THE MODEL OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL RESEARCH BASED ON ELECTRONIC SYSTEMS OF OPEN ACCESS
PDF (Ukrainian)

Keywords

model
information and analytical support
electronic systems of open access
scientometric system
scientometrics

How to Cite

[1]
O. M. Spirin, Іatsyshyn A. V., S. M. Ivanova, A. V. Kilchenko, and L. A. Luparenko, “THE MODEL OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL RESEARCH BASED ON ELECTRONIC SYSTEMS OF OPEN ACCESS”, ITLT, vol. 59, no. 3, pp. 134–154, Jun. 2017, doi: 10.33407/itlt.v59i3.1694.

Abstract

The article presents the experience of using electronic open access systems for information and analytical support of pedagogical research, which positively influences the quality of scientific research. A well-founded system of information and analytical support of pedagogical research based on electronic open access systems corresponds to the scientific and pedagogical needs for implementation: the publication, dissemination and use of information resources. The use of this system will improve the quality of scientific and pedagogical research conducted at the institutions of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, and will effectively implement their results in the scientific and educational sphere of Ukraine. The model of information and analytical support of scientific research is substantiated and developed. Specific features of the functioning of the prototype of an electronic scientific journal on the platform of open journal systems are determined. The stages of implementation of the prototype on the platform of open journal systems that can be used by scientific institutions and higher educational institutions for the publication of scientific professional journals and collections are described.
PDF (Ukrainian)

References

С. М. Іванова, «Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень (зарубіжний та вітчизняний досвід)», Інформаційні технології і засоби навчання, №3 (53), с. 164-177, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1426.

О. М. Спірін, А. В. Яцишин, С. М. Іванова, А. В. Кільченко та Л. А. Лупаренко, «Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень», Інформаційні технології і засоби навчання, №5 (55), с. 136-174, 2016.

В. Ю. Биков, О. М. Спірін, та Л. А. Лупаренко, «Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень», Теорія і практика управління соціальними системами, № 1, с. 3-25, 2014.

В. Ю. Биков, О. М. Спірін, та Н. В. Сороко, «Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень», Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, №1, с. 91-100, 2015.

В. Ю. Биков, Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ, Україна: Атіка, 2008.

Л. В. Головко, «Перспективи використання Open Journal Systems у бібліотеках ВНЗ України». [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf- 2012/10.pdf.

Л. Костенко, та ін., «Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система», Бібліотечний вісник, № 4., с. 8–11, 2014.

Ю. А. Лабжинський, «Використання відкритих електронних систем антиплагіату в науковій діяльності», на Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, Черкаси, 2016, с. 212-213. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://conference.ikto.net.

Т. Л. Новицька, та О. О. Марченко, «Загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу», Інформаційні технології і засоби навчання, т. 50, №6, с. 181-191, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua.

О. М. Спірін , та О. А. Одуд, «Зміст навчального матеріалу спецкурсу «Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі»», Інформаційні технології і засоби навчання, т. 52, №2, с. 108-120, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1374/1058.

О. Д. Словінська, «Головні аспекти і завдання впровадження веб-конференцій у процес навчально-наукової діяльності», Інформаційні технології і засоби навчання, т . 48, №4. с. 166-175, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1262.

В. А. Ткаченко, «Використання Science Index та інших наукометричних показникиків для оцінювання наукової діяльності», на Звітній наук. конф. ІІТЗН НАПН України, Київ, 2016, с. 118-121. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/166216/1/Tezy_IITZN_2016.4.PDF.

М. А. Шиненко, «Інформаційно-аналітична підтримка наукових досліджень з використанням системи WorldCat», на Науково-практичній конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», Київ, 2016.

І. О. Шульга, «Електронні наукові журнали відкритого доступу в сучасній системі наукової комунікації», Поліграфія і видавнича справа, № 1, с. 55-60, 2008.

О. М. Спірін, та ін., Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України: монографія. Київ, Україна: Атіка, 2014.

С. М. Іванова, «Проектування інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності на базі системи ЕРrints», Інформаційні технології і засоби навчання, №5 (37), 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/907.

С. М. Іванова, «Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук», дис. канд. наук., ІІТЗН НАПН України, Київ, 2015.

С. М. Іванова, «Наукова електронна бібліотека НАПН України як засіб інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень», Комп’ютер у школі та сім’ї, № 6, с. 11-15, 2015.

А. В. Кільченко, «Аналіз електронних систем відкритого доступу для підтримки педагогічних досліджень», на Звітна наук. конф. Інституту ІТЗН НАПН України, Київ: ІІТЗН НАПН України, Київ, 2016, с. 68-77. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/166216/1/Tezy_IITZN_2016.4.PDF.

А. В. Кільченко, «Особливості проведення моніторингу електронної бібліотеки НАПН України», на Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, Черкаси, 2016, с. 244-245. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://conference.ikto.net.

Л. А. Лупаренко, «Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забезпечення», Інформаційні технології і засоби навчання, т. 25, № 5, 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573/449.

Л. А. Лупаренко, «Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень», Інформаційні технології і засоби навчання, т. 40, № 2, с. 151-169, 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1050/775.

Л. А. Лупаренко, «Особливості використання електронної журнальної системи Open Journal Systems у вітчизняному науково-освітньому просторі», на Звітній науковій конференції ІІТЗН НАПН України: Київ, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua.

А. В. Яцишин, «Рекомендації аспірантам і докторантам щодо застосування електронних систем відкритого доступу для проведення дисертаційних досліджень», на ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Наукова молодь-2016», Київ, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua.

А. В. Яцишин, «Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем», Вісник Житомирського державного університету: Педагогічні науки, т. 70, № 4, с. 69-74, 2013.

Гончаренко С. У., Український педагогічний енциклопедичний словник, Рівне, Україна: Волин. обереги, 2011.

В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, та О. В. Рибалко, «Куратор змісту: навчально-методичний посібник», Харків, Україна: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

S. M. Ivanova, «Information and analytical support of scientific and pedagogical research (foreign and domestic experience)», Information Technologies and Learning Tools, vol. 53 no. 3, pp. 164-177, 2016. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua. (in Ukrainian)

O. M. Spirin, et al., «The using of the electronic systems of open access for information and analytical support pedagogical research», Information Technologies and Learning Tools, vol. 55, no5, pp. 136-174, 2016. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501/10. (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, O. M. Spirin, and L. A. Luparenko, «Open Web-oriented Systems Monitor the Implementation of Scientific and Educational Research», Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial'nymy systemamy, no1, pp. 3–25, 2014. (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, O. M. Spirin, and N. V.Soroko «The Electronic Bibliometric System as a Means of Information and Analytical Support Scientific and Educational Research», Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v suchasniy osviti: dosvid, problemy, perspektyvy, no 1, pp. 91– 100, 2015 (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, The models of open education organizational systems: monograph. Kyiv, Ukraine: Atika, 2008. (in Ukrainian).

L. Golovko, «Prospects for Open Journal Systems Universities in libraries of Ukraine» [Online]. Available: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2012/10.pdf. (in Ukrainian).

L. Kostenko, et al., «Bibliometryka Ukrainian science: information-analytical system», Library Journal, no. 4, pp. 8-11, 2014. (in Ukrainian)

Y. A. Labzhynskyy, «The use of open electronic systems antyplahiatu in science», in Automation and computer-integrated technologies in production and education: status, achievements, prospects, Cherkasy, 2016, pp. 112-113. (in Ukrainian)

T. L. Novitskaya, «Common approaches to the use of electronic systems Access», Information technologies and learning tools, vol. 50, no. 6, pp. 181-191, 2015. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua (in Ukrainian).

O. M. Spirin, and О. А. Odud , «Content of educational material special seminars «cloud information-analytical technologies in the research process», Information Technologies and Learning Tools, vol. 52, no. 2, pp. 108-120, 2016 (in Ukrainian).

O. D. Slowinskaya, «The main aspects and objectives of the implementation web conferences in the process of teaching and research activities», Information Technologies and Learning Tools, vol. 48, no. 4, pp. 166-175, 2015 [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1262 (in Ukrainian).

V. A. Tkachenko, «The use of Science Index and other scientometric indexes for research activities evaluating», in Reporting scientific conference. Institute of information technologies and learning tools of NAPS Ukraine, Kyiv, 2016, pp. 118-121. [Online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua/166216/1/Tezy_IITZN_2016.4.PDF. (in Ukrainian)

M. A. Shynenko, «Information and analytical research support using WorldCat system», in Naukovo-praktychna konferentsiia «Multymediini tekhnolohii v osviti ta inshykh sferakh diialnosti», Kyiv, 2016. (in Ukrainian)

I. O. Shulga, «Electronic scientific journals open access in the modern system of scientific communication», Printing and Publishing: nauk. tech. coll, no. 1, pp. 55-60, 2008 (in Ukrainian).

O. M. Spirin, et. al., Scientific and organizational principles of design the network of electronic libraries of the establishments of the NAPS Ukraine: monograph. Kyiv, Ukraine: Atika, 2014. (in Ukrainian)

S. M. Ivanova, «Development of researchers information and communication competence with the use of EPrints», Information Technologies and Learning Tools, vol. 37, no. 5, 2013. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/907 (in Ukrainian).

S. M. Ivanova, The Using of ЕРrints System as a Tool for Communication and Information Support of Scientific Activities in the Field of Pedagogical Sciences, Ed.S. thesis, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv, 2015 (in Ukrainian).

S. M. Ivanova, «Scientific Electronic Library NAES Ukraine as a means of information and analytical support educational research», Computer in school and family, no. 6, pp. 11-15, 2015 (in Ukrainian).

A. V. Kilchenko, «Analysis of electronic systems to support open access educational research», in Reporting scientific conference of. Institute of information technologies and learning tools of NAPS Ukraine, Kyiv, 2016, pp. 68-77. [Online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua. (in Ukrainian).

A. V. Kilchenko, «The features of monitoring of electronic library of the NAPS of Ukraine», in Automation and computer-integrated technologies in production and education: status, achievements, prospects: Cherkasy, 2016, pp. 244-245. [Online]. Available: http://conference.ikto.net. (in Ukrainian)

L. A. Luparenko, «The use of electronic systems open access journal for the production of scientific and educational publications: Comparative Analysis Software», Information Technologies and Learning Tools, vol. 25, no. 5, 2011. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573/449. (in Ukrainian).

L. A. Luparenko, «Tools plagiarism detection in research: Analysis software solutions», Information Technologies and Learning Tools, vol. 40, no. 2 pp. 151-169, 2014. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1050/775. (in Ukrainian).

L. A. Luparenko, «Features of use the Open Journal Systems e-journal system in the national scientific and educational space», Reporting scientific conference of Institute of information technologies and learning tools of NAPS Ukraine, Kyiv, 2015 [Online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua. (in Ukrainian)

A. V. Iatsyshyn, «The recommendations for postgraduates on the use of electronic systems for open access dissertations», in IV Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia molodykh uchenykh «Naukova molod-2016», Kyiv, 2016, [Online]. Available: http://conf.iitlt.gov.ua. (in Ukrainian)

A. V. Iatsyshyn, «Socio-psychological aspects of open access journal using electronic systems», Bulletin Zhytomyr State University. Pedagogichni nauki, vol. 70, no. 4. – pp. 69 – 74., 2013 (in Ukrainian).

S. U. Honcharenko, Ukrainian Pedagogical Encyclopedic Dictionary. Rivne: Volyn. oberehy, 2011.

V. M. Kukharenko, Yu. M. Hlavcheva, et O. V. Rybalko, The content curator: Textbook. Kharkiv: «Miskdruk», 2016. (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.