THREE-DIMENSIONAL MODELING TOOLS IN THE PROCESS OF FORMATION OF GRAPHIC COMPETENCE OF THE FUTURE BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE
PDF (Ukrainian)

Keywords

three-dimensional graphics
graphic competence
bachelors of computer science

How to Cite

[1]
K. P. Osadcha and H. Y. Chemerys, “THREE-DIMENSIONAL MODELING TOOLS IN THE PROCESS OF FORMATION OF GRAPHIC COMPETENCE OF THE FUTURE BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE”, ITLT, vol. 62, no. 6, pp. 70–85, Dec. 2017, doi: 10.33407/itlt.v62i6.1713.

Abstract

The article is devoted to some aspects of the formation of future bachelor's graphic competence in computer sciences while teaching the fundamentals for working with three-dimensional modelling means. The analysis, classification and systematization of three-dimensional modelling means are given. The aim of research consists in investigating the set of instruments and classification of three-dimensional modelling means and correlation of skills, which are being formed, concerning inquired ones at the labour market in order to use them further in the process of forming graphic competence during training future bachelors in computer sciences. The peculiarities of the process of forming future bachelor's graphic competence in computer sciences by means of revealing, analyzing and systematizing three-dimensional modelling means and types of three-dimensional graphics at present stage of the development of informational technologies are traced a line round. The result of the research is a soft-ware choice in three-dimensional modelling for the process of training future bachelors in computer sciences.
PDF (Ukrainian)

References

Верховна Рада України. (1991, Трав. 23). Закон № 1060-XII, Про освіту. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. Дата звернення: Трав. 18, 2017.

Верховна Рада України. (2014, Лип. 01). Закон № 1556-VІІ, Про вищу освіту. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Дата звернення: Трав. 18, 2017.

Верховна Рада України. (1993, Листоп. 03). Заходи № 896, Про Державну національну програму "Освіта" ("Україна XXI століття"). [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF. Дата звернення: Трав. 18, 2017.

Верховна Рада України. (2002, Квiт. 17). Доктрина № 347/2002, Про Національну доктрину розвитку освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. Дата звернення: Трав. 18, 2017.

Computer Science Curricula 2013 – Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science [Электронный ресурс]. Доступно: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf. Дата звернення: Трав. 18, 2017.

Л. Аммерал, Машинная графика на персональных компьютерах, Москва, Россия: "Сол Систем", 1992

К. Осадча та Г. Чемерис, “Аналіз сутності поняття «графічна компетентність»у системі підготовки майбутнього бакалавра з комп’ютерних наук” Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Vol. 5. No. 3., с. 37-46 [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ojs.mdpu.org.ua/index.php/itse/article/view/1929 Дата звернення: Бер. 14, 2017.

П. Буянов "Формування графічної культури у майбутніх учителів трудового навчання України та Російської Федерації (порівняльний аналіз)", автореф. дис. канд. пед. наук., Iнституту педагогічної освіти і освіти дорослих, 2008.

М. Ожга "Методика навчання систем 3D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю", автореф . дис. канд. наук., Укр. інженерно-педагогічної акад., 2015

Кабінет Міністрів України. (2015, Квіт. 29). Постанова № 266, Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150266.html. Дата звернення: Трав. 18, 2017.

Кабінет Міністрів України. (2017, Лют. 01). Постанова № 32, Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти". [Електронний ресурс]. Доступно: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170053.html. Дата звернення: Трав. 18, 2017.

Держспоживстандарт України "Національний класифікатор України. Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009 : 2010", Наказ № 457 (із змінами від 29 листопада 2010 р. № 530) (2010, Жов. 11). [Електронний ресурс]. Доступно: http://accountant.od.ua/wp-content/uploads/2016/06/KVED.pdf Дата звернення: Трав. 18, 2017.

"Зарплата дизайнера. Статистика рынка труда", Rabota.ru, 2017 [Online]. Available: https://www.rabota.ru/research/statistika_rynka_truda/zarplata_dizajnerov.html. Accessed on: May 18, 2017.

"Показатели рынка труда по вакансии «3d-дизайнер»", Jobius.com, 2017 [Online]. Available: http://jobius.com.ua/r/запорожье/v/3d_дизайнер. Accessed on: May 18, 2017.

Г. Чемерис, "Аналіз засобів тривимірної графіки для навчання майбутніх бакалаврів з комп'ютерних наук" Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць. Мелітополь, Україна: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, с. 283-287, 2017.

В. Осадчий, "Місце відкритого програмного забезпечення в обробці графічної інформації", Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Кривий Ріг, Україна: Видавничий відділ НМетАУ, т. 3, с. 247-250, 2003.

О. Нєнов Програмні засоби мультимедійних систем: Навчальний посібник. Одеса, Украіна: Одеська національна академія харчових технологій, ч. 1., 2016.

А. Меженин, Технологии 3d моделирования для создания образовательных ресурсов. Учебное пособие. Санкт-Петербург, Россия: СПб., 2008.

Р. Райт и Б. Липчак, OpenGL. Суперкнига. Москва, Россия: Вильямс, 3 изд., 2006.

Д. Адамс, DirectX: продвинутая анимация. Москва, Россия: Кудиц-пресс, 2004.

Р. Каркач, "Розробка програмного забезпечення для роботи з 3D графікою на платформі Mozilla", Інформаційні управляючі системи та технології та комп'ютерний моніторинг (ІУС та КСМ 2010). Донецьк, Україна:ДонНТУ, с. 302-305, 2010.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Verkhovna Rada Ukrainy. (1991, May. 23). The Law No 1060-XII, On Education. [Online]. Available: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. Accessed on: May. 18, 2017. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (2014, July. 01). The Law No 1556-VІІ, On Higher Education. [Online]. Available: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Accessed on: May. 18, 2017. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (1993, Nov. 03). Events No 896, On the State National Program "Education" ("Ukraine XXI century"). [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF. Accessed on: May. 18, 2017. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (2002, April. 17). Doctrine No 347/2002, On National Doctrine of Education. [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. Accessed on: May. 18, 2017. (in Ukrainian)

Computer Science Curricula 2013 – Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science [Online]. Available: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf. Accessed on: May. 18, 2017. (in English)

L. Ammeral, Computer graphics on personal computers, Moskva, Rossija: "Sol Sistem", 1992. (in Russian)

K. Osadcha and H. Chemerys “Analysis Of The Mention Of The Concept “Graphic Competence” In The Preparation Of The Future Bachelor Of Computer Science”. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, v. 5, n. 3, p. 37-46. , 2017 [Online]. Available: http://www.ojs.mdpu.org.ua/index.php/itse/article/view/1929 Accessed on: Sept. 14, 2017. (in Ukrainian)

P. Buianov "Formation Of Graphic Culture Of Future Teachers Of Labor Studies Ukraine And The Russian Federation (benchmarking)", Thesis. Dis. candidate. ped. Science, Instytutu pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh, 2008. (in Ukrainian)

M. Ozhha "Teaching Methods of 3D design of future engineers-teachers of computer type",Thesis. Dis. candidate. Science., Ukr. inzhenerno-pedahohichnoi akad., 2015. (in Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015, Квіт. 29). Resolution No 266, On the list of disciplines and specialties, which trains candidates Higher Education. [Online]. Available: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150266.html. Accessed on: May. 18, 2017. (in Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2017, Лют. 01). Resolution No 32, On Amendments to the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015 Resolution No 266 "On approving the list of disciplines and specialties, which trains candidates of higher education". [Online]. Available: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170053.html. Accessed on: May. 18, 2017. (in Ukrainian)

Derzhspozhyvstandart Ukrainy "National qualifier Ukraine. Classification of economic activities DK 009: 2010", Order No 457 (with amendments of 29 November 2010 r. number 530) (2010, Oct. 11). [Online]. Available: http://accountant.od.ua/wp-content/uploads/2016/06/KVED.pdf Accessed on: May. 18, 2017. (in Ukrainian)

"The salary of the designer. Labor market statistics", Rabota.ru, 2017 [Online]. Available: https://www.rabota.ru/research/statistika_rynka_truda/zarplata_dizajnerov.html. Accessed on: May 18, 2017. (in Russian)

"Indicators of the labor market for vacancies «3d-designer»", Jobius.com, 2017 [Online]. Available: http://jobius.com.ua/r/запорожье/v/3d_дизайнер. Accessed on: May 18, 2017. (in Russian)

H. Chemerys "Analysis of three-dimensional graphics for studies future Bachelor of Computer Science" Informatsiini tekhnolohii v osviti ta nautsi: Zbirnyk naukovykh prats. Melitopol, Ukraina: Vyd-vo MDPU im. B.Khmelnytskoho, p. 283-287, 2017. (in Ukrainian)

V. Osadchij "Place Open Source Software In The Processing Of Graphics ", Teoriia ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky: Zbirnyk naukovykh prats. Kryvyi Rih, Ukraina: Vydavnychyi viddil NMetAU, t. 3, p. 247-250, 2003. (in Ukrainian)

O. Nienov Software tools for multimedia systems: Tutorial. Odesa, Ukraina: Odeska natsionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii, part 1., 2016. (in Ukrainian)

A. Mezhenin Technologies 3d Modeling for Educational Resources. Tutorial. Sankt-Peterburg, Rossija: SPb., 2008. (in Russian)

R. Rajt and B. Lipchak OpenGL. Superbook. Moskva, Rossija: Vil'jams, 3 izd., 2006. (in Russian)

D. Adams DirectX: advanced animation. Moskva, Rossija: Kudic-press, 2004. (in Russian)

R. Karkach "Development Of Software For Working With 3d Graphics Platform Mozilla", Informatsiini upravliaiuchi systemy ta tekhnolohii ta kompiuternyi monitorynh (IUS ta KSM 2010). Donetsk, Ukraina:DonNTU, p. 302-305, 2010. (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.