PROBLEM OF COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL EMPLOYEES ON THE USE OF WEB-ORIENTED AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE

  • Valentyna V. Kovalenko Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv
Keywords: competence of pedagogical employees, web-oriented technologies, multimedia technology, ICT, pupils of primary school, social competence

Abstract

In the article it is investigated the problem of preparation of pedagogical employees to the use of web-oriented and multimedia technology in primary school, as well as analyzed the dissertation researches in this area. It is proved the importance of competence development of pedagogical employees with the use of web-oriented and multimedia technologies while working with primary school pupils. The competence criteria of pedagogical employees with the use of web-oriented and multimedia technologies for the formation of social competence of primary school pupils were determined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Valentyna V. Kovalenko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv
junior researcher

References

Андрієвська В. М. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти [Електронний ресурс] / В. М. Андрієвська, Н. В. Олефіренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 2 (16). – Режим доступу до журналу : http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Баранова О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до попереджувально-корекційної роботи з учнями : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. А. Баранова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2001. – 22 с.

Бєкірова Л. Е. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.Е. Бєкірова ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. – К., 2010. – 20 с.

Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у реультатах початкової освіти / Н. М. Бібік // Початкова школа. – 2010. – №9. – С. 1–4.

Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання / О. П. Буйницька // Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.

Вовк В. П. Психологічна підготовка вчителя початкових класів до роботи із соціально занедбаними учнями : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / В. П. Вовк ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2007. – 20 с.

Гавриш Н. В. Орієнтація на розвиток суб’єктності студента у процесі підготовки професійно компетентних фахівців з дошкільної освіти / Н. В. Гавриш // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ : БДПУ, 2007. –– С. 44–49.

Гайдур М. І. Підготовка майбутніх вчителів до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах інформаційного середовища: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. І. Гайдур ; Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2010. – 20 с.

Галакова О. В. Развитие социальной компетентности младших школьников во внеурочной деятельности : дис. … канд. пед. наук. / О. В. Галакова. – М., 2013. – 203 с.

Галакова О. В. Роль педагога-психолога в развитии социальной компетентности младших школьников / О. В. Галакова // Информация и образование : границы коммуникаций. – 2013. – № 5 (13). – С. 271– 272.

Головань М. С. Компетенція і компетентність : досвід теорії, теорія досвіду // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23–30.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – [Видання друге, доповнене й виправлене]. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.

Данилейко С. .І. Шляхи формування соціальної компетентності учнів початкової школи [Електронний ресурс] / С. І. Данилейко / Матеріали наукової конференції «Соціум. Наука. Культурa» – Режим доступу : http://intkonf.org/-danileyko-si-shlyahi-formuvannya-sotsialnoyi-kompetentnosti-uchniv-pochatkovoyi-shkoli/.

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 [Електронній ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF.

Долинський Б. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров'язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Б. Т. Долинський ; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського». – О., 2011. – 45 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://zakon4.rada.-gov.ua/laws/show/537-16.

Зімакова Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціалізації учнів засобами театрального мистецтва : автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Зімакова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2004. –– 20 с.

Казанжи І. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи : автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / І. В. Казанжи ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2002. – 20 с.

Кірейчев А. В. Формування психологічної готовності майбутніх вчителів початкових класів до профілактики і корекції проявів дитячої агресивності : автореф. дис... канд. психол. Наук : 19.00.07 / А. В. Кірейчев ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2008. – 20 с.

Клименюк Ю. М. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. М. Клименюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2009. – 20 с.

Коваленко В. В. Особливості використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності молодших школярів / В. В. Коваленко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. № 5–6 (58) Київ, 2015. – С. 3–7.

Коваленко В. В. Проблеми підготовки вчителя і соціального педагога до застосування мультимедійних засобів для формування основ здоров’я молодших школярів [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – №5 (37). – С. 89–98. – Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/-issue/view/62.

Коваленко В. В. Формування соціальної компетентності молодших школярів в умовах сучасного інформаційного простору / В. В. Коваленко // Щомісячний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості» Київ, 2015. – №6 (37) – С. 37–40.

Коломієць А. М. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів: автореф. дис. …д.пед.н. : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А. М. Коломієць. – К. : 2008. – 45 с.

Комар О. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. А. Комар ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 40 с.

Коротина Ю. В. Формирование социальной компетентности младших школьников средствами учебных предметов: дисс. ... канд.. пед. наук : 13.00.02.. – Тамбов, 2011. – 210 с.

Короткова Ю. М. Професійна підготовка вчителя початкових класів у сучасній Греції : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ю. М. Короткова ; Харківський національний пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2008. – 20 с.

Котух Н. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативних умінь учнів в умовах відкритої соціально-педагогічної системи : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н.В. Котух ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2005. – 20 с.

Лещенко М. П. Підходи до стандартизації сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учнів : польський досвід [Електронний ресурс] / М. П. Лещенко, Л. І. Тимчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014 – Т. 42. – № 4. – С. 33–46. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.-php/itlt/article/view/1118/828#.VDPTllctrSg.

Лещенко М. П. Розвиток інформаційно-комунікаційних і медія компетентностей учителів у міжнародному педагогічному просторі [Електронний ресурс] / М. П. Лещенко, Л. І. Тимчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 38, № 6. – Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/931/696#.VUfbMvntmko.

Лещенко М. П. Розвиток медія-компетентностей учителів у сучасному інформаційному суспільстві : польський досвід / М. П. Лещенко, Л. І. Тимчук // Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник / за заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. ; НАПН України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. – К. : Атіка, 2014. – С. 122–138.

Литвиненко С. А. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / С. А. Литвиненко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. –– 40 с.

Макаренко Л. Л. Комп'ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. Л. Макаренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П.Драгоманова. –– К., 2007. –– 22 с.

Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник / За редакцією : Жука Ю. О. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 112 с.

Ніколаєску І. А. Формування соціальної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів : наук.-метод. посіб. / І.А. Ніколаєску. – Черкаси : ОІПОПП, 2014. – 76 с.

Овчарук О. В. Формування та оцінювання ІК-компетентності у шкільній практиці України та зарубіжжя [Електронний ресурс] / О. В. Овчарук, В. В. Коваленко// Зб. матеріал. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Наукова молодь-2015». – К. : ІІТЗН НАПН України, 2015. – С. 44–47 – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/704728/.

Пастир Ю. І. Педагогічний супровід процесу соціалізації молодших школярів : методичні рекомендації / Ю. І. Пастир. – Ізмаїл, 2009. – 186 с.

Пастир Ю. І. Підготовка майбутнього вчителя до соціалізації молодших школярів : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. І. Пастир ; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.

Петриченко Л. О. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності в позааудиторній роботі : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Петриченко ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

Позднякова О. Л. Формування соціальної компетентності учнів з обмеженими можливостями здоров'я засобами проектної діяльності : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.03 / О. Л. Позднякова. – Київ, 2010 . – 22 с.

Поліщук Л. П. Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. П. Поліщук; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – 20 с.

Проценко О. В. Соціальна компетентність молодших школярів як предмет наукових досліджень / О. В. Проценко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 35 (88). – С. 451–457.

Серякова С. Б. Диагностика социальной компетентности младшего школьника / С. Б. Серякова, О. В. Галакова // Перспективы науки. – 2012. – № 32. – С. 330–333.

Сінопальнікова Н. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу в початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Сінопальнікова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2010. – 20 с.

Снігур О. М. Формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.09 / О.М. Снігур ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2007. –– 22 с.

Співаковський О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі : Навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта» / О. В Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова. – Херсон, 2011. – 267 c.

Суховірський О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Суховірський ; Ін-т педагогіки АПН України. К., 2005. –– 20 с.

Філатова Л. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів у процесі розвиваючих ігор : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. С. Філатова ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2002. – 19 с.

Філіпп’єва О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до валеологічного виховання учнів : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. А. Філіпп’єва ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 20 с.

Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник / За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. ; НАПН України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. – К. : Атіка, 2014. – 212 с.

Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Хомич ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 38 с.

Цветков В. В. Формирование социальной компетентности сельских школьников : автореф. дис. на получение учён. степеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / В. В. Цвєтков. – Великий Новгород, 2002. – 23 с.

Чичук В. М. Стан проблеми підготовки вчителя до використання мультимедійних технологій у початкових класах / В. М. Чичук / Розвиток педагогічної науки в Україні і Польщі на початку ХХІ століття : зб. наук. праць. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. – С. 722–27.

Шиман О. І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. І. Шиман ; Нац. пед. ун-т ім. М. П.Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Andriewska V. M. Multimedia technologies in primary link of education [online] / V. M. Andriewska, N. V. Olefirenko // Information technologies and learning tools. – 2010. – № 2 (16). – Available from: http://www.ime.edu-ua.net/em.html. (in Ukrainian).

Baranova O.A. Training of primary school teachers to preventive and correctional work with pupils : Author. Thesis Candidate of Pedagogical Sciences : 13.00.04 / O.A. Baranova; Center. Inst. Postgraduate pedagogical education AES Ukraine. – K., 2001. – 22 p. (in Ukrainian).

Byekirova L.E. The formation of future elementary school teachers to use of interactive technology training : Thesis Candidate of Pedagogical Sciences : 13.00.04 / L.E. Byekirova; Education Management University NAES of Ukraine. – K., 2010. – 20 p. (in Ukrainian).

Bibik N.M. The expertise and competence in the results of primary education / N.M. Bibik // Elementary School. – 2010. - № 9. – P. 1–4. (in Ukrainian).

Buynytska O.P. Information technology and technical means of training / O.P Buynytska // Training Manual. – K. : Center of educational literature, 2012. – 240 p. (in Ukrainian).

Vovk V.P. Psychological training of primary school teachers to work with disadvantaged students : Author. Thesis Candidate of Psychological Sciences : 19.00.07 / Vovk V.P. ; Institute of Psychology. G.S. Kostyuka NAES of Ukraine. – K., 2007. – 20 p. (in Ukrainian).

Gavrish N.V. Focusing on the the development of student of subjectivity in preparing professionally of competent specialists in of preschool education / N.V. Gavrish // Collection of scientific papers of Berdyansk State Pedagogical University (Pedagogical Sciences). – Berdyansk : BDPU, 2007. – P. 44–49. (in Ukrainian).

Haydur M.I. Preparation of the future teachers to the teaching and learning of primary school children in the information environment : Author. Thesis Candidate of Pedagogical Sciences : 13.00.04 / M.I. Haydur ; Crimean Humanitarian University. – Yalta, 2010. – 20 p. (in Ukrainian).

Galakova O.V. The development of social competence of younger schoolboys in after-hour activity : Dissertation of the candidate of pedagogical sciences. / O.V. Galakova – M., 2013. – 203 p. (in Russia).

Galakova O.V. The role of the teacher-psychologist in development of social competence of younger schoolboys / O.V. Galakova // Information and education : of communications boundaries. – 2013. – № 5 (13). – P. 271–272. (in Russia).

Golovan M.S. The competence and expertise, experience theory, theory of experience // Higher education Ukraine. – 2008. - № 3. – P. 23–30. (in Ukrainian).

Goncharenko U. S. Ukrainian Pedagogical Encyclopedic Dictionary / U. S. Goncharenko. – Second edition, supplemented and revised. – Rivne : Volyntalismans, 2011. – 552 p. (in Ukrainian).

Danyleyko S.I. Ways of formation of social competence elementary school students [online] / S.I. Danyleyko / Materials of scientific conference «Society. Science. Kultura» – Available from: http://intkonf.org/-danileyko-si-shlyahi-formuvannya-sotsialnoyi-kompetentnosti-uchniv-pochatkovoyi-shkoli) (in Ukrainian).

State standard for elementary general education, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 20.04.2011 № 462 [online]. – Available from: http://zakon4.rada.gov.-ua/laws/show/462-2011-%D0% BF. (in Ukrainian).

Dolinsky B.T. Theoretical and methodological principles of training of teachers to formation health preservation skills in primary school children in educational activities : Author. Dis. Dr. ped. Sciences : 13.00.04 / B.T. Dolinsky; Of State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after. K.D. Ushinskogo» – O., 2011. – 45 p. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine «On Higher Education» [online]. – Available from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian).

Law of Ukraine «On Basic Principles of Information Society Development in Ukraine for 2007-2015» [online]. – Available from: http://zakon4.rada.-gov.ua/laws/show/537-16. (in Ukrainian).

Zimakova L.V. Preparation future elementary school teachers to of pupils by means of socialization of theatrical art : Author. Thesis Candidate of Pedagogical Sciences : 13.00.04 / L.V. Zimakova ; The Institute of pedagogy and psychology professor. Education APN Ukraine. – K., 2004. – 20 p. (in Ukrainian).

Kazanzhy I.V. Preparing future primary school teachers to extracurricular of educational work : Author. Thesis Candidate of Pedagogical Sciences : 13.00.04 / I.V. Kazanzhy; South Ukrainian National Pedagogical University named after. K.D. Ushinskogo. – O., 2002. – 20 p. (in Ukrainian).

Kireychev A.V. Formation of of psychological readiness of future teachers of initial classes to of prevention and correction of manifestations of of child aggression : Author. Thesis Candidate of Psychology Sciences : 19.00.07 / A.V. Kireychev; South Ukrainian National Pedagogical University named after. K.D. Ushinskogo. – O., 2008. – 20 p. (in Ukrainian).

Klimenyuk Y.M. Preparation of the future teacher to development intellectual giftedness elementary school students : Thesis Candidate of Pedagogical Sciences : 13.00.04 / Y.M. Klimenyuk; Zhytomyr. state. University of them. I. Franko. – Zhytomyr, 2009. – 20 p. (in Ukrainian).

Kovalenko V.V. Features of use of web-oriented technologies and media in shaping social competence junior pupils / V.V. Kovalenko // Computer science and information technology in schools. № 5–6 (58) Kyiv, 2015. – P. 3–7. (in Ukrainian).

Kovalenko V.V. Problems of training of teacher and social worker to use multimedia tools for formation of bases of junior pupils health [online] / VV Kovalenko // Information technologies and learning tools – 2013. – №5 (37). – P. 89-98. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/-issue/view/62. (in Ukrainian).

Kovalenko V.V. Formation of of social competence of younger schoolboys in the modern information space / V.V. Kovalenko // Monthly scientific-methodical journal «Education and development of gifted personality» – Kyiv, 2015. – № 6 (37) – P. 37–40. (in Ukrainian).

Kolomyjets A.N. Theoretical and Methodical Basis of Formation of Future Primary School Teacher’s Information Culture : Author. Thesis Dr. ped. Sciences : 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education / A.N. Kolomyjets. – K., 2008. – 45 p. (in Ukrainian).

Komar A.A. Theoretical and methodological principles of training of primary school teachers to use interactive technology : Author. Thesis Dr. ped. Sciences : 13.00.04 / A.A. Komar; Cherkasy. National University of them. B. Khmelnitsky. – Cherkasy, 2011. – 40 p. (in Ukrainian).

Korotina Y.V. Formation of social competence of younger schoolboys means of subjects : the Thesis Candidate of Pedagogical Sciences : 13.00.02. – Tambov, 2011. – 210 p. (in Russia).

Korotkova Y.M. Professional training of initial classes of teacher in modern Greece : Author. Thesis candidate. ped. Sciences : 13.00.01 / Y.M. Korotkova; Kharkov National Pedagogical. University of them. G.S. Skovoroda. – Kharkov, 2008. – 20 p. (in Ukrainian).

Kotuh N.V. Preparation future primary school teachers to formation of communicative skills of pupils in an open social and pedagogical systems : Author. Thesis candidate. ped. Sciences : 13.00.04 / N.V. Kotuh ; Kirovograd. state. ped. University of them. V.Vynnychenko. – Kirovograd, 2005. – 20 p. (in Ukrainian).

Leshchenko M.P. The approaches to formation of of standardization of information and communication competence disciples : Polish experience [online] / M.P. Leshchenko, L.I. Timchuk // Information technologies and means of teaching. – 2014 – T. 42. – № 4. – P. 33–46. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.-php/itlt/article/view/1118/828#.VDPTllctrSg. (in Ukrainian).

Leshchenko M.P. The development of information and communication and media competence teachers in pedagogical international space [online] / M.P. Leshchenko, L.I. Timchuk // Information technologies and means of teaching. – 2013. – Volume 38, № 6. Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/931/696#.VUfbMvntmko. (in Ukrainian).

Leshchenko M.P. The development of media competence teachers in today's information society : Polish experience / Leshchenko M.P., Timchuk L.I. // Formation of information and communication competence in the context of European integration processes in an information educational space : manual / Pod Society. Ed. V.U. Bykov, O.V. Ovcharuk ; NAES Ukraine, Inst inform. techn. and means to teach. – K. : Atika, 2014. – P. 122–138. (in Ukrainian).

Litvinenko S.A. Theoretical and methodological basis for of preparation future elementary school teachers to social and of pedagogical activity : Author. Thesis Dr. ped. Sciences: 13.00.04 / S.A. Litvinenko; Nat. ped. University of them. M.P. Dragomanova. – K., 2005. – 40 p. (in Ukrainian).

Makarenko L.L. Computer literacy as a part of professional training future primary school teachers : Author. Thesis candidate. ped. Sciences : 13.00.04 / L.L. Makarenko; Nat. ped. University of them. M.P. Dragomanova. – K., 2007. – 22 p. (in Ukrainian).

Multimedia systems as interactive learning means, manual / Edited by : Y.O. Zhuk – K. : Pedagogical opinion, 2012. –112 p. (in Ukrainian).

Nikolayesku I.A. Formation of of social competence of of pupils general educational institutions in accordance with the requirements of new state educational standards : scientific- methodical manual / I.A. Nikolayesku. – Cherkasy : OIPOPP, 2014. – 76 p. (in Ukrainian).

Ovcharuk O.V. Formation of and evaluation of IC competence in school practice in Ukraine and abroad [online] / O.V. Ovcharuk, V.V. Kovalenko // Coll. material. III All-Ukrainian scientific practical conference. of young scientists «Scientific the young 2015». – K. : IITZN NAES Ukraine, 2015 – P. 44-47. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/704728/. (in Ukrainian).

Pastir Y.I. Pedagogical accompaniment of younger schoolchildren of the socialization process : Methodical Recommendations / Y.I. Pastir – Izmail, 2009. – 186 p. (in Ukrainian).

Pastir Y.I. Preparation of future teacher for socialization for younger schoolboys : Author. Candidate. ped. Sciences : 13.00.04 / Y.I. Pastir; Cherkasy. nat. University of them. B. Khmelnitsky. – Cherkasy, 2010. – 20 p. (in Ukrainian).

Petrychenko L.A. Preparation of the future teacher of elementary school to innovation activities in extracurricular work : Author. Thesis candidate. ped. Sciences : 13.00.04 / L.A. Petrychenko; Kirovograd. state. ped. University of them. V.Vynnychenko. – Kirovograd, 2007. – 20 p. (in Ukrainian).

Pozdnyakova O.L. Formation of of social competence pupils with limited abilities of health by means project activity : Author. Thesis candidate. ped. Sciences : 13.00.03 / O.L. Pozdnyakova. – Kiev, 2010. – 22 p. (in Ukrainian).

Polischuk L.P. Professional training of primary school teachers of England in terms of European integration : Author. Thesis Candidate. ped. Sciences : 13.00.01 / L.P. Polishchuk; Zhytomyr. state. University of them. I. Franko. – Zhytomyr, 2011. – 20 p. (in Ukrainian).

Protsenko O.V. Social competence junior pupils as a subject of scientific research / O.V. Protsenko // Pedagogy formation of creative personality in higher and general schools : Coll. Science. pr. / [redkol. : T.I. Sushchenko (chairman. Ed.) Et al.]. – Zaporozhye : CPU, 2014. – Vol. 35 (88). – P. 451–457. (in Ukrainian).

Seryakova S.B. Diagnosis of social competence of the younger schoolboy / S.B. Seryakova, A.V. Halakova // Prospects of Science, 2012. – № 32. – P. 330–333. (in Ukrainian).

Sinopalnikova N.M. Pedagogical conditions of training of teachers to use integrated forms organization of educational process in elementary school : Author. Dis. Candidate. ped. Sciences : 13.00.04 / N.M. Sinopalnikova ; Khark. nat. ped. University of them. G.S. Skovoroda. – Kh., 2010. – 20 p. (in Ukrainian).

Snegur A.M. Formation of skills to use of information technology means in their future careers an elementary school teacher : Author. Thesis candidate. ped. Sciences: 13.00.09 / A.M. Snegur; Institute of Pedagogy NAES of Ukraine. – K., 2007. – 22 p. (in Ukrainian).

Spivakovsky A.V. ICT in primary school: Teach method. manual for students field of study «Primary education» / A.V. Spivakovsky, L.E. Petukhova, V.V. Kotkova. – Kherson – 2011. – 267 p. (in Ukrainian).

Suhovirskyy O.V. Preparation of the future teacher of elementary school to use of information technology : Author. Thesis candidate. ped. Sciences : 13.00.04 / O.V. Suhovirskyy; Institute of Pedagogy NAES of Ukraine. – K., 2005. – 20 p. (in Ukrainian).

Filatova L.S. Preparation future elementary school teachers in the organization of communication of pupils during of educational games : Author. Thesis candidate. ped. Sciences : 13.00.04 / L.S. Filatov; Khark. state. ped. University of them. G.S. Skovoroda. – Kh., 2002. –19 p. (in Ukrainian).

Filipp'yeva O.A. Preparation future elementary school teachers to education of pupils of valeological : Author. Thesis candidate. ped. Sciences: 13.00.04 / O.A. Filipp'yeva; Kirovograd State. Pedagogical University named after. Vynnychenko. – Kirovograd, 2008. – 20 p. (in Ukrainian).

Formation of the Information and Communication competence in the context of European integration processes in an information educational space : manual / Pod Society. Ed. V.U. Bykov, O.V. Ovcharuk ; NAES of Ukraine, Inst inform. techn. and means to teach. – K. : Atika, 2014. – 212 p. (in Ukrainian).

Khomich L.A. The system of psychological andpedagogical training of initial classes of teacher: Author. Thesis Dr. ped. Sciences : 13.00.04 / L.A. Khomich ; The Institute of pedagogy and psychology prof. Education APS of Ukraine. – K., 1999. –38 p. (in Ukrainian).

Chychuk V.M. State of the Problem of Teacher Training for Use of Multimedia Technologies in Primary Classes / V.M. Chychuk / Development of pedagogical science in the Ukraine and Poland in the early twenty-first century : Coll. Science. works. – Cherkasy : Publisher Chabanenko Y.A., 2011. – P. 722–727. (in Ukrainian).

Tsvetkov V.V. Devising social of competence of rural schoolboys : Author. Dis. to kand.ped degree. Sciences : specialty 13.00.01 «The total pedagogy, history of pedagogy and education» / V.V. Tsvetkov – Grand Novgorod, 2002. – 23 p. (in Russia).

Schiemann O.I. Formation of of information culture future primary school teachers : Author. Thesis candidate. ped. Sciences : 13.00.02 / O.I. Schiemann ; Nat. ped. University of them. M.P. Dragomanova. – K., 2005. – 20 p. (in Ukrainian).

Published
2017-02-27
How to Cite
Kovalenko, V. V. (2017). PROBLEM OF COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL EMPLOYEES ON THE USE OF WEB-ORIENTED AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE. Information Technologies and Learning Tools, 57(1), 189-206. https://doi.org/10.33407/itlt.v57i1.1541
Section
Teachers training of secondary and vocational education establishments on the use of ICT