MAIN TRENDS OF ORCID INTEGRATION IN THE SCIENTIFIC-RESEARCH SPACE
PDF (Ukrainian)

Keywords

digital identifiers
the unique identifier of a scientist ORCID Id
ORCID integration
the system of integration approaches of ORCID

How to Cite

[1]
T. L. Novytska and O. O. Marchenko, “MAIN TRENDS OF ORCID INTEGRATION IN THE SCIENTIFIC-RESEARCH SPACE”, ITLT, vol. 56, no. 6, pp. 192–203, Dec. 2016, doi: 10.33407/itlt.v56i6.1495.

Abstract

The study has analyzed existing digital identifiers including the unique ORCID iD, which solves the problem of identification of scientists on the international level related to the change of names, similar names and surnames, order of variable transcription and complex names including middle names, common names, initials, etc. It has considered the peculiarities of ORCID implementation in pilot schools and in a number of oversea projects of such universities as Aston University, Imperia College London, University of Kent, Northumbria University, Southampton University, Swansea University, University of York and University of Oxford.It has viewed the basic types of systems that require ORCID integration and studied the technical approaches of integrating technology of ORCID adopted in pilot institutions.It has chosen the main directions of ORCID integration for research institutions and universities.
PDF (Ukrainian)

References

Іванова С.М. Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень (зарубіжний та вітчизняний досвід) [Електронний ресурс] / Іванова С.М. //Інформаційні технології і засоби навчання. - 2016. - Том 53, Вип. 3. - С. 164-177. - Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1426

Спірін О.М. Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт [Електронний ресурс] / Спірін О.М. //Інформаційні технології і засоби навчання. - 2013. - Том 36, Вип. 4. - С. 132-152. - Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/890

Биков В.Ю. Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень [Електронний ресурс] / Биков В.Ю., Спірін О.М., Лупаренко Л. А. // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. - №1. - С. 3-25. - Режим доступу: http://tipus.khpi.edu.ua/article/view/42540

Биков В.Ю. Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень / Биков В.Ю., Спірін О.М., Сороко Н.В. // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. – 2015. - №1. - С. 91-100.

Новицька Т.Л. Система авторських ідентифікаторів ORCID [Електронний ресурс] / Новицька Т.Л., Марченко О.О. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті, науці, і техніці" (ІТОНТ - 2016): Черкаси, 12-14 травня 2016 р. - Черкаси: ЧДТУ. – 2016. – С. 197-199. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/166240/

Meyer C.A. Reference Accuracy: Best Practices for Making the Links [Electronicresource] / C.A. Meyer // Journal of Electronic Publishing. – 2008. – Vol. 11. - Issue 2. – Modeo faccess: http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0011.206?view=text;rgn=main

Радченко А.І. Упровадження системи цифрових ідентифікаторів DOI: поступ і досвід [Электронный ресурс] / А.І. Радченко, Т.М. Яцьків // Наука України у світовому інформаційному просторі: [зб. ст.] / Нац. акад. Наук України; [редкол.: Я. С. Яцків та ін.]. – Київ: Академперіодика, 2014 – Вип. 10. – С. 41-46. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2014_10/5_Radchenko.pdf

016 Міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC) [Електронний ресурс]: Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1505

ORCID and ISNI: Strategic Partner MOU Links [Electronicresource]: Веб-сайт ORCID. – Modeofaccess: https://orcid.org/sites/default/files/ORCID%20ISNI%20MOU_20140204_Signed.pdf

Семенець А.В. Про підходи до застосування наукових соціальних мереж для максимізації представлення інформації про наукові публікації / Семенець А.В., Марценюк В.П.// Медична інформатика та інженерія. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – 2015. - № 4 (32). – С. 15-28

Колеснікова Т.А. Інтеграція української галузевої наукової періодики у світовий науково-інформаційний простір: проблеми та рішення / Колеснікова Т. А. // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2013. - № 6 (48). – С. 7-22

Назаровець С. Перспективи використання сервісів альтметрікс в університетських бібліотеках України / Назаровець С. // Вісник Книжкової палати. –К.: Книжкова палата України. - 2016. - № 6 (239). – С. 15-18

Oxford University. ORCID Scoping Study. Bodleian Digital Library Systems and Services. Final report v8 EXTERNAL [Electronic resource] / Neil Jefferies. Head of R&D. - 2016. –Modeo faccess: http://blogs.bodleian.ox.ac.uk/digital/wp-content/uploads/sites/166/2016/07/Oxford-ORCID-Scoping-Study-Report.pdf

Васильєв О.В. ORCID – Метод вирішення проблеми ідентифікації автора наукової публікації / Васильєв О.В. // Мінеральні ресурси України. - 2015. - № 4. - С. 33

Bioinformatics Challenges at the Interface of Biology and Computer Science: Mind the Gap / Teresa K. Attwood, Stephen R. Pettifer, David Thorne. - Wiley. – 2016. – 424 p.

Что такое ORCID [Електронний ресурс] / Веб-сайт ORCID. – Режим доступу: http://orcid.org/about/what-is-orcid

Institutional ORCID Implementation and Cost-Benefit Analysis Report [Electronicresource] / Association of Research Managers and Administrators. - Modeofaccess: http://repository.jisc.ac.uk/6025/2/Jisc-ARMA-ORCID_final_report.pdf

eKMAIR – перший український репозитарій, що інтегрувався з ORCID. - Режим доступу: http://unistudy.org.ua/ekmair/ - Заголовок з екрана.

Іванова С.М. Наукова Електронна бібліотека НАПН України як засіб інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень / Іванова С.М. // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2015. - №6.

Іванова С.М. Інформаційно-аналітичнa підтримкa наукової діяльності у галузі педагогічних наук [Електронний ресурс] / Іванова С.М. // Інформаційні технології і засоби навчання - 2015. - Том 49, Вип. 5. - Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1299

Спірін О.М. Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень [Електронний ресурс] / Спірін О.М., Яцишин А.В., Іванова С.М., Кільченко А.В., Лупаренко Л. А. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. - Том 55, Вип. 5. - С. 136-174. - Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501

Новицька Т.Л. Загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу у науково-педагогічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Новицька Т.Л., Марченко О.О. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. - Том 50, Вип. 6. - С. 181-191. - Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1315

Новицька Т.Л. Кейс-метод у підготовці науково-педагогічних працівників до використання сервісів електронної бібліотеки [Електронний ресурс] / Новицька Т.Л. // Інформаційні технології в освіті. – 2015. - №25. - С. 126-137. - Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/864

Биков В.Ю. Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень / Биков В.Ю, Спірін О.М., Сороко Н.В. // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. - 2015. - №1. - С. 91-100.

Наши принципи [Електронний ресурс] / Веб-сайт ORCID. – Режим доступу: http://orcid.org/about/what-is-orcid/our-principles


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ivanova S.M. Information and analytical support of scientific and pedagogical research (foreign and domestic experiences) [online] / Ivanova S.M. //Information technology and learning tools. - 2016. - Tom 53, Vyp. 3. - P. 164-177. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1426 (in Ukrainian)

Spirin O.M. Information and Communication Technologies for Monitoring оf Scientific Research Results Implementation [online] / Spirin O.M. //Information technology and learning tools. - 2013. - Tom 36, Vyp. 4. - P. 132-152. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/890 (in Ukrainian)

Bykov V.Iu. Open WEB-based systems of scientific and educational research implementation monitoring [online] / Bykov V.Iu., Spirin O.M., Luparenko L. A. // Theory and practice of social systems management. – 2014. - №1. - P. 3-25. – Available from: http://tipus.khpi.edu.ua/article/view/42540 (in Ukrainian)

Bykov V.Iu. Electronic bibliometric system as a tool for information and analytical support of scientific and educational researches / Bykov V.Iu., Spirin O.M., Soroko N.V. // Information and Communication Technology in Modern Education: experience, problems, prospects. – 2015. - №1. - P. 91-100. (in Ukrainian)

Novytska T.L. The system of ORCID identifiers [online] / Novytska T.L., Marchenko O.O. // III International Scientific-Practical Conference "Information Technologies in Education, Science and Technology" (ITEST - 2016): Cherkasy, 12-14 travnia 2016 r. - Cherkasy: ChDTU. – 2016. – P. 197-199. - Available from: http://lib.iitta.gov.ua/166240/ (in Ukrainian)

Meyer C.A. Reference Accuracy: Best Practices for Making the Links [online] / C.A. Meyer // Journal of Electronic Publishing. – 2008. – Vol. 11. - Issue 2. – Available from: http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0011.206?view=text;rgn=main (in English)

Radchenko A.I. Introduction of DOI: progress and experience [online] / A.I. Radchenko, T.M. Yatskiv // Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori: [zb. st.] / Nats. akad. Nauk Ukrainy; [redkol.: Ya. S. Yatskiv ta in.]. – Kyiv: Akademperiodyka, 2014 – Vyp. 10. – P. 41-46. – Available from: http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2014_10/5_Radchenko.pdf (in Ukrainian)

016 International standard code sound / video / audiovisual recording (ISRC) [online ]: Veb-sait National liblary of Ukraine Vernadsky. – Available from: http://nbuv.gov.ua/node/1505 (in Ukrainian)

ORCID and ISNI: Strategic Partner MOU Links [online]: Veb-sait ORCID. – Available from: https://orcid.org/sites/default/files/ORCID%20ISNI%20MOU_20140204_Signed.pdf (in English)

Semenets A.V. On the approach to scientific publications visibility maximization by the scientific social networks usage / Semenets A.V., Martseniuk V.P.// Medical informatiks and Engineering. – Ternopil: «Ukrmedknyha». – 2015. - № 4 (32). – P. 15-28. (in Ukrainian)

Kolesnikova T.A. Integration of Ukranian industry scientific periodacls into world scientific information space: problems and solutions / Kolesnikova T. A. // Science and Progress vehicles. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2013. - № 6 (48). – P. 7-22. (in Ukrainian)

Nazarovets S. The perspectives of using the services of altmetrics at the university libraries of Ukraine / Nazarovets S. // Bulletin of the Book Chamber. –K.: Book Chamber of Ukraine. - 2016. - № 6 (239). – P. 15-18. (in Ukrainian)

Oxford University. ORCID Scoping Study. Bodleian Digital Library Systems and Services. Final report v8 EXTERNAL [online] / Neil Jefferies. Head of R&D. - 2016. – Available from: http://blogs.bodleian.ox.ac.uk/digital/wp-content/uploads/sites/166/2016/07/Oxford-ORCID-Scoping-Study-Report.pdf (in English)

Vasyliev O.V. ORCID – a method to solve the problem of identifying the author of a scientific publication / Vasyliev O.V. // Mineralni resursy Ukrainy. - 2015. - № 4. - P. 33. (in Ukrainian)

Bioinformatics Challenges at the Interface of Biology and Computer Science: Mind the Gap / Teresa K. Attwood, Stephen R. Pettifer, David Thorne. - Wiley. – 2016. – 424 p. (in English)

Whate is ORCID [online] / Veb-sait ORCID. – Available from: http://orcid.org/about/what-is-orcid (in Russian)

Institutional ORCID Implementation and Cost-Benefit Analysis Report [online] / Association of Research Managers and Administrators. - Available from : http://repository.jisc.ac.uk/6025/2/Jisc-ARMA-ORCID_final_report.pdf (in English)

eKMAIR – the first Ukrainian repository that has integrated with ORCID [online]. - Available from: http://unistudy.org.ua/ekmair/ - Zaholovok z ekrana. (in Ukrainian)

Ivanova S.M. The Scientific Electronic Library of NAPS of Ukraine as a Mean of Informational and Analytical Support of Pedagogical Research / Ivanova S.M. // A Computer at School and in the Family. – 2015. - №6. (in Ukrainian)

Ivanova S.M. Information and analytical support for scientific activities in the field of educational sciences [online] / Ivanova S.M. // Information technology and learning tools - 2015. - Tom 49, Vyp. 5. - Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1299 (in Ukrainian)

Spirin O.M. The Using of the Electronic Systems of Open Access for Information and Analytical Support Pedagogical Research [online] / Spirin O.M., Yatsyshyn A.V., Ivanova S.M., Kilchenko A.V., Luparenko L. A. // Information technology and learning tools. – 2016. - Tom 55, Vyp. 5. - P. 136-174. - Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501 (in Ukrainian)

Novytska T.L. General approacher to open access electronic systems using in scientific and pedagogical researches [online] / Novytska T.L., Marchenko O.O. // Information technology and learning tools. – 2015. - Tom 50, Vyp. 6. - P. 181-191. - Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1315 (in Ukrainian)

Novytska T.L. Case-methodology for training the scientific pedagogical staff for services of a digital library [online] / Novytska T.L. // Information Technology in Education. – 2015. - №25. - P. 126-137. - Available from: http://ite.kspu.edu/webfm_send/864 (in Ukrainian)

Bykov V.Iu. Electronic bibliometric system as a means of information and analytical support of scientific and educational research / Bykov V.Iu, Spirin O.M., Soroko N.V. // Information and Communication Technology in Modern Education: experience, problems, prospects. - 2015. - №1. - P. 91-100. (in Ukrainian)

Our principles [online] / Veb-sait ORCID. – Available from: http://orcid.org/about/what-is-orcid/our-principles (in Russian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.