ELECTRONIC DICTIONARIES IN UKRAINIAN AS A MEAN OF FORMING LEXICOGRAPHICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v59i3.1668

Keywords:

electronic dictionary, computer lexicography, lexicographical competence, future primary school teachers

Abstract

The article presents the problem of forming the lexicographical competence in the system of professional training of the future teacher at the lessons of the philological cycle. By way of studying and analyzing scientific and technical literature the author defines the main directions of native electronic linguodidactics in general and the development and implementation of electronic lexicographical works for educational purposes in particular. To form the lexicographical competence the authors offer to use the informational technology, in particular the system of exercises and tasks of work with electronic dictionaries. The formed lexicographical competence indicates the high level of the future specialists’ language competence, defines the proper level of the development of the students’ lexicographical culture. The relevance of the work is conditioned by the need of forming the lexicographic competence that defines the level of language culture of the future primary school teacher.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Svitlana V. Pomyrcha, SHEI “Donbas State Pedagogical University”, Sloviansk

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Primary Education Theory and Practice Department

Ihor R. Puchkov, SHEI “Donbas State Pedagogical University”, Sloviansk

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Natural-Mathematic Disciplines

References

Президент України (2013, Черв. 25) Указ №344/2013, Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page.

Л. С. Паламарчук, Українська радянська лексикографія. Київ, Україна: Наукова думка 1978.

С. Данилюк “Переваги і недоліки використання інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів”, Інформаційні технології і засоби навчання, №2 (28), 2012. [Електронний ресурс]. – Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/639. Дата звернення: Квіт. 10, 2017.

О. Кучерук “Основні напрями розвитку електронної лінгводидактики”, Інформаційні технології і засоби навчання, №3 (41), c. 83–91, 2014. [Електронний ресурс]. – Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1054. Дата звернення: Квіт. 12, 2017.

Н. М. Сінкевич, “Дослідження з лексикології і граматики української мови”, у зб. наук. пр. А. Поповський, Ред. Дніпропетровськ, Україна: Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 2011, Вип. 10. с. 240–244.

І. К. Білодід та ін., Словник української мови: в 11 т. Київ, Україна: Наукова думка, 1970–1980, Т. 4, 1973.

М. П. Кочерган, Вступ до мовознавства: підр. Київ, Україна: ВІД «Академія», 2006.

Г. В. Омеляненко та Л. П. Попова, “Формування лексикографічної компетентності молодших школярів на уроках української мови”, на міжн. студ. наук.-практ. інт.-конф. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи, Івано-Франківськ, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: http://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/5/Omeljanenko.pdf. Дата звернення: Квіт. 4, 2017.

А. К. Мойсієнко, “Перший із 20-томного”, рецензія на Словник української мови: У 20-ти томах, 2010. [Електронний ресурс]. Доступно: http://litakcent.com/2011/02/09/pershyj-iz-20-tomnoho. Дата звернення: Квіт. 2, 2017.

О. М. Сидоренко, “Українська комп’ютерна лексикографія як важливий інноваційний чинник навчального процесу”, Літературне місто. Онлайн-бібліотека української літератури. [Електронний ресурс]. Доступно: http://litmisto.org.ua/?p=24958. Дата звернення: Квіт. 4, 2017.

Н. Дарчук та М. Лангенбах, “Електронний словник мови тараса шевченка: методика і технології укладання”, Українське мовознавство. КНУ ім. Т. Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», №1 (44), c. 106–115, 2014.

В. А. Широков, Компютерна лексикографія. Київ, Україна: Наукова думка, 2011.

О. Семеног, “Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості” Українська література в загальноосвітній школі. № 2, c. 41–44, 2008.

С. М. Гончаров, Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процес. Рівне, Україна: НУВГП, 2006.

М. В. Махінова, “Інтерактивний підхід при читанні лекцій”, матеріали конф. Перспективні розробки науки і техніки, 2010. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Pedagogica/73210.doc.htm. Дата звернення: Квіт. 2, 2017.

А. Надолинська, “Формування лексикографічної компетенції у студентів філологічних спеціальностей”, автореф. дис. канд. пед. наук., Держ. заклад «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського», Одеса, 2012.

О. І. Пометун, та Л. В. Пироженко, Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. Київ, Україна: А.С.К., 2004.

М. Рудіна, “Лексикографія як ресурс професійної діяльності майбутнього перекладача”, Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. № 34, c. 104–113, 2016.

Президент України (1999, Серп. 7) Указ № 967/99, Про розвиток національної словникової бази. [Електронний ресурс]: Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/967/99. Дата звернення: Квіт. 6, 2017.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The President of Ukraine (2013, Jun. 25) Ukaz №344/2013. On the national strategy of the development of education in Ukraine for the period till 2021. [Online]. Available: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page. (in Ukrainian).

L. S. Palamarchuk, Ukrainian Soviet Lexicography. Kiev, Ukraine: Naukova dumka, 1978. (in Ukrainian).

S. Danylyuk “Advantages and disadvantages of using information and computer technologies in the process of formation of professional competence of future philologists”, Information Technologies and learning Tools, №2 (28), 2012. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/639. Accessed on: Apr. 10, 2017. (in Ukrainian).

O. Kucheruk “Basic directions of development of electronic linguodidactics”, Information Technologies and learning Tools, №3 (41), s. 83 – 91, 2014. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1054. Accessed on: Apr. 12, 2017. (in Ukrainian).

N. M. Sinkevych “Researches on lexicology and grammar of the Ukrainian language”, D.: Vyd-vo Dnipropetrovs'koho nats. un-tu, 2011, s. 240–244. (in Ukrainian).

I. K. Bilodid ta in, Ukrainian language dictionary: v 11 t. Kiev, Ukraine: Naukova dumka, 1970 – 1980, T. 4, 1973. (in Ukrainian).

М. P. Kocherhan, Introduction to Linguistics: pidr. Kiev, Ukraine: VID «Аkademiya», 2006. (in Ukrainian).

H. V. Omelyanenko, and L. P. Popova, “Forming the lexicographic competence of junior pupils at the lessons of the Ukrainian language”, [Online]. Available: http://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/5/Omeljanenko.pdf. Accessed on: Apr. 4, 2017. (in Ukrainian).

A. K. Moysiyenko, “The first out of the 20-volume”, Review of the Ukrainian language dictionary, in 20 volumes, 2010. [Online]. Available: http://litakcent.com/2011/02/09/pershyj-iz-20-tomnoho/. Accessed on: Apr. 2, 2017. (in Ukrainian).

O. M. Sydorenko, “Ukrainian Computer Lexicology as an Important Means of Educational Process”, Literaturne misto. Onlayn-biblioteka ukrayins'koyi literatury. [Online]. Available: http://litmisto.org.ua/?p=24958. Accessed on: Apr. 4, 2017. (in Ukrainian).

N. Darchuk, and M. Lanhenbakh, “Electronic dictionary of the language of Taras Shevchenko : methods and technologies of compilation”, Kyyivs'kyy natsional'nyy universytet imeni Tarasa Shevchenka, Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr «Kyyivs'kyy universytet», №1 (44), s. 106–115, 2014. (in Ukrainian).

V. A. Shyrokov, Computer lexicography. Kiev, Ukraine: Naukova dumka, 2011. (in Ukrainian).

O. M. Semenoh “Lexicographic competence as an indicator of language culture of the individual”, Ukrayins'ka literatura v zahal'noosvitniy shkoli. № 2. s. 41–44. 2008. (in Ukrainian).

S. М. Honcharov, The interactive learning technologies in the credit-modular system of educational process. Rivne, Ukraine: NUVHP, 2006. (in Ukrainian).

М. V. Маkhinova, “The interactive approach while giving lectures”, material konf. Perspektivni rozrobki nauki i tehniki, 2010. [Online]. Available: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Pedagogica/73210.doc.htm. Accessed on: Apr. 2, 2017. (in Ukrainian).

А. Nadolyns'ka, “Forming lexicographic competence of the students of the philological specialities” avtoref. dys. kand. ped. nauk., Derzh. zaklad «Pivdennoukr. nats. ped. un-t im. K. D. Ushyns'koho», Odesa, 2012. (in Ukrainian).

O. I. Pometun, and L. V. Pyrozhenko, The modern lesson. Interactive learning technologies : nauk.-metod. posib. Kiev, Ukraine: A.S.K., 2004. (in Ukrainian).

M. Rudina, “Lexicography as a resource of professional activity of a future interpreter”, Gumanitarna osvita v tehnichnih vischih navchalnih zakladah. № 34, s. 104–113, 2016. (in Ukrainian).

The President of Ukraine (1999, Sept. 7) Ukaz № 967/99, On the development of the national dictionary base [Online]. Available: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/967/99. Accessed on: Apr. 6, 2017. (in Ukrainian).

Published

2017-06-30

How to Cite

[1]
S. V. Pomyrcha and I. R. Puchkov, “ELECTRONIC DICTIONARIES IN UKRAINIAN AS A MEAN OF FORMING LEXICOGRAPHICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS”, ITLT, vol. 59, no. 3, pp. 103–113, Jun. 2017.

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments