PRINCIPLES OF INFORMATION SUPPORT FOR SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF MOTIVATION IN THE RESEARCH UNIVERSITY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v61i5.1803

Keywords:

principle, motivation, scientific-pedagogical staff, model, informational support, component, rating, activity

Abstract

The article deals with the specific principles of information provisioning of the motivation for scientific and pedagogical workers. Their place and role allowed to find out the model of information provisioning of the motivation for scientific and faculty staff at the research type university on the example of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Each component of the model is delineated and analyzed in details. The obtained results of pedagogical observation are generalized and systematized; methods of system analysis and modelling were used. Based on the presented model, an electronic rating interface has been created in the automated university management system. Described how a defined interface provides a universal graphical reporting view to identify achievements and shortcomings in various sections of the work of a scientific and faculty staff of a higher education institution.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Dmytro Yu. Kasatkin, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Ph.D., assistant professor, associate professor of Department of Informational and Distant Technologies

Yaroslav M. Rudyk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Ph.D., assistant professor, associate professor of Department of Teaching Methods and Management of Educational Institutions

Anatolii V. Shostak, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Ph.D., assistant professor, associate professor of Department of Technical Service and Engineering Management named after N.P. Momotenko

References

Я. Абсалямова, "Мотивація викладача іноземних мов технічного ВНЗ до професійної самореалізації", Рідна школа, № 12, с. 23-26, 2012.

Т. Волобуєва, "Теоретичні засади мотивації та стимулювання інноваційної діяльності педагогів", Наукова скарбниця освіти Донеччини, № 2, с. 61-67, 2014.

Г. Капліна, "Правове регулювання заохочення та мотивації праці науково-педагогічних працівників дослідницьких самоврядних університетів", Актуальні проблеми права: теорія і практика, № 18, с. 57-65, 2010.

Б. Мокін та Ю. Маримончик, "Методологічні основи матеріального стимулювання ефективної діяльності персоналу ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції", Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 26-31, 2004.

А. Муравинець, "Мотивація педагогів ВНЗ до самовдосконалення", Нова парадигма, № 127, с. 240-243, 2015.

Л. Омельченко, "Внутрішня мотивація педагогічної діяльності: сутність та чинники", Наука і освіта, № 7, с. 128-130, 2014.

Л. Омельченко, "Розвиток внутрішньої мотивації педагогів: теоретичний аналіз проблеми", Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія., № 1(199), с. 255-260, 2014.

О. Павлова, "Теоретичні основи професійної мотивації до педагогічної діяльності", Наукові записки кафедри педагогіки, № 38, с. 196-204, 2015.

А.Печенюк, "Мотивація ефективного професійного розвитку науково-педагогічних працівників", Соціально-трудові відносини: теорія та практика, № 1, с. 338-344, 2014.

С. Рудченко, "Стимулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників", Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, № 56, с. 171–176, 2012.

Н. Шемигон, "Розвиток професійної мотивації майбутніх інженерів-педагогів – теоретичний аспект", Педагогіка та психологія, № 3(40), с. 95-99, 2011.

О. Яковенко, "Засоби нематеріальної мотивації як складова ефективного управління науково-педагогічним персоналом", Науковий вісник Одеського національного економічного університету, № 6, с. 187-203, 2016.

В. Биков, "Проблеми і цілі інформатизації освіти України", Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики, Київ, 2010, с. 13-19.

О. Глазунова, "Проектування інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу", Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя, Суми, 2012, с. 31-32.

Л. Калініна та Б. Моцик, "Стан інформаційного забезпечення управління якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу", Педагогічний дискурс, № 8, с. 81-86, 2010.

М. Носкова, "Проблема мотивації педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі", Комп'ютер у школі та сім'ї, № 1, с. 6-10, 2009.

О. Глазунова, Д. Касаткін, О. Кузьмінська та ін., Інтеграція навчальних ресурсів та сервісів ІТ компаній в освітнє середовище університету. Київ: Інтерсервіс, 2017.

М. Косіюк, А. Мазарчук та К. Більовський, "Інтегрована система комп’ютерної підтримки університетського менеджменту", Інформаційні технології і засоби навчання, № 6(50), с. 108-119, 2015.

В. Ефименко, "Педагогические основы разработки проект-программы информационной среды высших учебных заведений", Конгресс конференций "Информационные технологии в образовании", 2002. [Электронный ресурс]. Доступно: http://www.ito.su/ 2002/IV/IV-0-136.html. Веб. 14авг.2017.

Т. Вакалюк, "Структурно-функціональна модель хмарно орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики", Інформаційні технології і засоби навчання, № 3(59), с. 51-61, 2017.

С. Ніколаєнко, І. Ібатуллін та С. Кваша, Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України. Київ: НУБіП України, 2016.

Е. Долгина та Е. Васильева, "Концепции мотивации персонала: содержательные и процессуальные теории", Молодой ученый, № 7, с. 387-390, 2015.

Д. Касаткін, "Аналіз світових і національних рейтингів ВНЗ на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування України", Вісник Національного університету оборони України, № 4(41), с. 55-64, 2014.

"Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06.2013 № 344/2013 (сторінка 1 з 2)", Zakon3.rada.gov.ua, 2017. [Електронний документ]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/ print1480346567241371. Веб 14серп.2017.

"Про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII" (сторінка 1 з 6)", Zakon2.rada.gov.ua, 2014. [Електронний документ]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1475829265869155. Веб 14серп.2017.

"Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів від 07.08.2002 № 450", Zakon2.rada.gov.ua, 2017. [Електронний документ]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02/print1475829265869155. Веб 14серп.2017.

А. Шостак та Я. Рудик, "Управління якістю освіти за допомогою кількісних критеріїв", Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія, № 239, с. 306-317, 2016.

Д. Мельничук, А. Шостак, І. Ібатуллін та ін., Методика визначення рейтингу структурних підрозділів вищого закладу освіти, викладачів і співробітників за критеріями якості навчально-виховного процесу. Київ: Видавництво НАУ, 1998, с. 41.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ya. Absal’amova, "Motivation of the teacher of foreign languages of the technical university for professional self-realization ", Ridna shkola, № 12, s. 23-26, 2012. (in Ukrainian)

Т. Volobuyeva, "Theoretical principles of motivation and stimulation of innovative activity of teachers", Naukova skarbnyts’a osvity Donechchyny, № 2, s. 61-67, 2014. (in Ukrainian)

H. Kaplina, "Legal regulation of encouragement and motivation of labor of scientific and pedagogical workers of research self-governing universities", Aktual’ni problem prava: teoriya i praktyka, № 18, s. 57-65, 2010. (in Ukrainian)

B. Mokin, and Yu. Marymonchyk, "Methodological bases of material stimulation of effective activity of personnel of higher educational institutions in the preparation of scientific and pedagogical staff and creation of high-quality scientific products", Visnyk Vinnytskogo politekhnichnogo institutu, № 2, s. 26-31, 2004. (in Ukrainian)

А. Muravynets, "Motivation of teachers of higher educational institutions for self-improvement", Nova paradygma, № 127, s. 240-243, 2015. (in Ukrainian)

L. Omel’chenko, "Internal motivation of pedagogical activity: essence and factors", Nauka i osvita, № 7, s. 128-130, 2014. (in Ukrainian)

L. Omel’chenko, "Development of internal motivation of teachers: theoretical analysis of the problem", Naukoviy visnyk Natsionalnogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvann’ia Ukrayini. Seriya : Pedagogika, psykhologiya, filosofiya, № 1(199), s. 255-260, 2014. (in Ukrainian)

О. Pavlova, "Theoretical basis of professional motivation for pedagogical activity", Naukovi zapysky kafedry pedagogiky, № 38, s. 196-204, 2015. (in Ukrainian)

А. Pechenuk, "Motivation of effective professional development of scientific and pedagogical workers", Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka, № 1, s. 338-344, 2014. (in Ukrainian)

S. Rudchenko, "Stimulation of the labor activity of scientific and pedagogical workers", Sotsialni tekhnologiyi: aktualni problemy teoriyi ta praktiki, № 56, s. 171–176, 2012. (in Ukrainian)

N. Shemygon, "Development of Professional Motivation of Future Engineers-Teachers - Theoretical Aspect", Pedagogika ta psykhologiya, № 3(40), s. 95-99, 2011. (in Ukrainian)

О. Yakovenko, "Means of non-material motivation as a component of effective management of scientific and pedagogical personnel", Naukoviy visnyk Odes’kogo natsionalnogo ekonomichnogo universytetu, № 6, s. 187-203, 2016. (in Ukrainian)

V. Bykov, "Problems and Objectives of Informatization of Education of Ukraine", Education in the Information Society: up to the 25th anniversary of school computer science, Kyiv, 2010, s. 13-19. (in Ukrainian)

О. Glazunova, "Designing the Information and Educational Environment of a Higher Educational Institution", Elektronni zasoby ta dystantsiyni tekhnologiyi dl’a navchann’ia protyagom zhytt’ia, Sumy, 2012, s. 31-32. (in Ukrainian)

L. Kalinina and B. Motsyk, "The state of information support for quality management of education at a general educational institution", Pedagogichniy diskurs, № 8, s. 81-86, 2010. (in Ukrainian)

М. Noskova, "The problem of motivating teachers to use information and communication technologies in the educational process", Kompyuter u shkoli ta simyi, № 1, s. 6-10, 2009. (in Ukrainian)

О. Glazunova, D. Kasatkin, О. Kuzminska at al., Integration of educational resources and IT services companies into the university's educational environment. Kyiv: Interservis, 2017. (in Ukrainian)

М. Kosiyuk, А. Mazarchuk and К. Bil’ovskiy, "Integrated Computer Support System for University Management", Information Technologies and Learning Tools, № 6(50), s. 108-119, 2015. (in Ukrainian)

V. Yefimenko, "Pedagogical bases of development of the project-program of information environment of higher educational institutions", Congress of conferences "Information Technologies in Education", 2002. [Online]. Available: http://www.ito.su/ 2002/IV/IV-0-136.html. (in Russian)

Т. Vakavuk, "Structural-functional model of cloud-oriented learning environment for the preparation of bachelors of computer science", Information Technologies and Learning Tools, № 3(59), s. 51-61, 2017. (in Ukrainian)

S. Nikolayenko, І. Ibatullin and S. Kvasha et al., Regulations on planning and accounting of scientific and pedagogical workers of NULES of Ukraine. Kyiv: NUBiP Ukrayini, 2016. (in Ukrainian)

Ye. Dolgina and Ye. Vasilieva, "Concepts of personnel motivation: substantive and procedural theories", Molodoy ucheniy, № 7, s. 387-390, 2015. (in Russian)

D. Kasatkin, "Analysis of the world and national ratings of universities on the example of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine", Visnyk Natsionalnogo universitetu oborony Ukrayiny, № 4(41), s. 55-64, 2014. (in Ukrainian)

"About the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period up to 2021 from 25.06.2013 № 344/2013 (page 1 to 2)", Zakon3.rada.gov.ua, 2017. [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/ print1480346567241371. (in Ukrainian)

"About Higher Education from 01.07.2014 № 1556-VII" (page 1 to 6)", Zakon2.rada.gov.ua, 2014. [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1475829265869155. (in Ukrainian)

"About approval of time standards for the planning and accounting of educational work and lists of the main types of methodological, scientific and organizational work of pedagogical and scientific-pedagogical workers of higher educational institutions of August 07, 2002 № 450", Zakon2.rada.gov.ua, 2017. [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02/print1475829265869155. (in Ukrainian)

А. Shostak and Ya. Rudyk, "Quality Education Management by Quantitative Criteria", Naukoviy visnyk Natsionalnogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvann’ia Ukrayini. Seriya : Pedagogika, psykhologiya, filosofiya, № 239, s. 306-317, 2016. (in Ukrainian)

D. Melnychuk, А. Shostak, І. Іbatullin et al., Methodology for determining the rating of structural subdivisions of a higher educational establishment, teachers and employees according to the criteria of the quality of the educational process. Kyiv: Vydavnytstvo NAU, 1998, s. 41. (in Ukrainian)

Published

2017-10-31

How to Cite

Kasatkin, D. Y., Rudyk, Y. M., & Shostak, A. V. (2017). PRINCIPLES OF INFORMATION SUPPORT FOR SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF MOTIVATION IN THE RESEARCH UNIVERSITY. Information Technologies and Learning Tools, 61(5), 96–109. https://doi.org/10.33407/itlt.v61i5.1803

Issue

Section

ICT and learning tools in the higher education establishments