ANALYSIS OF INFORMATIVE SPACE OF SCIENTIFIC ESTABLISHMENTS AND EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF APS OF UKRAINE AND THEIR INTEGRATION INTO THE UNIFIED INFORMATIVE SCIENTIFIC SPACE THROUGH THE ELECTRONIC (DIGITAL) LIBRARY

Zoya V. Savchenko

Abstract

The scientific most essential and priority psihology-pedagogical researches which are being carried out at the scientific establishments of APS of Ukraine are given in the article. Data of information providing of establishments of APS of Ukraine, list of scientific labours and composition of scientific establishments, with the amount of research workers are given. Possible approaches of integration of information space of scientific establishments and educational establishments of APS into the unified informative scientific space of Ukraine and world through the integration to the electronic (digital) libraries are examined.

Keywords

scientific information space; information providing of scientific space; single information scientific space; electronic libraryReferences

На шляху до наукового простору об’єднаної Європи (Круглий стіл "Наука України: проблеми розвитку та входження у європейський науковий простір") / О. Попович, М. Онопрієнко // Вісн. НАН України. – 2007. – № 8. – С. 51–57.

Шилюк О. І. Інтеграція України в світовий інформаційний простір: Чернівецький національний університет / О. І. Шилюк. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6/3/shylyuk_chernivtsy.doc – Заголовок з екрана.

Наукова діяльність ЧНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/science/main. – Назва з екрана.

Статут Академії педагогічних наук України, в редакції затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. №914 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=914-2004-%EF – Заголовок з екрана.

Звіт про роботу Академії Педагогічних Наук України за 2007 рік /АПН України; відп. за випуск Луговий В. І.,Бурда М. І. – К.:[б. в.], 2008. – 288 с.

Звіт про роботу Академії Педагогічних Наук України за 2008 рік /АПН України; відп. за випуск Луговий В. І.,Бурда М. І. – К.:[б. в.], 2009. – 329 с.

VI Міжнародна науково-практична конференція «INFORMATIO-2009: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція УкрІНТЕІ «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» http://library.lnu.edu.ua/bibl/Normativedoc/Programa_INT_FORUM_2009%5B1%5D.pdf. – Заголовок з екрана.

Пелагеша Н. Проект створення європейської цифрової бібліотеки: можливості для України / Пелагеша Н. – Відділ соціокультурних та етнонаціональних досліджень:[Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/February/1.htm – Заголовок з екрана.


DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v13i5.182Copyright (c) 2010 Zoya V. Savchenko


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.