USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS AND ECONOMISTS WHILE TEACHING THE COURSE OF SCIENCE OF LAW
PDF (Ukrainian)

Keywords

information-communication technologies
future professionals
professional competence of students
cloud technologies

How to Cite

[1]
M. H. Yeshchenko, “USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS AND ECONOMISTS WHILE TEACHING THE COURSE OF SCIENCE OF LAW”, ITLT, vol. 62, no. 6, pp. 114–129, Dec. 2017, doi: 10.33407/itlt.v62i6.1695.

Abstract

The article presents the problem of forming professional competence of the students of higher educational institutions while teaching science of law. By means of studying and analyzing science and methodical literature the concepts “competence” and “professional competence” are defined. To form professional competence the author offers the tasks to solve which it is necessary to use information and communication technologies. It is noted that the offered means give additional opportunities to form professional competence, contribute to improving information literacy of the students of higher educational institutions and realizing their legal possibilities. The relevance of the article is determined by the necessity of forming professional competence of the students of higher educational institutions by means of using information and communication technologies while teaching the course of science of law. An experiment was conducted on the basis of the Donbas National Academy of Building and Architecture.
PDF (Ukrainian)

References

В. Примаков, “Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (1948-2012рр.)”, дис. д-ра. пед. наук., Тернопільськ. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Тернопіль, 2016.

Президент України (2013, Черв. 25) Указ №344/2013, Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page.

С. Нетьосов, “Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках правознавства”, Інформаційні технології і засоби навчання, №3 (23), 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/489/417. Дата звернення: Травень. 23, 2017.

О. Локшина, “Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації”, матеріали методол. семінару, Ч.1, Ін-т обдарованої дитини НАПН України, Київ, 2014.

Г. Безпала, “Компоненти фахової компетентності майбутніх учителів”, Проблеми інженерно-педагогічної освіти, №44, с. 14-18, 2014.

Н. Смоляна, “Використання ТЗН у навчально-виробничому процесі професійної школи в Україні (1960–1991 рр. ХХ століття)”, Інформаційні технології і засоби навчання, №2 (22), c. 1 – 14, 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/349/391. Дата звернення: Травень. 23, 2017.

О. Воронкін, “Розвиток комп’ютерних технологій підтримки навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина 50-х – початок 90-х років ХХ ст.)”, Інформаційні технології і засоби навчання, №1 (39), c. 17 – 45, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/960/724. Дата звернення: Травень. 20, 2017.

Т. Вакалюк, “Можливості використання хмарних технологій в освіті”, Міжнар. наук.-практ. конф. Актуальні питання сучасної педагогіки, Острог, 2013, с. 97–99.

А. Бочевар, “Стан сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів” Наука і освіта. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Вип.1. 2016. c. 5-10.

Я. Кічук, “Правова компетенція – інваріантна суб'єктна характеристика сучасної студентської молоді” Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. №3, 2010. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.intellect-invest.org..ua/ukr/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_13. Дата звернення: Травень. 21, 2017.

І. Романова, “Компетентнісний підхід до правової освіти студентів” Педагогіка та психологія І. Прокопенко, В. Лозова, Ред. Харків, Курсор. Вип.33. 2008. с. 26-35.

Т. Ремех, “Методичні засади навчання првознавства в процесі допрофільної підготовки школярів”, дис. канд. пед. наук., Інститут педагогіки НАПН України. Київ, 2011.

О. Воронкін, “Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)”, дис. канд. наук., Старобільськ. ДЗ „Луганський національний університет імені Т. Шевченка”, Старобільськ, 2016.

С. Литвинова “Формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ікк) вчителів-предметників”, Інформаційні технології і засоби навчання, №5 (1), 2008. [Електронний ресурс]. Доступно: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/143/129. Дата звернення: Травень. 26, 2017.

Кабінет Міністрів України (2011, лист. 23.) Постанова №1392, про Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Офіційний вісник України, №11, 2012.

О. Овчарук та ін., Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. Київ, Україна: К.І.С., 2003.

О. Пометун, “Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті”, Історія в школах України. №6, с. 3-12, 2007.

О. Овчарук та ін., Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. Київ, Україна: К.І.С., 2004.

В. Моштук, “Фахова компетентність як основа проектно-технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання”, Молодь і ринок, №7 (78), с.108-112, 2011.

В. Луговий, “Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс”, Вища освіта [Тематичний випуск: Педагогіка вищої школи: методологія, теорія і технології]. №3, дод.1, с.8-14, 2009.

Я. Кічук, “Деякі тенденції розвитку правової компетентності майбутнього соціального педагога в умовах сучасної університетської освіти” [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.e-lid.zakdu.edu.ua/index2.php, Дата звернення: Травень. 28, 2017.

Правова наука. Електронна база даних НАПрН України. “Головна сторінка. Правила користування БД “Правова наука”” [Електронний ресурс]. Доступно: http://db.ippi.org.ua/. Дата звернення: Травень. 23, 2017.

С. Буртовий, “Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM”. [Електронний ресурс]. Доступно: http://oin.in.ua/osvitni-hmary-microsoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-formuvannya-osvitnoho-seredovyscha-navchalno-doslidnytskoji-diyalnosti-ditej/. Дата звернення: Травень. 20, 2017.

С. Клепко, “Компетенізація освіти”: обмеження і перспективи”, Постметодика. №1, с. 9-17. 2005.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

V. Prymakov, “Development of postgraduate education of primary school teachers in Ukraine (1948-2012)”, Doctor’s thesis., Ternopil National Pedagogical University, Ternopil 2016. (in Ukrainian).

The President of Ukraine (2013, Jun. 25) Ukaz №344/2013. On the national strategy of the development of education in Ukraine for the period till 2021. [Online]. Available: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page. (in Ukrainian).

S. Netyosov, “Using information-communication technologies at lesson of science of law”, Information Technologies and learning Tools, no. 3 (23), 2011. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/489/417. Accessed on: May 23, 2017. (in Ukrainian).

O. Lokshyna, “Competency approach in education: theoretical foundations and practice of implementation”, materialy metodol. seminaru, Ch.1, In-t obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy, Kyiv, 2014. (in Ukrainian).

H. Bezpala, “Components of professional competence of future teachers”, Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, no. 44, pp. 14-18, 2014. (in Ukrainian).

N. Smolyana, “Using TMT in teaching and manufacturing process of vocational school in Ukraine (1960 – 1991 of the 20th century)”, Information Technologies and learning Tools, Information Technologies and learning Tools, no. 2 (22), 2011. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/349/391. Accessed on: May 10, 2017. (in Ukrainian).

O. Voronkin, “Development of computer technologies of support of learning of students of higher educational institutions of Ukraine (the second half of the 50s – the beginning of the 90s of the 20th century)”, Information Technologies and learning Tools, no. 1 (39), pp. 17 – 45, 2014. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/960/724. Accessed on: May 20, 2017. (in Ukrainian).

T. Vakalyuk, “Possibilities of using cloud technologies in education”, Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Aktualni pytannya suchasnoyi pedahohiky, Ostroh, 2013 pp. 97 – 99. (in Ukrainian).

A. Bochevar “State of future lawyers’ informative and communicative competence maturity” Nauka i osvita. Naukovyy visnyk Pivdennoukrayins'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu im. K.D. Ushyns'koho. Vyp.1. 2016. pp. 5-10. (in Ukrainian).

Ya. Kichuk “Legal competence - invariant subjective characteristic of modern student youth” Pedahohichna nauka: istoriya, teoriya, praktyka, tendentsiyi rozvytku. no. 3, 2010. [Online]. Available: http://www.intellect-invest.org..ua/ukr/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_13]/ Accessed on: October 14, 2017. (in Ukrainian).

I. Romanova “Competent approach to legal training of students” Pedahohika ta psykholohiya I. Prokopenko, V. Lozova, Red. Kharkiv, Kursor. Vyp.33. 2008. pp. 26-35. (in Ukrainian).

T. Remekh, “Methodical principles of education of prviznavstva in the process of pre-school preparation of schoolchildren” dys. kand. ped. nauk., Instytut pedahohiky NAPN Ukrayiny. Kyyiv, 2011. (in Ukrainian).

O. Voronkin, “Tendecies of development of information-communication technologies of learning students of higher educational institutions (the second half of the 20th century – the beginning of the 21st century )”. Candidate’s thesis. Starobilsk. DZ “Luhanskyy natsionalnyy universytet imeni T. Shevchenka”, Starobilsk, 2016. (in Ukrainian).

S. Litvinova, “Forming information-communication competence (ICC) of teachers of school subjects”, Information Technologies and learning Tools, no. 5 (1), 2008. [Online]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/143/129. Accessed on: May 26, 2017. (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrayiny (2011, lyst. 23.) Postanova no. 1392, pro Derzhavnyy standart bazovoyi i povnoyi zahal'noyi seredn'oyi osvity. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, no. 11, 2012. (in Ukrainian).

O. Ovcharuk et al., Strategy of reforming education in Ukraine: Recommendations on Educational Policy. Kyiv, Ukraina: К.І.С., 2003. (in Ukrainian).

O. Pometun, “Competency approach in modern historic education”, Istoriia v shkolakh Ukrainy. no. 6, pp.3-12, 2007. (in Ukrainian).

O. Ovcharuk et al., Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives, Biblioteka z osvitnoi polityky. Kyiv, Ukraina: К.І.С., 2004. (in Ukrainian).

V. Moshtuk, “Professional competence as a basis of project-technological culture of future labor education teacher”, Molod i rynok, no. 7 (78), pp.108-112, 2011. (in Ukrainian).

V. Luhovyi, “Competences and competencies: Conceptual-terminological discourse”, Vyshcha osvita [Tematychnyi vypusk: Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia i tekhnolohii]. no. 3, dod 1, pp.8-14, 2009. (in Ukrainian).

Ya. Kichuk, “Some tendencies of development of legal competence of the future social pedagogue in the conditions of modern university education” [Online]. Available: http://www.e-lid.zakdu.edu.ua/index2.php, Accessed on: October 14, 2017. (in Ukrainian).

Pravova nauka. Elektronna baza danykh NAPrN Ukrayiny. “Holovna storinka. Rules of usage of BD “Science of Law””. [Online]. Available: http://db.ippi.org.ua/. Accessed on: May 23, 2017. (in Ukrainian).

S. Burtoviy, “Cloud technologies in education: Microsoft, Google, IBM”. [Online]. Available: ttp://oin.in.ua/osvitni-hmary-microsoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-formuvannya-osvitnoho-seredovyscha-navchalno-doslidnytskoji-diyalnosti-ditej/. Accessed on: May 20, 2017. (in Ukrainian).

S. Klepko, “Competencizing of education. Limits and prospects”, Postmetodyka. no. 1, pp. 9-17. 2005. (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.