CREATION AND USAGE OF AUTHORITY FILES WITHIN CORPORATE COOPERATION BETWEEN EDUCATION LIBRARIES
PDF (Ukrainian)

Keywords

authority control
authority files
collective authors
individual authors
subject headings
access points
electronic catalogues
corporate cooperation

How to Cite

[1]
N. E. Zorina and S. H. Kovalenko, “CREATION AND USAGE OF AUTHORITY FILES WITHIN CORPORATE COOPERATION BETWEEN EDUCATION LIBRARIES”, ITLT, vol. 59, no. 3, pp. 155–167, Jun. 2017, doi: 10.33407/itlt.v59i3.1650.

Abstract

The paper studies the creation and usage of authority files of collective authors, individual authors and subject headings at the leading education libraries of Ukraine. The authors of the paper reveals the importance of authority files and authority control for the arrangement of electronic catalogue and providing its quality, especially within cooperation between education libraries while creating a unique information space. The attention is paid to the necessity of using authority control within cooperation between libraries: it will assist unification while creation bibliographic entries for providing maximum accuracy in the process of document handling, and effective search in e-catalogues (databases) at one library as well as within the whole system of education libraries.
PDF (Ukrainian)

References

Л. О. Біла та ін. Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України. Київ, Україна, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/organizatsia_i_metodika_2016.pdf. Дата звернення: Квіт. 11, 2017.

І. Г. Лобановська, та Н. Є. Зоріна "Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології", практ. посіб., у Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського, Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу. І. Г. Лобановська, Наук. ред. Вінниця, Україна: Нілан-ЛТД, 2014, с. 401–538.

Н. Є. Зоріна "Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі", Вісник Книжкової палати, № 9, с. 29–34, 2015.

С. Г Коваленко, та Р. П. Гаврилюк "Створення авторитетного файлу «Колективний автор» на базі АБІС «ІРБІС» для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського", Інформаційні технології і засоби навчання, т. 10, № 2, 2009. [Електронний ресурс]. Доступно: http://lib.iitta.gov.ua/7953/1/591-2019-1-PB.pdf. Дата звернення: Квіт. 11, 2017.

М. В. Стегаева "Национальный авторитетный файл наименований организаций: теоретические и технологические аспекты формирования и ведения", дис. канд. пед. наук, 05.25.03. Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург, 2016. [Электронный ресурс]. Доступно: http://spbgik.ru/upload/file/nauka/dis/kand/2016/Stegaeva/stegaeva_diss.pdf. Дата обращения: Апр. 11, 2017.

Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 23 березня 2016 р. № 219-р. "Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»" [Електронний ресурс] Доступно: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248924865. Дата звернення: Квіт. 11, 2017.

І. П. Антоненко "Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження", Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Вип. 34, с. 17–28, 2012.

В. Ю Гаркавец "Авторитетный/нормативный файл предметных рубрик как основное средство тематического поиска в электронном каталоге ХГНБ им. В. Г. Короленко". [Электронный ресурс]. Доступно: http://uchebilka.ru/informatika/44537/index.html. Дата обращения: Март. 29, 2017.

Н. Стрішенець "Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу", Бібліотечний вісник, № 5, с. 12–15, 2014.

Т. Масхулия, и Ю. Селиванова "Стандартизация и кооперация", Библиотечное дело, № 6 (18), с. 18–21, 2004.

Я. Г. Юрченко "Авторитетный контроль как важнейший элемент интеграции". [Электронный ресурс]. Доступно: www.kemrsl.ru/documents/founds/vip2/vip2.5.htm. Дата обращения: Апр. 11, 2017.

О. В. Ісаєва "Місце авторитетної роботи в пріоритетних напрямках діяльності наукової бібліотеки". [Електронний ресурс]. Доступно: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/830. Дата звернення: Квіт. 11, 2017.

Т. М. Бикова "Специфіка редагування бібліографічних записів в електронному каталозі: з досвіду НБ ОНУ імені І. І. Мечникова", Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство, т. 21, Вип. 1, с. 137–149, 2016.

Ю. Г. Селиванова, и В. Г. Войскунский "Проблемы создания национального авторитетного файла предметных рубрик в России". [Электронный ресурс]. Доступно: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea96/report/DOC1/58.html. Дата обращения: Март 29, 2017.

С. Г Коваленко "Створення авторитетного файла «Індивідуальні автори» на базі АБІС «ІРБІС» для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського", Інформаційні технології і засоби навчання, – т. 27, № 1, 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/591/484. Дата звернення: Апр. 11, 2017.

Н. Є. Зоріна "База даних Авторитетного файлу «Предметні заголовки» – важливий елемент інтеграції освітянських бібліотек" Інформаційні технології і засоби навчання, т. 39, № 1, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/922. Дата звернення: Квіт. 11, 2017.

Декларация о международных принципах каталогизации (Statement of international cataloguing principles) [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ru.pdf. Дата звернення: Січ. 17, 2017.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

L. O. Bila ta in. Arrangement and procedure of creating subject library information resources for educational sphere of Ukraine. Kyiv, Ukraine/ 2016. [online] Available: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/organizatsia_i_metodika_2016.pdf. Accessed on: Apr. 11, 2017. (in Ukrainian)

I. Н. Lobanovska ta N. E. Zorina "Subject indexing of documents in education, pedagogy, psychology", practical manual, in Naukovi pratsii Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi bibliotekyky Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Vip. 4. Integrated subject information resource: state, problems, prospects of creation and providing access to it. I. Н. Lobanovska, Eds. Vinnytsia, Ukraine, Nilan-LTD Publ., 2014, pp. 401-538. (in Ukrainian)

N. E. Zorina "Authority file of subject headings as a means of subject retrieval in e-catalogue", Visnyk Knyzhkovoi palaty, № 9, pp. 29–34, 2015. (in Ukrainian)

S. G. Kovalenko ta R. P. Gavrilyuk "The Creation of the authority file «Collective author of» on the basis of IRBIS ALIS for the electronic catalogue of the State scientific pedagogical library of Ukraine named. V. Sukhomlynsky", Informatsiyni tehnologiyi i zasobi navchannya, t. 10, № 2, 2009. [online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua/7953/1/591-2019-1-PB.pdf. Accessed on: Apr. 11, 2017. (in Ukrainian)

M. V. Stegaeva "National organisations name authority file: theoretical and technological aspects of formation and conducting": abstract of dissertation (PhD (Education): 05.25.03. Saint-Petersburg state Institute of culture, St. Petersburg, 2016. [online]. Available: http://spbgik.ru/upload/file/nauka/dis/kand/2016/Stegaeva/stegaeva_diss.pdf. Accessed on: Apr. 11, 2017. (in Russian)

Cabinet of Ministers of Ukraine. Ordinance № 219-p adopted on 23 March 2016 "Strategy for librarianship development for the period until 2025 titled «Qualitative changes of libraries for providing sustainable development of Ukraine»" [online]. Available: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248924865. Accessed on: Apr. 11, 2017. (in Ukrainian)

I. Antonenko "Authority control in the information e-resource of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine: state and problems of implementation", Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho,nko, Vip. 34, pp. 17–28, 2012. (in Ukrainian)

V. Yu. Harkavets "Authority/normative file of subject headings as a means of subject retrieval in Kharkiv V. H. Korolenko State Scientific Library e-catalogue". [online]. Available: http://uchebilka.ru/informatika/44537/index.html. Accessed on: March 29, 2017. (in Russian)

N Strishenets. "Authority control: necessity in coordinated approach", Bibliotechnyi visnyk, № 5, pp. 12–15, 2014. (in Ukrainian)

T. Mashulia i J. Selivanova "Standardization and cooperation", Bibliotechnoe delo, № 6 (18), pp. 18–21, 2004. (in Russian)

Y G. Yurchenko "Authority control as the most important element of integration", [online]. Available: www.kemrsl.ru/documents/founds/vip2/vip2.5.htm. Accessed on: Apr. 11, 2017. (in Russian)

O. V. Isaieva "The place of authority work in scientific library priority lines". [online]. Available: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/830. Accessed on: Apr. 11, 2017. (in Ukrainian)

T. M. Bykova "Editing of bibliographic records in electronic catalogues: experience of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnykov National University", Visnyk ONU. Seriia: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, t. 21, Vip. 1, pp. 137–149, 2016. (in Ukrainian)

Yu. G. Selivanova i V. G. Voiskunsky "Problems of establishment of a national authority file of the subject headings in Russia", [online]. Available: http://www.gpntb.ru/win/inter–events/crimea96/report/DOC1/58.html. Accessed on: March 29, 2017. (in Russian)

S. G. Kovalenko "Creation of the Personal Authors Аuthority file on the IRBIS ALS basis for the e-catalogue of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine", Informatsiyni tehnologiyi i zasobi navchannya, t. 27, № 1, 2012. [online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/591/484. Accessed on: Apr. 11, 2017. (in Ukrainian)

N. E. Zorina "The Database of the Authoritative File «Subject Headings» is an important component of integration of the educational libraries", Informatsiyni tehnologiyi i zasobi navchannya, t. 39, № 1, 2014. [online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/922. Accessed on: Apr. 11, 2017. (in Ukrainian)

Statement of international cataloguing principles. [online]. Available: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ru.pdf. Accessed on: Jan. 17, 2017. (in Ukrainian)

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.