USE OF COMPUTER TYPHLOTECNOLOGIES AND TYPHLODEVICES IN INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE OF UNIVERSITY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v61i5.1782

Keywords:

computer technologies, typhlotechnologies, typhlodevices, visual disturbance, inclusive educational space of higher school

Abstract

The article presents the results of the study, focusing on using modern computer typhlotechnologies and typhlodevices in inclusive educational space of higher school, which has been carried out by lecturers of Berdiansk State Pedagogical University. It has been demonstrated that the University successfully implements inclusive education of students with visual disturbances. The fundamental principles of higher education accessibility with application of computer technologies for persons with visual disturbances have been substantiated. The study provides the characterization of modern computer typhlotechnologies and teaching typhlodevices, determines their didactic potential and methodology of their implementation in the context of inclusive education in a higher educational establishment. The necessity of revealing higher schools experience in the sphere of introduction computer technologies and special didactic methods into educational process of students with special needs is emphasized.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Olga I. Hurenko, Berdiansk State Pedagogical University, Berdiansk

Doctor of pedagogical sciences, associate professor, first deputy rector

Hanna M. Alekseeva, Berdiansk State Pedagogical University, Berdiansk

PhD (Pedagogical Sciences), associate professor

Hanna O. Lopatina, Berdiansk State Pedagogical University, Berdiansk

PhD (Pedagogical Sciences), associate professor

Nataliia V. Kravchenko, Berdiansk State Pedagogical University, Berdiansk

PhD (Physico-Mathematical Sciences), associate professor

References

Верховна Рада України. (2017, Вер. 05). Закон № 2145-VIII, «Про освіту». [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran1235#n1235. Дата звертання: Вер. 30, 2017.

Верховна Рада України. (2014, Сер. 01). Закон № 1556-VII, «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Дата звертання: Серп. 01, 2017.

Верховна Рада України. (2007, Січ. 09). Закон № 537-V, «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16. Дата звертання: Серп. 01, 2017.

Президія Національної академії педагогічних наук України. (2017, Квіт. 21) "Концепція впровадження медіа освіти в Україні (нова редакція) ". [Електронний ресурс]. Доступно: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/]. Дата звертання: Серп. 01, 2017.

М. Рощина, "О подготовке специалистов по обучению лиц с глубокими нарушениями зрения использованию компьютерных технологий", на Междунар. науч.-практ. конф. Инклюзивное образование: методология, практика, технология, Москва, 2011, с. 198−200.

Кабінет Міністрів України. (2005, Груд. 07). Постанова № 1153, «Державна програма “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки». [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1153-2005-%D0%BF. Дата звертання: Серп. 01, 2017.

Е. Иванов и др., "Инклюзивное образование : проблемы и перспективы" на Междунар. науч.-практ. конф. «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования : международный и региональный аспект», Великий Новгород, 2014, 448 с.

Т. Каткова, “Соціальний аспект розвитку вищої освіти в Україні”, на Міжнар. наук.-практ. конф. «Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти», Бердянськ, 2012, с. 141-142.

Л. Карлова, "Адаптація інклюзивної освіти у ВНЗ", на VІІI Наук.–техн. конф. науково–педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів, 2012, 333 с.

П. М. Таланчук, та К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна, Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі: [навчально-методичний посібник]. Київ, Україна: Соцінформ, 2004.

М. Є. Чайковський, "Досвід впровадження інклюзивного навчання в університеті “Україна”", Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», №2, с. 8–11, 2010.

В. В. Осадчий, та С. В. Шаров, Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації : Навчально-методичний посібник. Мелітополь, Україна: Видавничий будинок ММД, 2011.

Ю. Й. Тулашвілі, Комп’ютерні технології як системотвірний чинник переходу до інклюзивного навчання осіб з порушеннями зору", Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, Вип. 7, с. 183-186, 2013.

Ю.Й. Тулашвілі, Технологічні аспекти комп’ютерного навчання людей з вадами зору. Луцьк, Україна: ВМА «ТЕРЕН», 2010

Ю.Тулашвілі, "Теоретичні і методичні засади професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушенням зору", автореф. дис. докт. пед. наук., Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М.Коцюбинського, Вінниця, 2012.

В. Ю. Биков, та Ю .О. Жук, "Класифікація засобів навчання", Інформаційні технології і засоби навчання, с.39-60, 2005.

Н. В. Морзе, та О. Г. Глазунова, "Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі", Інформаційні технології і засоби навчання, № 2 (6), 2008. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ime.edu-ua.net/em6/content/08mnvshi.htm. Дата звертання: Серп. 01, 2017.

В. М. Кухаренко, та О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко, Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. Харків, Україна: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2002.

Офіційний сайт Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ». [Електронний ресурс]. Доступно: www.openlife.lviv.ua. Дата звертання: Серп. 01, 2017.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Verkhovna Rada of Ukraine (2017, Sept. 05). The Law of Ukraine «On Education». [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. Accessed on: Sept. 30, 2017. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2014, Aug. 01). The Law of Ukraine «On Higher Education». [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Accessed on: Aug. 01, 2017. (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2007, Jan. 09). The Law of Ukraine «On the basic principles of the development of the information society in Ukraine 2007-2015». [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16. Accessed on: Aug. 01, 2017. (in Ukrainian).

Presidium of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2017, Apr. 21). The concept of introducing media education in Ukraine. [Online]. Available: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/]. Accessed on: Aug. 01, 2017. (in Ukrainian).

М. Roshhina. On the training of specialists in the training of persons with deep visual impairments using computer technology, in Proc. Int. Scient. and Pract. Conf. Inclusive education: methodology, practice, technology, Мoscow, 2011, pp. 198−200. (in Russian).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2005, Dec. 07). The State Program «Information and Communication Technologies in Education and Science» 2006-2010. [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1153-2005-%D0%BF. Accessed on: Aug. 01, 2017. (in Ukrainian).

Е.V. Ivanov et al., “Inclusive education: problems and perspectives” in Proc. Intern. scientific and practical conf. «Networking of Universities with Social Partners in the Field of Inclusive Education: International and Regional Aspect», Velikij Novgorod, 2014, 448p. (in Russian).

Т.Katkova. «Social aspect of the development of higher education in Ukraine», in Proc. Intern. Scientific Practical Conf. «Models of sustainable development of socio-economic systems: economic, legal, socio-political, historical and philosophical aspects», Berdiansk, 2012, pp 141-142. (in Ukrainian).

L. Кarlova, «Adaptation of inclusive education in higher education institutions», in Proc. VIII Scientific Technical Conf. «Problems and Prospects for the Development of Economy and Entrepreneurship and Problems and Prospects for the Development of Economics and Enterprise and Computer Technologies in Ukraine», Lvіv, 2012, p. 333. (in Ukrainian).

P. М. Talanchuk, and K. O. Kol'chenko, G. F. Nіkulіna, Maintenance of the training of students with special needs in an integrated educational environment. Kiev, Ukraine: Socіnform, 2004. (in Ukrainian).

M. Chajkovs'kij, «Experience in implementing inclusive education at the University of Ukraine», Zbіrnik naukovih prac' Hmel'nic'kogo іnstitutu socіal'nih tehnologіj Unіversitetu «Ukraїna», № 2, pp. 8-11, 2010. (in Ukrainian).

V.V. Osadchyi, and S.V. Sharov. Creating an electronic textbook: principles, requirements and recommendations. Melitopol, Ukraine: Vydavnychyi budynok MMD, 2011. (in Ukrainian).

Yu. Tulashvili, «Computer technologies as a system-forming factor of transition to inclusive education for visually impaired people», Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity, Vol. 7, pp. 183-186, 2013. (in Ukrainian).

Yu. Tulashvili, Technological aspects of computer training for the visually impaired. Lutsk, Ukraine: VMA «TEREN», 2010. (in Ukrainian).

Yu. Tulashvili, «Theoretical and methodological foundations of professional computer training for persons with visual impairment», doctoral thesis, Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, Vinnytsia, 2012. (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov, and Yu .O. Zhuk «Classification of learning tools», Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya, pp. 39-60, 2005. Accessed on: Aug. 01, 2017. (in Ukrainian).

N. V. Morze, and O. H. Hlazunova, «Models of effective use of information-communication and distance learning technologies in higher education institutions», Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, №2(6), 2008. [Online]. Available: http://www.ime.edu-ua.net/em6/content/08mnvshi.htm. (in Ukrainian).

V.Kukharenko, and O.Rybalko., N.Syrotenko, Distance Learning: Terms of Use. Distance course: Tutorial, Kharkiv, Ukraine: NTU «KhPI», «Torsinh», 2002. (in Ukrainian).

The official site of the Lviv regional organization of the Ukrainian Union of Disabled Persons – «USI». [Online]. Available: www.openlife.lviv.ua Accessed on: Aug. 01, 2017. (in Ukrainian).

Published

2017-10-31

How to Cite

Hurenko, O. I., Alekseeva, H. M., Lopatina, H. O., & Kravchenko, N. V. (2017). USE OF COMPUTER TYPHLOTECNOLOGIES AND TYPHLODEVICES IN INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE OF UNIVERSITY. Information Technologies and Learning Tools, 61(5), 61–75. https://doi.org/10.33407/itlt.v61i5.1782

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments