RETROSPECTIVE OF STUDY SYSTEM BASED ON USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ENHANCING TEACHERS LEVEL OF PROFFICIENCY

Authors

  • Oksana P. Hubash Kyiv Regional In – Service Teacher Training Institute, Bila Tserkva
  • Vitalii V. Lapinskyi Institute of Pedagogy of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v14i6.207

Keywords:

e-learning tools, information technology training, software

Abstract

The paper carried out a retrospective analysis of the development of learning systems, based on the use of information and communication technologies. It was determined the approaches of research had been developed in Ukraine and abroad from 60-70-ies of XX century, considered educational and psycho-pedagogical aspects of the application of information technology training at different stages of development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oksana P. Hubash, Kyiv Regional In – Service Teacher Training Institute, Bila Tserkva

научный сотрудник

Vitalii V. Lapinskyi, Institute of Pedagogy of NAPS of Ukraine, Kyiv

старший научный сотрудник

References

Белов В.Н., Довгялло А.М. Принципы организации и результаты экспериментального апробирования пакета подпрограмм, ориентированных на изготовление диалоговых и обучающих программ // Управляющие системы и машины. – 1978. – №1. – С.41–47.

Вербицкая Н.О., Бодряков В.Ю. Учебный процес: информация, анализ, управление. – М.: Сентябрь, 1998. – 128с.

Вовна В.И., Львов И.Б., Морев И.А. Дистанционное обучение в ДВГУ: опыт и перспективы // Компьютерные учебные программы и инновации. – 2006. – №4. – С.87–89.

Грубінко В.В., Бабин І.І., Гузар О.В. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 48 с.

Губаш О.П., Лапінський В.В. Управління підвищенням професійного рівня учителів іноземної мови з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психологічно-педагогічні науки. – 2005. – №6. – С.130–134.

Губаш О.П., Лапінський В.В. Особливості управління навчальною діяльністю у системі дистанційного навчання // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Спец. випуск / Кол. авт. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – 152 с.

Даниленко Л.І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. – Вересень. – С.70–74.

Довгялло А.М., Ющенко Е.Л. Обучающие системы нового поколения // УСиМ. – 1988. – №1. – С. 83–86.

Дорошенко Ю., Лапінський В., Мальований Ю. Педагогічні програмні засоби: сучасний стан і можливості // Гуцульська школа. – 2000. – №1-2. – с.6–10.

Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе: Автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.02 /АПН СССР. – М., 1989. – 48с.

Жалдак М.І., Лапінський В.В, Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2004.– 182 с.

Зоц В.М. Моделі управління школами // Теорія і практика діяльності загальноосвітніх закладів нового типу в Україні: Науково-метод. посібник / За ред. В.Ф.Паламарчук. – Кіровоград, 2000. – С.221–243.

Иваницкий А.И. Тематический контроль и коррекция знаний по физике в старших классах средней школы: Дис. …канд. пед. наук, 13.00.02 / НИИ педагогики Украины. – К., 1991. – 245 с.

Информационное образование и информационная культура личности как факторы развития информационного общества. – http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sem2/doc33.html.

Калініна Л.М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітніми навчальними закладами: Монографія. – Херсон: Атлант, 2005. – 275с.

Карташова Л.А., Лапінський В.В. Післядипломне навчання вчителів використанню засобів інформаційних технологій у професійній діяльності: Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-матер. – 2005, №4. – С.115–120.

Коміссарова О.Ю., Смульсон М.Л., Цап В.Й. Ставлення вчителів до дистанційного навчання залежно від стажу роботи // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Спец. випуск / Кол. авт. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – 152 с.

Кухаренко В.Н., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: умови застосування / За ред. В.М. Кухаренка. – Харків: НТУ “ХПІ”. – „Торсінг”, 2002. – С. 163.

Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання. Умови застосування /За редакцією проф. Кухаренка В.М./ Харків, 2001. – 282 с.

Лавров О.А. Дистанционное обучение: Классификация проблем. Термины и определения //"Вопросы Интернет-образования", №15, 2003. http://vio.fio.ru/vio_15/cd_site/articles/art_2_4.htm

Маланюк П.М. Повышение эффективности самостоятельной работы учащихся при изучении физики на основании использования компьютерной техники: Дис. …канд. пед. наук, 13.00.02 / НИИ педагогики УССР – К., 1991. – 165 с.

Обучающие машины, системы и комплексы: Справочник / Под общ. ред. д-ра техн наук А. Я. Савельева. – К.: Вища школа, Головное изд-во. 1986.– 303с.

Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет. – Київ: РННЦ "ДІНІТ", 2004. – 60 с.

Розина И.Н. Постановка задачи: исследование синхронной компьютерно-опосредованной коммуникации в образовании // IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. Media and Culture of Learning, 2002 – с.476-480

Розина И.Н. Учебная компьютерно-опосредованная коммуникация: теория, практика и перспективы развития; Институт управления, бизнеса и права, г. Ростов-на-Дону, Московский государственный открытый педагогический университет, г.Москва; http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html.

Яценко Т.Н. Управление учебной деятельностью школьников с использованием персональных компьютеров (на материале изучения физической оптики): Дис. …канд. пед. наук, 13.00.02 / Бердянск. Гос. пед. ин-т им. П. М. Осипенко , Бердянск, 1998.–269с.

How to Cite

[1]
O. P. Hubash and V. V. Lapinskyi, “RETROSPECTIVE OF STUDY SYSTEM BASED ON USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ENHANCING TEACHERS LEVEL OF PROFFICIENCY”, ITLT, vol. 14, no. 6, Aug. 2010.

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment