммуникационных технологий в высшем образовании Украины [Електронний ресурс] / И. Г. Малюкова // Применение ИКТ в высшем образовании стран СНГ и Балтии: текущее состояние, проблемы и перспективы развития : аналитический обзор. – СПб. : ГУАП, 2009. – С. 130–153. – Режим доступу : http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214561.pdf. – Назва з екрана.

Кузнецова Д. В. Споживання інформаційних благ як передумова формування суспільства знань в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Кузнецова. – Режим доступу : http://finconf.nusta.com.ua/docs/9e9d1750c8b33eeb123c45902c492c21/stattya/Kuznetsova_DV_stattya.doc. – Назва з екрана.

Воронкін О. С. Проблеми формування якісного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ України / О. С. Воронкін // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища : зб. пр. VI міжнар. конф. (Київ, 22 –23 листоп. 2011 р.). – К. : Академперіодика, 2011. – С. 294 – 300.

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки [Електронний ресурс] / Комітет з економічних реформ при Президентові України. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf. – Назва з екрана.

Про Нorizon 2020 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://horizon2020.sumdu.edu.ua/?page_id=8. – Назва з екрана.

Information and Communication Technologies [Електронний ресурс] // Horizon 2020 : work programme 2016–2017. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies. – Назва з екрана.

Ткач В. Робоча програма 2016–2017 рр. за напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології»: мета та перспективи [Електронний ресурс] / В. Ткач, О. Сулема // Сайт Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – Режим доступу : http://kpi.ua/1538-2. – Назва з екрана.

Воронкін О. С. Експертне педагогічне оцінювання перспектив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів ВНЗ / О. С. Воронкін // Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти : зб. наук. пр. Мiжнар. наук.-метод. конф. (Харків, 19 – 20 листоп. 2015 р.). – Х. : ХНАДУ. – 2015. – С. 26–34.

Воронкін О. С. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів ВНЗ України / О. С. Воронкін // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2015. – Вип. 24. – С. 81–106.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kyzym M. O. NBIC-technologies as a key factor in the development of information and communication technologies and microelectronics in the world and Ukraine: monograph / M. O. Kyzym, I. Yu. Matiushenko. – Kharkiv : VD «INZhEK», 2015. – 392 р. (in Ukrainian)

Voronkin О. S. The basics of using ICT in modern high school : textbook / О. S. Voronkin. – Luhans’k : LDIKM, 2011. – 156 p. (in Ukrainian)

Hovorovska O. O. Informatization of the higher education of Ukraine at the end of XX–beginning of XXI centuries: global, social and cultural dimensions : author report of dis. for getting of scientific degree of the Dr. of History Science : speciality 07.00.01 «History of Ukraine» / O. O. Hovorovska. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2015. – 40 р. (in Ukrainian)

Zoroja J. Fostering Competitiveness in European Countries with ICT: GCI Agenda [online] / J. Zoroja // International Journal of Engineering Business Management. – 2015. – Available from : http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/49446.pdf. (in English)

Sanou B. The role of ICT in advancing growth in least developed countries: trends, challenges and opportunities [online] / B. Sanou. – Geneva : International Telecommunication Union, 2011. – 184 p. – Available from : https://www.itu.int/en/ITU-D/LDCs/Documents/Turkey_IV/The_Role_of_ICT_in_ Advancing_Growth_in_LDCs_Trends_Challenges_and_Opportunities.pdf. (in English)

How Information and Communications Technology can Accelerate Action on the Sustainable Development Goals [online] / J. D. Sachs, V. Modi, H. Figueroa and etc. – Available from: https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ict-sdg.pdf. (in English)

Contribution of Information and Communication Technology (ICT) in Country’s H-Index [online] / M. Farhadi, H. Salehi, M. Embi and etc. // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2013. – Vol. 57. – №. 1. – Available from : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352672. (in English)

Bezzubchenko O. A. Evaluation of competitiveness of national economy in conditions of globalization / O. A. Bezzubchenko // Economic branch. – 2009. – № 21. – Р. 85–93. (in Ukrainian)

Bezuhla K. O. The current state of the sector of information technologies in Ukraine / K. O. Bezuhla // Economic-mathematical modeling socio-economic systems. – 2014. – Іssue 19. – Р. 50–70. (in Ukrainian)

Herasymchuk V. From competitive education to a competitive economy [online] / V. Herasymchuk, S. Andros // New pedagogical idea / ed. by M. A. Vidnichuk. – 2011. – №. 1. – Available from : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npd/2011_1/gerasim.pdf. (in Ukrainian)

Zhyliaiev I. B. Problems of development of Ukrainian information society / I. B. Zhyliaiev // Economic Journal. – 2004. – № 7–8. – P. 49–52. (in Ukrainian)

Zhuravskyi V. S. Ukraine on the way to the information society / V. S. Zhuravskyi, M. K. Rodionov, I. B. Zhyliaiev. – K. : IVTs «Vydavnytstvo Politekhnika», 2004. – 484 p. (in Ukrainian)

Shumaieva M. Index model of development of the information society of Ukraine based on ICT-indexes / M. Shumaieva // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014. – № 7 (160). – P. 109–117. (in Ukrainian)

Bielousova N. B. Pragmatics information society: Ukrainian Dimension [online] / N. B. Bielousova // International relations. Political sciences. – 2014. – № 4. – Available from : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2448/2180. (in Ukrainian)

Verlanov Yu. Yu. Ukraine IT sector: evolution for development [online] / Yu. Yu. Verlanov, O. Yu. Verlanov // Economy. – 2010. – Issue 132. – Vol. 145. – Available from : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2010/145-132-11.pdf. (in Ukrainian)

Medzhybovska N. S. Formation of a national system of indicators of information society development in Ukraine / N. S. Medzhybovska // Statistics of Ukraine. – 2010. – № 2 (49). – P. 9 – 14. (in Ukrainian)

Romanenko Ye. State of development of information society in Ukraine [online] / Ye. Romanenko // New information and communication technologies in the modernization of public administration: foreign and domestic experience : Proceedings of IV scientific and practical seminar (Dnipropetrovsk, March 21 – April 24, 2016). – Available from: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202016/pdf/12.pdf. (in Ukrainian)

Spivakovskyi O. V. University ICT infrastructure construction: problems and solutions [online] / O. V. Spivakovskyi, M. O. Vinnyk, Yu. H. Tarasich // Information Technologies and Learning Tools. – 2014. – Vol. 39. – № 1. – Available from : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/996/752. (in Ukrainian)

Novycjka T. I. Review of current trends and challenges of e-learning systems [online] / T. I. Novycjka // Reporting Scientific Conference of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine (Kyiv, March 19, 2015). – Available from : http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Novytska_Tezu_180_1429562282_file.doc. (in Ukrainian)

Voronkin O. S. Developmental tendencies of information and communication educational technologies of students at higher educational establishments of Ukraine (second half of the XXth century – beginning of the XXIst century) : dissertation … candidate of pedagogical sciences : 13.00.10 / Oleksij Serghijovych Voronkin. – Starobiljsjk, 2016. – 497 p. (in Ukrainian)

Global Competitiveness Index [online]. – Available from : http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info. (in Russian)

Competitiveness Rankings [online]. – Available from : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings. (in English)

The Global Competitiveness Report 2006–2007 [online] / L. Altinger, J. Blanke, C. Browne and etc. – Available from : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2006-07.pdf. (in English)

Networked Readiness Index [online] // IAA Centr gumanitarnyh tehnologij : information-analytical portal. – Available from : http://gtmarket.ru/ratings/networked-readiness-index/networked-readiness-index-info. (in Russian)

The Global Information Technology Report 2010–2011. Transformations 2.0 [online]. – Available from : http://reports.weforum.org/wp-content/pdf/gitr-2011/wef-gitr-2010-2011.pdf. (in English)

The level of development of ICT in Ukraine and world [online] // Economic discussion club. – Available from : http://edclub.com.ua/analityka/riven-rozvytku-informaciyno-komunikaciynyh-tehnologiy-v-ukrayini-ta-sviti. (in Ukrainian)

Ukraine. The Networked Readiness Index 2015 [online]. – Available from : http://www3.weforum.org/docs/GITR15/UKR.pdf. (in English)

The Digital Opportunity Index (DOI) : chapter three [online] // World Information Society Report 2007. – Available from : http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/DigitalOportunityIndex.pdf. (in English)

Digital Opportunity Index (DOI) [online]. – Available from : http://www.itu.int/ITU-D/ict/doi. (in English)

Wickramarachi Н. Global opportunity index. Attracting Foreign Investment [online] / H. Wickramarachi, K. Savard. – Santa Monica : Milken Institute, 2015. – 49 p. – Available from : http://www.globalopportunityindex.org/pdf/2015-Global-Opportunity-Index.pdf. (in English)

Ranking of countries in terms of information and communication technologies [online] // Technology Humanities: information-analytical portal. – Available from : http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info. (in Russian)

Measuring the information society : report [online]. – Geneva : International Telecommunication Union, 2015. – 251 p. – Available from : http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf. (in English)

Letter of the State Statistics Service of Ukraine № 15.2-20/699PІ of 10 May 2016 on indicators that characterize the spread of computerization and Information [online]. – Available from : http://tdo.at.ua/voronkin/Doc3.pdf. (in Ukrainian)

Order of the Ministry of education and science, youth and sport of Ukraine № 1377 on 29 November 2011 “On Amendments to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of № 847 on 24 December 2003” [online]. – Available from : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20186.html. (in Ukrainian)

The project resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «Some aspects of the development of information and communication technologies in Ukraine» [online] // Letter of the State Agency for Science, Innovation and Informatization of Ukraine № 1/04-1-970 of 16 May 2014. – Available from : http://old.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/20140423_(ПогодНаЦОВВ)_проектПКМУ_(Програм+План)РозвСфериІКТ(п254_НП-2013)_(ВрахЗауважЮристІнтелВласн)_02.doc. (in Ukrainian)

Higher education institutions [online] // The site of the State Statistics Service Ukraine. – Available from : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html. (in Ukrainian)

Finnikov T. Overview of the higher education system of Ukraine [online] / T. Finnikov. – Available from : http://www.irf.ua/files/ukr/programs_edu_ep_333_ua_hegfv.doc. (in Ukrainian)

Education of Ukraine – 2011: Information-analytical materials on the activities of ministry of education and science, youth and sport of Ukraine in 2011 [online] / O. A. Udod, K. M. Levkivsjkyj, V. P. Poghrebnjak etc. – Кyiv : MONmolodjsportu, 2012. – Р. 320. – Available from : http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/1454/informatsijno-analitichni-materiali-pro-diyalnist-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrajini-1/1365767056. (in Ukrainian)

Education of Ukraine – 2012: Information-analytical materials on the activities of ministry of education and science, youth and sport of Ukraine in 2012 [online] / O. A. Udod, K. M. Levkivsjkyj, V. P. Poghrebnjak etc. – Кyiv : MONmolodjsportu, 2013. – Р. 258. – Available from : http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/MON_Osvita-Ukr_2012_ukr_%28038-13%29_V_indd.pdf. (in Ukrainian)

Ghapon V. Modern approaches to planning the training of spesialists with higher education qualification / V. Ghapon, N. Stebljuk // Economic analysis. – Ternopil : Ekon. dumka, 2009. – № 4. – Р. 24. (in Ukrainian)

Maliukova I. G. IСT application in higher education of the of Ukraine [online] / I. G. Maliukova // ICTs in Higher Education in CIS and Baltic States: State-of-the-Art, Challenges and Prospects for Development : analytical survey. – SPb. : GUAP, 2009. – P. 130–153. – Available from : http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214561.pdf. (in Russian)

Kuznecova D. V. Consumption wealth of information as a precondition for the formation of a knowledge society in Ukraine [online] / D. V. Kuznecova. – Available from : http://finconf.nusta.com.ua/docs/9e9d1750c8b33eeb123c45902c492c21/stattya/Kuznetsova_DV_stattya.doc. (in Ukrainian)

Voronkin O. S. Problems of qualitative informational media creation in higher education institutions of Ukraine / О. S. Voronkin // Information Technologies in Education for All : learning environment : Proceedings of the 6-th International Conference ITEA-2011 (Kyiv, 22-23 November 2011). – K. : Akademperiodyka, 2011. – Р. 294–300. (in Ukrainian)

Prosperous Society, Competitive Economy, Effective State: Economic Reform Program for 2010 – 2014 years [online] / Committee on Economic Reforms under the President of Ukraine. – Available from : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf. (in Ukrainian)

About Нorizon 2020 / [online]. – Available from : http://horizon2020.sumdu.edu.ua/?page_id=8. (in Ukrainian)

Information and Communication Technologies [online] // Horizon 2020 : work programme 2016–2017. – Available from : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies. (in English)

Tkach V. The work program 2016-2017 in «Information and communication technologies»: the purpose and perspectives [online] / V. Tkach, O. Sulema // The web-site of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». – 2015. – Available from : http://kpi.ua/1538-2. (in Ukrainian)

Voronkin О. S. Expert evaluation of perspectives of development of information and communication technology of education of students in higher educational institutions / О. S. Voronkin // Distance education in universities: innovative psychological and pedagogical aspects : Proceedings of the international scientific-technical conference (Kharkiv, 19–20 November 2015). – Kharkiv : KhNADU, 2015. – P. 26–34. (in Ukrainian)

Voronkin О. S. Тhe perspectives of information and communication technology of education of students in higher educational institutions of Ukraine / О. S. Voronkin // Informational Technologies in Education : scientific journal. – Kherson : Kherson state university, 2015. – Issue 24. – P. 81–106. (in Ukrainian)

Published
2016-10-31
How to Cite
Voronkin, O. S. (2016). INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A KEY FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION: GLOBAL DIMENSION. Information Technologies and Learning Tools, 55(5), 12-30. https://doi.org/10.33407/itlt.v55i5.1472
Section
The methodology, theory, philosophy and history of the use of ICT in education