BIBLIOGRAPHICAL TOOLS AS A MEANS FOR SUPPORTING EDUCATORS’ INFORMATION NEEDS
PDF (Ukrainian)

Keywords

bibliographical lists
bibliographical reviews
information needs
portal of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine
electronic bibliographical tools
topical problems of education and science

How to Cite

[1]
L. I. Samchuk, “BIBLIOGRAPHICAL TOOLS AS A MEANS FOR SUPPORTING EDUCATORS’ INFORMATION NEEDS”, ITLT, vol. 61, no. 5, pp. 188–195, Oct. 2017, doi: 10.33407/itlt.v61i5.1809.

Abstract

The article covers the content of the subject bibliographical tools available on the portal of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine and presented under the following headings: «Topical Problems of Education and Science: Media Review», «Assisting Scientific Teaching Staff», «Assisting Teachers, Class Teachers and Educators», «How to Conduct the First Lesson in Ukrainian Schools». The author of the article has analysed the bibliographic headings attendance statistics for the period from 2012 to 2016. The benefits of electronic bibliographical tools are outlined. The author has concluded that bibliographical tools are important source in the system of providing reference and bibliographic service for educators. The prospects for further research in such kind of direction are indicated.
PDF (Ukrainian)

References

Ю. Остапчук, "Особливості сучасного довідково-бібліографічного фонду бібліотеки вищого навчального закладу", Вісник Книжкової палати, № 6, с. 9–14, 2011.

Є. О. Валуєва, "Бібліографічні видання як засіб підвищення інформаційної культури особистості", на Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ВНЗ III–IV рівнів акредитації Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти, Запоріжжя, 2012, с. 32–38.

Т. М. Опря, "Покажчики як форма розповсюдження бібліографічної інформації", Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство, Кам’янець-Подільський, 2013, вип. 3, с. 211–215.

В. В. Хівренко, "Бібліографічна продукція як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки", на Міжнар. наук.-практ. конф. Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку, Харків, 2011, с. 73–77.

А. В. Теплицкая, "Библиографические ресурсы РГБ: тенденции развития", Библиография и книговедение, № 1, с. 20–26, 2015.

Т. Добко, "Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність", Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Київ, 2016, вип. 44, с. 499–513.

Л. Ф. Трачук, "Комп’ютеризація бібліографічної діяльності бібліотек в Україні (1991–2009): основні напрями розвитку бібліографування та бібліографічного обслуговування", автореф. дис. канд. іст. наук, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Київ, 2010.

Н. І. Тарасова, та О. В. Пекур, "Використання можливостей АБІС «ІРБІС» у підготовці бібліографічних покажчиків педагогічної тематики", Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, Київ, 2008, вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України, с. 172–179.

Н. Стельмах ,"Інформаційно-бібліографічне забезпечення наукових досліджень з питань дошкільної освіти", Вісник Книжкової палати, № 7, с. 18–21, 2009.

Н. Кунанець, "Мультимедійні технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів (з досвіду укладання бібліографічного покажчика «Бібліотечна справа на західноукраїнських землях»)", Бібліотечний вісник, № 6, с. 7–12, 2011.

Л. О. Пономаренко, "Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського", Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, Київ, 2008, вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України, с. 160–172.

Л. О. Пономаренко, "Електронні бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі: стан та проблеми розвитку" Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, Київ, 2014, вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу, с. 76–84.

Л. О. Пономаренко, "Інформаційні потреби педагогічної науки та розвиток системи бібліографічних ресурсів освітянських бібліотек України", автореф. дис. канд. наук. із соц. комунікацій, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. О. Вернадського, Київ, 2015.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Iu. Ostapchuk "Features contemporary reference and bibliographic fund the university library", Visny`k Ky`zhkovoyi palaty`, № 6, p. 9–14, 2011 (in Ukrainian).

Ie. O. Valuieva "Bibliographic publication as a means to enhance personal information culture", na Mizhnar. nauk.-prakt. konf. b-k VNZ III–IV rivniv akredy`taciyi Tradition and innovation in Information Support of Science and Education, Zaporizhzhia, 2012, р. 32–38 (in Ukrainian).

T. M. Opria "Pointers as a form of distribution of bibliographic information", Scientific works of Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko. Series: Library Science. Book science, Kam’ianets-Podilskyi, 2013, vyp. 3, p. 211–215 (in Ukrainian).

V. V. Khivrenko "Bibliographic products as a means to meet the information needs of library users", na Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Library and information infrastructure of medical and pharmaceutical industry of Ukraine: traditional and innovative ways of development, Kharkiv, 2011, p. 73–77 (in Ukrainian).

A. V. Teplickaja "Bibliographic resources of the Russian State Library: Development Trends", Bibliografiya i knigovedenie, № 1, р. 20–26, 2015 (in Russian).

T. Dobko "Bibliographic index in the system of reference and bibliographic activity: history and modernity", Proceedings Vernadsky National Library of Ukraine, Ky`yiv, 2016, vyp. 44, p. 499–513 (in Ukrainian).

L. F. Trachuk "Computerization of bibliographic activity of libraries in Ukraine (1991–2009): basic directions of development of preparations of bibliographic information and bibliographic service", avtoref. dys. kand. ist. nauk, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, Kyiv, 2010 (in Ukrainian).

Tarasova N. I., and O. V. Pekur "Harnessing the power of ALIS "IRBIS" in preparing bibliographies educational topics", Proceedings of the V. Suchomlynsky state scientific and pedagogical library of Ukraine, Kyiv, 2008, vyp. 1 : Scientific and informational providing of the educational department of Ukraine, р. 172–179 (in Ukrainian).

N. Stelmakh "Information and bibliographic scientific research on preschool education", Visny`k Ky`zhkovoyi palaty`,. № 7, р. 18–21, 2009 (in Ukrainian).

N. Kunanets "Multimedia technologies elaboration of consolidated information resources (from experience bibliographic index stacking "Libraries at Western")", Bibliotechny`j visny`k, № 6, р. 7–12, 2011 (in Ukrainian).

L. O. Ponomarenko "Theoretical and practical principles of creating a system of scientific and bibliographic documents with psychological and educational issues in the V.O. Sykhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine", Proceedings of the V. Suchomlynsky state scientific and pedagogical library of Ukraine, Kyiv, 2008, vyp. 1 : Scientific and informational providing of the educational department of Ukraine, р. 160–172 (in Ukrainian).

L. O. Ponomarenko "Electronic bibliographic resources V.O. Sykhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine in the information space: state and development problems", Proceedings of the V. Suchomlynsky state scientific and pedagogical library of Ukraine, Kyiv, 2014, vyp. 4 : Integrated industry information resource: status, problems, prospects for creating and providing access, р. 76–84 (in Ukrainian).

L. O. Ponomarenko "Information needs pedagogy and development of educational resources library bibliographic Ukraine", avtoref. dys. kand. nauk. iz sots. komunikatsii, NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. O. Vernadskoho, Kyiv, 2015 (in Ukrainian).

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.