INFORMATION AND COMMUNICATION AND INFORMATIC COMPETENCES AS KOMPONENTS OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL-SPECIALIZED COMPETENCES OF INFORMATICS TEACHER

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v13i5.183

Keywords:

information and communication technologies, information and communication competence, informatics competence, professional-specialized competence, informatics teacher

Abstract

In the article on the basis of analysis of such concepts as information, informative and informatics processes, system and technology, and competences, the definitions of "information and communication competence" and "informatics competence " are specified. It is determined the structure and place of such competences in the system of professional- specialized competence of informatics teacher. New determination of concept "information and communication technologies" is offered.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oleg M. Spirin, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

доктор педагогических наук, главный научный сотрудник

References

Спірін О. М. Компетентнісний підхід у проектуванні професійної підготовки вчителя інформатики // Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи: Збірник НПУ імені М.П.Дра­го­ма­но­ва. – 2007. – Вип. 7. – С. 150-156.

Спірін О. М. Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчання [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/emg.html.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с.

Бібік Н. М. Компетенції / Н. М. Бібік // Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 409–410.

Математический энциклопедический словарь / Под. ред. Ю. В. Прохорова. – М. : Советская энциклопедия, 1988. – С. 816.

Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті / М. І. Жалдак // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 6. – С. 17–24.

Фридланд А. Я. Информатика и ее сущность (место информатики в современном мире) / А. Я. Фриланд // Информатика и образование. – 2008. – № 4. – С. 76 – 88.

Пройдаков Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. – 2-ге вид. – К. : Видавничий дім "СофтПрес", 2006. – 824 с. ­­

Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті / Р. С. Гуревич // Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 364-365.

Інформаційні технології в навчанні / За ред. Морзе Н. В. – К. : Видавнича група BHV, 2004. – 240 с.

Тришина С. В. Информационная компетентность как педагогическая категория [Электронный ресурс] / С. В. Тришина // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm.

Котенко В. В. Информационно-компьютерная компетентность как компонент профессиональной подготовки будущего учителя информатики [Электронный ресурс] / В. В. Котенко, С. Л. Сурменко // Вестник Омского государственного педагогического университета. – 2006. – Режим доступа : http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-114.pdf.

Павленко О. О. Інформаційна та комунікативна компетенції у професійних стандартах митників [Електронний ресурс] / О. О. Павленко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 2 (10). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em10/emg.html.

Прилуцька Н. С. Теоретичні аспекти розвитку інформаційно-технологічної компетентності майбутніх учителів математики [Електронний ресурс] / Н. С. Прилуцька // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 2 (10). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em10/emg.html.

Пєтухова Л. Є. Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема / Л. Є. Пєтухова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2008. – № 1. – С. 3–5.

Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою : монографія / Спірін О. М. ; за наук. ред. акад. М. І. Жалдака. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 300 с.; http://eprints.zu.edu.ua/3101.

Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информаци онной технологии в учебном процессе : дис. ... в форме науч. доклада доктора пед. наук : 13.00.02 / М. И. Жалдак; АПН СССР; НИИ содержания и методов обучения. – М., 1989. – 48 с.

Концепція Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільської школи / Огнев'юк В.О., Биков В.Ю., Жалдак М.І. та ін. // Комп’ютер у школі та сім'ї . – 2000. – № 3(11). – С. 3–10.

Таблиця зіставлення напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Переліку-2006 з напрямами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. №507 (Перелік-1997) / [затвердж. наказом М-ва освіти і науки України від 27 січ. 2007 р. № 58 "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"] // Веб-сайт М-ва освіти і науки України. – 2007. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/laws/MON_58_07.doc.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

How to Cite

Spirin, O. M. (2010). INFORMATION AND COMMUNICATION AND INFORMATIC COMPETENCES AS KOMPONENTS OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL-SPECIALIZED COMPETENCES OF INFORMATICS TEACHER. Information Technologies and Learning Tools, 13(5). https://doi.org/10.33407/itlt.v13i5.183

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>