MODEL OF FORMATION OF PH.D. IC-COMPETENCE BASED ON USING THE CLOUD SERVICES OF SCIENTOMETRIC DATABASE GOOGLE SCHOLAR
PDF (Ukrainian)

Keywords

informative-communicative competence PhD
model
Google Scholar

How to Cite

[1]
O. M. Spirin and O. A. Odud, “MODEL OF FORMATION OF PH.D. IC-COMPETENCE BASED ON USING THE CLOUD SERVICES OF SCIENTOMETRIC DATABASE GOOGLE SCHOLAR”, ITLT, vol. 56, no. 6, pp. 204–218, Dec. 2016, doi: 10.33407/itlt.v56i6.1489.

Abstract

This article deals with the problem of the formation of IC-competence of Ph.D. based on the using of international scientometric systems cloud services, including system Google Scholar. It is justified and specified the concept of "informative-communicative competence of Ph.D." It is defined the model of the formation of informative-communicative competence of Ph.D. through the using of cloud informative-analytical services of the system Google Scholar in training PhD which based on the main scientific approaches in teaching adults. The model consists of five components: target, organizational technological, effective- diagnostic and contents. The groups of cloud services of Google Scholar are chosen: information and search services, information and analytic services, additional services. It is determined the using of cloud informative and analytical services of Google Scholar for informative and analytical support of scientific and educational research.
PDF (Ukrainian)

References

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/1556-18.

Гальчевська О. А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] / Гальчевська О .А. // Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (ІТО). – Херсонський державний університет, 2015. – № 23. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/10636/

Оварчук О. В. Загальні підходи до проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти впродовж життя / О. В. Оварчук, Н. В. Сороко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 16 (23). – 145-148.]

Спірін О. М. Зміст навчального матеріалу спецкурсу "Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі". / О. М. Спірін, О. А. Одуд. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Вип. №2 (52). – С. 108–120.

Биков В. Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №4 (30). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/717/529.]

Гальчевська О.А. «Проектування моделі використання хмарних інформаційно-аналітичних сервісів системи Google Scholar у підготовці докторів філософії»/ О.А. Гальчевська// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015» – 2015.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ :Педагогічна думка, 2016. — 448 с. — Бібліогр.: с. 21. — (До 25-річчя незалежності України).

Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : [метод. рекомендації] / [Биков В. Ю., Білоус О. В., Богачков Ю. М.та ін.; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук]. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.

Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: монографія / Семеріков С. О. ; науковий редактор академік АПН України, д. пед. н., проф. М. І. Жалдак. – Кривий Ріг : Мінерал; К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 340 с.

Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального за-кладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] / Шишкіна Марія Павлівна, Попель Майя Володимирівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – №5 (37). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 323 с.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848- VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – Ст. 25.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету» від 25.08.2004 р. № 1084

Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України [Затверджено: постанова Президії НАПН України від 23 червня 2011 року, протокол No1-7/9-198 із змінами, внесеними постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2012 року, протокол ^1-7/14-403] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: derzhava.in.ua:8081/upr_fundament_doslidzhen/.../Nove_Pol_nauka.doc

ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 23.02.1995 р. № 58, набрав чинності з 01.01.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3008- 95.pdf. – дата доступу 2015.

Наказ МОН України від 17 жовт. 2012 № 1112 [«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»] [Електронний ресурс] // Офіційний Веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12.

Гриб’юк О. О. Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті / Гриб’юк О. О. // Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць (IV). – 2013. – С. 45–59.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The Law of Ukraine «About Higher Education» [online] – Available from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian)

Halchevska O. A. The Using of the International Scientometric Databases of Open Access in Scientific Research // Zbirnyk naukovykh prats «Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti» (ITO) – 2015. – № 23. (in Ukrainian)

Ovarchuk O. V. Common approaches to evaluating information and communication competencies in education for life // Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya № 2. Komp‘yuterno-oriyentovani systemy navchannya: Zb. nauk. prats' /Redrada. – K.: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2015. – № 16 (23). – P. 145-148. (in Ukrainian).

Spirin O.M. Content of education material special seminars “Cloud information-analytical technologies in the research process” // Information technology and learning tools, 2016. — № 2 (52) – P. 108-120. (in Ukrainian).

Bykov V. Yu. IT Outsourcing and New Features of ICT Departments of Educational Institutions and Research Institutions // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2012. – №4 (30). (in Ukrainian).

Halchevska O. A. "Design model of the using cloud-based information-analytical system services Google Scholar in prepare PhD» // Materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh «Naukova molod'-2015» – 2015. (in Ukrainian)

The national report on the state and prospects of development of education in Ukraine Nats. akad. ped. nauk Ukrayiny; za zah. red. V. H. Kremenya. — Kyyiv :Pedahohichna dumka, 2016. — 448 s. — Bibliohr.: s. 21. — (Do 25-richchya nezalezhnosti Ukrayiny). (in Ukrainian)

Bases of the Standartization of the Informational and Communicational Competences in the System of Education of Ukraine] : [metod. rekomendatsіi / [Bykov V. Yu, Bіlous O. V., Bogachkov Yu. M. ta in. ; za zag. red. V. Yu. Bykova, O. M. Spіrіna, O. V. Ovcharuk]. – K. : Atіka, 2010. – 88 s.

Semerikov S. O. Foundation of study informatic subjects in high school: monograph / Semerikov S. O. ; scientific editor academician of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, doctor. ped. s., prof. M. I. Zhaldak. – Krivoy Rog : Mineral ; K. : National Pedagogical Dragomanov University, 2009. – 340 p. (in Ukrainian).

Shyshkina M. P. The Cloud-Oriented Educational Environment of School: the Current State and Prospects of Research // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2013. – №5 (37). (in Ukrainian)

Bykov V. Yu. Models of the Education Orqanizational Systems // K. : Atika, 2009. – 323 s. (in Ukrainian)

On scientific and technical activity: Law of Ukraine on 26 November 2015 r. № 848- VIII [online]. – Available from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/. (in Ukrainian)

The Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the formation and execution of orders for research and development, design and development work on the state budget" from 25.08.2004 p. number 1084 (in Ukrainian)

Regulation on the procedure of planning and control of research at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [Approved Resolution of the Presidium of the NAPS of Ukraine on June 23, 2011, report No1-7 / 9-198 amended decree of the Presidium of NAPS of Ukraine on December 20, 2012 , the protocol ^ 1-7 / 14-403] [online]. – Available from : derzhava.in.ua:8081/upr_fundament_doslidzhen/.../Nove_Pol_nauka.doc (in Ukrainian)

DSTU 3008-95 "Documentation. Reports of science and technology. The structure and design rules "approved by the State Committee of Ukraine for Standardization, Metrology and Certification of 23/02/1995 p. ^ 58, came into force on the 01.01.1996 [online]. – Available from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12. (in Ukrainian)

The Order of Ukraine from October 17. 2012 number 1112 ["On the Publication of the Results of Theses for the Degree of Doctor and Candidate of Sciences"] [online]. – Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12. (in Ukrainian)

Grybiuk O. O. Prospects for implementation of cloud computing in education. / Grib’yuk O. O. // Teoriya ta metodika elektronnogo navchannya: zbirnik naukovih prats (IV). – 2013. – S. 45–59 (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.