THE USING OF THE ELECTRONIC SYSTEMS OF OPEN ACCESS FOR INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT PEDAGOGICAL RESEARCH
PDF (Ukrainian)

Keywords

electronic systems of open access
information and analytical support
scientometric system
bibliometrics
scientometrics
pedagogical research

How to Cite

[1]
O. M. Spirin, Іatsyshyn A. V., S. M. Ivanova, A. V. Kilchenko, and L. A. Luparenko, “THE USING OF THE ELECTRONIC SYSTEMS OF OPEN ACCESS FOR INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT PEDAGOGICAL RESEARCH”, ITLT, vol. 55, no. 5, pp. 136–174, Oct. 2016, doi: 10.33407/itlt.v55i5.1501.

Abstract

The article deals with the feasibility of the using of the electronic systems of open access for information and analytical support of scientific research, including: publications of the domestic and foreign scholars which dedicated the using of the electronic systems of open access for support of scientific research are reviewed; the basic concepts of research are described; leading domestic and global trends the using of the electronic systems of open access for support of scientific research are determined; the basic directions the using of the electronic systems of open access for support of national psychological-pedagogical research are underlined. It was determined that the system of information and analytical support of scientific and pedagogical research which based on the electronic systems of open access consists of statistics, information and analytical scientometric services. The main criteria for selection of the electronic systems of open access are: their openness, functionality and suitability for using in scientific and educational institutions of Ukraine
PDF (Ukrainian)

References

Автоматизована система перевірки текстів на плагіат / В.Б. Мокін, В.В. Войтко, С.В. Бевз [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 5. – С. 12-17.

Алексеева Т.Б. Интернет-конференция как форма научной коммуникации молодых исследователей / Алексеева Т.Б., Гладкая И.В., Синицына А.И. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10023.

Аникеева О.С. Использование индекса научного цитирования в качестве характеристики научно-исследовательской деятельности ученых (Using Scient ific Ci tat ion Indexas Characterist icof Scient ists' Research Act ivi ty) / О.С. Аникеева // Вестник Ставропольского государственного университета. – 2009. – № 6. – С. 5-11.

Антопольский А.Б. Измерение присутствия в Интернете образовательных учреждений [Электронный ресурс] / Антопольский А.Б., Поляк Ю.Е., Усанов В.Е. // Проблемы современного образования. – 2012. – № 4. – С. 117-131. – Режим доступу: http://www.pmedu.ru.

Бейнбридж Д. Электронные библиотеки в образовании: [специализированный учебный курс. Практическое руководство] / Д.Бейнбридж, И.Виттен, Д.Николс. – М. : Изд. дом Обучение-Сервис, 2007. – 248 c.

Биков В.Ю. Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень / Биков В.Ю., Спірін О.М., Лупаренко Л.А. // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 1. – С. 3-25.

Биков В.Ю. Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень / Биков В.Ю., Спірін О.М., Сороко Н.В. // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (1). – 2015. – С. 91-100.

Биков В.Ю. Ризики впровадження електронних бібліометричних систем оцінювання ефективності діяльності наукових працівників [Електронний ресурс] / В.Ю. Биков, Н.В. Сороко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – №4 (48). – Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua.

Бруй О.М. Доступ до наукової інформації: університетські електронні архіви / Бруй О.М. // Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні: наук. зб. – 2007. – С. 62-68.

Використання сервісів електронної бібліотеки установи: методичні рекомендації [Електронний ресурс] / [Новицька Т.Л., Савченко З.В., Ткаченко В.А.]; за наук. ред. проф. О. М. Спіріна. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – 57 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/6259.

Волохін О.М. Каталогізація цифрових ресурсів Iнтернет: Дублінське ядро метаданих: посібник / О.М. Волохін – Кіровоград, 2003. – 70 с.

Волх Р.О. Система оцінки українських фахових видань / Р.О. Волх // Наука України у світовому інформаційному просторі. – К. : Академперіодика, 2008. – Вип. 1. – С. 57-94.

Гальчевська О.А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях / О.А. Гальчевська // Інформаційнні технології в освіті. – 2015. – Вип. 23. – С. 115-126.

Гальчевська О.А. Використання наукометричних платформ у підготовці докторів філософії у галузі педагогічних наук / О. А. Гальчевська // Звітна наукова конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наук. конф. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2015. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9201.

Гальчевська О.А. Переваги використання системи Google Scholar у наукових та науково-педагогічних дослідженнях майбутніх докторів філософії [Электронный ресурс] / О.А. Гальчевська // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве: сборник статей / Могилевский институт МВД Республики Беларусь; редкол.: С. В. Венидиктов [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – С. 91-95.

Головко Л.В. Перспективи використання Open Journal Systems у бібліотеках ВНЗ України System [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf- 2012/10.pdf.

Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів: монографія / [Спірін О.М., Іванова С.М., Новицький О.В. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 176 с.

Земсков А.И. Электронная информация и электронные ресурсы: публикации и документы, фонды и библиотеки / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг; под ред. Л.А. Казаченковой. – М.: Издательство ФАИР, 2007. – 528 с.

Іванова С.М. Проектування інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності на базі системи ЕРrints [Електронний ресурс] / С. М. Іванова // Інформаційні технології і засоби навчання – 2013. – №5 (37) – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/907.

Іванова С.М. Аналіз відкритих програмних систем для створення наукової електронної бібліотеки / С.М.Іванова // Вicник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 1 (67) – С. 79-84.

Іванова С.М. Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / С.М. Іванова. – Київ, 2015 – 20 с.

Іванова С.М. Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень (зарубіжний та вітчизняний досвід) [Електронний ресурс] / С.М. Іванова // Інформаційні технології і засоби навчання, 2016. – №3 (53). – С. 164-177. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua.

Іванова С.М. Наукова електронна бібліотека НАПН України як засіб інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень / С.М. Іванова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015 – № 6– С. 11-15.

Іванова С.М. Тенденції використання електронних бібліотек в наукових і навчальних закладах (зарубіжний і вітчизняний досвід) [Електронний ресурс] / С.М. Іванова // Інформаційні технології і засоби навчання – 2011. – №3 (23) – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/500.

Кільченко А.В. Аналіз електронних систем відкритого доступу для підтримки педагогічних досліджень [Електронний ресурс] / Кільченко А.В. // Звітна науково-практична конференція ІІТЗН НАПН України: матеріали конф. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2016. – С. 1-9. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua.

Кільченко А.В. Перспективи використання електронних систем відкритого доступу в наукових установах / Кільченко А.В. // Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: тези доповідей. – К.: Національний авіаційний університет. – 2015. – С. 41-42.

Копанєва В. «Відкритий контент» в інтернеті: становлення, проекти, правові засади // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 3. – С. 3-8.

Костенко Л. Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов [та ін.] // Бібліотечний вісник – 2014. – № 4.– С. 8–11.

Лабжинський Ю.А. Актуальність використання Index Copernicus та інших наукометричних баз даних для оцінювання результатів наукової діяльності [Електронний ресурс] / Лабжинський Ю.А. // Звітна науково-практична конференція ІІТЗН НАПН України: матеріали конф. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2016. – С. 1-6. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua.

Лабжинський Ю.А. Використання відкритих електронних систем антиплагіату в науковій діяльності / Лабжинський Ю.А. // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. – С. 112-113.

Лапо П.М. Введение в электронные библиотеки [Электронный ресурс] / П.М. Лапо, А.В.Соколов. – Электрон. Текстовые данные. – Режим доступу: www.iatp.by/handouts/library/e-libraries/2-16.htm.

Лупаренко Л.А. Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забезпечення [Електронний ресурс] / Л.А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 5 (25). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573/449.

Лупаренко Л.А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень [Електронний ресурс] / Л.А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 2 (40). – С.151-169. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1050/775.

Лупаренко Л.А. Особливості використання електронної журнальної системи Open Journal Systems у вітчизняному науково-освітньому просторі [Електронний ресурс] / ЛА. Лупаренко // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конф. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2015. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua.

Маршакова И.В. Система цитирования научной литературы как средство слежения за развитием науки / И. В. Маршакова. – М: Наука, 1988. – 285 с.

Михайловський Ю.Б. Система Аnti-Рlagiarism як інструмент запобігання плагіату в навчальній та науковій діяльності / Ю.Б. Михайловський, Н.А. Длугунович // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 3. – С. 162-168.

Морзе Н.В. Створення електронної бібліотеки університету в середовищі Eprints / Н.В. Морзе, О.Г. Кузмінська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: [зб. наук. праць] / Ред. рада. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. – № 8 (15). – С. 119–125.

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження: [монографія] / О.І. Жабін, Л.Й. Костенко, Є.О. Копанєва та ін. – НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – К., 2014. – 173 c.

Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України: монографія / [Спірін О.М., Іванова С.М., Яцишин А.В. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю.Бикова, О.М. Спіріна. – К.: Атіка, 2014. – 184 с.

Новицкий А.В. Создание научных архивов с помощью системы EPrints / [Електронний ресурс] / А.В. Новицкий, В.А. Резниченко, Г.Ю. Проскудина // Журнал «Электронные библиотеки». – 2006. – Том 9 – Вып. 4 – Режим доступу: http:/ /dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/275.

Новицька Т.Л. Загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу / Т.Л. Новицька, О.О. Марченко [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – №6(50). – С. 181-191. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua.

Новицька Т.Л. Кейс-метод у підготовці науково-педагогічних працівників до використання сервісів електронної бібліотеки / Новицька Т.Л. // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 24. – С. 126-137.

Новицька Т.Л. Система авторських ідентифікаторів ORCID / Новицька Т.Л., Марченко О.О. // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці, і техніці» ІТОНТ-2016 (Черкаси, 12-14 травня 2016 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – С. 197-199.

Новицький О.В. Оцінювання якості ЕБ в веб-середовищі [Електронний ресурс] / Новицький О.В. Проскудіна Г.Ю., Резніченко В.А., Овдій О.М. // Інженерія програмного забезпечення. – 2014. – № 4 (20) – Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/7622-18992-1-SM%20(2).pdf.

Одотюк І. Оцінка результатів наукової діяльності в Україні : нормативно-правовий аспект / І. Одотюк // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2012. – № 3. – С. 38-42.

Олексюк В.П. Інституційний репозитарій: можливості застосування у навчальному процесі [Електронний ресурс] / В.П. Олексюк, О.Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 6. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/755.

Олексюк О.Р. Підготовка майбутніх учителів інформатики до застосування інституційних репозитаріїв у майбутній професійній діяльності / Олексюк О.Р. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К. – Вінниця, 2014. – № 39.

Олексюк О.Р. Система DSPACE як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Олексюк О.Р. – К., 2014. – 238 с.

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки [Електронний ресурс] / [затвердж. Законом України від 9 січ. 2007 р. No537-V] // Веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16#n14.

Полянин А.Д. Недостатки индексов цитируемости Хирша и использование других наукометрических показателей / Полянин А.Д // Математическое моделирование и численные методы. – 2014. – № 1.– С.131-144.

Прилуцька Н.С. Структура типової електронної бібліотеки вищого навчального закладу в системі EPrints [Електронний ресурс] / Прилуцька Н.С. // Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2015. – Режим доступу: http://conference.linux.lviv.ua /uk/reports/approvedabstracts2013.

Резниченко В.А. Создание научных архивов с помощью системы EPrints [Електронний ресурс] / Резниченко В.А., Проскудина Г.Ю., Новицкий А.В. // Электронные библиотеки: Российский научный электронный журнал. – Т. 9. Вып 4. – 2006 – Режим доступу: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2006/part4/Novitski.

Резніченко В.А. Функціональні можливості сучасних систем електронних бібліотек / В.А. Резніченко, Г.Ю. Проскудіна, О.М. Овдій // Проблеми програмування. Спеціальний випуск. – 2008 – № 2–3.– C. 525–532.

Савіч А. Iмпакт-фактор в Україні : інформаційний вакуум [Електронний ресурс] / А. Савіч, А. Курдюк // Морфологія. – 2009. – № 2. Том 3 – С. 80-81. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/morphology/2009-03-02/09reduiv.pdf. – дата доступу 2010.

Савченко З.В. Рекомендації користувачам щодо оформлення депозитів до сховища наукової електронної бібліотеки НАПН України [Електронний ресурс] / Савченко З.В. // Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України: матеріали наук. конф. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 109-111. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4273.

Семячкин Д. Проект сети научных журналов открытого доступа: путь к Открытойнауке в России [Електронний ресурс] / Семячкин Д. – Веб-сайт Российская ассоциация электронных библиотек – (14 ноября 2014). – Режим доступу: http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources6970/digital-_resources69705765.

Словінська О.Д. Головні аспекти і завдання впровадження веб-конференцій у процес навчально-наукової діяльності [Електронний ресурс] / О.Д. Словінська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – №4 (48). – С. 166-175. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1262.

Словінська О.Д. Науково-організаційні засади та чинники доцільності використання систем веб-конференцій як новітніх електронних засобів навчання / О.Д. Словінська // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2015. – № 3. – С.87-92.

Соловяненко Д.В. Модель общегосударственной платформы научной периодики на базе Open Journals System [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/articles/2011/11sdvojs.pdf.

Сороко Н.В. Моніторинг електронних освітньо-наукових ресурсів за допомогою Google Analytics / Сороко Н.В., Шиненко М.А. // Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-семінару (Кривий Ріг–Київ–Черкаси–Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг: Вид. відділ КМІ, 2012. – С.95.

Спірін О.М Зміст навчального матеріалу спецсемінару «Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях» [Електронний ресурс] / Спірін О.М, Прилуцька Н.С. // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2011. – Вип. 60. – – С. 45-48. – Режим доступу: http://visnyk.zu.edu.ua/NumberArticles.php?number_id=60/

Спірін О.М Проблема розвитку інформатичних компетентностей бібліотечних працівників. Методичні рекомендації [Електронний ресурс] / Спірін О.М., Іванова С.М. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2012. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1867.

Спірін О.М. Зміст навчального матеріалу спецкурсу «Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі» [Електронний ресурс] / Спірін О.М., Одуд О.А. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 2 (52). – С.108-120.

Спірін О.М. Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт [Електронний ресурс] / О.М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання – 2013. – № 4 (36). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua.

Створення та технічна підтримка електронної бібліотеки установи НАПН України: методичні рек. / [Іванова С.М., Спірін О.М., Яцишин А.В., Савченко З.В., Ткаченко В.А.]; за наук. ред. проф. О.М. Спіріна. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – 58 с.

Тихонкова І. Міжнародні бази даних наукової літератури SCOPUS, INDEX COPERNICUS, DOAJ, ELIBRARY, Российский индекс научного цитирования відкривають нові можливості для наукових журналів України. Досвід журналу Biopolymers and cell // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 3. – 2010. – С. 27-32.

Ткаченко В.А. Використання Science Index та інших наукометричних показникиків для оцінювання наукової діяльності [Електронний ресурс] / Ткаченко В.А. // Звітна науков-практична конференція ІІТЗН НАПН України: матеріали конф. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2016. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua.

Цитованість [Електронний ресурс] // Веб-сайт Webometrics НТУУ "КПІ". – Режим доступу : http://webometr.kpi.ua/node/53#1.

Чайковський Ю.Б. Наукометричні бази та їх кількісні показники / Ю.Б. Чайковський // Вісник НАН України; Ч. I. – 2013. – №8. – С. 89-98.

Шиненко М.А. Застосування Google Analytics як засобу моніторингу використання мережі електронних бібліотек [Електронний ресурс] / Шиненко М.А. // Звітна науково-практична конференція ІІТЗН НАПН України: матеріали конф. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2015. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua.

Шиненко М.А. Особливості використання РІНЦ для аналізу результатів наукової діяльності // [Електронний ресурс] / Шиненко М.А. // Звітна науково-практична конференція ІІТЗН НАПН України: матеріали конф. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2016. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua.

Шульга І.О. Електронні наукові журнали відкритого доступу в сучасній системі наукової комунікації / Шульга І.О. // Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. – 2008. – № 1. – С. 55-60.

Электронные библиотеки в образовании: программа специализированного учебного курса / Степанов В.К., Моисеева М.В. – М.: Изд. дом «Обучение – сервис», 2006. – 16 с.

Ярошенко Т. Бібліотеки України підтримують Ініціативу відкритого доступу до наукової інформації / Ярошенко Т. // Вища школа. – 2009. – № 7. – С. 64-75.

Яцишин А.В. Використання інформаційних ресурсів електронної бібліотеки НАПН України для потреб загальної середньої освіти / А.В. Яцишин // Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 4(57). – С.48-55.

Яцишин А.В. Досвід застосування системи EDUconference для інформаційної підтримки наукових масових заходів у галузі педагогічних наук [Електронний ресурс] / А.В. Яцишин // Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України. – 2016. – С. 145-150. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua.

Яцишин А.В. Про використання відкритих електронних систем у процесі виконання дисертаційних досліджень [Електронний ресурс] / А. В. Яцишин // Збірник праць Десятої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», 2015. – Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015.

Яцишин А.В. Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем / А.В. Яцишин, Л.А. Лупаренко // Вісник Житомирського державного університету: Педагогічні науки. – 2013. – № 4 (70). – С. 69-74.

Amin M. Impact factor: use and abuse [online] / Amin M., Mabe M. // Perspectives in Publishing. – 2000. – № 1. – Р. 1–6. – Mode of access: http://www.ntu.edu.sg/home/mwtang/ifuse.pdf.

Clifford A. Lynch. Metadata harvesting and the open archives initiative / A. Lynch Clifford // ARL: A bimonthly report. – 2001. – №. 217. – P. 1-9. – Mode of access: http://www.arl.org/resources-/pubs/br/br217/br217mhp.shtml.

Iracema Raimunda Brito Neves. Resonance Of Articles And Impact Factor Of Brazilian Accounting Journals (Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade) [online] / Iracema Raimunda Brito Neves, Aragão José Renato Sena Oliveira, Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima // ISSN 1981-8610, Brasília. – Jan./Mar. 2014. – v.8, n.1, art. 1. – Р.Р. 5-21. – Mode of access: www.repec.org.br.

Robin Chin Roemer. From bibliometrics to altmetrics A changing scholarly landscape [online] / Robin Chin Roemer , Rachel Borchardt. – Mode of access: http://crln.acrl.org/content/73/10/596.full.

Wang J. Citation time window choice for research impact evaluation [online] / J. Wang // Scientometrics, 2013. – № 94(3). – Р. 851-872. – Mode of access: http://works.bepress.com/jwang.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Automated system of checking the texts on the subject of plagiarism / V.B. Mokin V.V. Voytko, S.V. Bevz [et al.] // Bulletin Vinnitsa Polytechnic Institute. – 2010. – № 5. – pp. 12-17 (in Ukrainian).

Alekseeva T.B. Internet-conference as a form of scientific communication of young researchers [online] / T.B. Alekseeva, I.V. Gladkaiia, A.I. Sinitsyna // Modern problems of science and education.. – 2013. – № 5. – Available from : http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10023 (in Russian).

Anikeeva O.S. Using Scientific Citation Index as Characteristic of Scientists' Research Activity / O.S. Anikeeva // Bulletin of the Stavropol State University. – 2009. – № 6. – pp. 5-11. (in Russian).

Antopolsky A. B. Evaluation of the presence of educational institutions on the Internet [online] / Antopolsky A. B., Polyak Y. E., Usanov V. E. // Problems of modern education. – 2012. – № 4. – pp. 117-131. – Available from : http://www.pmedu.ru (in Russian).

Bainbridge D. Digital libraries in education: Specialized training course. Study Guide / David Bainbridge, Ian H. Witten, David M. Nichols. – М. : Ed. House Training Service, 2007. – 248 p. (in Russian).

Bykov V. Yu. Open Web-oriented Systems Monitor the Implementation of Scientific and Educational Research / Bykov V. Yu., Spirin O. M., Luparenko L.A./ Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial'nymy systemamy. – 2014. – №1. – S. 3–25 (in Ukrainian).

Bykov V. Yu. The Electronic Bibliometric System as a Means of Information and Analytical Support Scientific and Educational Research / Bykov V. Yu., Spirin O. M., Soroko N. V./ Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v suchasniy osviti: dosvid, problemy, perspektyvy. – 2015. – № 1 – pp. 91– 100

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.