CURRENT REQUIREMENTS AND CONTENTS OF TRAINING OF QUALIFIED SCIENTISTS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION
PDF (Ukrainian)

Keywords

highly qualified personnel
postgraduate student
Philosophy Doctor (PhD)
educational and research program
information and communication technologies
scientific pedagogical research

How to Cite

[1]
O. M. Spirin, Y. H. Nosenko, and Іatsyshyn A. V., “CURRENT REQUIREMENTS AND CONTENTS OF TRAINING OF QUALIFIED SCIENTISTS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION”, ITLT, vol. 56, no. 6, pp. 219–239, Dec. 2016, doi: 10.33407/itlt.v56i6.1526.

Abstract

The article analyzes the current requirements for improving the efficiency of training highly qualified scientific personnel for education informatization. The experience of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine in the context of post-graduate students training as future Philosophy Doctors is presented. The basic components of the educational and research program for PhD training on ICT in education, including purpose, topics of training modules, the number of credits, competencies that should be mastered by applicants are given. The organizational and pedagogical conditions for high-quality training of future PhDs and experience of their implementation at the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine are characterized.
PDF (Ukrainian)

References

Бірюкова М. Аспірантура і докторантура як механізми формування інтелектуального потенціалу держави : [з досвіду ХГУ «НУА»] / Марина Бірюкова // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 52–59. – Режим доступу: http://nua.kharkov.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=194:2011-06-01-18-04-43&catid=59:-lr-2010

Дем’яненко В. М. Дослідно-експериментальна діяльність Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на базі навчальних закладів різних рівнів / В. М. Дем’яненко, Ю. Г. Носенко, О. П. Пінчук, М. П. Шишкіна // Комп’ютер у школі та сім'ї. – 2015. – № 5. – С. 18–23.

Денисенко С. М. Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / С. М. Денисенко; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К., 2013. – 20 c.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Запорожченко Ю. Г. Діяльність відділу інформатизації навчально-виховних закладів в аспекті фундаментальних досліджень проблем якості засобів ІКТ навчального призначення [Електронний ресурс] / Запорожченко Ю. Г. // Зб. наук. праць, присвячений 15-річчю заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України / За наук. ред. В.Ю.Бикова – К. : ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 51–57. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8957/

Іванова С. М. Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Іванова Світлана Миколаївна ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2015. – 317 с.

Іванюк І. В. Розвиток комп'ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти учнів в країнах Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Іванюк Ірина Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2016. – 20 с.

Кіяновська Н. М. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Н. М. Кіяновська; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навч. – Київ, 2014. – 20 c.

Ковальчук В. Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Ковальчук Вікторія Наумівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – 282 с.

Когут У. П. Системи комп'ютерної математики як засіб навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Когут Уляна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2015. – 22 с.

Коломієць С. С. Концепція створення освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD) / С. С. Коломієць, О. С. Синекоп // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 3-4. – С. 5–11. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NPO_2014_3-4_3.pdf

Колос К. Р. Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Колос Катерина Ростиславівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – 238 с.

Литвинова С.Г. Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Литвинова Світлана Григорівна ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2016. – 601 с.

Лупаренко Л. А. Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забезпечення [Електронний ресурс] / Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 5 (25). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573/449

Лупаренко Л. А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень [Електронний ресурс] / Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – 2 (40). – С. 151–169. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1050/775

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В.Г. Кременя. – К. : Педагогічна думка, 2016. – C. 162–163.

Новицька Т. Л. Загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу у науково-педагогічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Новицька Т. Л., Марченко О. О. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – 6 (50). – C. 181–191. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1315/993

Новицька Т. Л. Кейс-метод у підготовці науково-педагогічних працівників до використання сервісів електронної бібліотеки / Т. Л. Новицька // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 25. – С. 126–137.

Олексюк О.Р. Система DSpace як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Олексюк Олеся Романівна ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2015. – 286 с.

Паспорт спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті // Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 11. – С. 8–10.

Пліш І. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / І. В. Пліш ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К., 2012. – 20 c.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/261-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF

Рачинський А. П. Інституційно-правові засади підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні: становлення й розвиток [Електронний ресурс] / Рачинський А. П. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Rachinskiy.pdf

Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Н. В. Рашевська ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2011. – 21 с.

Регейло І. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку ХХІ століття : монографія / І. Регейло. – К. : Освіта України, 2014. – 704 с.

Регейло І. Ю. Освітня складова в докторських програмах у галузі освіти Гарвардського університету / І. Ю. Регейло, Н. В. Базелюк // Вища освіта України. – 2015. – Вип. 3 (дод. 2). – С. 41–48.

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.

Сисоєва С. Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США / Сисоєва Світлана, Регейло Ірина // Педагогічний процес: теорія і практика (серія: педагогіка). – 2016. – № 2 (53). – С. 86–93.

Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / К. І. Словак ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2011. – 21 с.

Словінська О. Д. Головні аспекти та завдання впровадження веб-конференцій у процес навчально-наукової діяльності [Електронний ресурс] / О. Д. Словінська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – 4 (48). – С. 166 –175. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1262/941

Словінська О.Д. Проектування наукової діяльності за умов впровадження систем організації медіа конференцій [Электронный ресурс] / О. Д. Словінська // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – С. 376–384. – Режим доступу: http://mic.org.ru/phocadownload/mediasfeta2015.pdf

Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп'ютерно орієнтованого середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Н. В. Сороко ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К., 2012. – 20 c.

Спірін О. М. Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (до 15-річчя Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) / О. М. Спірін, А. В. Яцишин // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 2. – С. 3–8.

Спірін О. М. Зміст навчального матеріалу спецкурсу «Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі» [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, О. А. Одуд // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 2 (52). – С. 108–120. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1374/1058

Спірін О. М. Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України / О. М. Спірін, Т. Л. Новицька, Л. А. Лупаренко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2015. – № 5 (125). – С. 11–17.

Спірін О. М. Основні напрями і тематика дисертаційних досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті / О.М. Спірін // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 1 (89). – С. 15–18.

Спірін О. М. Особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / О. М. Спірін, А. В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 14 – С. 22–33.

Спірін О. М. Сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук / О. М. Спірін, А. В. Свєтлорусова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – № 8. – С. 158–161.

Стрюк А. М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / А. М. Стрюк; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К., 2012. – 21 c.

Шишкіна М. П. Актуальні напрями розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічних сиситем / М. П. Шишкіна, Ю. Г. Носенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : Зб. наук. праць / Редрада. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 16 (23). – C. 153 –158.

Шишкіна М. П. Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Шишкіна Марія Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2016. – 40 с.

Яцишин А. В. Актуальність підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для інформатизації загальної середньої освіти України / А. В. Яцишин // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2015. – № 2 (8). – С. 70–78.

Яцишин А. В. До питання про підготовку кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / А. В. Яцишин // Матеріали І Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті» : тези доповідей – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічних університет, 2012. – С. 51–52.

Яцишин А. В. Информатизация образования Украины: особенности подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации / А. В. Яцишин // Материалы ХІ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (1-5 июня 2015, Варна, Болгария), В 2-х томах. Том II. – Варна : МВД, 2015. – С. 354–359.

Яцишин А. В. Підготовка та атестація наукових і науково педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України у 2010-2013 роках [Електронний ресурс] / А. В. Яцишин // Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» / за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 181–184. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704728

Nosenko, Yu., Shyshkina, M., Oleksiuk, V.: Collaboration between Research Institutions and University Sector Using Cloud-based Environment. In: 12th Int. Conf. ICTERI, pp. 656-671. CEUR Workshop Proceedings, Kyiv (2016), http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_84.pdf

Shyshkina M.P. Prospects of the development of the modern educational institutions' learning and research environment: to the 15th anniversary of the institute of information technologies and learning tools of naps of Ukraine / M.P. Shyshkina, Y.G. Zaporozhchenko, H.M. Kravtsov // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 19. – С. 62–70.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Biryukova M. Postgraduate Education and Doctorate as Mechanisms of Forming the Intellectual Potential of the State : [from experience of KhHU «NUA»] [online] / Maryna Biryukova // Vyshcha shkola. – 2010. – № 2. – Pp. 52–59. – Available from: http://nua.kharkov.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id= 194:2011-06-01-18-04-43&catid=59:-lr-2010 (in Ukrainian).

Demyanenko V. M. Scientific and Experimental Activities of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine on the Basis of Educational Institutions of Different Levels / V. M. Demyanenko, Yu. H. Nosenko, O. P. Pinchuk, M. P. Shyshkina // Komp’yuter u shkoli ta sim’yi. – 2015. – № 5. – Pp. 18–23 (in Ukrainian).

Denysenko S. M. Psycho-pedagogical Principles of Designing Multimedia Content of Electronic Educational Resources for the University: abstract of dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / S. M. Denysenko; NAES of Ukraine, IITLT. – Kyiv, 2013. – 20 p. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine «On Higher Education» [online]. – Available from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian).

The Law of Ukraine «On scientific and technical activity» [online]. – Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (in Ukrainian).

Zaporozhchenko Yu. H. The Activity of the Department of Educational Institutions Informatization in Terms of Fundamental Researches on quality of ICT for educational purposes [online] / Zaporozhchenko Yu. H. // Collection of Scientific Papers devoted to the 15th 15th anniversary of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine / Edit. by V. Yu. Bykov. – Кyiv. : IITLT NAES of Ukraine, 2014. – Pp. 51–57. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/8957/ (in Ukrainian).

Ivanova S. M. Using ERrints as a Tool of Information and Communication Support of Research Activities in the Sphere of Pedagogical Sciences [Text] : dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.02 / Ivanova Svitlana Mykolayivna ; IITLT NAES of Ukraine. – Kyiv, 2015. – 317 p. (in Ukrainian).

Ivanyuk І. V. The Development of Computer-Based Learning Environment in Multicultural Education of Secondary School Students in the European Union [Text] : abstract of dissertation of PhD in pedagogical sciences: 13.00.10 / Ivanyuk Iryna Volodymyrivna ; NAES of Ukraine, IITLT. – Kyiv, 2016. – 20 p.

Kiyanovs'ka N. M. The Development of Information and Communication Technologies in Teaching Engineering Students in Universities of the United States : abstract of dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / N. M. Kiyanovs'ka ; NAES of Ukraine, IITLT. – Kyiv, 2014. – 20 p. (in Ukrainian).

Koval'chuk V. N. Assurance of Information Security of High School Students in Computer Oriented Learning Environment [Text] : dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / Koval'chuk Viktoriya Naumivna ; Zhitomir State University named after I. Franko. – Zhytomyr, 2011. – 282 p. (in Ukrainian).

Kohut U. P. Systems of Computer Mathematics as a Teaching Tool for Future Operations Research Experts in Informatics [Text] : abstract of dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / Kohut Ulyana Petrivna ; NAES of Ukraine, IITLT. – Kyiv, 2015. – 22 p. (in Ukrainian).

Kolomiyets’ S. S. The Concept of Creating the Educational and Research Programs on Training for the educational and scientific level – Philosophy Doctor (Ph.D) [online] / S. S. Kolomiyets’, O. S. Synekop // Neperervna profesiyna osvita: teoriya i praktyka. – 2014. – Issue 3-4. – Pp. 5–11. – Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NPO_2014_3-4_3.pdf (in Ukrainian).

Kolos K. R. Moodle System as Way of Development of Teachers’ of Informatics Subjective Competences in the Cases of Distant Postgraduate Education [Text] : dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / Kolos Kateryna Rostyslavivna ; Zhitomir State University named after I. Franko. – Zhytomyr, 2011. – 238 p. (in Ukrainian).

Lytvynova S. H. Methodology to Use the Virtual Class Technology by the Teacher for Individual Student Training [Text] : dissertation of doctor in pedagogical sciences : 13.00.10 / Lytvynova Svitlana Hryhorivna ; IITLT NAES of Ukraine. – Kyiv, 2016. – 601 p. (in Ukrainian).

Luparenko L. A. The Use of Electronic Journal Systems of Open Access for the Production of Scientific Educational Publications: Software Comparative Analysis [online] / L. А. Luparenko // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2011. – № 5 (25). – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573/449 (in Ukrainian).

Luparenko L. А. Tools for Plagiarism Detection in Scientific Research: Software Solutions Analysis [online] / L. А. Luparenko // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2014. – 2 (40). – Pp. 151–169. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1050/775 (in Ukrainian).

The National Report on the State and Prospects of Development of Education in Ukraine / NAES of Ukraine; edit. by V. H. Kremen'. – Kyiv. : Pedahohichna dumka, 2016. – Pp. 162–163 (in Ukrainian).

Novyts'ka T. L. Common Approaches to Using Electronic Systems of Open Access in Scientific Pedagogical Research [online] / Novyts'ka T. L., Marchenko O. O. // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2015. – 6 (50). – Pp. 181–191. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1315/993 (in Ukrainian).

Novyts'ka T. L. Case Method in Training Higher School Pedagogical Staff to Use Electronic Library Services / T. L. Novyts'ka // Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti. – 2015. – № 25. – Pp. 126–137 (in Ukrainian).

Oleksyuk O. R. The Dspace System as a Tool of Intensification of Scientific and Research Work of Future Informatics Teachers [Text] : dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.02 / Oleksyuk Olesya Romanivna ; IITLT NAES of Ukraine. – Kyiv, 2015. – 286 p. (in Ukrainian).

The passport of the Speciality 13.00.10 – Information and Communication Technologies in Education // Byuleten' VAK Ukrayiny. – 2010. – № 11. – Pp. 8–10 (in Ukrainian).

Plish I. V. The Use of Information and Communication Technologies of Education Quality Management in the Secondary Educational Institutions : abstract of dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / I. V. Plish ; NAES of Ukraine, IITLT. – Kyiv, 2012. – 20 p. (in Ukrainian).

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on March, 23, 2016 № 261 «On the training of higher education applicants in PhD and doctorate degree in higher educational institutions (research institutions)» [online]. – Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF (in Ukrainian).

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on September, 7, 2011 № 942 «On the list of priority thematic areas of research and scientific and technological development for the period till 2020» [online]. – Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF (in Ukrainian).

Rachyns'kyy A. P. Institutional and Legal Framework of Training and Certification of Scientific and Higher School Pedagogical Staff in Ukraine: Formation and Development [online] / Rachyns'kyy A. P. – Available from: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Rachinskiy.pdf (in Ukrainian).

Rashevs'ka N. V. Mobile Information and Communication Technologies of Learning Calculus (Higher Mathematics) Students’ in Higher Technical Institutions : abstract of dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / N. V. Rashevs'ka; IITLT NAES of Ukraine. – Kyiv, 2011. – 21 p. (in Ukrainian).

Reheylo I. Training of Scientific and Higher School Pedagogical Staff in Ukraine in the XX–XXI century : Monograph / I. Reheylo. – Кyiv : Osvita Ukrayiny, 2014. – 704 p. (in Ukrainian)

Reheylo I. Yu. The Educational Component in Doctoral Programs in Education at Harvard University / I. Yu. Reheylo, N. V. Bazelyuk // Vyshcha osvita Ukrayiny. – 2015. – Issue 3 (Edit. 2). – Pp. 41–48 (in Ukrainian).

Development of Educational Programs. Guidelines / V. M. Zakharchenko, V. I. Luhovyy, Yu. M. Rashkevych, Zh. V. Talanova / Edit. by V. H. Kremenya. – Kyiv. : DP «NVTs «Priorytety», 2014. – 120 p. (in Ukrainian)

Sysoyeva S. The Content of Training of PhD in Education in the United States / Sysoyeva Svitlana, Reheylo Iryna // Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka (seriya: pedahohika). – 2016. – № 2 (53). – Pp. 86–93 (in Ukrainian).

Slovak K. I. Methodic of Using Mobile Mathematical Environments in the Process of Higher Mathematics Education of Student of Economic Specialties : abstract of dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / K. I. Slovak ; IITLT NAES of Ukraine. – Kyiv, 2011. – 21 p. (in Ukrainian).

Slovins'ka О. D. The Main Aspects and Objectives of the Web Conferencing Implementation in the process of Educational and Research Activities [online] / О. D. Slovins'ka // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2015. – 4 (48). – Pp. 166 –175. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1262/941 (in Ukrainian).

Slovins'ka О. D. Designing the Research Activities in the Conditions of Media Conference Implementation [online] / О. D. Slovins'ka // Mediasphere and media education: the specificity of the interaction in the modern social and cultural space : collection of papers / edit.: S. V. Venydyktov [and others]. – Mohylev: Mohylev Institute of MIA, 2015. – Pp. 376–384. – Available from: http://mic.org.ru/phocadownload/mediasfeta2015.pdf (in Ukrainian).

Soroko N. V. The Development of Information and Communication Competence of Philology Teachers in Terms of Computer-Based Environment : abstract of dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / N. V. Soroko ; NAES of Ukraine, IITLT. – Kyiv, 2012. – 20 p. (in Ukrainian).

Spirin O. M. Experience of Academic Staff Training on Information and Communication Technologies in Education (to the 15th Anniversary of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine) / O. M. Spirin, A. V. Iatsyshyn) // Komp’yuter u shkoli ta sim’yi. – 2014. – № 2. – Pp. 3–8 (in Ukrainian).

Spirin O. M. Content of Educational Material of Special Seminars «Cloud Information-Analytical Technologies in the Research Process» [online] / O. M. Spirin, O. A. Odud // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. – 2016. – № 2 (52). – Pp. 108–120. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1374/1058 (in Ukrainian).

Spirin O. M. Scientific and Methodical Support and Coordination of Development of Information, Educational and Scientific Space of Ukraine / O. M. Spirin, T. L. Novyts'ka, L. A. Luparenko // Komp’yuter u shkoli ta sim’yi. – 2015. – № 5 (125). – Pp. 11–17 (in Ukrainian).

Spirin O. M. The Main Directions and Topics of Dissertation Researches on ICT in education / O.M. Spirin // Komp’yuter u shkoli ta sim’yi. – 2011. – № 1 (89). – Pp. 15–18 (in Ukrainian).

Spirin O. M. Features of Training of the Scientific and Higher School Pedagogical Staff on Specialty «Information and Communication Technologies in Education» / O. M. Spirin, A. V. Yatsyshyn // Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti. – 2013. – № 14 – Pp. 22–33 (in Ukrainian).

Spirin O. M. Current Research Areas on ICT in Pedagogical Sciences / O. M. Spirin, A. V. Svyetlorusova // Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti. – 2010. – № 8. – Pp. 158–161 (in Ukrainian).

Stryuk A. M. System “Agapa” as a Learning Tool for Bachelor of Software Engineering in System Programming : abstract of dissertation of PhD in pedagogical sciences : 13.00.10 / А. М. Stryuk ; NAES of Ukraine, IITLT. – Kyiv, 2012. – 21 p. (in Ukrainian).

Shyshkina M. P. Recent trends of development of cloud-based learning and scientific environment of pedagogical system: from the experience of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine / M. P. Shyshkina, Yu. H. Nosenko // Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Series № 2. Komp’yuterno-oriyentovani systemy navchannya: Collection of Scientific Papers / Redrada. – Kyiv. : NPU imeni M.P. Drahomanova, 2015. – № 16 (23). – Pp. 153–158 (in Ukrainian).

Shyshkina М. P. Theoretical and Methodological Principles of Formation and Development of Cloud-Based Educational and Scientific Environment of Higher Educational Institution [Text] : abstract of dissertation of doctor in pedagogical sciences : 13.00.10 / Shyshkina Mariya Pavlivna ; NAES of Ukraine, IITLT. – Kyiv, 2016. – 40 p. (in Ukrainian).

Yatsyshyn A. V. The Relevance of Training of Scientific and Higher School Pedagogical Staff for Informatization of Secondary Education in Ukraine / A. V. Yatsyshyn // Naukovi zapysky KDPU im. V. Vynnychenka. Series: Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi i tekhnolohichnoyi osvity. – 2015. – № 2 (8). – Pp. 70–78 (in Ukrainian).

Yatsyshyn A. V. On the Training of Highly Qualified Personnel on the Specialty «Information and Communication Technologies in Education» / A. V. Yatsyshyn // The materials of the Ist All-Ukrainian scientific-practical seminar «Modern Information Technologies in Distance Education» : theses. – Ivano-Frankivs'k : Ivano-Frankivs'kyy natsional'nyy tekhnichnykh universytet, 2012. – Pp. 51–52 (in Ukrainian).

Yatsyshyn A. V. Informatization of Education in Ukraine: Peculiarities of Training of Scientific and Higher School Pedagogical Personnel/ A. V. Yatsyshyn // Proceedings of the ХІ International Conference « Strategy of Quality in Industry and Education » (June, 1-5, 2015, Varna, Bulgaria), In 2 vols. – Vol II. – Varna : MVD, 2015. – Pp. 354–359 (in Russian).

Yatsyshyn A. V. Training and Certification of Scientific and Higher School Pedagogical Staff at the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine in 2010-2013 years [online] / A. V. Yatsyshyn // Collection of materials of All-Ukrainian scientific conference of young scientists «Scientific youth 2014» / under the general editorship of V. Yu. Bykov, O. M. Spirin. – Кyiv. : IITLT NAES of Ukraine, 2014. – Pp. 181–184. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/704728 (in Ukrainian).

Nosenko, Yu., Shyshkina, M., Oleksiuk, V.: Collaboration between Research Institutions and University Sector Using Cloud-based Environment. In: 12th Int. Conf. ICTERI, pp. 656-671. CEUR Workshop Proceedings, Kyiv (2016), Available from: http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_84.pdf (in English).

Shyshkina M.P. Prospects of the development of the modern educational institutions' learning and research environment: to the 15th anniversary of the institute of information technologies and learning tools of naps of Ukraine / M.P. Shyshkina, Y.G. Zaporozhchenko, H.M. Kravtsov // Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti. – 2014. – Issue. 19. – Pp. 62–70 (in English).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.