БУКТРЕЙЛЕР ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v64i2.1953

Ключові слова:

інформаційно-когнітивні технології, буктрейлер, дитяча література, читацька активність

Анотація

У статті порушується проблема зниження читацької активності і шляхи її вирішення. Досліджено можливості застосування ІКТ під час викладання курсу «Дитяча література» у вищій школі на прикладі спеціальності «Початкова освіта». Проаналізовано видавничий і бібліотечний буктрейлер. Уведено поняття освітнього буктрейлера як інформаційно-когнітивної технології. Розглянуто основні завдання освітнього буктрейлера, методику його виконання. Визначено етапи роботи над буктрейлером: організаційний, підготовчий, етап реалізації та презентації. Освітній буктрейлер розглянуто як один з ефективних засобів підвищення читацької активності майбутніх педагогів початкової школи, що впливає на формування літературознавчих та ІКТ-компетентностей. Наведено приклади буктрейлерів, що виконані студентами з 2013 року.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maryna V. Vardanian, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг

кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Посилання

“В якій країні читають найбільше? Нове дослідження,” Видавництво Старого Лева. [Електронний ресурс]. Доступно: https://starylev.com.ua/news/v-yakiy-krayini-chytayut-naybilshe-nove-doslidzhennya. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

Н. Коваленко, і О. Лащенко “Криза нечитання. Половина українців не читає книжок і щороку кількість байдужих до читання зростає,” Радіо Свобода, Лип. 16, 2008. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.radiosvoboda.org/a/1184299.html. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

“Сучасні діти не читають… Як бути?” Вісті Придніпров’я, Берез. 23, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: https://vesti.dp.ua/suchasni-diti-ne-chitayut-yak-buti-i-shho-robiti/. Дата звернення: Лист.17, 2017.

М. Щур “Україна в еру нечитання,” Радіо Свобода, Груд. 9, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.radiosvoboda.org/a/28166311.html. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

P. Schweighauser, “Literature in the Digital Age: from Close Reading to Distant Reading”, Future Learn, Online course. Available: https://www.futurelearn.com/courses/reading-digital. Accessed on: November 12, 2017.

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 111-р від 24 лютого 2016 р., Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D1%80.

Л. Гриневич та ін., “Нова українська школа. Концептуальні засади формування середньої школи” [Електронний ресурс]. Доступно: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

Інформаційні технології і засоби навчання. Теорія, методика і практика використання ІКТ в освіті [Електронний ресурс]. Доступно: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/archive. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

Л. Базиль “Формування літературознавчої компетентності вчителя-словесника шляхом інтеграції історико-літературних курсів” [Електронний ресурс]. Доступно: http://gisap.eu/ru/node/717. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

А. Бессараб, “Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій,” Держава та регіони. Соціальні комунікації, № 1-2, с. 159-163, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_1-2_33. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

Т. Заїченко, “Бібліотечний буктрейлер,” Вісник Книжкової палати, № 4, с. 52, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_4_18. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

О. Косачова “Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки,” Вісник Книжкової палати, № 10, с. 15-18, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_10_7.pdf. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

С. Патра “Буктрейлер як засіб реклами книговидавничої продукції,” Веб-сайт: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” [Електронний ресурс] Доступно: http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd. Дата звернення: Лист. 17, 2017.

“Буктрейлер – сучасна форма реклами книги,” Веб-сайт: Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара [Електронний ресурс]. Доступно: http://biblio.lib.kherson.ua/buktreyler.htm. Дата звернення: Лист. 17, 2017.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

“What country is read the most? New research,” Press. Old Lion. [Online]. Available: https://starylev.com.ua/news/v-yakiy-krayini-chytayut-naybilshe-nove-doslidzhennya. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

N. Kovalenko, and O. Lashchenko “Crisis of non-reading. Half of Ukrainians do not read books and the number of the indifferent to reading grow up each year,” Radio Liberty, July. 16, 2008. [Online]. Available: https://www.radiosvoboda.org/a/1184299.html. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

“Modern children do not read ... How to be?” The Dnieper News, March. 23, 2016. [Online]. Available: https://vesti.dp.ua/suchasni-diti-ne-chitayut-yak-buti-i-shho-robiti/. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

M. Shchur “Ukraine in the era of non-reading,” Radio Liberty, December. 9, 2016. [Online]. Available: https://www.radiosvoboda.org/a/28166311.html. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

P. Schweighauser, “Literature in the Digital Age: from Close Reading to Distant Reading”, Future Learn, Online course. Available: https://www.futurelearn.com/courses/reading-digital. Accessed on: November 12, 2017.(in English)

Act of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 111-a dated February 24, 2016, On Approval of the Concept of State Policy for the Development of National Publishing and Reading for the Period until 2020. [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D1%80. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

L. Hrynevych et al., “New Ukrainian School. Conceptual foundations for the formation of secondary schools” [Online]. Available: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

Information Technologies and Learning Tools. Theory, Methods and Practice of Using ICT in Education. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/archive. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

L. Bazyl “Formation of the literary competence of a teacher-philologist through the integration of historical and literary courses” [Online]. Available: http://gisap.eu/ru/node/717. Accessed on: November 12, 2017. (in Ukrainian)

A. Bessarab “A booktrailer is as a new phenomenon in the field of social communications,” State and regions. Social communication, No. 1-2, pp. 159-163, 2014. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_1-2_33. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

T. Zayichenko “Library booktrailer,” Herald of the Book Chamber, No. 4, p. 52, 2014. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_4_18. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

O. Kosachova “A booktrailer is as an effective media resource of the modern library,” Herald of the Book Chamber, No. 10, pp. 15-18, 2014. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_10_7.pdf. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

S. Patra “A booktrailer is as a means of advertising book publishing products,” Website: Open International University of Human Development "Ukraine" [Online] Available: http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

“A booktrailer is a modern form of book advertising,” Website: Oles Honchar Kherson Regional Universal Scientific Library [Online]. Available: http://biblio.lib.kherson.ua/buktreyler.htm. Accessed on: November 17, 2017. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

30.04.2018

Як цитувати

[1]
M. V. Vardanian, «БУКТРЕЙЛЕР ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ», ІТЗН, вип. 64, вип. 2, с. 39–47, Квіт 2018.

Номер

Розділ

ІКТ і засоби навчання у загальній середній освіті