SOME ASPECTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES APPLICATION IN PREPARATION OF FUTURE ECONOMISTS

  • Ruslan V. Mann Cherkasy State Technological University, Cherkassy
Keywords: competence, competency, institution of higher education, economic specialty, information and communication technologies

Abstract

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of forming the competences of future economists in the process of obtaining educational services in higher educational institutions. The views of domestic and foreign scholars on the essential characteristics of the «competence», which are necessary for the qualitative fulfillment of official duties by future economists, are presented. The requirements of the labor market for future specialists in economics and accounting are analyzed, in particular, regarding to the effective possession of information and communication competencies. The results of the admission campaign of 2017-2018 academic year in the specialties 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking», 051 «Economics» and 071 «Accounting and taxation» of the bachelor and master's levels are demonstrated. The content of educational programs for preparing the economic direction specialists, competitive in the labor market, is considered. The ways of improving the quality of educational services for the preparation of future economists in order to ensure the possibility of their further employment in the specialty are proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ruslan V. Mann, Cherkasy State Technological University, Cherkassy
Doctor Science (Economics), Associate Professor, Head of the Department of Economy and Entrepreneurship

References

S. R. Aragon, and S. D. Johnson, "Emerging Roles and Competencies for Training in E-Learning Environments", Advances in Developing Human Resources, Vol 4, Issue 4, pp. 424–439, 2002.

D. C. McCelland, "Testing for competense rather than for «intelligenca»", American Psychologist, 28, p.143, 1973.

C. Birzea, Education for democratic citizenship: a lifelong learning perspective. Strasbourg, France: Council of Europe, 2000.

І. Ю. Карпюк, "Вивчення проблеми формування професійної компетенції майбутніх спеціалістів у сучасній освіті", Вісник НТУУ «КПІ», №1, С. 172-176, 2010.

І. В. П'янковська, ""Компетенція" та "компетентність" як провідні поняття компетентнісного підходу", Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип. 15, С. 202-211, 2010.

В.Т.Бусел та ін., Великий тлумачний словник сучасної української мови. Ірпінь, Україна: ВТФ"Перун", 2001, 1440 с.

Н. М. Самарук, "Формування професійної компетентності майбутніх економістів", Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, Вип. 2, 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5117/1/Vnadps_2011_2_12%20%281%29.pdf. Дата звернення: Жовт. 20, 2017.

Є. А. Іванченко, "Визначення та структура компетентності економіста", Збірник наукових праць "Педагогічні науки", Вип. 49, С. 240-245,2008. [Електронний ресурс]. Доступно: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_49/57.pdf . Дата звернення: Жовт. 19, 2017.

И. А. Зимняя, Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. Москва, Россия: Исследоват. центр проблем качества подгот. специалистов, 2004, 41 с.

В. Ю. Биков та ін., Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетенцій в системі освіти України: метод. Рекомендації. Київ, Україна: Атіка, 2010.

Н. В. Баловсяк, "Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки", дис. канд. пед. наук, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2006.

А. Хуторский, "Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования", Народное образование, № 2, С. 58-64, 2003

О. М. Бойцова, "Структура інформаційної компетентності та її аналіз для процесу професійної підготовки", Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія, Вип. 9, 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: http://ea.donntu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/23986/1/boytsova.pdf. Дата звернення: Жовт. 22, 2017.

О. А. Грішнова, "Формування якості робочої сили та конкурентоспроможності працівників в процесі інвестування в людський капітал", Конкурентоспроможність у сфері праці: зб. наук. пр. Серія "Економіка праці та соціальної сфери", С. 117-126, 2001

О. В. Григор’єва та ін., Конкурентоспроможність персоналу українських підприємств в умовах євроінтеграції. Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті європейської інтеграції : кол. монографія. Полтава, Україна: ПолтНТУ, 2016

"Сайт пошуку роботи Work.ua", 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.work.ua/ua/. Дата звернення: Бер. 20, 2017; Верес. 23, 2017.

Верховна Рада України. (2014, Лип. 01). Закон № 1556-VII, Про вищу освіту. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Дата звернення: Жовт. 25, 2017.

"Вступна кампанія 2017", Vstup.info, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.vstup.info/. Дата звернення: Жовт. 23, 2017.

"Освіта", Головне управління статистики у Черкаській обл. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/?p=stat_osvita. Дата звернення: Січ. 29, 2018.

Кабінет Міністрів України. (2015, Квіт. 29). Постанова № 266, Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/paran11#n11. Дата звернення: Жовт. 25, 2017.

І. А. Кінаш, "Інформаційні технології в економічній освіті", Інформаційні технології в освіті, Вип. 10, С. 80-87, 2011.

Н. М. Болюбаш, "Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій", автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Ялта, 2011, 20 с.

К. О. Кірей, "Формування професійних знань майбутніх фахівців економічного профілю засобами мультимедіа", дис. канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2008, 283 с.

Т. І. Коваль, "Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів" : автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Київ, 2008, 44 с.

О. М. Птахіна, "Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців економічного профілю", Економічний вісник Донбасу, №3, С. 154-157, 2011.

Т. Б. Поясок, Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів : монографія. Україна, Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2009, 348 с.

Д.С. Антонюк, "Зарубіжний досвід використання програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування в освіті", Інформаційні технології в освіті, №27, С. 140-153, 2016.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

S. R. Aragon, and S. D. Johnson, "Emerging Roles and Competencies for Training in E-Learning Environments", Advances in Developing Human Resources, Vol 4, Issue 4, pp. 424–439, 2002 (in English).

D. C. McCelland, "Testing for competense rather than for «intelligenca»", American Psychologist, 28, p.143, 1973 (in English).

C. Birzea, Education for democratic citizenship: a lifelong learning perspective. Strasbourg, France: Council of Europe, 2000, 88 p. (in English).

I. Yu. Karpiuk, "Study of the problem of formation of professional competence of future specialists in modern education ", Visnyk NTUU "KPI", №1, P. 172-176, 2010 (in Ukrainian).

I. V. Piankovska, ""Competence" and "competencion" as the leading concepts of competency approach", Naukovi zapysky. Seriia "Psykholohiia i pedahohika", Vol. 15, P. 202-211, 2010 (in Ukrainian).

V.T.Busel ta in., Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Irpin, Ukraina: VTF"Perun", 2001 (in Ukrainian).

N. M. Samaruk, "Formation of professional competence of future economists", Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, Vol. 2, 2011. [Online]. Available: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5117/1/Vnadps_2011_2_12%20%281%29.pdf. Accessed on: Oct. 20, 2017 (in Ukrainian).

Ye. A. Ivanchenko, "Definition and structure of the competence of an economist", Zbirnyk naukovykh prats "Pedahohichni nauky", Vol. 49, P. 240-245,2008. [Online]. Available: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_49/57.pdf . Accessed on: Oct. 19, 2017 (in Ukrainian).

Y. A. Zymniaia, Kliuchevыe kompetentnosty kak rezultatyvno-tselevaia osnova kompetentnostnoho podkhoda v obrazovanyy. Avtorskaia versiia. Moskva, Rossyia: Yssledovat. tsentr problem kachestva podhot. spetsyalystov, 2004 (in Ukrainian).

V. Yu. Bykov et al., Fundamentals of standardization of information and communication competencies in the education system of Ukraine: method. Recommendations. Kyiv, Ukraine: Atika, 2010 (in Ukrainian).

N. V. Balovsiak, "Formation of informational competence of a future economist in the process of professional training", M.S. thesis, Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006 (in Ukrainian).

A. Khutorskyi, "Key competencies as a component of the personally oriented education paradigm", Narodnoe obrazovanye, № 2, P. 58-64, 2003 (in Ukrainian).

O. M. Boitsova, "The structure of information competence and its analysis for the process of training", Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: pedahohika, psykholohiia i sotsiolohiia, Vol. 9, 2011. [Online]. Available: http://ea.donntu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/23986/1/boytsova.pdf. Accessed on: Oct. 22, 2017.

O. A. Hrishnova, "Formation of labor quality and competitiveness of employees in the process of investing in human capital", Konkurentospromozhnist u sferi pratsi: zb. nauk. pr. Seriia "Ekonomika pratsi ta sotsialnoi sfery", Р. 117-126, 2001 (in Ukrainian).

O. V. Hryhorieva et al., Competitiveness of the personnel of Ukrainian enterprises in the conditions of European integration. Economy and management of enterprises of the regions of Ukraine in the context of European integration: monograph. Poltava, Ukraine: PoltNTU, 2016 (in Ukrainian).

"Poshuk roboty Work.ua", 2017. [Online]. Available: https://www.work.ua/ua/. Accessed on: March 20, 2017; Sept. 23, 2017 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2014, Jul. 01). The Law No 1556-VІІ, On higher education. [Online]. Available: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Accessed on: Apr 08, 2017. (in Ukrainian).

"Vstupna kampaniia 2017", Vstup.info, 2017. [Online]. Available: http://www.vstup.info/. Accessed on: Oct. 23, 2017 (in Ukrainian).

"Osvita", Holovne upravlinnia statystyky u Cherkaskii obl. [Online]. Available: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/?p=stat_osvita. Accessed on: Jan. 29, 2018 (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015, Apr. 29). Postanova № 266, Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv. Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/paran11#n11. Accessed on: Oct. 25, 2017 (in Ukrainian).

I. A. Kinash, "Information technology in economic education", Informatsiini tekhnolohii v osviti, Vol. 10, P. 80-87, 2011 (in Ukrainian).

N. M. Boliubash, "Formation of professional competence of future economists by network technologies tools", M.S. thesis, Yalta, 2011, 20 p. (in Ukrainian).

K. O. Kirey, "Formation of professional knowledge of future specialists of economy by multimedia tools", M.S. thesis, Vinnytsia State Pedagogical University of Mikhail Kotsyubinsky, Vinnytsia, 2008, 283 p. (in Ukrainian).

T. I. Koval, "Theoretical and methodological bases of professional training the future managers-economists by information technologies" : M.S. thesis, Kyiv, 2008, 44 p. (in Ukrainian).

O. M. Ptakhina, "Application of information and communication technologies in the process of preparing the specialists of economy", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, №3, P. 154-157, 2011 (in Ukrainian).

T. B. Poyasok, The system of application of information technologies in the training of future economists: a monograph. Ukraine, Kremenchug: PP Shcherbatykh OV, 2009, 348 p. (in Ukrainian).

D.S. Antonyuk, "Foreign experience in using software-simulation systems of economic orientation in education", Informatsiini tekhnolohii v osviti, №27, P. 140-153, 2016 (in Ukrainian).

Published
2018-04-30
How to Cite
Mann, R. V. (2018). SOME ASPECTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES APPLICATION IN PREPARATION OF FUTURE ECONOMISTS. Information Technologies and Learning Tools, 64(2), 170-184. https://doi.org/10.33407/itlt.v64i2.1933
Section
ICT and learning tools in the higher education establishments