CLOUD SERVICES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TECHNOLOGICAL COLLEGES’ STUDENTS

  • Svitlana M. Konovalenko Kyiv National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv
Keywords: cloud services, information and communication technologies, electronic resources, cloud services Google, service Google Docs, professional education, universities I-II level of accreditation

Abstract

In the article the prospects for "cloud services" use in the educational process in higher educational institutions I-II levels of accreditation are considered. There are analyzed the literature relating to the concept of "cloud services" and their use in the educational process, as well as some advantages and disadvantages of using cloud services at distant data processing. The advantages and disadvantages of cloud service Google Cloud Platform are presented. On the basis of the research it is proposed G Suite for Education service as a Google cloud environment to work with all applications. There are considered new features of Google Docs in cloud services G Suite for Education and showed by the example the solution to problems using new features of Google Docs in Excel application.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Svitlana M. Konovalenko, Kyiv National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv
graduate student of theoretical computer science

References

Архіпова Т. Л. Використання «хмарних обчислень» у вищій школі / Т.Л. Архіпова, Т.В. Зайцева // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 17. – С. 99 – 108.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія/ Биков В.Ю. // К.: Атіка, 2008. – 684 с.

Газейкина А.И. Применение облачных технологий в процессе обучения школьников / А.И. Газейкина, А.С. Кувина // Информационные технологи в образовании. – 2012. – № 6. – С. 55-59.

Гриб’юк О. О. Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті [Електронний ресурс] / О. О. Гриб’юк - Режим доступу до ресурсу http://lib.iitta.gov.ua/1111.html

Гриб’юк О.О. Когнітивна теорія комп’ютерно орієнтованої системи навчання природничо-математичних дисциплін та взаємозв’язки вербальної і візуальної компонент / Гриб’юк О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип.36, Том IV (64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2015. – С. 158-175.

Гриб’юк О.О. Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу. / Гриб’юк О.О.// Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград.: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 38–50.

Гур’єв В.І. Використання технології хмарних обчислень у вищих навчальних закладах/ В.І. Гур’єв// Миколаїв-Коблево. - 2015. – С. 90-93

Жалдак М. И. Проблемы информатизации учебного процесса в школах и педагогических университетах / М. И. Жалдак // Омск: Изд-во Ом ГПУ. - 2012. – С. 64-72.

Кисельов Г. Д. Застосування хмарних технологій в дистанційному навчанні / Г. Д. Кисельов // 15-та міжнародна научно-технічна конференція «САИТ-2013». - 2013. – С. 351.

Кобися В. М. Педагогічні аспекти використання систем онлайнового офісу у навчальному процесі / В. М. Кобися // Випуск 31. - Вінниця,ТОВ «Планер», 2012.- С. 132 – 136.

Литвинова С. Г. Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами / С. Г. Литвинова // Симферополь : ФЛП Бондаренко О.А.. – 2013. – С. 99-101.

Лотюк Ю.Г. Хмарні технології у навчальному процесі внз / Ю.Г. Лотюк // – 2013. – Вип. 1. – С. 61-67

Морзе Н. В. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень / Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська //– 2011. – № 9. – С. 20–29

Сейдаметова З. С. Облачные сервисы в образовании / З. С. Сейдаметова, С. Н. Сейтвелиева // – 2011. – № 9. – С. 105–111.

Шекербекова Ш. Т., Несипкалиев У. Возможности внедрение и использование облачных технологий в образовании / Ш. Т. Шекербекова У. Несипкалиев // -2015. - № 6-1. – С. 5-7

Шокалюк С. В. Хмарні технології у загогальноосвітних начальних закладах / С.В. Шокалюк, І.С. Закарлюка – Режим доступу до ресурсу http://tmn.ccjournals.eu

Шиненко М. А., Сороко Н.В. Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід) / М.А. Шиненко, Н.В. Сороко //– 2012. – №12. – С. 206-214.

Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень / М. П. Шишкіна, М. В. Попель // – 2013. – № 5. – С. 66–80.

Меджитова Л. М. "Низький старт" в навчанні програмування студентів комп’ютерних спеціальностей / Л. М. Меджитова, Ф. В. Шкарбан // - 2012. - №. 12. - С. 76-79.

Триус Ю.В. Хмарні технології у професійній підготовці студентів комп’ютерних спеціальностей / Ю.В. Триус //– 2012. – C. 147 – 149.

Google представив нову хмарну платформу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cnews.ru/

Google в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blog.google


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Arkhipova T. L. Use of "cloud computing" in high school / T. L. Arkhipova, T. V. Zaitseva // - 2013. - № 17. - S. 99 - 108. (in Ukrainian)

Bukov V. Y. Organizational models of open education: Monograph / Bukov V. Y. // - K .: Atika, 2008. – S. 684 . (in Ukrainian)

Hazeykyna A. I. Application cloud technologies in the process of learning students / A. I. Hazeykyna, A. S. Kuvina // Information technology in education. - 2012. - № 6. - S. 55-59. (in Russian)

Hryb'yuk O. O. Prospects for the introduction of cloud technologies in education / О. О. Hryb'yuk // [Electronic resource] http://lib.iitta.gov.ua/1111. html (in Ukrainian)

Hryb'yuk O. O. Cognitive theory of computer based system for learning natural and mathematical sciences and relationships verbal and visual components / O. O. Hryb'yuk // Humanitarian Bulletin SHEE "Perejaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University" - Annex 1 to Vyp.36, Volume IV (64): Special Issue "Higher Education in the context of Ukraine's integration into the European educational space." - Kyiv: Gnosis, 2015. - S. 158-175. (in Ukrainian)

Hryb'yuk O. O. Teacher of computer-based learning environment subjects natural mathematical cycle. / O. O. Hryb'yuk.// Scientific notes. - Issue 7 - Series: Issues methods of physical and mathematical and technological education. Part 3 - Kirovograd , - 2015. - S. 38-50. (in Ukrainian)

Guriev V. I. Use of cloud computing in universities / V. I. Guriev // Mykolaiv-Koblevo. - 2015. - S. 90-93

Zhaldak M. I. Problems informatization training process in schools and university Teaching / M. I. Zhaldak // -2012. -S . 64-72 (in Ukrainian)

Kiselev G. D. The application of GD Kiselev cloud technologies in distance learning / G. D. Kiselev // 15th International scientific-technical conference "Saito-2013." - 2013. - S. 351. (in Ukrainian)

Kobysj V. M. Pedagogical aspects of online office system in the educational process / V. M. Kobysj // Issue 31 - Vinnitsa, LLC "Glider", 2012.- S. 132 - 136. (in Ukrainian)

Litvinova S. G. Cloud technology in the management of schools / S. G. Litvinova // - 2013. - S. 99-101. (in Ukrainian)

Lotyuk J. G. Cloud technology in the educational process of university / J. G. Lotyuk // - 2013 - Vol. 1. - S. 61-67 (in Ukrainian)

Morse N. V. Pedagogical aspects of cloud computing / N. V. Morse, O. G. Kuzminska // - 2011. - № 9. - S. 20-29 (in Ukrainian)

Seydametova Z. S. Sloud technology in education / Z. S. Seydametova, S. N. Seytvelyeva // - 2011. - № 9. - S. 105-111. (in Russian)

Shekerbekova S. T., Nesipkaliev Y. Features implementation and use of cloud technologies of education / S. T. Shekerbekova Y. Nesipkaliev // -2015.- № 6-1. - S. 5-7 (in Russian)

Shokalyuk S. V. Cloud technology in educational of schools / S. V. Shokalyuk, I. S. Zakarlyuka [online]. – Available from:http://tmn.ccjournals.eu (in Ukrainian)

Shynenko M. A. Using cloud technology for professional development of teachers / M. A. Shynenko, N. V. Soroko // - 2012. - №12. - S. 206-214. (in Ukrainian)

Shishkin M. P. Cloud of educational environment of school: the current state and prospects of research / M. P. Shishkin, M. V. Popel // - 2013. - № 5. - S. 66-80. (in Ukrainian)

Medzhitova L. M. "Low start" in teaching students computer programming specialties / L. M. Medzhitova, F. V. Shkarban // - 2012. - №. 12. - S. 76-79. (in Ukrainian)

Trius Y. V. Cloud technologies in the training of students of computer specialties / Y. V. Trius // - 2012. - S. 147 - 149. (in Ukrainian)

Google introduced a new cloud platform [online]. – Available from: http://www.cnews.ru/ (in English)

Google in Education [online]. – Available from: https://blog.google (in English)

Published
2017-04-29
How to Cite
Konovalenko, S. M. (2017). CLOUD SERVICES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TECHNOLOGICAL COLLEGES’ STUDENTS. Information Technologies and Learning Tools, 58(2), 88-97. https://doi.org/10.33407/itlt.v58i2.1509
Section
ICT and learning tools in the higher education establishments