НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • Tetiana Ya. Vdovychyn Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v58i2.1597

Ключові слова:

відкрита освіта, мережні технології відкритих систем, бакалавр інформатики, компетентність щодо використання МТВС

Анотація

У статті досліджено проблему використання мережних технологій відкритих систем (МТВС) у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики. Визначено теоретичні засади використання МТВС у ВНЗ і проаналізовано основні поняття дослідження. Теоретично обґрунтовано і розроблено процедурну модель використання МТВС у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики. Визначено критерії, показники і рівні компетентності бакалаврів інформатики щодо використання МТВС і розроблено модель її формування. Описано основні компоненти методики використання МТВС для майбутніх бакалаврів інформатики й експериментально перевірено її ефективність. Експериментальне впровадження результатів дослідження показало, що використання МТВС у навчанні бакалаврів інформатики на основі розробленої методики сприяє формуванню компетентності бакалаврів інформатики щодо використання МТВС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Ya. Vdovychyn, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики

Посилання

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В. Ю. Биков – К.: Атіка, 2009. – 684 с.

Вдовичин Т.Я. Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики: дис. канд. пед. наук: 13.00.10 / Вдовичин Тетяна Ярославівна. – К., 2017. – 290 с.

Вдовичин Т. Я. Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики: загальні висновки / Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – Вип. 27. – Режим доступу : http://ite.kspu.edu/webfm_send/890 – С. 167–185.

Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті // Наукові записки Тернопільського національного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2005. – № 6. – С. 17–24.

Лещенко М. П. Відкрита освіта в категоріальному полі вітчизняних та зарубіжних вчених [Електронний ресурс] / Лещенко М. П., Яцишин А. В. / Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/985#.U3s6sdJ_tgs.

Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах: дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Морзе / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 605 с.

Олексюк В. П. Застосування віртуальних хмарних лабораторій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики / В. П. Олексюк // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: [зб. наук. праць]. № 15 (22) / Редрада. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015.– С. 76–81

Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики за кредитно-модульною системо: онографія / О. М. Спірін / За наук. ред. акад. М. І. Жалдака. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 300 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov V. Yu. Models of the open education organizational systems: Monograph.- K.: Atika, 2008- 684 p.: ill. (in Ukrainian).

Vdovychyn Т.J. The use of network technologies of open systems in the training of future bachelors of computer science: dys. kand. ped. nauk: 13.00.10 / Vdovychyn Tetyana Yaroslavivna. – K., 2017. – 290 p. (in Ukrainian).

Vdovychyn Т.J. The use of network technologies of open systems in the training of future bachelors of computer science: zahal'ni vysnovky [online] / Т.J. Vdovychyn // Information Technologies in Education. – 2016. – Vyp. 27. – Available from: http://ite.kspu.edu/webfm_send/890 – P. 167-185. (in Ukrainian).

Zhaldak M.I. Some methodological aspects of teaching science in school and Pedagogical University / M.I. Zhaldak // Scientific notes Ternopil National University im.V.Hnatyuka. Series: Pedagogy, 2005. – № 6. – P. 17-24. (in Ukrainian).

Maria P. Leshchenko. Сategory of "open education" in the works of native and foreign scientists [online] / Maria P. Leshchenko, Anna V. Yatsishin /

Information Technologies and Learning Tools. – 2014. - №1. – Available from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/985#.U3s6sdJ_tgs (in Ukrainian).

Morse N.V. System of methodical preparation of future teachers of computer science in pedagogical universities: Dis ... Dr. ped. Sciences: 13.00.02 / N.V. Morse / National Pedagogical University named after. Dragomanov. – K., 2003. – 605 p. (in Ukrainian).

Oleksyuk V.P. The use of virtual laboratory cloud in the preparation of future teachers Informatics / V.P. Oleksyuk // Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia : zb. nauk. pr. – K. : NPU im. M. P. Drahomanova, 2015. – No 15 (22). – P. 76–81. (in Ukrainian)

Spirin O.M. Theoretical and methodological foundations of training future teachers for science credit system: Monograph / O.M. Spirin / For science. Ed. Acad. MI Zhaldak. - Exactly: Izd hoped to them. Franko, 2007. - 300 p. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

29.04.2017

Як цитувати

[1]
T. Y. Vdovychyn, «НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ», ІТЗН, вип. 58, вип. 2, с. 169–181, Квіт 2017.

Номер

Розділ

Відкритий інформаційно-освітній простір, інформаційна безпека та захист даних

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають