SOCIAL NETWORK AS AN EFFECTIVE COMMUNICATION ENVIRONMENT BETWEEN TEACHER AND STUDENT IN EDUCATIONAL PROCESS

  • Nataliia M. Shulska Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk
  • Nataliia M. Matviichuk Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk
Keywords: social network, information and communication technologies, educational environment, student-teacher communication

Abstract

Within the article the authors analyze the feasibility of using social network «Vkontakte» as an effective environment for teacher-student communication on the example of teaching discipline «Editorial craftsmanship» (2015-2016 academic year). It was investigated the communicative role of the teacher and students during teaching / mastering course using a community «Editorial craftsmanship». Based on results of the survey community members – students training direction «Publishing and Editing» Lesya Ukrainka Eastern European National University it was found that this form of organization of educational process in extracurricular time is effective for students. Proved that it extends the communication component, is convenient at performance of independent work on course, provides additional consultations, makes learning accessible, informal, interactive and creative.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nataliia M. Shulska, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk
PhD in Philology, Associate Professor in The Department of Social Communications
Nataliia M. Matviichuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk
PhD in Economics, Associate Professor in The Department of Analytical Economics and Environmental Management

References

Бодненко Д. М. Использование социальной сети Facebook для обучения будущих журналистов / Д. М. Бодненко, Д. О. Ященко, Я. О. Борщ // Науковий вісник інноваційних технологій. – 2012. – № 1. – С. 29–35.

Гуревич Р. С. Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : [монографія] ; за заг. ред. д-ра пед. наук, проф., члена-кореспондента НАПН України Р. С. Гуревич. – Вінниця : Планер, 2015. – 426 с.

Дюлічева Ю. Ю. Досвід використання соціальних мереж у коледжах та університетах США / Ю. Ю. Дюлічева // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 19 (254). – Ч. I. – С. 245–250.

Єчкало Ю. В. Використання соціальних мереж у навчанні фізики / Ю. В. Єчкало // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. : в 3-х т. – Кривий Ріг : Вид. відділ КМІ, 2013. –– Вип. XI. – Т. 2 : Теорія та методика навчання фізики. – С. 70–75.

Золотухин С. А. Роль социальных сетей в информатизации образования [Электронный ресурс] / С. А. Золотухин // Дискуссия : политематический журнал научных публикаций. – Режим доступа : http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=120.

Івашньова С. Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті / С. Івашньова // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 2. – С. 15–17.

Карпа І. Використання веб-сторінок та соціальної мережі Facebook у процесі навчання англійської мови / Ірина Карпа // Актуальні питання гуманітарних наук : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 12. – С. 267–272.

Клименко О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного процесса / О. А. Клименко // Теория и практика образования в современном мире : материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль, 2012 г.). – СПб. : Реноме, 2012. – С. 405–407.

Коневщинська О. Е. Електронні соціальні мережі як складник сучасних соціальних медіа / О. Е. Коневщинська, С. Г. Литвинова // // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Т. 55. – № 5. – С. 42–54.

Кучаковська Г. А. Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів початкової школи / Г. А. Кучаковська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 47. – № 3. – С. 136–149.

Майнаєв Ф. Я. Використання соціальних мереж у on-line-навчанні / Ф. Я. Майнаєв // Innovative solutions in modern science. – 2016. – № 2 (2). – С. 1–9.

Манюк Л. В. Використання електронних соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх лікарів до професійної діяльності та фахової комунікації / Л. В. Манюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 53. – № 3. – С. 88–97.

Лещенко А. М. Социальные сети как механизм конструирования коммуникации в современном обществе : дисс. … канд. филос. наук : 09.00.11 / Лещенко Александр Михайлович ; Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет. – Пятигорск, 2011. – 158 с.

Литвинова С. Віртуальні предметні спільноти як засіб управління нормативно-методичним забезпеченням діяльності вчителя ЗНЗ / С. Литвинова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2012. – № 7. – С. 7–9.

Олексюк Н. В. Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярами / Н. В. Олексюк, Л. В. Лебеденко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 48. – № 4. – С. 88–102.

Павличенко Е. Н. Социальные сети как инструмент модернизации образования / Е. Н. Павличенко // Народное образование. – 2012. – № 1. – C. 42–47.

Пінчук О. П. Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій та перспектив їх використання у навчанні / О. П. Пінчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – № 4 (48). – С. 14–34.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/sh/. – Дата звернення : 18.02.2017

Тверезовська Н. Т. Роль і місце соціальних мереж у формуванні освітньо інформаційного середовища аграрних університетів / Н. Т. Тверезовська, С. М. Мигович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія : Педагогіка, психологія, філософія . – 2012. – Вип. 175(3). – С. 291–298.

Фещенко А. В. Использование виртуальных социальных сетей в образовательном процесе вуза / А. В. Фещенко // Открытое и дистанционное образование. – Томск, 2010. – № 2 (38). – С. 54– 57.

Чернов И. В. Социальные сети как инструмент обучения и коммуникации студентов [Текст] / И. В. Чернов // Социология образования. – 2010. – №7. С. 71–75

Щербаков О. В. Соціальна мережа для підтримки навчального процесу у ВНЗ / О. В. Щербаков, Г. А. Щербина // Системи обробки інформації. Інформаційні технології в освіті і медицині. – 2012. – Вип. 8 (106). – С. 159–162.

Audi J. P. Bato. Students’ attitudes towards the development of an online guidance counseling system / Audi J. P. Bato, D. Marcial // Information Technologies and Learning Tools. – 2016. – Vol 56. – № 6. –P. 40–50.

Barnes N. Social Media Adoption Soars as Higher-Ed Experiments and Reevaluates Its Use of New Communications Tools [Електронний ресурс] / N. Barnes, A. Lescault. – Режим доступу до джерела : http://sncr.org/sites/default/files/higherEd.pdf. – Дата звернення : 19.02.2017

Qualman E. Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business / E. Qualman // Wiley – 2009. – P. 288.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bodnenko D. M. Using the social networking site Facebook for training future journalists / D. M. Bodnenko, D. O. Jashchenko, Ja. O. Borshch // Naukovyj visnyk innovacijnykh tekhnolohij. – 2012. – № 1. – P. 29–35 (in Ukrainian)

Hurevych R. S. Formation of the educational information environment for skilled workers in vocational schools : [monohrafiia] ; za zag. red. d-ra ped. nauk, prof., chlena-korespondenta NAPN Ukrainy R. S. Hurevych. – Vinnycia : Planer, 2015. – 426 p (in Ukrainian)

Djulicheva Ju. Experience in the use of social networks at colleges and universities in the USA / Ju. Djulicheva // Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. – 2012. – № 19 (254). – Vol. I.– P. 245–250 (in Ukrainian)

Jechkalo Ju.V. The use of social networks in teaching physics / Ju. V. Jechkalo // Teoriia ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky : zb. nauk. pr. : v 3-kh t. – Kryvyj Rig : Vyd. viddil KMI, 2013. – Vol. XI. – Т. 2 : Teoriia ta metodyka navchannia fizyky. – P. 70–75 (in Ukrainian)

Zolotukhin S. A. The role of social networks in education informatization [online] / S. A. Zolotukhin // Diskussiia : politematicheskij zurnal nauchnykh publikacyj. – Available from: http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=120 (in Russian)

Ivashnjova S. The use of social services and social networking in education / S. Ivashnjova // Naukovi zapysky NDU im. М. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky. – 2012. – № 2.– P. 15–17 (in Ukrainian)

Karpa I. Using the web and social networking site Facebook in learning English / Iryna Karpa // Aktualni pytannia humanitarnykh nauk : zb. nauk. pr. – 2015. – Vol. 12. – P. 267–272 (in Ukrainian)

Klymenko O. A. Social networks as a means of learning and interaction between the participants of the educational process / O. A. Klymenko // Teoriia I praktika obrazovaniia v sovremennom mire : materialy Mezdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, fevral, 2012 g.). – SPb. : Renome, 2012. – P. 405–407 (in Russian)

Konevshchynska O. E. Electronic social networks as a component of modern social media / O. E. Konevshchynska, S. H. Lytvynova // Informacijni tekhnolohii і zasoby navchannia. – 2016. – Т. 55. – № 5. – P. 42–54 (in Ukrainian)

Kuchakovs’ka H. A. The role of social media in enhancing the learning process informatychnyh subjects of future elementary school teachers / H. A. Kuchakovs’ka // Informacijni tekhnolohii і zasoby navchannia. – 2015. – Т. 47. – № 3. – P. 136–149 (in Ukrainian)

Majnaiev F. Ja. The use of social networks on-line-Learning / F. Ja. Majnaiev // Innovative solutions in modern science. – 2016. – № 2 (2). – P. 1–9 (in Ukrainian)

Manjuk L. V. The use of electronic social networks in the training of future doctors to the profession and professional communication / L. V. Manjuk // Informacijni tekhnolohii і zasoby navchannia. – 2015. – Т. 53. – № 3. – P. 88–97 (in Ukrainian)

Leshchenko A. M. Social networks as a mechanism for constructing communication in modern society : diss. … kand. filos. nauk : 09.00.11 / Leshchenko Aleksandr Mikhajlovich ; Pjatigorskiy hosudarstvennyj humanitarno-tekhnologicheskij universitet. – Pjatigorsk, 2011. – 158 p. (in Russian)

Lytvynova S. Virtual substantive community as a means of managing regulatory and methodological support of teachers / S. Lytvynova // Kompjuter u shkoli ta simji. – 2012. – № 7. – P. 7–9 (in Ukrainian)

Oleksjuk N. V. The use of electronic social networks in social and educational work with students / N. V. Oleksjuk, L. V. Lebedenko // Informacijni tekhnolohii і zasoby navchannia. – 2015. – Т. 48. – № 4. – P. 88–102 (in Ukrainian)

Pavlichenko E. N. Social networking as a tool of modernization of education / E. N. Pavlichenko // Narodnoje obrazovaniie. – 2012. – № 1. – P. 42–47 (in Russian)

Pinchuk O. P. Historical and analytical review of social networking technologies and prospects of their use in education / O. P. Pinchuk // Informacijni tekhnolohii і zasoby navchannia. – 2015. – Т. 48. – № 4. – P. 14–34 (in Ukrainian)

On the National Strategy for Development of Education in Ukraine until 2021 [online]. – Available from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/sh/. – Access: 18.02.2017 (in Ukrainian)

Tverezovska N. T. Role of social media in shaping the educational information environment of agricultural universities / N. T. Tverezovska, S. M. Myhovych // Naukovyj visnyk Nacionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrainy. – Seria : Pedahohika, psykhologiia, filosofiia. – 2012. – Vyp. 175 (3). – P. 291–298 (in Ukrainian)

Feshchenko A. V. The use of virtual social networks in the educational process of high school / A. V. Feshchenko // Otkrytoje i distancyonnoje obrazovaniie. – Tomsk, 2010. – № 2 (38). – P. 54– 57 (in Russian)

Chernov I. V. Social networks as a tool for students learning and communication [Text] / I. V. Chernov // Sociolohiia obrazovaniia. – 2010. – №7. – P. 71–75 (in Russian)

Shcherbakov O. V. Social network to support the learning process in universities / O. V. Shcherbakov, H. A. Shcherbyna // Systemy obrobky іnformacii. Іnformacijni tekhnolohii v osviti і medycyni. – 2012. – Vol. 8 (106). – P. 159–162 (in Ukrainian)

Audi J. P. Bato. Students’ attitudes towards the development of an online guidance counseling system / Audi J. P. Bato, D. Marcial // Information Technologies and Learning Tools. – 2016. – Vol 56. – № 6. –P. 40–50 (in Ukrainian)

Barnes N. Social Media Adoption Soars as Higher-Ed Experiments and Reevaluates Its Use of New Communications Tools [online] / N. Barnes, A. Lescault. – Available from: http://sncr.org/sites/default/files/higherEd.pdf. – Access: 19.02.2017 ( in English )

Qualman E. Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business / E. Qualman // Wiley – 2009. – P. 288 ( in English )

Published
2017-04-29
How to Cite
Shulska, N. M., & Matviichuk, N. M. (2017). SOCIAL NETWORK AS AN EFFECTIVE COMMUNICATION ENVIRONMENT BETWEEN TEACHER AND STUDENT IN EDUCATIONAL PROCESS. Information Technologies and Learning Tools, 58(2), 155-168. https://doi.org/10.33407/itlt.v58i2.1590
Section
ICT and learning tools in the higher education establishments

Most read articles by the same author(s)